To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 17. Saksbehandlingen
 • RegulationAttatchment Lovens § 80. Forholdet til forvaltningsloven og personopplysningsloven, jf. § 139
 • RegulationAttatchment § 17-1. Parter og fullmektiger i utlendingssaker

  Søkeren anses som part i saker etter loven og forskriften, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. I saker som ikke beror på søknad vil det kun være den som saken retter seg mot som er å anse som part.

  En part har rett til å la seg bistå av fullmektig i saken, jf. forvaltningsloven § 12. En fullmektig som ikke er advokat, skal legge fram skriftlig fullmakt. Dersom det for eksempel på grunn av krig, manglende infrastruktur eller helsemessige forhold er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å fremlegge skriftlig fullmakt, kan det i særlige tilfeller legges til grunn at en annen opptrer som fullmektig uten skriftlig fullmakt.

 • RegulationAttatchment § 17-1a. Begrunnelse i vedtak som berører barn

  I vedtak som berører barn, skal det fremkomme:

  a) hvilke vurderinger som har vært foretatt av barnets situasjon, herunder hvordan hensynet til barnets beste er vurdert,

  b) hvilke innvandringsregulerende hensyn som er vurdert, og

  c) avveiningen som er foretatt mellom eventuelle motstridende hensyn.

  Første ledd gjelder likevel ikke dersom det anses åpenbart unødvendig fordi hensynet til barnet uansett ikke har betydning for vedtaket, for eksempel fordi det gis oppholdstillatelse på annet grunnlag.

 • RegulationAttatchment Lovens § 81 Utlendingens rett til å uttale seg, jf. § 139
 • RegulationAttatchment § 17-2. Asylintervju

  Med mindre søkeren blir bortvist til et første asylland eller land som deltar i Dublinsamarbeidet, jf. lovens § 32 fjerde ledd, skal asylintervju foretas snarest mulig. Asylsøkere over 18 år skal intervjues atskilt. Søkerens ektefelle eller samboer bør som regel intervjues, selv om vedkommende ikke søker beskyttelse.

  Intervjuet skal tilrettelegges på en måte som sikrer at saken blir best mulig opplyst. Utlendingsdirektoratet skal klarlegge om søkeren ut fra grunnlaget for asylsøknaden eller ut fra livssituasjonen, har særlige behov under intervjusituasjonen. Kvinner skal spørres om de ønsker at intervjuer og tolk skal være kvinner. Slike ønsker, og andre særskilte behov, skal etterkommes så langt det er praktisk mulig.

  Med mindre søkeren og den som skal foreta intervjuet kan kommunisere forsvarlig på et felles språk, skal tolk tilkalles. Søkeren skal opplyses om tolkens rolle under asylintervjuet og at tolken har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 flg. Det skal også opplyses om at overtredelse av taushetsplikten kan medføre straffansvar etter straffeloven § 209.

  Før intervjuet tar til, skal søkeren oppfordres til å forklare seg sannferdig og fullstendig, og orienteres om at uriktige opplysninger eller fortielse av forhold av vesentlig betydning vil bli tillagt vekt ved avgjørelsen. Det skal videre opplyses om at det er forbundet med straffansvar å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, jf. lovens § 108 første ledd bokstav c. Søkeren skal gjøres kjent med at de opplysninger som gis under intervjuet, vil danne grunnlag for avgjørelsen av søknaden, sammen med andre relevante opplysninger i saken.

  Søkeren skal gis anledning til å forklare seg med egne ord. Intervjueren skal så langt det er mulig avklare motstridende opplysninger.

  Det kan tas lyd- og bildeopptak av samtaler med asylsøkeren. Asylsøkeren skal orienteres om at det tas slike opptak.

 • RegulationAttatchment § 17-3. Høring av barn

  Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å bli hørt før det treffes avgjørelse i saker som vedrører dem etter utlendingsloven.

  Barnet kan høres muntlig eller skriftlig eller gjennom foreldre, representant eller andre som kan uttale seg på vegne av barnet. På hvilken måte barnet skal høres, må vurderes ut fra sakens art og søknadssituasjonen. Utlendingsdirektoratet gir utfyllende retningslinjer om hvordan barnets uttalerett skal gjennomføres, tilpasset de ulike sakstyper og søknadssituasjoner.

  Barnets syn skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.

 • RegulationAttatchment § 17-4. Samtale med barn i asylsaker

  Den totale livssituasjonen til medfølgende barn skal klarlegges under intervjuet av foreldrene.

  I asylsaker skal det gjennomføres en samtale med medfølgende barn over 7 år, med mindre barnet selv ikke ønsker det, eller det anses åpenbart unødvendig. Det kan også gjennomføres egen samtale med barn under 7 år som er i stand til å danne seg egne synspunkter, og som skal gis anledning til å bli hørt etter § 17-3. Samtalens formål er å belyse barnets situasjon og klarlegge om barnet kan ha et selvstendig asylgrunnlag.

  Asylsøker under 18 år som er kommet til riket uten foreldre eller andre som utøver foreldreansvar, skal alltid ha representant eller fullmektig til stede under samtalen. Samtalen skal så vidt mulig gjennomføres innen 14 dager etter at søknaden er fremsatt, med mindre det er behov for aldersundersøkelse for å klarlegge søkerens alder.

  Opplysninger barnet gir under samtalen etter annet eller tredje ledd, skal nedtegnes skriftlig.

  Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer for å sikre at barnets interesser og behov blir ivaretatt i samtalen, og kan også gi nærmere retningslinjer om når det skal anses åpenbart unødvendig å gjennomføre samtale etter annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 17-5. Tilbud om samtale med barn i saker om familieinnvandring

  Med mindre det anses åpenbart unødvendig, skal det som hovedregel gis tilbud om en samtale til barn over 7 år i saker om familieinnvandring som gjelder

  a) barn som søker alene,

  b) barn som søker gjenforening med én forelder,

  c) fosterbarn,

  d) enslige mindreårige barn som har flyktningstatus i Norge, og

  e) barn med oppholdstillatelse etter lovens § 38, dersom det er aktuelt å innvilge oppholdstillatelse til én eller begge foreldre etter lovens § 49 første ledd.

  Opplysninger barnet gir under samtalen skal nedtegnes skriftlig.

  Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer for å sikre at barnets interesser og behov blir ivaretatt i samtalen, og kan også gi nærmere retningslinjer om når det skal anses åpenbart unødvendig å gi tilbud om samtale.

 • RegulationAttatchment § 17-6. Varslingsplikt til barneverntjenesten

  Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold i følgende tilfeller som vedrører barn, jf. barnevernloven § 6-4 første ledd:

  a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,

  b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,

  c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd,

  d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

 • RegulationAttatchment Lovens § 83 Utlendingens møte- og opplysningsplikt
 • RegulationAttatchment § 17-7. Utlendingens opplysningsplikt etter lovens § 83 annet ledd

  Utlendingsmyndighetene kan som ledd i å avklare en utlendings identitet, pålegge utlendingen å

  a) gi opplysninger om forhold som har tilknytning til utlendingens identitet, bl.a. navn, nasjonalitet, fødselsdato, fødested, bosted/oppholdssted i hjemlandet, sivilstatus, familiemedlemmer, identitetsdokumenter og reiserute til Norge,

  b) legge fram reisedokument eller lignende dokument utferdiget av offentlig myndighet i inn- eller utland som bekreftelse på utlendingens identitet. Utlending som ikke har slikt dokument i sin besittelse kan pålegges å innhente det. Utlendingen kan også pålegges å medvirke til at slikt dokument innhentes eller utstedes, herunder ved å la seg fremstille for aktuelle lands utenriksstasjon og gi de opplysninger som er nødvendige for å få utstedt reisedokument,

  c) legge fram dokumenter utferdiget av utlendingen selv, offentlige myndigheter eller andre i inn- eller utland, der opplysninger om utlendingens identitet fremgår helt eller delvis. En utlending som ikke har slike dokumenter i sin besittelse, kan pålegges å innhente dem eller medvirke til at de innhentes,

  d) legge fram brev, notater, elektronisk lagrede opplysninger mv., utferdiget av utlendingen selv eller andre, der opplysninger om utlendingens identitet fremgår helt eller delvis,

  e) innhente eller medvirke til å innhente opplysninger hos offentlige myndigheter i inn- eller utland om registreringer som kan bidra til å avklare utlendingens identite

  f) innhente eller medvirke til å innhente opplysninger om skolegang, arbeidsforhold, boligforhold, bank- og forsikringsforhold mv., i inn- eller utland som kan bidra til å avklare utlendingens identitet,

  g) legge fram billetter, bagasjekvitteringer og lignende,

  h) delta i språkanalyse, og

  i) avlegge skriftprøve for at sammenlignende skriftundersøkelse kan foretas.

  En utlending som søker eller som er innvilget beskyttelse, kan ikke pålegges å ta kontakt med sitt hjemlands myndigheter dersom dette kan komme i konflikt med et behov for beskyttelse. Utlendingen kan heller ikke pålegges å avklare sin identitet på annen måte som kan komme i konflikt med et behov for beskyttelse.

  Dersom det er grunn til å anta at den identiteten en utlending er registrert med likevel ikke er den riktige, skal utlendingen gjøres kjent med grunnlaget for antakelsen og gis anledning til å uttale seg om dette, før det gis pålegg etter første ledd. Første og annet ledd gjelder tilsvarende for slik utlending.

  En utlending som pålegges å medvirke til å avklare sin identitet i medhold av første eller tredje ledd, skal gjøres kjent med de aktuelle bestemmelsene og med at det kan være straffbart å unnlate å etterkomme slikt pålegg, jf. lovens § 108 annet ledd bokstav c og forskriftens § 18-13. Utlendingen skal også gjøres kjent med at det kan være straffbart å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, jf. lovens § 108 annet ledd bokstav c, samt å gi uriktig forklaring, jf. straffeloven § 221.

 • RegulationAttatchment [Lovens § 83a. Behandling av personopplysninger]
 • RegulationAttatchment § 17-7a. Formålet med behandlingen av personopplysninger

  Personopplysninger skal samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, herunder

  a) regulere og kontrollere utlendingers innreise, utreise og opphold i riket

  b) behandle saker om visum, oppholdstillatelse, beskyttelse, reisedokument, bortvisning og utvisning

  c) tilbakekalle tillatelser

  d) avklare utlendingens identitet og alder

  e) alminnelig utlendingskontroll

  f) utstede oppholdskort og andre oppholdsdokumenter, reisebevis, visum og grenseboerbevis

  g) gi tilbud om innkvartering til asylsøkere

  h) tildele økonomiske ytelser til beboere i mottak

  i) tilrettelegge for utlendinger med oppfølgingsbehov under saksbehandlingen og i mottak

  j) behandle klager på vedtak

  k) søksmål mot staten om lovmessigheten av vedtak

  l) iverksette vedtak

  m) behandle saker om retur, herunder assistert retur

  n) kontrollere og verifisere opplysninger

  o) rapportere om saksbehandlingen etter pålegg fra overordnet myndighet.

 • RegulationAttatchment § 17-7b. Behandlingsansvarlig

  Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, politiet og utenrikstjenesten er hver for seg behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for egne formål, herunder opplysninger registrert i Utlendingsdatabasen. Behandlingsansvaret i utenrikstjenesten utøves av Utenriksdepartementet.

  Utlendingsdirektoratet er behandlingsansvarlig for Utlendingsdatabasen.

 • RegulationAttatchment Lovens § 84. Opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for offentlige organer
 • RegulationAttatchment § 17-7c. Barnevernsmyndighetene

  Barnevernmyndighetene skal etter anmodning fra politiet i sak om iverksetting av vedtak etter lovens § 90, gi opplysninger om utlendingens navn og adresse uten hinder av taushetsplikt i barnevernloven § 6-7.

 • RegulationAttatchment § 17-7d. Kommunene i tilknytning til introduksjonsprogrammet

  Kommunene skal etter anmodning fra politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda i sak om

  a) familieinnvandring etter lovens kapittel 6 og tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, gi opplysninger om vedtak om tildeling av introduksjonsstønad i medhold av introduksjonsloven til referanseperson, herunder beløpets størrelse, og

  b) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62, gi opplysninger om søkeren har gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, resultatet av de avsluttende prøvene og om fritak fra plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøver.

 • RegulationAttatchment § 17-7e. Statens lånekasse for utdanning

  Statens lånekasse for utdanning skal etter anmodning fra politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om utdanningsstøtte til utlending eller referanseperson, herunder opplysninger om vedtak, støttebeløp og status på utbetalingene for støtteperioden, i sak om

  a) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3,

  b) familieinnvandring etter lovens kapittel 6,

  c) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

  d) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62, og

  e) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63.

 • RegulationAttatchment § 17-7f. Arbeids- og velferdsforvaltningen

  Arbeids- og velferdsforvaltningen skal etter anmodning, uten hinder av taushetsplikt i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 7 og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 44, i sak om

  a) iverksetting av vedtak etter lovens § 90 og ved fastsetting av utlendingens identitet, gi opplysninger til politiet om utlendingens identitet og kontaktinformasjon,

  b) familieinnvandring etter lovens kapittel 6, fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61, permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62 og tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, gi opplysninger til politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om referansepersonen har mottatt økonomisk stønad eller kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen de siste 12 månedene, jf. lovens § 58 og forskriftens § 10-10,

  c) oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3, fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61, permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62 og tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, gi opplysninger til politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, om utlendingen har mottatt økonomisk stønad eller kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, herunder beløpets størrelse, jf. lovens § 58 og forskriftens § 10-7,

  d) oppholdsrett etter lovens kapittel 13 og tilbakekall av oppholdsdokumenter etter lovens § 120, gi opplysninger til politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda om utlendingen har mottatt økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, herunder beløpets størrelse, art, varighet og antall utbetalinger, jf. lovens § 112.

  Arbeids- og velferdsforvaltningen skal etter anmodning fra politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, uten hinder av taushetsplikt i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 7, gi opplysninger om vedtak om tildeling av ytelser etter folketrygdloven til utlending eller referanseperson, herunder beløpets størrelse, art, varighet og antall utbetalinger, i sak om

  a) familieinnvandring etter lovens kapittel 6,

  b) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

  c) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,

  d) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, og

  e) oppholdsrett etter lovens kapittel 13.

 • RegulationAttatchment § 17-7g. Skattemyndighetene

  Skattemyndighetene skal etter anmodning fra politiet, norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, uten hinder av taushetsplikt i skatteforvaltningsloven § 3-1, gi opplysninger om utlendingens inntekt og formue i sak om

  a) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3,

  b) familieinnvandring etter lovens kapittel 6,

  c) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

  d) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,

  e) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63, og

  f) sak om oppholdsrett etter lovens kapittel 13.

  Første ledd bokstav b til f gjelder tilsvarende for opplysninger om referanseperson i sak om familieinnvandring.

 • RegulationAttatchment § 17-7h. Politiet

  Politiet skal etter anmodning fra norsk utenriksstasjon, Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda eller departementet gi vandelsopplysninger, jf. annet ledd, om utlendingen i sak om

  a) visum etter lovens § 10,

  b) utelukkelse fra retten til anerkjennelse som flyktning etter lovens § 31,

  c) oppholdstillatelse etter lovens § 38,

  d) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3, jf. § 59,

  e) familieinnvandring etter lovens kapittel 6, jf. § 59,

  f) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

  g) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,

  h) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 63,

  i) reisebevis for flyktninger og utlendingspass etter lovens § 64,

  j) tilbakekall av oppholdsdokumenter etter lovens § 120,

  k) bortvisning etter lovens §§ 17 og 121,

  l) utvisning etter lovens §§ 66 til 68, § 122, og § 126 annet ledd, og

  m) kontroll som utføres i forbindelse med utlendingens meldeplikt etter lovens § 19 første ledd eller forskriftens § 1-1 tolvte ledd og § 1-10 tredje ledd.

  Vandelsopplysninger i henhold til første ledd omfatter opplysninger om hvorvidt utlendingen har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som følge av lovbrudd, eller er under straffeforfølgning, jf. også politiregisterloven § 36 første ledd nr. 1. I sak etter første ledd bokstav m, kan det også innhentes opplysninger om identitet.

  Politiet skal etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda gi opplysninger om søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søknaden, i sak om berostilling etter lovens § 62 annet ledd og sak om utvisning etter lovens § 122. Politiets plikt til å utlevere opplysninger etter leddet her gjelder bare der etterforskningshensyn ikke taler mot.

 • RegulationAttatchment § 17-7i. Folkeregistermyndigheten

  Folkeregistermyndigheten skal etter anmodning fra politiet, norsk utenrikstjeneste, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger om utlendingen registrert etter folkeregisterloven § 3-1 og § 3-2 i sak om

  a) visum etter lovens § 10, § 11 og § 12,

  b) oppholdstillatelse etter lovens § 28, § 34 og § 35,

  c) utelukkelse fra retten til anerkjennelse som flyktning etter lovens § 31,

  d) oppholdstillatelse etter lovens § 38,

  e) opphold i forbindelse med arbeid og studier mv. etter lovens kapittel 3 og rett til å ta arbeid etter § 94,

  f) familieinnvandring etter lovens kapittel 6,

  g) fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 61,

  h) permanent oppholdstillatelse etter lovens § 62,

  i) tilbakekall av oppholdstillatelse etter lovens § 31 fjerde ledd, § 37, § 63 og § 126 annet ledd,

  j) utstedelse av oppholdskort etter lovens § 64a,

  k) oppholdsrett etter lovens kapittel 13,

  l) tilbakekall av oppholdsdokumenter etter lovens § 120,

  m) reisebevis for flyktninger og utlendingspass etter lovens § 64,

  n) bortvisning etter lovens § 17 og § 121,

  o) utvisning etter lovens § 66, § 67, § 68, § 122, § 123 og § 126 annet ledd,

  p) opphevelse av innreiseforbud etter lovens § 71 annet ledd og § 124,

  q) kontroll som utføres i forbindelse med utlendingens meldeplikt etter lovens § 19 første ledd eller forskriftens § 1-1 tolvte ledd og § 1-10 tredje ledd,

  r) grensekontroll etter lovens § 15,

  s) alminnelig utlendingskontroll etter lovens § 21,

  t) iverksetting av vedtak etter lovens § 90,

  u) fastsetting av utlendingens identitet etter lovens § 83 annet ledd,

  v) assistert retur, og

  w) oppholdstillatelse eller unntak fra krav til oppholdstillatelse for diplomater mv. og deres familie etter lovens § 5 tredje ledd, jf. forskriftens § 1-4 og § 1-5 og utstedelse av oppholdskort etter § 1-5A.

  Folkeregistermyndigheten skal etter anmodning fra offentlige myndigheter nevnt i første ledd, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger registrert etter folkeregisterloven § 3-1 og § 3-2 om

  a) referanseperson og garantist, samt deres barn, foreldre, søsken, ektefelle, tidligere ektefeller, samboer, søskens barn, foreldres søsken og foreldres søskens barn i sak som nevnt i første ledd bokstav a,

  b) personer i vertsfamilien samt vertsfamiliens barn, foreldre, søsken, ektefelle, tidligere ektefeller, samboer, søskens barn, foreldres søsken og foreldres søskens barn i sak om oppholdstillatelse for au pair, jf. lovens § 26 første ledd bokstav a, jf. forskriftens § 6-25, i sak som nevnt i første ledd bokstav g, i, n, o, p og i sak om tiltak mot vertsfamilie for au pair etter lovens § 27b,

  c) person som utad representerer arbeidsgiver etter lovens § 23, oppdragsgiver etter lovens § 24 eller foretak etter § 26 og deres barn, foreldre, søsken, ektefelle, tidligere ektefeller, samboer, søskens barn, foreldres søsken og foreldres søskens barn i sak som nevnt i første ledd bokstav e, g, h, i, k og o,

  d) utlendingens barn, foreldre, søsken, søskens ektefeller, søskens barn, ektefelle, tidligere ektefeller, samboer, foreldres ektefelle, foreldres søsken og foreldres søskens barn i sak som nevnt i første ledd bokstav a til p,

  e) referansepersonen og referansepersonens barn, foreldre, søsken, søskens barn, ektefelle, tidligere ektefeller, samboer, foreldres søsken og foreldres søskens barn i sak som nevnt i første ledd bokstav b, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o og p, og

  f) utlendingens barn, foreldre, søsken, søskens barn, ektefelle, tidligere ektefeller, samboer, foreldres søsken og foreldres søskens barn i sak som nevnt i første ledd bokstav w.

  Folkeregistermyndigheten skal, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger registrert etter folkeregisterloven § 3-1 og § 3-2 til de offentlige myndigheter nevnt i første ledd i forbindelse med utlendingsmyndighetenes rekvirering av d-nummer og innsending av opplysninger for tildeling av fødselsnummer til utlendinger som oppholder seg i Norge.

 • RegulationAttatchment Lovens § 85. Vandelskontroll i sak om familieinnvandring, jf. forvaltningsloven § 19 tredje ledd
 • RegulationAttatchment § 17-8. Utlevering av opplysninger fra politiet i saker som gjelder familieinnvandring

  Etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda i henhold til lovens § 85, skal politiet gi opplysninger dersom referansepersonen er siktet, tiltalt eller ilagt straff etter straffeloven kapittel 24 til 26, ilagt kontaktforbud etter straffeloven § 57 eller besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a, med mindre dette kan skade arbeidet med kriminalitetsbekjempelse. For øvrig kan politiet blant annet gi opplysninger om at referansepersonen er anmeldt for forhold som nevnt i første punktum eller er siktet, tiltalt eller ilagt straff for andre straffbare forhold, dersom disse opplysningene må antas å være av vesentlig betydning for vurderingen etter utlendingsloven § 40 femte ledd eller § 48.

  Underretning etter første ledd gis skriftlig med kopi til referansepersonen. Dersom opplysninger om referansepersonen senere gis videre til søkeren, skal referansepersonen orienteres om dette på samme måte.

  Dersom søkeren innvilges oppholdstillatelse, skal ikke opplysninger om referansepersonens vandel utleveres til søkeren, med mindre de har vært relevante ved vurderingen av tillatelsen, og det anses å være av betydning for søkeren å bli kjent med opplysningene.

  Bestemmelsen gjelder tilsvarende for uttalelse knyttet til den person referansepersonen har fått familieetablering med, når søkeren er referansepersonens særkullsbarn.

  Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer for gjennomføring av bestemmelsene i denne paragrafen, herunder kan direktoratet fastsette at opplysninger etter første ledd skal gis i alle saker om familieetablering hvor det ikke er besluttet unntak.

 • RegulationAttatchment Lovens § 86. Vandelskontroll i saker om visum, jf. forvaltningsloven § 19 tredje ledd
 • RegulationAttatchment § 17-9. Utlevering av opplysninger fra politiet i saker om visum

  Etter anmodning fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda i henhold til lovens § 86, skal politiet gi opplysninger dersom referansepersonen er siktet, tiltalt eller ilagt straff etter straffeloven kapittel 24 til 26, ilagt kontaktforbud etter straffeloven § 57 eller besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a, med mindre dette kan skade arbeidet med kriminalitetsbekjempelse. For øvrig kan politiet blant annet gi opplysninger om at referansepersonen er anmeldt for forhold som nevnt i første punktum eller er siktet, tiltalt eller ilagt straff for andre straffbare forhold dersom disse opplysningene må antas å være av vesentlig betydning for å vurdere om visum skal nektes.

  Underretning etter første ledd gis skriftlig med kopi til referansepersonen. Dersom opplysninger om referansepersonen senere gis videre til søkeren, skal referansepersonen orienteres om dette på samme måte.

  I saker hvor visum innvilges, skal ikke opplysninger om referansepersonens vandel formidles videre til søkeren.

  Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer for gjennomføring av bestemmelsene i denne paragrafen.

 • RegulationAttatchment Lovens § 89. Gebyr
 • RegulationAttatchment § 17-10. Behandlingsgebyr ved søknad om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse eller ved fornyelse av oppholdstillatelse

  Ved registrering av søknad om oppholdstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse, betales et gebyr på 1 100 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Ved søknad om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier mv., jf. lovens § 23 – § 26, eller søknad om fornyelse av slik tillatelse, betales et gebyr på 5 400 kr, med unntak av søknad om eller fornyelse av oppholdstillatelse til studenter mv., jf. § 6-19, forskere med egne midler, jf. § 6-20, og au pair, jf. § 6-25, hvor det betales et gebyr på 5 300 kr. Ved søknad om eller fornyelse av gruppetillatelse, jf. § 6-7 og § 6-15, betales et gebyr på 5 400 kr pr. arbeidstaker. Ved førstegangs søknad om oppholdstillatelse til familiemedlem etter bestemmelsene i lovens kapittel 6, eller søknad om fornyelse av slik tillatelse som er fremsatt etter at tillatelsen er utløpt, betales et gebyr på 10 500 kr. Dersom søknad om fornyelse av tillatelse som nevnt i fjerde punktum er fremsatt før tillatelsen er utløpt, betales et gebyr på 2 600 kr. Ved søknad om permanent oppholdstillatelse betales et gebyr på 3 100 kr.

  Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke

  a) søknad som gjelder barn under 18 år,

  b) søknad om beskyttelse eller fornyelse av tillatelse til utlending som er innvilget beskyttelse,

  c) søknad som gjelder ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending tilknyttet diplomatiske eller lønte konsulære stasjoner (representasjoner) i riket, når slikt unntak følger av Norges folkerettslige forpliktelser. Unntaket gjelder også ektefelle eller samboer og forsørget barn av utlending som er hjelpepersonale ved slik stasjon,

  d) søknad som er fremsatt i henhold til § 8-3 og § 8-4 om oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel,

  e) søknad som gjelder oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter lovens § 53,

  f) søknad om tillatelse til å ta arbeid under behandling av søknad om beskyttelse, jf. lovens § 94 og forskriftens § 17-26,

  g) søknad om tillatelse til utlending som skal utføre arbeid i forbindelse med en krisesituasjon, jf. § 6-31, eller

  h) søknad om tillatelse til utlending som har vernet mot utsendelse etter lovens § 73 som eneste oppholdsgrunnlag, jf. lovens § 74.

  i) søknad som gjelder oppholdstillatelse etter kapittel 6 for å delta i Fulbright-programmet, og søknad fra familiemedlemmer som søker familiegjenforening med deltaker i dette programmet.

  Utlendingsdirektoratet kan fastsette at det skal kreves gebyr for søknad om tillatelse til å ta arbeid i påvente av utreise, når søknaden fremsettes etter endelig avslag på søknad om beskyttelse.

 • RegulationAttatchment § 17-11. Behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass

  Ved søknad om utlendingspass fra utlending som har fått oppholdstillatelse på annet grunnlag enn en søknad om beskyttelse, eller ved søknad som fremsettes av en utlending som tidligere har fått avslag på søknad om utlendingspass, betales et gebyr på 1 300 kr senest samtidig med innlevering av søknaden. Det samme gjelder ved fremsettelse av søknad om reisebevis eller utlendingspass når tidligere utstedt reisebevis eller utlendingspass har gått tapt eller er skadd. For barn betales et gebyr på 750 kr.

  Ved søknad om fornyelse av reisebevis eller utlendingspass betales et gebyr tilsvarende det beløp som er fastsatt i passloven § 3 fjerde ledd.

  I særlige tilfeller kan vedtaksmyndigheten frafalle krav om gebyr etter annet ledd.

  Ved søknad om utlendingspass fra utlending som ikke kan skaffe seg pass eller annet reisedokument fra sitt hjemland eller annet land, til bruk for enkeltreise for assistert retur til hjemlandet, betales ikke gebyr.

 • RegulationAttatchment § 17-11a. Gebyr ved bestilling av nytt Schengen-standardisert oppholdskort

  Ved bestilling av nytt Schengen-standardisert oppholdskort, for eksempel fordi kortet er mistet, ødelagt eller utlendingen av andre grunner har behov for nytt kort, skal det betales et gebyr på 300 kr. Det skal likevel ikke betales gebyr

  a) for oppholdskort som utstedes i forbindelse med innvilgelse av midlertidig eller permanent oppholdstillatelse,

  b) når behovet for nytt oppholdskort skyldes feil eller mangler ved kortet (reklamasjon), eller

  c) når oppholdskortets gyldighet er av kortere varighet enn oppholdstillatelsen, og nytt kort bestilles før utløpet av det gamle kortets gyldighetstid.

  Det er en forutsetning for gebyrfrihet etter første ledd bokstav a til c at utlendingen kan innlevere det tidligere utstedte oppholdskortet, jf. § 12-18.

  For grenseboerbevis gjelder det egne regler om gebyr, jf. avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon, artikkel 10. Avtalen er inntatt som vedlegg 19 til forskriften, jf. § 3-1a.

 • RegulationAttatchment § 17-12. Behandlingsgebyr ved søknad om visum

  Senest samtidig med innlevering av søknad om visum, skal det betales et behandlingsgebyr som er fastsatt gjennom Schengensamarbeidet, jf. visumforordningen artikkel 16.

  Når søknaden gjelder innreisevisum i medhold av forskriftens § 3-13 fjerde ledd, skal det betales et gebyr tilsvarende gebyr for søknad om Schengenvisum, jf. første ledd.

  For behandling av søknad om ny innreise og forlengelse av visum etter § 3-19, skal det betales et gebyr tilsvarende gebyr for søknad om Schengenvisum, jf. lovens § 10 og første ledd i bestemmelsen her.

  Når særlige grunner tilsier det, kan Utlendingsdirektoratet frafalle gebyret for søknad om visum på grensen, jf. § 3-18.

  Visumpliktig utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen, jf. § 3-8, er unntatt fra plikten til å betale gebyr etter denne bestemmelsen.

 • RegulationAttatchment § 17-13. Unntak fra gebyrplikt i ekstraordinære situasjoner og for søknad fremsatt for Sysselmannen på Svalbard

  Utlendingsdirektoratet kan i ekstraordinære situasjoner beslutte at det skal gjøres unntak fra kravet om gebyr for nærmere bestemte grupper av søkere.

  Det kreves ikke gebyr når søknad fremsettes for Sysselmannen på Svalbard.

 • RegulationAttatchment Lovens § 90. Iverksetting av vedtak, jf. § 139
 • RegulationAttatchment § 17-14. Fastsettelse av utreisefrist mv

  Når det foreligger vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, fastsettes utreisefrist, jf. lovens § 90 sjette ledd, av politiet, Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda. Dersom en utlending ikke er gitt en utreisefrist av politiet, skal Utlendingsdirektoratet vurdere grunnlaget for denne beslutningen i tilknytning til sak om utvisning etter lovens § 66 annet ledd bokstav b. Tilsvarende skal Utlendingsnemnda vurdere grunnlaget for Utlendingsdirektoratets beslutning dersom Utlendingsdirektoratet ikke har gitt en utreisefrist, i tilknytning til at Utlendingsnemnda behandler klagesak om utvisning etter lovens § 66 annet ledd bokstav b.

  Utlendinger som er under utredning eller behandling for tuberkuløs sykdom, skal ikke pålegges å forlate riket før mistanke om tuberkuløs sykdom er avkreftet, eller behandlingen er fullført. Unntak kan gjøres i enkelttilfeller dersom det ut fra muligheten for videre behandling er helsefaglig forsvarlig, eller dersom særlige grunner taler for det.

 • RegulationAttatchment § 17-14a. Plikten til å forlate riket

  Vedtak som innebærer at en utlending må forlate riket, jf. lovens § 90 sjette ledd, innebærer at utlendingen må forlate Schengenområdet, med mindre utlendingen har oppholdstillatelse eller annet grunnlag for opphold i et annet Schengenland.

 • RegulationAttatchment § 17-15. Uttransportering

  Politiet skal foreta den nødvendige utreisekontroll og avgjøre om eskorte er påkrevd. Ved vurderingen av behovet for eskorte bør det særlig tas hensyn til sikkerheten om bord på transportmiddelet, muligheten for at utlendingen ikke fullt ut etterkommer en beslutning om iverksetting, om transportselskapet eller fartøysjefen har bedt om eskorte, samt behovet for bistand til utlendingen. Politiet skal i det enkelte tilfellet vurdere for hvilken strekning eskorte er påkrevd.

  Antallet ledsagere fastsettes i det enkelte tilfellet etter hvor mange personer som skal føres ut, deres kjønn og personlige forhold ellers, reisens lengde, transportmåten og omstendighetene for øvrig.

  Før transporten påbegynnes, skal politiet underrette føreren av vedkommende transportmiddel.

  Politimyndighetene på aktuelle transittsteder i utlandet bør varsles på forhånd i tilfelle utlendingen vil komme til å oppholde seg på landets territorium utenfor transportmiddelet, eller når slik underretning er påkrevd av sikkerhetsmessige eller andre grunner.

  Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen) gjelder for slike transporter så langt den passer. Etter utført eskorte skal politiet sende rapport om uttransporteringen til Utlendingsdirektoratet.

 • RegulationAttatchment Lovens § 91. Ansvar for utgifter mv., jf. § 139
 • RegulationAttatchment § 17-16. Ansvar for utgifter til uttransportering

  Dersom en transportør blir ansvarlig for utgifter til eskorte i henhold til lovens § 91 tredje ledd, skal vedkommende dekke alle utgifter forbundet med eskorten, herunder utgifter til reise, kost, losji, lønn og eventuell overtid.

  Transportørens ansvar for utgifter etter lovens § 91 tredje ledd gjelder når et vedtak om bortvisning av en asylsøker uten pass eller annet gyldig reisedokument eller visum kan iverksettes før utlendingen har oppholdt seg i riket i seks måneder. For øvrig gjelder ansvaret bare når bortvisningsvedtaket kan iverksettes før utlendingen har oppholdt seg i riket i tre måneder.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om utgiftsdekning etter lovens § 91.

 • RegulationAttatchment Lovens § 92. Rettshjelp, jf. § 139
 • RegulationAttatchment § 17-17. Veiledning om rettshjelp

  I sak om bortvisning, utvisning og tilbakekall av gitt tillatelse, og når utlendingen søker beskyttelse etter lovens § 28, skal politiet gi veiledning i samsvar med lovens § 82. Politiet skal også informere om det offentliges adgang til å kreve refusjon når det er gitt fritt rettsråd uten behovsprøving, jf. § 17-19.

  Veiledningen skal gis samtidig med underretning om vedtaket eller samtidig med forhåndsvarsel når dette er påkrevd, jf. forvaltningsloven § 16. Utlending som søker beskyttelse, og som ikke har rett til fritt rettsråd, skal gis tilbud om individuell veiledning fra en uavhengig organisasjon i forbindelse med at søknaden fremsettes, med mindre det er iverksatt en ordning med kollektiv beskyttelse, jf. lovens § 34.

  Veiledning etter bestemmelsen her skal gis på et språk utlendingen kan forstå.

 • RegulationAttatchment § 17-18. Retten til fritt rettsråd

  Enslig mindreårig asylsøker har rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i rimelig tid før Utlendingsdirektoratet fatter vedtak i saken. Det samme gjelder for utlending som søker beskyttelse, når utelukkelse etter § 31 kan bli utfallet, jf. lovens § 92 annet ledd.

  En utlending som har fått en asylsøknad nektet realitetsbehandlet etter lovens § 32 første ledd bokstav a eller d, har ikke rett til fritt rettsråd uten behovsprøving, jf. lovens § 92 annet ledd første punktum. Vedkommende har heller ikke rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i eventuell sak om bortvisning, jf. lovens § 92 første ledd. Første og annet punktum gjelder ikke utlending som nevnt i første ledd.

  Forvaltningsloven kapittel IV til VI om saksforberedelse, vedtak og klage gjelder ikke for Utlendingsdirektoratets beslutning om hvorvidt en sak faller inn under første eller annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 17-19. Refusjon av det offentliges utgifter

  I tilfeller hvor det er gitt fritt rettsråd uten behovsprøving, jf. lovens § 92 første, annet og tredje ledd, kan det offentliges utgifter i forbindelse med rettshjelpen kreves helt eller delvis erstattet dersom utlendingen har økonomisk evne til det, jf. lovens § 92 sjette ledd.

  Når Utlendingsnemnda finner grunn til å reise spørsmål om slik refusjon, sendes saken til vedkommende fylkesmann, som avgjør om refusjon skal kreves.

  Når Utlendingsdirektoratet antar at bestemmelsen i første ledd kan komme til anvendelse, sendes saken til Utlendingsnemnda.

  I tilfeller hvor det er gitt fri sakførsel uten behovsprøving etter lovens § 92 femte ledd, gjelder bestemmelsene i denne paragraf tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 17-20. Tilbud om advokat og annen bistand. Advokatvaktordning

  Politiet skal bistå utlendingen med å ta kontakt med en uavhengig organisasjon eller advokat dersom utlendingen ønsker det.

  Departementet kan opprette advokatvaktordninger til å bistå utlendinger i saker om bortvisning og søknad om oppholdstillatelse etter lovens § 28.

  I saker der Utlendingsdirektoratet tilbyr asylsøkere advokat gjennom en advokatvaktordning, eller i henhold til etablerte advokatlister, kan utlendingen bare bruke annen advokat enn den som tilbys, når særlige grunner tilsier det og saken ikke blir forsinket. Dersom utlendingen på forhånd er representert ved advokat, skal denne benyttes dersom det kan skje uten å forsinke saken. 

 • RegulationAttatchment § 17-20a. Valg av advokat i sak som nevnt i lovens § 106 første ledd bokstav h

  I tilfeller hvor en utlending pågripes fordi søknaden om beskyttelse antas å være åpenbart grunnløs og skal behandles i løpet av 48 timer, jf. lovens § 106 første ledd bokstav h, og utlendingen har rett til prosessfullmektig eller fritt rettsråd etter lovens § 92, skal det som hovedregel oppnevnes samme advokat i forbindelse med

  a) pågripelse og eventuell internering,

  b) søknaden om beskyttelse og

  c) en eventuell sak om utvisning.

 • RegulationAttatchment Lovens § 93. Tidspunktet for fremsettelse av søknad om beskyttelse. Opplysning av saken
 • RegulationAttatchment § 17-21. Registrering av asylsøknad

  Søknad om beskyttelse skal registreres av politiet på fastsatt skjema. Søknad om beskyttelse omfatter også søknad om reisebevis eller utlendingspass, jf. § 12-11.

  Pass eller annet reisedokument som søkeren er i besittelse av, må innleveres sammen med søknaden, jf. lovens § 93 første ledd. Det samme gjelder for søkerens ektefelle eller samboer og barn, som søker tillatelse etter innreise i medhold av lovens § 40 til § 42.

  Den som registrerer søknaden, skal gi søkeren veiledning om de rettigheter som følger av lovens § 82, og om nødvendig sørge for at tolk blir tilkalt, jf. lovens § 81 første ledd. Søkeren skal opplyses om tolkens rolle og at tolken har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 flg. Det skal også opplyses at overtredelse av taushetsplikten kan medføre straffansvar etter straffeloven § 209.

  Utlending som søker beskyttelse skal registreres individuelt. Medfølgende barn som søker samtidig med én eller begge foreldre, kan registreres i én av foreldrenes sak. Det skal bringes på det rene om eventuell medfølgende ektefelle eller samboer og barn søker beskyttelse.

  Det skal bringes på det rene om søkeren samtykker i at opplysninger om vedkommende innhentes fra andre myndigheter, herunder fra myndigheter i andre land enn hjemlandet, dersom det er av betydning for avgjørelsen av søknaden.

  Ved registreringen av asylsøknaden kan det tas lyd- og bildeopptak av samtaler med søkeren. Søkeren skal orienteres om at det tas slike opptak.

  Utlending som kommer til riket og søker beskyttelse, har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse i henhold til forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll § 3-1 første ledd bokstav a. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

 • RegulationAttatchment § 17-22. Registreringsbevis

  Utlending som søker beskyttelse og familiemedlemmer som nevnt i § 17-21 annet ledd, skal snarest mulig etter ankomst til riket utstyres med registreringsbevis for asylsøker, med mindre bortvisning etter lovens § 17 er under vurdering eller andre særlige grunner taler mot det.

  Søkerens ektefelle eller samboer og barn som søker tillatelse etter innreise i medhold av lovens §§ 40 til 42, men ikke avledet status, jf. lovens § 28 sjette ledd, skal utstyres med registreringsbevis dersom de ikke er i besittelse av reisedokument.

  Registreringsbeviset gis gyldighet for et bestemt tidsrom av inntil seks måneders varighet. Registreringsbeviset inndras når utlendingen får utstedt reisebevis for flyktning eller utlendingspass, skal forlate riket eller for øvrig får tilbake sitt hjemlands pass. Politiet skal påse at dette blir gjort.

  Registreringsbeviset er ikke å anse som dokumentasjon på at de angitte personalopplysninger er korrekte. Det gjelder ikke som reisedokument.

  Registreringsbeviset utstedes av politiet. Politiet skal informere om de begrensninger som fremgår av fjerde ledd.

 • RegulationAttatchment § 17-23. Om pålegg etter lovens § 93 fjerde ledd

  Et pålegg etter lovens § 93 fjerde ledd om at søkeren skal være tilgjengelig på nærmere angitt sted, besluttes av Utlendingsdirektoratet, politimesteren eller den politimesteren gir fullmakt.

  Et pålegg etter lovens § 93 fjerde ledd skal settes til et begrenset tidsrom, og ikke lenger enn hva formålet om å opplyse saken tilsier. Det kan ikke pålegges frihetsberøvelse.

 • RegulationAttatchment Lovens § 94. Søkerens rettsstilling under behandlingen av søknaden
 • RegulationAttatchment § 17-24. Krav om dokumentasjon for rett til å ta arbeid som asylsøker

  For at det skal gis rett til å ta arbeid for en asylsøker etter lovens § 94, kreves det at asylsøkeren fremlegger godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort.

  Det gjøres unntak fra kravet til dokumentasjon i første ledd for søkere som kommer fra land som ikke utsteder reisedokument eller nasjonalt identitetskort. Det kan gjøres unntak fra kravet til dokumentasjon i første ledd for søkere som deltar i et integreringsfremmende program. Departementet kan gi nærmere retningslinjer om hvilke program som omfattes.

 • RegulationAttatchment § 17-25. Varigheten av tillatelse for asylsøker til å ta arbeid etter lovens § 94

  En tillatelse til å ta arbeid etter lovens § 94 gjelder for inntil 6 måneder, og kan fornyes dersom vilkårene for dette er til stede. Hvis tillatelse er gitt mens søknaden er til behandling i Utlendingsdirektoratet, faller ikke tillatelsen bort før utløpet av seksmånedersperioden selv om søknaden avslås av Utlendingsdirektoratet, dersom det foreligger en rett til fortsatt tillatelse i medhold av lovens § 94 annet ledd første punktum.

  Dersom en asylsøker som har tillatelse til å ta arbeid etter lovens § 94, får avslag på søknaden om beskyttelse av Utlendingsnemnda, bortfaller ikke tillatelsen før utreisefristen forfaller, med mindre seksmånedersperioden utløper før dette tidspunktet.

 • RegulationAttatchment § 17-26. Vilkår for at en asylsøker skal kunne ta arbeid etter at søknaden om beskyttelse er avslått av Utlendingsnemnda

  En utlending kan gis fortsatt tillatelse til å ta arbeid etter at søknaden om beskyttelse er avslått av Utlendingsnemnda dersom vedkommende hadde gyldig tillatelse etter lovens § 94 på tidspunktet for avslaget, og vedtaket foreløpig ikke skal iverksettes.

 • RegulationAttatchment § 17-27. Fremgangsmåte ved søknad og vedtaksmyndighet i sak om tillatelse til å ta arbeid under asylsaksbehandlingen mv

  En anmodning om tillatelse til å ta arbeid etter lovens § 94 fremsettes for politiet.

  En tillatelse til å ta arbeid etter lovens § 94 første ledd anmerkes i registreringsbevis for asylsøker, jf. § 17-22. Det skal fremgå at en tillatelse til å ta arbeid for inntil seks måneder etter § 17-25 første ledd, bare gjelder inntil søknaden om beskyttelse er avgjort i første instans, med mindre vedtaket er påklaget og gitt utsatt iverksetting, jf. lovens § 94 annet ledd første punktum. Er dette ikke mulig, anmerkes tillatelsen på særskilt dokument.

  Utlendingsdirektoratet kan gi retningslinjer om saksbehandlingen.

 • RegulationAttatchment Lovens § 95. Innkvartering ved søknad om beskyttelse
 • RegulationAttatchment § 17-28. Utplassering av asylsøker mv.

  En utlending som søker beskyttelse og familiemedlemmer som nevnt i § 17-21 som blir utplassert på et mottakssted i en kommune, kan overføres fra ett mottakssted til et annet mottakssted innen samme kommune eller til annen kommune.

  Bosetting i en kommune kan i særlige tilfeller gjennomføres før endelig vedtak i saken om beskyttelse foreligger.

  Departementet kan gi nærmere retningslinjer.

 • RegulationAttatchment § 17-29. Vedtaksmyndighet og klage

  Utlendingsdirektoratet eller det regionkontor som bemyndiges, treffer vedtak etter § 17-28.

  Forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak skal grunngis og kan påklages, gjelder ikke for vedtak etter § 17-28, jf. forvaltningslovens § 24 fjerde ledd og § 28 tredje ledd. Vedtak etter § 17-28 annet ledd skal likevel grunngis.

  Forvaltningslovens regler om at enkeltvedtak kan påklages, gjelder ikke for vedtak om bosetting av utlending i en kommune, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

 • RegulationAttatchment Lovens § 98. Samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. Oversending og utveksling av opplysninger
 • RegulationAttatchment § 17-30. Oversending av opplysninger (unntak fra taushetsplikt)

  Ved oversending av opplysninger i medhold av lovens § 98, kan det opplyses om en persons fulle navn, fødselsdato og statsborgerforhold.

 • RegulationAttatchment § 17-31. Oversending av opplysninger i sak om visum (unntak fra taushetsplikt)

  Ved underretning til øvrige Schengenland om utstedelse av visum av humanitære grunner, jf. lovens § 11, kan det i medhold av lovens § 98 annet ledd, i tillegg til opplysninger nevnt i forskriftens § 17-30, oversendes opplysninger om

  a) sted og dato for visumutstedelsen, og

  b) grunner for visumutstedelsen.

  Ved underretning til øvrige Schengenland om annullering eller inndragning av visum og ved reduksjon av visumets gyldighetstid, kan det i medhold av lovens 98 annet ledd, i tillegg til opplysninger nevnt i forskriftens § 17-30, oversendes opplysninger om

  a) reisedokumentets art og nummer,

  b) visumetikettens nummer,

  c) visumkategori,

  d) sted og dato for visumutstedelsen, og

  e) dato og grunner for annullering, inndragning eller reduksjon av gyldighetstid.

  Når et Schengenland har bedt om samråd før visum utstedes, kan det i medhold av lovens § 98 annet ledd, i tillegg til opplysninger som nevnt i forskriftens § 17-30, oversendes opplysninger om

  a) hvilken utenriksstasjon søknaden er fremlagt for,

  b) tidligere statsborgerskap,

  c) type og nummer på de reisedokumenter som er fremlagt, samt utstedelsesdato og gyldighetstid,

  d) oppholdets varighet og formål,

  e) datoer for reisen,

  f) søkers bosted, yrke og arbeidsgiver,

  g) opplysninger fra andre Schengenland, særlig om tidligere søknader til eller opphold på et Schengenlands territorium,

  h) hvilken grense søkeren har til hensikt å passere ved innreise til Schengenterritoriet, og

  i) andre opplysninger av betydning for utenriksstasjonen, for eksempel om ektefelle og mindreårige barn som reiser sammen med søkeren, tidligere visa utstedt til søkeren eller visumsøknader knyttet til samme bestemmelsessted.

 • RegulationAttatchment § 17-32. Oversending av opplysninger i sak om oppholdstillatelse til utlending som er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) (unntak fra taushetsplikt)

  Når det vurderes å utstede oppholdstillatelse til en utlending som er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) med henblikk på ikke å tillate innreise, eller når utlending som har gyldig oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland er innmeldt i SIS med henblikk på ikke å tillate innreise, og det i denne forbindelse skal være samråd mellom berørte land, kan det i medhold av lovens § 98 annet ledd, i tillegg til opplysninger som nevnt i forskriftens § 17-30, oversendes opplysninger om

  a) vedtakstype,

  b) hvilken myndighet som har fattet vedtaket,

  c) dato for vedtaket,

  d) dato for forkynnelse,

  e) iverksettelsesdato,

  f) vedtakets varighet, og

  g) årsak til at personen er uønsket på det innmeldende lands territorium.

 • RegulationAttatchment § 17-33. Oversending av opplysninger i asylsak (unntak fra taushetsplikt)

  Ved behandling av søknad om beskyttelse, kan det i medhold av lovens § 98 annet ledd, i tillegg til opplysninger som nevnt i forskriftens § 17-30, oversendes opplysninger om

  a) søkerens eventuelle tidligere navn, aliasnavn, fødested og tidligere statsborgerskap,

  b) legitimasjons- og reisedokumenter,

  c) andre opplysninger som er nødvendige for å kunne fastslå identiteten til en som søker om beskyttelse,

  d) oppholdssteder og reiseruter,

  e) oppholdstillatelser eller visa utstedt av Schengenland,

  f) stedet der asylsøknaden er innlevert,

  g) eventuell dato for tidligere asylsøknad, dato for fremsetting av foreliggende asylsøknad, opplysning om hvor langt saksbehandlingen er kommet og innholdet av det vedtak som er truffet,

  h) de grunner for asylsøknaden som er anført i søknaden,

  i) begrunnelse for vedtak i saken, og

  j) helseopplysninger om den personen som skal overføres.

  Oversending av opplysninger som nevnt i første ledd, kan bare finne sted når dette er nødvendig for å avgjøre hvilket land som skal ha ansvaret for behandlingen av asylsøknaden, for å kunne behandle søknaden eller for å kunne oppfylle andre forpliktelser. For oversending av opplysninger som nevnt i første ledd bokstav h og i, er det i tillegg et vilkår at asylsøkeren har samtykket til slik oversending. For oversending av opplysninger som nevnt i første ledd bokstav j, er det også et vilkår at asylsøkeren har samtykket til slik oversending med mindre vedkommende er fysisk eller juridisk ute av stand til å gi slikt samtykke og overføringen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser.

 • RegulationAttatchment § 17-34. Godtgjøring til representanten

  For representantoppdraget ytes det godtgjøring etter faste satser frem til gjennomført intervju i asylsaken. Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter de faste satsene. Etter gjennomført intervju i asylsaken ytes det godtgjøring på kr 850 per måned.

  Dersom omfanget av oppdraget tilsier det, kan det i stedet gis godtgjøring time for time etter en timesats på kr 400. Representanten må godtgjøre at en fast sats ikke gir en rimelig dekning og dokumentere timeforbruk for representantarbeidet. Fylkesmannen bør i det enkelte tilfelle sette en grense for hvor mange timer som kan brukes til oppdraget.

  Dersom representantoppdraget bortfaller i forbindelse med registrering av asylsaken, ytes det kompensasjon for oppmøte.

 • RegulationAttatchment § 17-35. Dekning av representantens utgifter

  Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter faste satser til dekning av representantens utgifter. Utgifter som representanten har til innenlandsreiser som er nødvendige for utførelsen av oppdraget, dekkes etter statens satser. Reisen skal som hovedregel foretas på den for staten rimeligste måte.

  Dersom representanten har nødvendige utlegg i forbindelse med utføringen av representantoppdraget som i vesentlig grad overstiger de faste satsene for utgiftsdekningen etter første ledd, kan representanten søke fylkesmannen om dekning av slike utgifter. Fylkesmannen kan på forhånd fastsette en grense for rett til utvidet utgiftsdekning.

  I tillegg til dekning som omtalt i første ledd, dekkes nødvendige utgifter til tolk. Den sentrale vergemålsmyndigheten fastsetter et maksimalt beløp for dekning av utgifter til tolk. Representanten kan søke fylkesmannen om forhåndsgodkjenning for nødvendige utgifter til tolk som overstiger det maksimale beløpet.

Related documents

Andre etaters rundskriv og brev

Bilaterale avtaler

Departementenes rundskriv og instrukser

2013-06-07-JD Endringer i utlendingsforskriften (godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige, mindreårige asylsøkere)(6/11/2013)
A-1/2015 Rundskriv A-1/2015 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften(1/12/2015)
A-2/2016 Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – luftfart(6/23/2016)
A-62/2009 Rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 2009(12/23/2009)
A-63/09 Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010(12/23/2009)
A-63/09-V17 Vedlegg 17 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Saksbehandlingen(2/15/2010)
AI-103/2009 Instruks om vurdering av identitet i saker etter utlendingsloven(12/22/2009)
G-02/2011 Ikrafttredelse, endringer i utlendingsforskriften § 17-11– behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass(1/26/2011)
G-02/2012 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 17-10 (behandlingsgebyr ved søknad om oppholdstillatelse mv.)(4/13/2012)
G-02/2018 Myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov(5/15/2018)
G-03/2010 Ikraftsetting av forskrift om endringer i utlendingsforskriften – gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 810/2009 av 13. juni 2009 (visumforordningen)(3/19/2010)
G-04/2012 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – Innhenting av opplysninger fra offentlige organer(6/21/2012)
G-04/2016 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – opphevelse av søknadsgebyr for deltakere i Fulbright-programmet og deres familiemedlemmer(4/13/2016)
G-06/2011 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – begrunnelsesplikt i vedtak som berører barn(6/29/2011)
G-06/2014 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn(12/8/2014)
G-06/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – unntak fra vilkåret om fremleggelse av godkjent reisedokument eller nasjonalt identitetskort ved søknad om midlertidig ar-beidstillatelse for asylsøkere som venter på endelig vedtak (§ 17-24 annet ledd(4/16/2018)
G-07/2013 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 17-2 og 17-21 (hjemmel for lyd- og bildeopptak)(12/17/2013)
G-09/2018 Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige(2/20/2019)
G-15/2010 Retningslinjer for fastsettelse av utreisefrist i vedtak etter utlendingsloven som innebærer at utlendingen skal forlate riket(12/23/2010)
G-17/2010 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 2008/115 (returdirektivet)(12/23/2010)
GI-12/2010 Instruks om vurderingen av midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere som har fått endelig avslag – utlendingsforskriften § 17-26(4/30/2010)
GI-13/2010 Instruks om utenriksstasjonenes forberedelse av saker som fremmes etter utlendingsloven § 35, jf. utlendingsforskriften §§ 7-6 til 7-8(5/27/2010)
Q-42/2015 Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land(12/21/2015)

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

IM 2010-021V Kvalitetsstandard: Vedtak for medfølgende barn i søknader om beskyttelse(7/11/2011)
IM 2010-022V Kvalitetsstandard for asylintervjurapporten(1/13/2011)
IM 2011-003 Fastsettelse av utreisefrist i vedtak som innebærer en plikt til å forlate Norge etter utlendingsloven § 90 sjette ledd(4/19/2012)
IM 2011-020 Rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger(1/17/2012)
IM 2011-025 Rekruttering av tolk til søknad om beskyttelse (asyl)(10/24/2011)
IM 2011-026 Bestilling og honorering av tolk ved søknad om beskyttelse (asyl)(10/24/2011)
IM 2011-027 Kvalitetssikring av tolking ved søknader om beskyttelse (asyl)(10/25/2011)
IM 2013-006 Rutiner for oversendelse av saker/dokumenter fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Nasjonalt ID-senter (NID) i forbindelse med behandling av enkeltsaker (4/29/2013)
IM 2013-008 Utstedelse av utlendingspass i forbindelse med retur/tilbakevending til hjemlandet(5/7/2013)
IM 2013-011 Intervju i søknader om beskyttelse(10/2/2013)
IM 2014-005 Den årlige gjennomgangen av Asylavdelingens retningslinjer(3/13/2014)
IM 2014-016 Rutiner for bruk og oppfølging av rammeavtale for særskilte bo- og omsorgsløsninger(9/3/2014)
IM 2015-007 Identifisering og oppfølging av asylsøkere utsatt for tvangsekteskap, annen vold i nære relasjoner eller barneekteskap(8/18/2015)
IM 2015-010 Bruk av sosiale medier for undersøkelser i UDI(10/14/2015)
IM 2016-003 Retningslinjer for deling av porteføljer i Asylavdelingen(5/10/2016)
IM 2018-005 Organiseringen og administreringen av advokatordningen ved søknader om beskyttelse(5/7/2018)

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak(7/22/2008)
RS 2009-039 Hurtig saksbehandling i asylsaker hvor det foreligger tvil om søkerens identitet(11/25/2009)
RS 2010-004 Visa for foreign nationals affiliated to diplomatic or paid consular missions etc. in Norway – Section 1-8 of the Immigration Regulations(10/30/2015)
RS 2010-037 Visas for Norway Cup players – the Immigration Act section 10(5/21/2012)
RS 2010-041 Utlevering av vandelsopplysninger fra politiet i saker som gjelder familieinnvandring - utlendingsforskriften § 17-8, jf. utlendingsloven § 85(7/8/2010)
RS 2010-042 Utlevering av vandelsopplysninger fra politiet i saker om visum- utlendingsforskriften § 17-9 jf. utlendingsloven § 86(7/5/2010)
RS 2010-043 Children's right to be heard in immigration cases – except asylum cases, cf. the Immigration Regulations Sections 17-3 and 17-5 (6/5/2013)
RS 2010-075 Retningslinjer for høring av medfølgende barn i saker om beskyttelse(7/7/2011)
RS 2010-075V2 Booking-rutiner medfølgende barn(7/14/2017)
RS 2010-081 Bruk av ankomstregistreringsskjema ved søknad om beskyttelse (søknad om beskyttelse: del I) med vedlegg - utlendingsforskriften § 17-21 første ledd(8/27/2010)
RS 2010-091 Applications for protection (asylum) submitted to a Norwegian foreign service mission – the Immigration Act section 28 first paragraph, cf. the Immigration Regulations section 17-21 first paragraph(5/21/2012)
RS 2010-128 Power of attorney (authorisation) in connection with applications for a visa or residence permit- the Immigration Regulations Section 17-1(10/30/2015)
RS 2010-149 Duty of confidentiality regarding personal information in immigration cases – Sections 13 and 13b of the Public Administration Act(5/21/2012)
RS 2010-163 Application for a first-time permit – registration of name(5/21/2012)
RS 2010-166 Utstedelse av visum på grensen (nødvisum), herunder visum for sjøfolk i transitt– utlendingsforskriften § 3-18(3/15/2010)
RS 2010-168 Forlengelse av visum og visum for ny innreise(12/14/2011)
RS 2010-180 Rett til å ta arbeid for asylsøkere(5/3/2012)
RS 2010-181 Guidelines for preparing visa cases – documentation requirements(5/21/2012)
RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak(3/18/2011)
RS 2011-023 Guidelines on the use of language analyses in connection with applications for protection(8/14/2015)
RS 2011-040 Control of persons and checks of original identity documents in connection with applications for visas and residence permits(5/21/2012)
RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven(5/4/2012)
RS 2012-017 Issuing guarantees for visits - the Immigration Act Section 10 first paragraph (b), cf. the Immigration Regulations Section 3-5(11/3/2015)
RS 2013-015 Lydopptak ved søknad om beskyttelse(12/5/2013)
RS 2014-001 Retningslinjer for behandling av saker som er omfattet av Dublinforordningen(12/20/2013)
RS 2014-005 Varslingsrutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer under asylintervjuet(3/10/2014)
RS 2014-007 Rutiner når asylsøkere trekker asylsøknaden og utfylling av standardskjema(3/11/2014)
RS 2014-007V Melding om tilbaketrekking av asylsøknad(3/11/2014)
RS 2014-015 Opplysningsplikt til barnevernet(7/8/2014)
RS 2014-019 Retningslinjer for politiets registrering og UDIs behandling av nye anførsler i asylsaker(10/7/2014)
RS 2014-022 Innledende saksbehandling i hurtigsporet for enslige mindreårige asylsøkere(10/29/2014)
RS 2014-025 Prioritering av asylsøknader fra kriminelle og personer som oppfattes som en trussel mot andres liv, sikkerhet eller eiendom(12/5/2014)
RS 2015-002 Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av arbeidsledighet(2/9/2015)
RS 2015-006 Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av sosioøkonomiske forhold/ arbeidsledighet(4/28/2015)
RS 2015-007 Identifisering og oppfølging av sårbare beboere i asylmottak(5/6/2015)
RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak(7/10/2015)
RS 2016-009 Politiets oppgaver ved underretning og iverksetting av vedtak om bortvisning og utvisning(12/16/2016)
RS 2017-003 Residence permits for working holidays for nationals of Argentina, Australia, Japan(2/6/2018)
RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62(9/1/2017)
RS 2018-002 Retningslinjer for advokater som deltar i Utlendingsdirektoratets advokatordning i søknader om beskyttelse samt generelt om advokatordningen(5/7/2018)
RS 2019-001 Forberedelse, behandling og utstedelse av reisebevis for flyktninger og utlendingspass(1/10/2019)

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo