To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vedlegg 18. Liste over norske utenriksstasjoner som har avgjørelsesmyndighet

Det vises til § 13-4 som fastsetter at Utlendingsdirektoratet med Utenriksdepartementets godkjenning kan gi myndighet til norsk utenriksstasjon til å avgjøre søknader om oppholdstillatelse.

Følgende norske utenriksstasjoner kan pr. 2. mai 2019 innvilge søknader om oppholdstillatelse etter § 6-1 første ledd for utlendinger som har kompetanse som faglært:

Ambassaden i Beijing, Kina

Ambassaden i Canberra, Australia

Ambassaden i Manila, Filippinene

Ambassaden i Moskva, Russland

Ambassaden i New Delhi, India

Følgende norske utenriksstasjoner kan pr. 1. januar 2010 innvilge søknader om oppholdstillatelse til ungdom på arbeidsferie, jf. § 6-27:

Ambassaden i Canberra, Australia.

Følgende norske utenriksstasjoner kan pr. 1. januar 2014 innvilge søknader om oppholdstillatelse etter følgende hjemler:

- utlendinger som skal oppholde seg i Norge som student ved godkjent utdanningsinstitusjon, jf. utlendingsforskriften § 6-19 første ledd

- utlendinger som skal oppholde seg i Norge som student ved folkehøyskole eller livssynsskole, jf. utlendingsforskriften § 6-19 annet ledd

- utlendinger som skal oppholde seg i Norge som sesongarbeidstaker, jf. utlendingsforskriften § 6-3 første ledd

- utlendinger som skal oppholde seg i Norge som au pair, jf. § 6-25 første ledd

- ektefelle til en referanseperson som nevnt i lovens § 40 første ledd

- barn med begge foreldre som har eller får opphold i Norge som nevnt i lovens § 42 første ledd

- barn når én av foreldrene har oppholdstillatelse som nevnt i § 40 første ledd, jf. utlendingsloven § 42 annet ledd

- utlendinger som skal inngå ekteskap etter innreisen med en referanseperson som nevnt i § 40 første ledd, jf. utlendingsloven § 48 første ledd

- foreldre som skal besøke barn i Norge, jf. lovens § 47 første ledd:

Ambassaden i Manila, Filippinene.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo