To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 18. Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff
 • RegulationAttatchment Lovens § 100. Fotografi og fingeravtrykk
 • RegulationAttatchment § 18-1. Fotografi og fingeravtrykk av utlending

  Søknad om oppholdstillatelse og visum skal inneholde fotografi. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om når søknaden skal inneholde fingeravtrykk.

  Det skal tas fotografi og fingeravtrykk av

  a) utlending som ikke kan dokumentere sin identitet eller det er grunn til å mistenke at utlendingen oppgir falsk identitet,

  b) utlending som søker om beskyttelse etter loven,

  c) utlending over 18 år som søker oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 (familieinnvandring) som familiemedlem til en utlending som har søkt om beskyttelse,

  d) utlending som nevnt under bokstav b eller c som har fått avslag på sin søknad, når fingeravtrykk ikke er tatt tidligere,

  e) utlending som blir utvist,

  f) utlending som blir bortvist etter å ha blitt ilagt straff eller gitt påtaleunnlatelse, og

  g) utlending som har oppholdt seg ulovlig i riket.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om når fingeravtrykk for øvrig skal tas i de tilfeller som er nevnt i lovens § 100 første ledd.

  For behandling av fingeravtrykk i henhold til Dublin-samarbeidet, jf. lovens § 32 fjerde ledd, gjelder reglene i § 18-5 til § 18-11.

 • RegulationAttatchment § 18-2. Oppbevaring og registrering av fotografi og fingeravtrykk

  Fotografi og fingeravtrykk tatt med hjemmel i § 18-1, skal oppbevares i den enkelte utlendingssak.

  Fingeravtrykk som nevnt i første ledd skal registreres i et EDB-basert fingeravtrykkregister. Avtrykkene skal lagres i en egen fil (utlendingsregisteret) i det alminnelige fingeravtrykkregister hos Kripos.

  Hjemmelen for avtrykkene skal angis. Avtrykkene skal merkes med eget referansenummer.

  Utlendingsdirektoratet er behandlingsansvarlig for utlendingsregisteret, og Kripos er databehandler.

 • RegulationAttatchment § 18-3. Søk i utlendingsregisteret og andre registre

  Samtidig med registrering av et fingeravtrykk, skal det søkes i

  a) utlendingsregisteret for å undersøke om utlendingen allerede er registrert under samme eller annen identitet, og

  b) det alminnelige fingeravtrykkregister for å undersøke om utlendingen er ettersøkt i Norge eller annet land.

  Når det er grunn til å anta at utlendingen har hatt opphold i annet land enn hjemlandet før ankomsten til Norge, kan fingeravtrykket oversendes til dette landets myndigheter for søk der. For EØS-borgere gjelder § 19-27.

  Fingeravtrykk mottatt fra utlendingsmyndighetene i et annet land, kan benyttes til søk i utlendingsregisteret, og utlevering av opplysninger fra registeret kan foretas med hjemmel i utvekslingsavtaler med andre land eller for øvrig etter en konkret vurdering. Tilsvarende gjelder fingeravtrykk av utlendinger som er ettersøkt for alvorlige straffbare forhold, mottatt fra Interpol eller direkte fra politimyndighet i annet land.

 • RegulationAttatchment § 18-4. Sletting av fingeravtrykk

  Fingeravtrykket skal slettes fra utlendingsregisteret når utlendingen har fått innvilget oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Tilsvarende gjelder for utlendinger som har fått dokumentert oppholdsretten, jf. § 19-22, § 19-23 og § 19-24. Det er likevel et vilkår for sletting av fingeravtrykk at utlendingens identitet er bekreftet gjennom fremleggelse av dokumentasjon med nødvendig notoritet eller utlendingen innvilges statsborgerskap i Norge eller i et annet land som deltar i Eurodac-samarbeidet. 

  Fingeravtrykk av en utlending som har fått endelig avslag på en asylsøknad eller en tillatelse for øvrig, eller som blir bortvist eller utvist fra riket, skal slettes når det er gått fem år fra vedtakstidspunktet der vedtaket er iverksatt, og før dette dersom utlendingen oppnår statsborgerskap i Norge eller i et annet land som deltar i Eurodac-samarbeidet. I tilfeller hvor grunnleggende nasjonale interesser gjør seg gjeldende, gjelder § 19 A-6.

  Utlendingsdirektoratet skal underrette Kripos når et avtrykk skal slettes i medhold av første ledd og om utgangspunktet for beregningen av fristen i annet ledd.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om når fingeravtrykk tatt i medhold av § 18-1 første og tredje ledd skal slettes. Avtrykk som ikke er slettet tidligere, skal slettes ti år etter siste registrering. I tilfeller hvor grunnleggende nasjonale interesser gjør seg gjeldende, gjelder § 19 A-6.

  Sletting av fingeravtrykk skal skje i medhold av arkivloven.

 • RegulationAttatchment Lovens § 100a. Innhenting og lagring av biometrisk personinformasjon (ansiktsfoto og fingeravtrykk) i standardisert oppholdskort, innsyn, retting og sletting
 • RegulationAttatchment § 18-4a. Standardisert oppholdskort, grenseboerbevis mv.

  Utlendingsdirektoratet har behandleransvar for behandling av personinformasjon i standardisert oppholdskort og andre kort som dokumenterer andre typer tillatelser eller rettigheter enn oppholdstillatelse, for eksempel grenseboerbevis utstedt til beboere i det russiske grenseområdet.

  Opptak av biometri til bruk i grenseboerbevis kan skje i forbindelse med at det fremmes søknad om grenseboerbevis.

  Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om innhenting og lagring av personinformasjon i standardisert oppholdskort og andre kort som nevnt i første ledd.

 • RegulationAttatchment Lovens § 101. Behandling av fingeravtrykk. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 603/2013 (Eurodac-forordningen)
 • RegulationAttatchment § 18-5. Behandlingsansvarlig

  Opplysninger registrert i Eurodac skal ikke anvendes i strid med Eurodacs formål, slik dette fremgår av Eurodac-forordningen artikkel 1. Utlendingsdirektoratet er behandlingsansvarlig for Eurodac nasjonalt, og Kripos er databehandler. Behandling av personopplysninger knyttet til Eurodac, skal reguleres i en skriftlig databehandleravtale, jf. lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger § 15. Datatilsynet er nasjonal tilsynsmyndighet.

 • RegulationAttatchment § 18-6. Opphevet 20.07.2015
 • RegulationAttatchment § 18-7. Opphevet 20.07.2015
 • RegulationAttatchment § 18-8. Opphevet 20.07.2015
 • RegulationAttatchment § 18-9. Opphevet 20.07.2015
 • RegulationAttatchment § 18-10. Opphevet 20.07.2015
 • RegulationAttatchment § 18-11. Klageadgang

  Den registrerte kan påklage avgjørelse om innsyn, retting, sletting eller erstatning. Klage fremsettes for Utlendingsdirektoratet, som oversender klagen til departementet for avgjørelse.

 • RegulationAttatchment Lovens § 105. Meldeplikt og bestemt oppholdssted
 • RegulationAttatchment § 18-12. Pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted for utlending som nevnt i § 105 første ledd

  En utlending som nevnt i lovens § 105 første ledd bokstav a til d og § 130 første ledd, kan pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted. Pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted etter § 105 første ledd bokstav d, kan besluttes når utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

  En utlending som omfattes av utlendingsloven § 105 første ledd bokstav d og som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser etter utlendingsloven § 126 annet ledd, skal som hovedregel pålegges bestemt oppholdssted, og eventuelt meldeplikt, dersom det er tilstrekkelig grunn til det, og pålegget ikke er uforholdsmessig, jf. § 99.

  Det kan pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted, eller begge deler. Ved pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted, skal det vurderes om det skal tas beslag i reisedokumenter, jf. lovens § 104 tredje ledd.

  Pålegg om bestemt oppholdssted kan blant annet gå ut på at utlendingen skal bo på en bestemt adresse, herunder på et mottak eller lignende, eller i en bestemt kommune, politidistrikt, eller annet naturlig avgrenset sted. Pålegget kan også gå ut på at utlendingen pålegges å oppholde seg i en bestemt kommune, politidistrikt eller annet naturlig avgrenset område. Det angitte oppholdsstedet skal ikke begrense bevegelsesfriheten mer enn det som er nødvendig for å ivareta de hensyn som begrunner pålegget. Ved pålegg om bestemt oppholdssted i tilfeller som nevnt i annet ledd må plassering vurderes konkret. Plassering utenfor de større byene og omegn skal vurderes. Politiet skal innhente synspunkter fra Politiets sikkerhetstjeneste.

 • RegulationAttatchment Lovens § 107. Utlendingsinternat, jf. § 139
 • RegulationAttatchment § 18-12a. Utlendinger som ikke plasseres i utlendingsinternat

  En utlending som pågripes og interneres i medhold av lovens § 106 første ledd, jf. også § 130 annet ledd, og som ikke plasseres i utlendingsinternat, skal som hovedregel holdes adskilt fra andre innsatte. Dette gjelder likevel ikke utlending som er utvist som følge av ilagt straff eller særreaksjon.

 • RegulationAttatchment Lovens § 108. annet ledd bokstav b, jf. § 139
 • RegulationAttatchment § 18-13. Straff

  Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt unnlater å oppfylle meldeplikten etter § 19-11 første eller annet ledd.

  Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller med begge deler straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer

  - § 1-1 tolvte ledd
  - § 1-10 tredje ledd
  - § 4-5
  - § 4-8
  - § 4-9
  - § 4-15
  - § 4-24 første til fjerde ledd og sjette ledd
  - § 4-25 første, tredje og fjerde ledd
  - § 4-27
  - § 4-28
  - § 12-4 første, annet og tredje ledd
  - § 12-8
  - § 12-13 annet ledd
  - § 12-16
  - § 12-17 annet ledd
  - § 12-18
  - § 17-7 første ledd
  - § 17-21 annet ledd
  - § 18-12 første, annet og tredje ledd

  Dersom en asylsøker har fått utstedt en seks måneders tillatelse etter lovens § 94 til å ta arbeid, og tillatelsen bortfaller fordi utlendingen får avslag på asylsøknaden, kan den som gjør bruk av utlendingens arbeidskraft bare straffes for dette etter lovens § 108 annet ledd, tredje ledd bokstav a og sjette ledd dersom det er utvist forsett.

 • RegulationAttatchment § 18-14. Fengselsstraff for brudd på lovens § 55 annet ledd

  Det kan ikke idømmes fengselsstraff utelukkende for brudd på lovens § 55 annet ledd, jf. § 108 annet ledd, dersom dette vil motvirke tiltak for en effektiv returprosess, jf. direktiv 2008/115/EC (returdirektivet).

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

2017-01-18 JD Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 18-14(1/19/2017)
A-1/2015 Rundskriv A-1/2015 - Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften(1/12/2015)
A-2/2016 Iverksetting av endringer i utlendingsforskriften – luftfart(6/23/2016)
A-62/2009 Rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften 2009(12/23/2009)
A-63/09 Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010(12/23/2009)
A-63/09-V18 Vedlegg 18 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Behandling av fingeravtrykk mv., tvangsmidler og straff(12/23/2009)
G-03/2012 Ikrafttredelse- endring i utlendingsforskriften – innføring av Schengen-standardisert oppholdskort og grenseboerbevis(6/5/2012)
G-07/2012 Ikrafttredelse - endring i utlendingsforskriften - tidspunkt for opptak av biometri til grensebeboerbevis(6/4/2012)
G-16/2010 Ikrafttredelse - endring av utlendingsforskriften § 18-4 om sletting av fingeravtrykk(12/21/2010)
G-17/2010 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 2008/115 (returdirektivet)(12/23/2010)
GI-09/2016 Opphevelse av instruks om ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for personer som er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, men vernet mot retur(6/24/2016)
GI-10/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 95 første ledd – målgruppe for innkvartering i asylmottak(10/30/2014)

EU og EØS

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

UDI rundskriv

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo