To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 10. Organisering av utlendings­myndighetene (§§ 75 - 79)
 • RegulationAttatchment § 75. Utøvelse av myndighet etter loven

  Stortinget godkjenner hovedprinsippene for re­guleringen av innvandringen.

  Loven gjennomføres av Kongen, departementet, Utlendingsnemnda, Utlendingsdirektoratet, politiet og andre offentlige myndigheter. Dersom det ikke fremgår direkte av loven, bestemmer Kongen i for­skrift hvilke oppgaver og hvilken myndighet de ulike offentlige instansene skal ha etter loven.

  Der politimesteren er tillagt myndighet etter den­ne loven, kan Kongen i forskrift fastsette at også an­dre etatsledere i politiet skal ha slik myndighet.

  Der myndighet etter denne loven er lagt til politi­mesteren eller den politimesteren gir fullmakt, må den politimesteren gir fullmakt være jurist.

 • RegulationAttatchment § 76. Instruksjonsmyndighet og overprøving av vedtak

  Vedtak etter loven truffet av politiet, utenrikssta­sjoner eller andre forvaltningsorganer, kan påklages til Utlendingsdirektoratet. Vedtak etter loven truffet av Utlendingsdirektoratet i første instans kan påkla­ges til Utlendingsnemnda.

  Departementets alminnelige instruksjonsadgang gir ikke adgang til å instruere om avgjørelsen av en­keltsaker. Departementet kan heller ikke instruere Utlendingsnemnda om lovtolkning eller skjønnsutøvelse. Departementet kan instruere om prioritering av saker.

  Departementet kan beslutte at vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet til gunst for utlendingen skal overprøves av Utlendingsnemnda. Beslutningen skal treffes senest fire måneder etter at vedtaket ble truf­fet, være skriftlig og grunngis. Forvaltningsloven ka­pittel IV til VI om saksforberedelse, vedtak og klage gjelder ikke for slike beslutninger.

  Kommer Utlendingsnemnda i en sak etter tredje ledd til at Utlendingsdirektoratets vedtak er ugyldig, skal den oppheve vedtaket og sende saken tilbake til Utlendingsdirektoratet for hel eller delvis ny behand­ling. Gyldige vedtak kan ikke oppheves eller endres, men nemnda kan avgi en uttalelse om sakens prinsi­pielle sider.

  Kongen kan ved forskrift gi nærmere regler om saksforberedelse og Utlendingsnemndas kompetanse i saker etter tredje ledd.

 • RegulationAttatchment § 77. Utlendingsnemnda

  Utlendingsnemnda avgjør som et uavhengig organ de sakene som er lagt til den i § 76 første og tredje ledd.

  Utlendingsnemnda ledes av en direktør som må fylle kravene til dommere. Direktøren beskikkes på åremål av Kongen i statsråd for seks år. Gjenoppnev­ning kan foretas for én periode.

  Utlendingsnemnda skal videre ha nemndledere som må fylle kravene til dommere. De beskikkes av Kongen i statsråd.

  Utlendingsnemnda skal ha nemndmedlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd etter forslag fra det de­partementet som har hovedansvaret for utlendings­forvaltningen, Utenriksdepartementet, Norges Jurist­forbund og humanitære organisasjoner. Medlemme­ne oppnevnes for fire år. Gjenoppnevning kan foretas én gang. Vervet er frivillig. Suppleringer i løpet av perioden foretas av departementet etter forslag fra de samme instansene. Departementet kan løse et nemndmedlem fra vervet dersom medlemmet ikke har overholdt sin taushetsplikt, grovt har krenket an­dre plikter som følger av vervet eller selv ber om det. Kongen kan gi nærmere regler ved forskrift.

  Nemndas møter foregår for lukkede dører. En­hver som deltar ved behandlingen av sak for nemnda har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 209.

 • RegulationAttatchment § 78. Avgjørelsesformer mv. i Utlendingsnemnda

  I den enkelte saken deltar en nemndleder og to nemndmedlemmer, jf. likevel annet og tredje ledd. Det ene nemndmedlemmet trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter forslag fra det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen, Uten­riksdepartementet og Norges Juristforbund. Det an­dre nemndmedlemmet trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjo­ner. Den enkelte nemndsamlingen kan behandle flere saker.

  Ved behandling av saker i stornemnd deltar tre nemndledere og fire nemndmedlemmer. To av nemndmedlemmene trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter forslag fra det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen, Uten­riksdepartementet og Norges Juristforbund. De andre to trekkes ut blant dem som er oppnevnt etter forslag fra humanitære organisasjoner. Nemndlederne deltar i, og en av dem leder, stornemnda i henhold til fast­satt ordning. Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av departementet for fire år. Kongen kan gi regler om hvilke saker som skal behandles i stor­nemnd, og om myndighet til å avgjøre hvorvidt en sak som er brakt inn for behandling i stornemnda, skal antas til behandling.

  Saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, kan avgjøres av en nemndleder. I slike saker kan Ut­lendingsnemnda også delegere vedtaksmyndighet til sekretariatet. Saker som kan avgjøres av en nemndle­der, er blant annet klager der vilkårene for å omgjøre Utlendingsdirektoratets vedtak åpenbart må anses å foreligge, og klager som må anses grunnløse. Det samme gjelder anmodning om omgjøring av vedtak truffet av Utlendingsnemnda når det ikke er grunn til å anta at nemnda vil endre vedtaket.

  Dersom Utlendingsnemnda anser det som åpenbart at en anmodning om omgjøring av et enkeltvedtak ikke kan føre frem, skal det ikke gis en individualisert begrunnelse i nemndas svar. Dette gjelder ikke dersom særlige grunner tilsier at det gis en individualisert begrunnelse.

  Utlendingsnemnda bestemmer selv avgjørelses­formen, med unntak av saker som behandles etter an­net ledd. Saker som behandles etter første eller annet ledd, avgjøres ved flertallsvedtak.

  Utlendingen kan gis adgang til å møte personlig og uttale seg i saken som behandles etter første eller annet ledd. I asylsaker skal slik adgang som hovedre­gel gis. Utlendingens advokat eller en annen repre­sentant for utlendingen kan møte sammen med utlen­dingen. Også andre kan gis adgang til å møte og avgi uttalelse.

  Forvaltningsloven kapittel IV til VI om saksfor­beredelse, vedtak og klage gjelder ikke for beslutnin­ger om avgjørelsesform og personlig fremmøte.

  Kongen kan gi regler om nemndas arbeidsform og om den nærmere behandlingen av sakene og valg av avgjørelsesform, herunder hva som skal regnes som vesentlige tvilsspørsmål etter tredje ledd. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om formkrav til omgjøringsanmodninger, og om avvisning av omgjøringsanmodninger som ikke fyller slike formkrav. Kongen kan også gi nærmere regler om avvisning av omgjøringsanmodninger fra utlendinger som ikke har kjent oppholdssted.

 • RegulationAttatchment § 79. Søksmål

  Ved søksmål mot staten om lovmessigheten av Utlendingsnemndas vedtak etter loven her eller om erstatning som følge av slike vedtak, opptrer staten ved Utlendingsnemnda. Ved søksmål mot staten om lovmessigheten av Utlendingsdirektoratets vedtak truffet etter loven her eller om erstatning som følge av slike vedtak, opptrer staten ved Utlendingsdirek­toratet.

  Når Utlendingsnemnda har truffet vedtak etter loven her til gunst for utlendingen, kan departemen­tet ved søksmål få prøvet gyldigheten av vedtaket. Søksmål må være reist innen fire måneder etter at vedtaket ble truffet. Søksmål reises mot utlendingen. Megling i forliksrådet foretas ikke.

  Søksmål mot staten om gyldigheten av vedtak truffet av Utlendingsnemnda etter loven her, eller om erstatning som følge av slike vedtak, anlegges ved Oslo tingrett. Tilsvarende gjelder for søksmål om vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet, departementet og Kongen i statsråd. Tvisteloven § 32-4 annet ledd får ikke anvendelse.

Related documents

Andre etaters rundskriv og brev

Departementenes rundskriv og instrukser

2006-01-01-AID Innvandringsavdelingens rutiner for bruk av generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse, saksbehandling, berostillelse og prioritering av saker(3/22/2006)
2006-03-16-AID Rapportering fra UDI om uttalelser fra Sivilombudsmannen i utlendingssaker(10/31/2006)
2010-04-13-JD Utlendingsdirektoratet gis ansvar for den praktiske gjennomføringen av sanksjoner som inneholder reiserestriksjoner(12/8/2010)
2018-12-19 JD Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI)(12/27/2018)
A-59/2009 Tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker. Dekning av reise- og oppholdsutgifter(12/22/2009)
A-63/09 Rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010(12/23/2009)
A-63/09-V16 Vedlegg 16 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Organiseringen(12/23/2009)
AI-02/2010 Instruks om bruk av utlendingsloven § 27 femte ledd ved brudd på vilkårene for oppholdstillatelse til au pair(9/8/2010)
AI-02/2013 Instruks om tolking av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse for handels- og forretningsreisende i utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav a for gjennomføring av handelsavtaler(11/20/2014)
AI-100/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Burma (Myanmar)(12/22/2009)
AI-101/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner som leder eller har ledet militære grupper som har engasjert seg i Darfur-provinsen i Sudan(4/29/2011)
AI-103/2009 Instruks om vurdering av identitet i saker etter utlendingsloven(12/22/2009)
AI-104/2009 Instruks om bruk av Dublin II forordningen for retur til Hellas(12/23/2009)
AI-93/2009 Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå Iran(4/29/2011)
AI-94/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Moldova(3/19/2010)
AI-95/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Nord-Korea(12/21/2009)
AI-97/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Zimbabwe(3/12/2010)
AI-98/2009 Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Hviterussland(2/7/2011)
AI-99/2009 Instruks om reiserestriksjonar overfor einskildpersonar frå det tidlegare Jugoslavia - tiltak for å støtte Den internasjonale straffedomstol for det tidligare Jugoslavia (ICTY)(12/21/2009)
G-01/2010 Rapportering om praksis i strid med UNHCRs anbefalinger(3/5/2010)
G-15/2012 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften – 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)(12/20/2012)
GI-01/2011 Instruks om behandling av søknader om fornyelse av oppholdstillatelse i saker hvor UNE har stilt som vilkår for fornyelse at kjønnslemlestelse ikke er gjennomført(3/23/2011)
GI-01/2013 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 38 – oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (medlem av religiøst ordenssamfunn)(4/11/2013)
GI-02/2013 Instruks om justering av utvisningspraksis for utlendinger som er straffet for overtredelse av straffeloven § 257 og § 391 a(6/18/2013)
GI-02/2015 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan(2/3/2015)
GI-03/2013 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 – om når Norge skal anses ansvarlig for å behandle asylsøknader fra enslige, mindreårige asylsøkere som tidligere har søkt asyl i et annet land i Dublin-samarbeidet(9/18/2013)
GI-04/2018 Avledet asylstatus til familiemedlemmer der referansepersonens tillatelse skal vurderes kalt tilbake etter instruks GI-14/2016(6/7/2018)
GI-05/2015 Retningslinjer for håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema – klargjøring av instruks GI-03/2012(4/9/2015)
GI-08/2015 Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet(7/6/2015)
GI-08/2016 Storskogporteføljen, tilbakemelding på praksisforeleggelse(6/24/2016)
GI-09/2012 Instruks om vurdering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 73 i asylsaker og ved retur til Eritrea(8/20/2012)
GI-10/2018 Instruks om opphevelse av instruks GI-03/2014(8/9/2018)
GI-11/2010 Instruks om krav til sannsynliggjort identitet ved fornyelse av reisedokument(4/28/2010)
GI-11/2015 Instruks om utvidet bruk av DNA-testing(9/18/2015)
GI-12/2010 Instruks om vurderingen av midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere som har fått endelig avslag – utlendingsforskriften § 17-26(4/30/2010)
GI-12/2015 Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behandling og prioritering(10/20/2015)
GI-15/2016 Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid(11/30/2016)
GI-22/2010 Formkrav til Utlendingsdirektoratets praksisforeleggelser og rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven, og departementets tilbakemeldinger(10/19/2011)
GI-23/2010 Foreleggelse av spørsmål om praksisendringer, praksisetableringer og generell lovtolkning for departementets godkjennelse – saker etter utlendingsloven(10/29/2010)
GI-24/2010 Rapportering om positive vedtak etter utlendingsloven(10/29/2010)
GI-31/2010 Instruks om oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel mv.(12/8/2010)

Høringer

Sentrale lover og forskrifter

§ 16-1. Om utøvelse av myndighet etter loven § 16-1 Om utøvelse av myndighet etter loven(12/29/2009)
§ 16-10. Nemndleders kompetanse til å avgjøre anmodning om omgjøring av vedtak truffet av Utlendingsnemnda § 16-10 Nemndleders kompetanse til å avgjøre anmodning om omgjøring av vedtak truffet av Utlendingsnemnda(2/17/2010)
§ 16-11. Adgang for nemndleder til å beslutte at bare visse deler av saken skal avgjøres i nemndmøte eller stornemnd § 16-11 Adgang for nemndleder til å beslutte at bare visse deler av saken skal avgjøres i nemndmøte eller stornemnd(12/29/2009)
§ 16-12. Personlig fremmøte i nemndmøte § 16-12 Personlig fremmøte i nemndmøte(12/29/2009)
§ 16-13. Gjennomføring av nemndmøte med personlig fremmøte § 16-13 Gjennomføring av nemndmøte med personlig fremmøte(12/29/2009)
§ 16-2. Om Utlendingsnemndas direktør og nemndledere. Direktørens kompetanse § 16-2 Om Utlendingsnemndas direktør og nemndledere. Direktørens kompetanse(12/29/2009)
§ 16-3. Oppnevning av nemndmedlemmer § 16-3 Oppnevning av nemndmedlemmer(2/2/2011)
§ 16-4. Saker som avgjøres i stornemnd § 16-4 Saker som avgjøres i stornemnd(2/2/2011)
§ 16-5. Saksbehandlingen i saker etter lovens § 76 tredje ledd § 16-5 Saksbehandlingen i saker etter lovens § 76 fjerde ledd(12/29/2009)
§ 16-6. Utlendingsnemndas kompetanse i saker etter lovens § 76 tredje ledd § 16-6 Utlendingsnemndas kompetanse i saker etter lovens § 76 fjerde ledd(12/29/2009)
§ 16-7. Valg av avgjørelsesform i Utlendingsnemnda § 16-7 Valg av avgjørelsesform i Utlendingsnemnda(12/29/2009)
§ 16-8. Avgjørelse av saker etter lovens § 78 første ledd § 16-8 Avgjørelse av saker etter lovens § 78 første ledd(12/29/2009)
§ 16-9. Om når en sak skal anses å by på vesentlige tvilsspørsmål § 16-9 Om når en sak skal anses å by på vesentlige tvilsspørsmål(12/29/2009)
§ 1-9. Særregler om bortvisning og utvisning § 1-9 Særregler om bortvisning og utvisning(5/20/2010)
Kapittel 16. Organiseringen (12/29/2009)

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo