To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsforskriften

§ 8-8a Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8

Utlendingsmyndighetene skal ta til behandling nye søknader om oppholdstillatelse etter lovens § 28 fra utlendinger som har fått oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8 i perioden 1. oktober 2016 til 1. februar 2018 og som i det siste vedtaket i saken er henvist til internflukt etter lovens § 28 femte ledd. Utlendingen må fremme søknad til Utlendingsdirektoratet senest 90 dager etter tidspunktet for ikrafttredelse av bestemmelsen her. Slik søknad kan også fremmes fra utlandet. Vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet i første instans kan påklages til Utlendingsnemnda.

Ved vurderingen av om det skal gis oppholdstillatelse skal utlendingens alder på tidspunktet for Utlendingsdirektoratets opprinnelige vedtak legges til grunn. For øvrig skal det tas utgangspunkt i situasjonen på tidspunktet for den nye behandlingen. For utlendinger som fortsatt er under 18 år, skal saken behandles etter forskriftens § 8-8, slik den lyder etter 1. februar 2018.

En utlending har likevel ikke rett til ny behandling etter bestemmelsen her dersom:

a) utlendingen har fått oppholdstillatelse i et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet,
eller

b) utlendingen kan utvises etter lovens § 66 første ledd bokstav b, c, e, § 67 eller § 126
annet ledd.

Det gis fritt rettsråd uten behovsprøving i forbindelse med saksbehandlingen i
Utlendingsdirektoratet og ved negativt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo