To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 4-1. Grenseforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 av 9. mars 2016)

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen) gjelder som forskrift.

Ved grensepassering er reisende som foreviser gyldig reisedokument og gyldig grenseboerbevis, jf. § 3-1 bokstav m, unntatt fra kravet om at reisedokumentet skal stemples ved inn- og utreise, jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1931/2006 av 20. desember 2006.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo