To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 8 Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket
 • RegulationAttatchment Lovens § 38 Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket
 • RegulationAttatchment § 8-1 Krav til individuell vurdering mv. etter lovens § 38

  Ved anvendelsen av lovens § 38 skal det foretas en vurdering av søkerens individuelle situasjon. Det er ikke avgjørende hvilken nasjonalitet søkeren tilhører eller hvilket geografisk område han eller hun kommer fra, men hvilke forutsetninger den enkelte søkeren har for å returnere til hjemlandet. Departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet om at det skal gjøres unntak i visse tilfeller, jf. lovens § 128.

 • RegulationAttatchment § 8-2. Opphevet 01.07.2016
 • RegulationAttatchment § 8-3 Refleksjonsperiode mv. for ofre for menneskehandel

  Når det foreligger holdepunker for at en utlending som oppholder seg i riket er utsatt for menneskehandel og er innstilt på å motta hjelp og følge opp tiltak som myndighetene tilbyr, kan det innvilges oppholdstillatelse (refleksjonsperiode) som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter nærmere retningslinjer som gis av Utlendingsdirektoratet.

  En utlending som har hatt refleksjonsperiode etter første ledd, kan gis ny oppholdstillatelse som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter avsluttet refleksjonsperiode i henhold til retningslinjer som gis av Utlendingsdirektoratet. Utlendingsdirektoratet kan også gi retningslinjer om at det kan gis oppholdstillatelse til en utlending som ikke har hatt refleksjonsperiode etter første ledd og om fornyelse av tillatelser.

  Oppholdstillatelse etter første og annet ledd forutsetter at utlendingen oppholder seg i riket. Tillatelsen gir ikke rett til ny innreise, med mindre annet er særskilt fastsatt i tillatelsen eller det etter søknad er gitt rett til dette på forhånd. Dersom utreise er foretatt uten at det foreligger tillatelse til ny innreise, kan oppholdstillatelsen tilbakekalles.

  Mindreårige som oppholder seg i Norge, og som er barn av person som nevnt i første eller annet ledd, kan gis oppholdstillatelse med de samme begrensninger som er fastsatt i forelderens tillatelse. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer.

  Søknad om oppholdstillatelse etter første og annet ledd og søknad om adgang til ut- og innreise, fremsettes overfor politiet og avgjøres av Utlendingsdirektoratet.

 • RegulationAttatchment § 8-4 Oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel

  En utlending som søker beskyttelse etter å ha avgitt vitneforklaring som fornærmet i en rettssak hvor det er tatt ut tiltale etter straffeloven § 257 (menneskehandel), skal innvilges oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38, med mindre

  a) utlendingen fyller vilkårene for beskyttelse etter lovens § 28, eller

  b) særlige grunner taler mot at tillatelse gis.

  Selv om vilkårene for oppholdstillatelse etter første ledd ikke er oppfylt, kan det innvilges oppholdstillatelse til utlending som har avgitt vitneforklaring for retten eller for politiet i en sak etter straffeloven § 257 (menneskehandel) eller § 315 første ledd (hallikvirksomhet), dersom det er grunn til å anse at utlendingen på grunn av sin forklaring befinner seg i en like vanskelig situasjon som slik utlending som nevnt i første ledd.

  Bestemmelsen om krav til dokumentert identitet i § 8-12, gjelder tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 8-5 Vurderingen av sterke menneskelige hensyn i lovens § 38 ved søknad om oppholdstillatelse fra barn.

  Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter lovens § 38, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt. Lengden av barnets opphold i Norge, sammenholdt med barnets alder, skal være et grunnleggende hensyn. Videre skal blant annet følgende vektlegges:

  a) barnets behov for stabilitet og kontinuitet,

  b) hvilke språk barnet snakker,

  c) barnets psykiske og fysiske helsesituasjon,

  d) barnets tilknytning til familie, venner og nærmiljø i Norge og i hjemlandet,

  e) barnets omsorgssituasjon i Norge,

  f) barnets omsorgssituasjon ved retur, og

  g) den sosiale og humanitære situasjon ved retur.

  Innvandringsregulerende hensyn vurderes etter lovens § 38 fjerde ledd.

  Som tungtveiende innvandringsregulerende hensyn etter denne bestemmelsen regnes blant annet om barnets foreldre aktivt har motarbeidet avklaring av egen identitet etter ankomst til landet, og om de har begått alvorlige straffbare handlinger.

  Som mindre tungtveiende innvandringsregulerende hensyn etter denne bestemmelsen regnes blant annet ulovlig opphold, oversittet utreisefrist og at barnets foreldre ikke har klart å sannsynliggjøre egen identitet.

  Jo sterkere barnets tilknytning etter første ledd er, desto mer skal det til for å legge avgjørende vekt på innvandringsregulerende hensyn.

  Ved avveiningen mot innvandringsregulerende hensyn, skal et avslag være forsvarlig ut fra hensynet til barnets beste.

 • RegulationAttatchment § 8-5a. Midlertidig bestemmelse om behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i utlendingssaker som omfatter barn med lang oppholdstid i Norge

  Anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet knyttet til anførsler om barns tilknytning til Norge, jf. lovens § 38 og forskriftens § 8-5, skal tas til behandling av Utlendingsnemnda dersom saken omfatter barn som ble tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015 og barnet hadde fire års oppholdstid i Norge eller mer på tidspunktet for tvangsretur. Dette gjelder også foreldre og søsken som oppholdt seg i Norge sammen med barnet, samt søsken født etter tidspunktet for tvangsretur. En utlending anses omfattet av første punktum dersom vedkommende var under 18 år på tidspunktet for tvangsretur.

  Første ledd gjelder ikke dersom saken allerede har vært behandlet etter bestemmelsen her eller etter forskriftens § 8-5 slik den lyder etter endringer 8. desember 2014.

  En anmodning om omgjøring som nevnt i første ledd skal avgjøres av en nemndleder og to nemndmedlemmer, jf. lovens § 78 siste ledd. Dette gjelder likevel ikke dersom Utlendingsnemnda beslutter at tillatelse skal gis.

 • RegulationAttatchment § 8-5b. Nærmere om vurderingen av saker etter forskriftens § 8-5 a, jf. § 8-5

  Det skal foretas en individuell vurdering i henhold til gjeldende praksis for lovens § 38, jf. forskriftens § 8-5. Vurderingen av barnets alder og tilknytning til Norge og til hjemlandet skal ta utgangspunkt i situasjonen på tidspunktet for ikrafttredelse av bestemmelsen her.

  Dersom et barn gis oppholdstillatelse etter § 8-5 a, jf. § 8-5, skal barnets søsken som har fylt 18 år 1. juli 2014 eller senere også gis oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 8-6 Behov for uttalelse fra gjenværende forelder i hjemlandet før oppholdstillatelse gis til medfølgende barn

  Dersom et barn under 18 år søker om oppholdstillatelse sammen med bare den ene av sine foreldre, må det vurderes om det skal innhentes uttalelse fra den andre forelderen dersom denne har del i foreldreansvaret. Ved vurderingen av om uttalelse skal innhentes, skal det legges vekt på hensynet til barnets beste og blant annet sees hen til
  - hva som er det faktiske og formelle forholdet mellom vedkommende forelder og barnet,
  - om det ut fra omstendighetene i saken fremstår som forsvarlig å legge til grunn at vedkommende forelder ikke vil motsette seg at barnet innvilges oppholdstillatelse i Norge,
  - de praktiske mulighetene for å innhente en uttalelse med tilstrekkelig notoritet,
  - hvor lang tid det vil ta å innhente en uttalelse, og
  - om det er klart at oppholdstillatelse bør innvilges selv om samtykke fra vedkommende forelder nektes.

 • RegulationAttatchment § 8-7 Oppholdstillatelse i medhold av lovens § 38 ved praktiske hindringer for retur som utlendingen ikke selv rår over

  Utlendingsnemnda kan etter anmodning om omgjøring gi oppholdstillatelse etter lovens § 38 til en asylsøker som har fått endelig avslag. Det er en forutsetning for tillatelse at følgende vilkår er oppfylt:

  a) Det har gått tre år siden saksopprettelse uten at avslaget er iverksatt, og det er heller ikke sannsynlig at iverksettelse vil kunne la seg gjennomføre.

  b) Det er ikke tvil om søkerens identitet. Som hovedregel må søkeren ha medvirket til å avklare sin identitet under perioden som asylsøker, jf. § 17-7.

  c) Søkeren har bidratt til å muliggjøre retur, herunder bidratt til å skaffe seg hjemlandets reisedokument.

  Dersom det er reist sak om utvisning etter lovens § 66, bortsett fra der utvisningsgrunnen er oversittelse av utreisefristen, kan det ikke gis tillatelse før spørsmålet om utvisning er avklart.

  Med mindre særlige grunner taler for det, skal tillatelse etter første ledd ikke gis før det har gått ett år siden endelig avslag og prosessene med avklaring av identitet og utstedelse av reisedokument er avsluttet.

  Før det gis tillatelse skal det innhentes uttalelse fra politiet. Slik uttalelse skal inneholde en vurdering av om søkeren har medvirket til å avklare sin identitet og bidratt til å muliggjøre retur, samt hvorvidt prosessen med avklaring av identitet og utstedelse av reisedokumenter er avsluttet.

  Tillatelse etter første ledd kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 8-8 Tidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere over 16 år som får opphold på grunn av mangel på forsvarlig omsorg ved retur

  Enslige, mindreårige asylsøkere som har fylt 16 år på vedtakstidspunktet og som ikke har annet grunnlag for opphold enn at norske myndigheter anser at søkeren er uten forsvarlig omsorg ved retur, kan gis oppholdstillatelse etter lovens § 38 første ledd til fylte 18 år. Tillatelsen kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for oppholdstillatelse for familiemedlemmer etter lovens kapittel 6.

  Ved vurderingen av om det skal gis en tidsbegrenset tillatelse etter første ledd eller en tillatelse etter lovens § 38, skal blant annet følgende momenter vektlegges:

  a) barnets alder,

  b) hvilke språk barnet snakker,

  c) barnets fysiske og psykiske helsesituasjon,

  d) barnets behov for stabilitet og kontinuitet,

  e) barnets tilknytning til familie, venner og nærmiljø i hjemlandet og i Norge,

  f) barnets omsorgssituasjon i Norge,

  g) den sosiale og humanitære situasjonen ved retur,

  h) om barnet henvises til internflukt og mangler omsorgspersoner, nettverk eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet,

  i) om barnet har vært utsatt for menneskehandel, overgrep eller omsorgssvikt, og

  j) medgått saksbehandlingstid, med mindre barnet selv har bidratt til at saken ikke er avgjort tidligere.

  Å begrense tillatelsens varighet, slik at den gjelder til utlendingen fyller18 år, skal være forsvarlig ut fra hensynet til barnets beste.

 • RegulationAttatchment § 8-8a Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8

  Utlendingsmyndighetene skal ta til behandling nye søknader om oppholdstillatelse etter lovens § 28 fra utlendinger som har fått oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8 i perioden 1. oktober 2016 til 1. februar 2018 og som i det siste vedtaket i saken er henvist til internflukt etter lovens § 28 femte ledd. Utlendingen må fremme søknad til Utlendingsdirektoratet senest 90 dager etter tidspunktet for ikrafttredelse av bestemmelsen her. Slik søknad kan også fremmes fra utlandet. Vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet i første instans kan påklages til Utlendingsnemnda.

  Ved vurderingen av om det skal gis oppholdstillatelse skal utlendingens alder på tidspunktet for Utlendingsdirektoratets opprinnelige vedtak legges til grunn. For øvrig skal det tas utgangspunkt i situasjonen på tidspunktet for den nye behandlingen. For utlendinger som fortsatt er under 18 år, skal saken behandles etter forskriftens § 8-8, slik den lyder etter 1. februar 2018.

  En utlending har likevel ikke rett til ny behandling etter bestemmelsen her dersom:

  a) utlendingen har fått oppholdstillatelse i et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet,
  eller

  b) utlendingen kan utvises etter lovens § 66 første ledd bokstav b, c, e, § 67 eller § 126
  annet ledd.

  Det gis fritt rettsråd uten behovsprøving i forbindelse med saksbehandlingen i
  Utlendingsdirektoratet og ved negativt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet.

 • RegulationAttatchment § 8-9 Oppholdstillatelse til utlendinger som har blitt holdt tilbake i utlandet mot sin vilje

  En utlending som ville hatt rett til oppholdstillatelse etter lovens § 53 første ledd bokstav b dersom vedkommende hadde oppholdt seg i riket, kan få oppholdstillatelse etter lovens § 38 dersom utlendingen har reist ut av riket og mot sin vilje ikke får reise tilbake hit.

 • RegulationAttatchment § 8-10 Oppholdstillatelse til utlendinger med norsk forelder på fødselstidspunktet

  En utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 8-11 Oppholdstillatelse til utlendinger som har vært fast ansatt i norsk rederi

  Utlending som har vært fast ansatt i norsk rederi og innehatt stilling om bord på skip registrert i Norsk Ordinært Register (NOR) i minst fire av de siste seks år før søknad fremsettes, har rett til oppholdstillatelse.

 • RegulationAttatchment § 8-12 Krav om dokumentert identitet før oppholdstillatelse gis

  Som vilkår for oppholdstillatelse etter lovens § 38 kreves det som hovedregel at utlendingen fremskaffer dokumentasjon på sin identitet, jf. lovens § 83 tredje ledd, med mindre det er mest sannsynlig at den oppgitte identiteten er riktig, og

  a) utlendingens hjemland mangler en fungerende sentraladministrasjon, eller det av andre grunner er umulig å fremskaffe originalt gyldig pass eller annen tilsvarende legitimasjon med tilstrekkelig notoritet, eller

  b) hensynet til søkerens sikkerhet tilsier at vedkommende ikke kan kreves å kontakte hjemlandets myndigheter.

  Dersom det i andre tilfeller enn nevnt i første ledd besluttes å innvilge oppholdstillatelse etter lovens § 38, kan det gis en begrenset tillatelse etter lovens § 38 femte ledd.

 • RegulationAttatchment § 8-13 Midlertidig bestemmelse om oppholdstillatelse til lengeværende barn

  Det skal gis oppholdstillatelse etter lovens § 38 til barn som har søkt beskyttelse (asyl) etter lovens § 28 og som per 30. september 2013 hadde minst tre års oppholdstid i Norge. Det er en forutsetning at

  a) barnet bor i Norge uten oppholdstillatelse,

  b) Norge har returavtale med barnets hjemland, og

  c) returavtalen trådte i kraft etter at asylsøknaden ble levert eller barnet ble født i Norge.

  Oppholdstiden beregnes fra det tidspunkt søknad om beskyttelse ble levert eller barnet ble født i Norge. Senere oppholdstid utenfor Norge skal trekkes fra.

  Dersom det gis oppholdstillatelse etter første ledd, skal også barnets foreldre og enslige søsken under 18 år gis oppholdstillatelse etter lovens § 38, med mindre særlige grunner taler imot. Det er et vilkår at vedkommende bor sammen med barnet.

  Oppholdstillatelse etter første og tredje ledd skal bare gis dersom foreldrene medvirker til å avklare sin og barnets identitet, jf. § 17-7, eller den enslige, mindreårige asylsøkeren selv medvirker til å avklare sin identitet. I tilfeller hvor barnet reiser uten foreldre, men med andre slektninger, vil ansvaret for å avklare identiteten ligge på disse. Oppholdstillatelse skal ikke gis til en utlending som kan utvises etter lovens § 66 første ledd bokstav b, c eller e eller § 126 annet ledd.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

A-63/09 Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010(12/23/2009)
A-63/09-V08 Vedlegg 8 til rundskriv A-63-09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket(2/15/2010)
AI-103/2009 Instruks om vurdering av identitet i saker etter utlendingsloven(12/22/2009)
G-02/2015 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften(6/15/2015)
G-02/2018 Myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov(5/15/2018)
G-03/2014 Ikrafttredelse av ny § 8-13 i utlendingsforskriften – engangsløsning for lengeværende barn(6/30/2014)
G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere)(1/25/2018)
G-03/2018 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere)(1/25/2018)
G-06/2014 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn(12/8/2014)
G-15/2012 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)(12/20/2012)
G-16/2011 Ikrafttredelse – endring i utlendingsforskriften § 8-3 (familiegjenforening for barn av antatte ofre for menneskehandel)(12/22/2011)
GI-01/2012 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 (underholdskravet) – Familiemedlemmer til utlendinger som får tillatelse etter utlendingsforskriften § 8-10 (norsk forelder på fødselstidspunktet)(2/1/2012)
GI-04/2015 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak(3/19/2015)
GI-10/2011 Instruks om fornyelse av begrensede tillatelser etter utlendingsloven § 38 i asylsaker der det ikke er fremlagt dokumentasjon på identitet(6/23/2011)
GI-12/2018 Presisering av foreldrebegrepet i utlendingsforskriften § 8-10(10/19/2018)
GI-16/2017 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak(11/15/2017)
GI-31/2010 Instruks om oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel mv.(12/8/2010)

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Menneskehandel. Organisert prostitusjon. Heleri. Hvitvasking.

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo