To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 11. Saksbehandlingsregler (§§ 80 - 98)
 • RegulationAttatchment I. Alminnelige regler om saksbehandlingen, behandlingen av personopplysninger m.m.
 • RegulationAttatchment § 80. Forholdet til forvaltningsloven og personopplysningsloven

  Forvaltningsloven og personopplysningsloven gjelder når ikke annet følger av loven her.

 • RegulationAttatchment § 81. Utlendingens rett til å uttale seg

  I saker etter §§ 28 og 73, samt i saker om bortvisning, utvisning, tilbakekall av gitt tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokument, jf. § 120 annet ledd, skal utlendingsmyndighetene sørge for at utlendingen får mulighet til å fremlegge sine synspunkter på et språk utlendingen kan kommunisere forsvarlig på. Dette skal skje så snart som mulig, og under enhver omstendighet før det treffes vedtak i saken. Det skal legges til rette for utlendinger med spesielle behov. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

  Kongen skal gi regler i forskrift om barns rett til å bli hørt i saker som vedrører det etter utlendingsloven, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd og barnekonvensjonen artikkel 12.

  Dersom barnet ønsker det og det er nødvendig for å ivareta barnets rett til å bli hørt, kan det organet som forbereder eller avgjør saken, beslutte at det skal gjennomføres en samtale med barnet selv om foreldrene ikke samtykker. Tilsvarende kan det besluttes at det skal gjennomføres en samtale med barnet uten at foreldrene tillates å være til stede.

  I tilfeller hvor det gjennomføres en samtale med barnet i Norge uten at foreldrene tillates å være til stede, jf. tredje ledd, skal det oppnevnes en setteverge for barnet, med mindre barnet har en annen fullmektig som er til stede.

  Beslutning etter tredje ledd kan ikke påklages. 

 • RegulationAttatchment § 82. Veiledningsplikt

  I saker om bortvisning, utvisning, tilbakekall av gitt tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokumenter, jf. § 120, og når en utlending påberoper seg å være flyktning, skal politiet gi veiledning om at utlendingen har rett til fullmektig, jf. forvaltningsloven § 12, og rettshjelp, jf. § 92, samt rett til å sette seg i kontakt med sitt lands representasjon, en representant for FNs høykommissær for flyktninger og en norsk flyktningorganisasjon.

 • RegulationAttatchment § 83. Utlendingens møte- og opplysningsplikt

  I forbindelse med en sak etter loven kan politiet og Utlendingsdirektoratet pålegge den utlendingen saken gjelder, å møte personlig for å gi opplysninger som kan ha betydning for vedtaket, jf. § 93 fjerde ledd.

  Ved innreise, og frem til korrekt identitet er re­gistrert, har utlendinger plikt til å medvirke til å av­klare sin identitet i den grad utlendingsmyndighetene krever det. Utlendingsmyndighetene kan også senere pålegge utlendingen en slik plikt dersom det er grunn til å anta at den registrerte identiteten ikke er den rik­tige. En utlending kan ikke pålegges å medvirke til å avklare sin identitet på en måte som kommer i kon­flikt med et behov for beskyttelse.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om hva utlendinger kan pålegges å gjøre for å oppfylle plik­ten etter første og annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 83 a. Behandling av personopplysninger

  Utlendingsmyndighetene kan behandle personopplysninger, herunder personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, når dette er nødvendig for å utøve myndighet eller utføre andre oppgaver etter loven her.

  Utlendingsmyndighetene kan behandle personopplysninger som nevnt i første ledd når det er nødvendig i forbindelse med tildeling av økonomiske ytelser til utlending som er innkvartert etter § 95, ved utøvelse av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere eller i forbindelse med assistert retur.

  Kongen kan gi forskrift om behandlingen, blant annet om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan behandles, hvem det kan behandles personopplysninger om, bruk av automatiserte avgjørelser, adgangen til viderebehandling, utlevering, registerføring og tilgang til registre.

 • RegulationAttatchment § 84. Opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for offentlige organer

  Dersom det organet som behandler en sak etter loven her, anser det som nødvendig for opplysning av saken, kan organet, uten hinder av taushetsplikt, pålegge følgende organer å utlevere opplysninger om utlendinger eller andre loven gjelder for:

  a) barnevernsmyndighetene,

  b) kommunene i tilknytning til introduksjonsprogrammet,

  c) Statens lånekasse for utdanning,

  d) arbeids- og velferdsforvaltningen,

  e) skattemyndighetene,

  f) politiet og

  g) folkeregistermyndigheten.

  Kongen skal i forskrift gi nærmere regler om hvilke organer som kan be om opplysninger etter første ledd, i hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger, hvem det kan innhentes opplysninger om og hvilke opplysninger som kan innhentes.

 • RegulationAttatchment § 84 a. (Opphevet)
 • RegulationAttatchment § 84 b. Opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt for opplysninger om beboere i mottak og omsorgssentre mv.

  Ansatte som utfører arbeid eller tjeneste i mottak, skal etter anmodning gi utlendingsmyndighetene opplysninger om en beboer til bruk i sak etter loven her, herunder iverksetting av vedtak som innebærer at beboeren må reise ut av landet. De ansatte har adgang til å gi opplysninger om beboeren på eget initiativ. Opplysninger etter første og annet punktum kan gis uten hinder av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 flg.

  For beboere som er enslige, mindreårige asylsøkere, kan utlendingsmyndighetene ikke anmode ansatte som nevnt i første ledd, og ansatte i omsorgssentre for mindreårige og barnevernsinstitusjoner, jf. barnevernloven kapittel 5 og 5 A, om opplysninger etter første ledd.

  Politiet skal uten hinder av taushetsplikt og etter skriftlig anmodning til mottak, omsorgssenter som nevnt i annet ledd eller Utlendingsdirektoratet få utlevert følgende opplysninger når det er nødvendig for politiets oppgaver etter utlendingsloven eller for politimessige formål som nevnt i politiregisterloven § 2 nr. 13:

  a) navn, fødselsdato og nasjonalitet til nåværende og tidligere beboere i asylmottak eller omsorgssenter,

  b) dato for når beboere har flyttet til eller fra mottaket eller omsorgssenteret

  c) varigheten av eventuelle permisjoner fra mottaket eller omsorgssenteret

  d) nytt bosted.

  Kongen kan gi forskrift om hvilke opplysninger som skal gis etter første ledd, om fremgangsmåten for innhenting av opplysninger etter første og tredje ledd, og den videre behandling av de innhentede opplysninger.

 • RegulationAttatchment § 85. Vandelsopplysninger i sak om familieinnvandring, jf. § 40 femte og sjette ledd og § 48

  Politiet kan som ledd i forberedelsen av en sak som nevnt i § 40 femte eller sjette ledd eller § 48 benytte vandelsopplysninger om referansepersonen eller den referansepersonen har fått familieetablering med, når søkeren er referansepersonens særkullsbarn.

  Dersom politiet har vandelsopplysninger av betydning for om oppholdstillatelse skal nektes etter § 40 femte eller sjette ledd, kan det gis en uttalelse om dette til det organet som avgjør saken.

  Kongen kan gi nærmer regler i forskrift om hvilke vandelsopplysninger som skal gis til det organet som avgjør saken, og om utformingen av politiets uttalelse for øvrig.

 • RegulationAttatchment § 86. Vandelsopplysninger i sak om visum, jf. § 10 fjerde ledd

  Dersom Utlendingsdirektoratet eller Utlendings­nemnda finner at det er særlig grunn til å undersøke referansepersonens vandel for å avgjøre om visum skal nektes etter § 10 fjerde ledd, kan det innhentes uttalelse fra politiet om forhold av betydning for å be­dømme dette.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om hvil­ke vandelsopplysninger som skal gis til Utlendings­direktoratet eller Utlendingsnemnda etter første ledd, og om utformingen av politiets uttalelse for øvrig.

 • RegulationAttatchment § 86 a. Politiattest for tolker

  Den som skal utføre oppdrag som tolk for Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, skal legge frem uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiregisterloven § 41, med mindre vedkommende har fremlagt slik attest i forbindelse med tidligere oppdrag. Krav om politiattest kan fravikes dersom situasjonen som begrunner tolkeoppdraget, ikke tillater det, eller det foreligger andre særlige forhold.

  Dersom en tolk har anmerkning på politiattesten, skal det foretas en vurdering av om det straffbare forholdet har betydning for vedkommendes egnethet for oppdrag som tolk.

 • RegulationAttatchment § 87. DNA-testing

  Når det i saker etter loven her er nødvendig å fast­slå om det eksisterer en familierelasjon, kan søkeren og referansepersonen anmodes om å avlegge en DNA-test. Dette gjelder bare dersom de øvrige opp­lysningene i saken ikke gir grunnlag for med rimelig sikkerhet å fastslå familierelasjonen. Dersom søke­ren eller referansepersonen uten rimelig grunn avslår anmodningen om en DNA-test, skal vedkommende gjøres oppmerksom på at dette kan få betydning for vurderingen av saken.

  Opplysninger og materiale knyttet til testen skal slettes eller tilintetgjøres så snart som mulig etter at familierelasjonen er bekreftet eller avkreftet.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføring av DNA-testing.

 • RegulationAttatchment § 88. Aldersundersøkelse

  Dersom det i en sak om asyl eller i en sak om oppholdstillatelse for et familiemedlem ikke er mulig å fastslå med rimelig sikkerhet om utlendingen er over eller under 18 år, kan utlendingen anmodes om å la seg undersøke for å klargjøre alderen. Resultatet av undersøkelsen skal vurderes i forhold til de øvrige opplysningene i saken.

  Avslår utlendingen å la seg undersøke, skal ut­lendingen gjøres oppmerksom på at dette kan få be­tydning for vurderingen av saken.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av aldersundersøkelser.

 • RegulationAttatchment § 89. Gebyr

  Kongen kan i forskrift gi regler om at det skal tas gebyr for å behandle søknader etter denne loven, med unntak for søknader om beskyttelse etter kapittel 4. Kongen kan også gi regler om gebyr for utstedelse av nytt standardisert oppholdskort eller kort som dokumenterer andre typer tillatelser eller rettigheter enn oppholdstillatelse, selv om dette ikke utstedes på bakgrunn av en søknad om fornyet tillatelse eller rettighet.

 • RegulationAttatchment § 90. Iverksetting av vedtak

  Vedtak om bortvisning eller utvisning av en utlending som ikke har oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter kapittel 13, eller en nordisk borger som ikke har hatt opphold i riket i mer enn tre måneder, kan iverksettes straks. Vedtak om bortvisning eller utvisning av en utlending med oppholdsrett etter utlendingsloven § 111 kan iverksettes straks.

  Vedtak om avslag på søknad om første gangs oppholdstillatelse, og søknad om fornyet oppholdstillatelse fremsatt etter utløpet av fristen i § 61 sjette ledd, kan iverksettes før det er endelig dersom utlendingen har fått mulighet til å fremsette klage. Slikt vedtak kan tidligst iverksettes 48 timer etter at meldingen om vedtaket er kommet frem til utlendingen. Dersom Utlendingsdirektoratet anser søknaden åpenbart grunnløs, kan vedtaket likevel iverksettes så snart fristen for å begjære utsatt iverksetting er utløpt, og direktoratet har tatt stilling til begjæringen.

  Vedtak om å nekte realitetsbehandling etter § 32 første ledd bokstav a, c og d og femte ledd, kan iverksettes straks. Dersom det ikke er åpenbart at søknaden bør nektes realitetsbehandlet etter de angitte bestemmelser, skal utlendingen gis en frist til å begjære utsatt iverksetting, og vedtaket kan ikke iverksettes før fristen er utløpt eller Utlendingsdirektoratet har tatt stilling til begjæringen. Er søknaden nektet realitetsbehandlet etter § 32 første ledd bokstav b, jf. fjerde ledd, og utlendingen har begjært utsatt iverksetting, kan vedtaket ikke iverksettes før Utlendingsnemnda har tatt stilling til begjæringen eller behandlet klagen på vedtaket.

  Vedtak om avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse eller permanent oppholdstillatelse fremsatt innen utløpet av fristen i § 61 sjette ledd, kan ikke iverksettes før det er endelig. Tilsvarende gjelder vedtak om tilbakekall etter § 63 og vedtak om utvisning av en utlending som har oppholdstillatelse, eller en nordisk borger som har hatt opphold i riket i mer enn tre måneder. Dersom det er mest sannsynlig at utlendingen vil begå en straffbar handling overfor eller forfølge en annen person eller på annet vis alvorlig krenke en annen persons fred, kan vedtaket iverksettes på et tidligere tidspunkt enn det som følger av første og annet punktum.

  Påberoper en utlending seg rett til beskyttelse, jf. § 28, eller for øvrig gir opplysninger som tyder på at vernet mot utsendelse etter § 73 vil komme til anvendelse, kan et vedtak bare iverksettes før det er endelig dersom

  a) søknaden om opphold er nektet realitetsbehandlet i medhold av § 32,

  b) søkeren tidligere har fått avslag på søknad om beskyttelse i annet land, eller

  c) vilkårene for opphold etter §§ 28 eller 73 åpenbart ikke er oppfylt

  Vedtak som innebærer at en utlending må forlate riket, iverksettes ved at utlendingen pålegges å reise innen en fastsatt frist. Fristen skal settes til mellom sju og tretti dager. Dersom det anses nødvendig, kan det settes en lengre frist. Det kan settes en kortere frist enn sju dager eller unnlates å gi en utreisefrist når

  a) det er fare for unndragelse, jf. § 106 d,

  b) en søknad er avslått som åpenbart grunnløs eller som følge av vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger,

  c) utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot offentlig orden,

  d) utlendingen omfattes av § 32,

  e) utlendingen bortvises eller utvises ved Schengenyttergrensen, eller

  f) utlendingen utvises etter § 66 første ledd bokstav b, c, e eller g eller annet ledd eller §§ 67 eller 68.

  Dersom slikt pålegg som nevnt i sjette ledd ikke blir fulgt, utreisefrist ikke er gitt, eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen ikke vil forlate riket innen utløpet av fristen, kan politiet føre utlendingen ut. Når særlige grunner taler for det, kan utlendingen bli ført til et annet land enn det vedkommende kom fra. Utlendinger som ikke har gyldig reisedokument, har plikt til å skaffe seg dette. Beslutninger som gjelder iverksetting, regnes ikke som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

  Tvungen utsendelse av en enslig mindreårig skal bare skje til et familiemedlem, utnevnt verge eller til et annet forsvarlig omsorgstilbud. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om fastsettelse av utreisefrist og om innføring av et system for kontroll av tvangsreturer.

  Når Utlendingsnemnda har truffet et vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, kan den instruere politiet om å utsette iverksettingen. Utlendingsdirektoratet kan instruere politiet om å utsette iverksettingen dersom slikt vedtak er truffet av direktoratet. Utlendingsnemnda kan instruere politiet om å utsette iverksettingen av et vedtak truffet av direktoratet på nemndas saksområde, når vedtaket innebærer at utlendingen må forlate riket. Departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å utsette iverksettingen av en bestemt type vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, i påvente av endringer i lov eller forskrift.

  Dersom en utlending påberoper seg omstendigheter som nevnt i § 28 på tidspunktet for iverksetting av et vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, og det ikke fremgår at det allerede er tatt standpunkt til de forholdene som påberopes, skal politiet forelegge spørsmålet om utsatt iverksetting for den myndigheten som har truffet vedtaket.

 • RegulationAttatchment § 91. Ansvar for utgifter mv.

  En utlending som i medhold av loven føres ut av riket, plikter å betale utgiftene ved sin egen utreise. Utlendingen skal også betale utgifter til vakthold når dette er nødvendig fordi det er grunn til å frykte at ut­lendingen vil motsette seg retur eller oppføre seg tru­ende eller farlig i forbindelse med utreisen. Kravet er tvangsgrunnlag for utlegg.

  Er det stilt garanti for utgifter etter første ledd, kan utgiftene kreves dekket av garantisten. Kravet er tvangsgrunnlag for utlegg.

  Når en utlending som er kommet med skip eller luftfartøy, eller som er brakt til riket av en transportør som utfører yrkesmessig landtransport av personer, blir bortvist, plikter transportmiddelets eier eller leier enten å ta utlendingen om bord igjen, på annen måte bringe utlendingen ut av riket, eller dekke utgifter som måtte bli påført det offentlige ved at utlendingen føres ut. På samme måte foreligger det en plikt til å ta om bord og dekke utgifter til mannskap for eskorte av utlendingen ut av riket når politiet finner dette nød­vendig. Tilsvarende ansvar som transportmiddelets eier eller leier har etter dette leddet, gjelder for trans­portmiddelets fører eller agent i riket.

  Tredje ledd gjelder tilsvarende ved utvisning som reaksjon på overtredelse av lovens regler om innreise og ved uttransportering av en utlending som nektes innreise til riket på grunn av et fortsatt gjeldende ut­visningsvedtak.

  Har en utlending som trenger tillatelse fra politiet etter § 16 første ledd for å gå i land i riket, gjort dette uten slik tillatelse, gjelder tredje ledd tilsvarende. Ansvaret omfatter da også utgifter som måtte bli på­ført det offentlige i inntil tre måneder ved utlendin­gens opphold i riket.

  For utlendinger som nevnt i § 16 tredje ledd gjelder tredje og femte ledd tilsvarende, uten hensyn til om utlendingen er gitt tillatelse til å gå i land i ri­ket.

  Dersom utgiftene ved at utlendingen føres ut av riket ikke dekkes etter første til femte ledd, dekkes de av staten.

  Ansvaret etter tredje, fjerde, femte og sjette ledd gjelder ikke ved innreise over indre Schengengrense.

  Bestemmelsen gjelder ikke for utlendinger som overføres fra Norge til et annet land i henhold til Dublin III-forordningen, jf. § 32 fjerde ledd.

 • RegulationAttatchment § 92. Rettshjelp

  I saker om bortvisning, utvisning, tilbakekall av tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokument, jf. § 120, har utlendingen rett til fritt rettsråd uten behovsprøving. Det gjelder likevel ikke i utvisningssaker i henhold til §§ 66 første ledd bokstav b og c, 67 første ledd bokstav a, b og c, 68 første ledd bokstav a og b og 122.

  En utlending som søker oppholdstillatelse etter § 28, eller påberoper seg vernet mot utsendelse etter § 73, har rett til fritt rettsråd uten behovsprøving ved negativt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet. Dette gjelder likevel ikke der utlendingen klager over bare å ha fått oppholdstillatelse etter § 38. Ved søknader fra enslige mindreårige asylsøkere eller hvor utelukkelse etter § 31 kan bli utfallet, gis det fritt rettsråd uten behovsprøving også i forbindelse med saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet.

  I sak som nevnt i § 76 tredje ledd har utlendingen rett til fritt rettsråd uten behovsprøving. I sak som nevnt i § 79 annet ledd har utlendingen rett til fri sakførsel.

  Retten skal oppnevne en prosessfullmektig når den prøver spørsmålet om internering etter § 106. Det skal så vidt mulig oppnevnes en prosessfullmektig straks det er klart at en pågrepet utlending ikke vil bli løslatt, uttransportert eller fremstilt for internering etter § 106 innen utløpet av den andre dagen etter pågripelsen. Retten skal også oppnevne en prosessfullmektig når den prøver spørsmålet om beslag eller pålegg etter § 104 annet ledd og § 105 annet ledd, med mindre det ville medføre særlig ulempe eller tidsspille, eller retten finner det ubetenkelig å unnlate å oppnevne prosessfullmektig. En utlending som blir pågrepet eller internert har rett til ukontrollert skriftlig og muntlig samkvem med sin prosessfullmektig. Dersom utlendingen allerede har advokat på det offentliges bekostning, skal vedkommende advokat som regel oppnevnes. Oppnevningen faller bort når retten bestemmer det.

  Retten skal av eget tiltak og uten behovsprøving gi bevilling til fri sakførsel når prosessfullmektig oppnevnes etter fjerde ledd.

  I de tilfellene det er ytet fri sakførsel eller fritt rettsråd uten behovsprøving, kan det offentliges utgifter i forbindelse med rettshjelpen kreves helt eller delvis erstattet dersom utlendingen har økonomisk evne til det.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om unntak fra retten til fritt rettsråd etter første ledd første punktum og annet ledd første punktum. Det kan også gis regler til utfylling av bestemmelsen, herunder regler om rett til fritt rettsråd uten behovsprøving i første instans og regler om erstatningskrav etter sjette ledd.

 • RegulationAttatchment II. Særskilte regler for søknader om beskyttelse (asylsaker)
 • RegulationAttatchment § 93. Tidspunkt for fremsettelse av søknad om beskyttelse. Opplysning av saken

  En søknad om beskyttelse etter § 28 skal fremset­tes for politiet uten ugrunnet opphold. Pass eller an­net reisedokument utlendingen er i besittelse av, skal innleveres sammen med søknaden.

  Dersom omstendigheter som nevnt i § 28 inntref­fer først etter utlendingens innreise i riket, skal søk­nad fremsettes uten ugrunnet opphold etter at utlen­dingen ble klar over omstendighetene.

  Den som registrerer søknaden, tar fotografi og fingeravtrykk av utlendingen, jf. § 100 første ledd bokstav b. Når det anses nødvendig, kan det tas kopi av dokumenter utlendingen er i besittelse av.

  Søkeren plikter å gjøre sitt beste for å fremlegge nødvendig dokumentasjon og medvirke til innhentin­gen av nødvendige opplysninger. For dette formålet kan søkeren pålegges å være tilgjengelig på et nær­mere angitt sted. Utlendingsmyndighetene har et selvstendig ansvar for å innhente nødvendige og til­gjengelige opplysninger før avgjørelsen blir truffet, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om gjennomføringen av saksbehandlingen.

 • RegulationAttatchment § 94. Søkerens rettsstilling under behandlingen av søknaden

  Søkeren kan gis rett til å ta arbeid inntil søknaden er avgjort. Det er en forutsetning for tillatelsen at følgende vilkår er oppfylt:

  a) det er gjennomført asylintervju av søkeren,

  b) det er ikke tvil om søkerens identitet, og

  c) det er ikke sannsynlig at et vedtak om bortvisning vil kunne iverksettes før utlendingen har oppholdt seg i riket i seks måneder, eller at det vil bli fremmet tilbaketakelsesbegjæring overfor et annet land.

  Det kan gjøres unntak fra kravet om gjennomført asylintervju i første ledd bokstav a dersom det er høy sannsynlighet for at søkeren vil få oppholdstillatelse etter § 28.

  Er en søknad om beskyttelse avslått i første instans, gjelder en tillatelse gitt etter første ledd fortsatt dersom vedtaket er påklaget og gitt utsatt iverksetting. En klager som ikke allerede har tillatelse etter første ledd, kan etter anmodning gis slik tillatelse forutsatt at vilkårene i første ledd er oppfylt, og vedtaket er gitt utsatt iverksetting.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om varigheten av tillatelser til å ta arbeid etter første ledd og om tillatelser etter at det foreligger et avslag på søknaden i første instans.

  Tillatelser etter første og tredje ledd gis av Utlendingsdirektoratet, som også kan gi politiet myndighet til å gi slike tillatelser. Forvaltningsloven kapittel IV til VI om saksforberedelse, vedtak og klage gjelder ikke for vedtak om slike tillatelser.

 • RegulationAttatchment § 94 a. Klagefrist ved åpenbart grunnløse asylsøknader

  Dersom Utlendingsdirektoratet ved behandlingen av en søknad om beskyttelse anser det som åpenbart at vilkårene i §§ 28 og 73 ikke er oppfylt, er fristen for å klage én uke fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. For øvrig gjelder reglene i forvaltningsloven § 29 annet til fjerde ledd.

 • RegulationAttatchment § 95. Innkvartering ved søknad om beskyttelse

  En utlending som søker beskyttelse, skal gis tilbud om innkvartering. En utlending som har fått avslag på søknad om beskyttelse, kan gis tilbud om innkvartering i påvente av utreise.

  Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innkvarteringsordninger, herunder bestemmelser om tildeling og bortfall av botilbud.

  Forvaltningsloven §§ 24 og 25 om begrunnelse og §§ 28 til 34 om klage gjelder ikke for utlendingsmyndighetenes vedtak om tildeling av botilbud og overføring til nytt innkvarteringssted. Forvaltningsloven §§ 28 til 34 om klage gjelder ikke for utlendingsmyndighetenes vedtak om kommunebosetting og bortfall av botilbud.

 • RegulationAttatchment § 96. Tvangsfullbyrdelse i saker om innkvartering

  Utlendingsmyndighetenes vedtak om overføring til nytt innkvarteringssted, kommunebosetting eller bortfall av botilbud er særlig tvangsgrunnlag for full­byrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

 • RegulationAttatchment § 97. Politiattest for ansatte i mottak (barneomsorgsattest)

  Den som skal ansettes i mottak, skal legge fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Det skal også kreves politiattest som nevnt i første punktum fra andre som skal utføre oppgaver for utlendingsmyndighetene, og som har direkte kontakt med mindreårige som oppholder seg i mottak. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

  Den som har vedtatt forelegg eller er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, er utelukket fra å utføre arbeid i mottak eller oppgaver som omhandlet i første ledd annet punktum. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes konkret.

  Kongen kan gi utfyllende forskrifter til bestemmelsen.

 • RegulationAttatchment § 98. Samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. Oversending og utveksling av opplysninger

  Norske myndigheter skal samarbeide med FNs høykommissær for flyktninger i samsvar med flykt­ningkonvensjonen artikkel 35, og skal herunder leg­ge til rette for at FNs høykommissær for flyktninger kan utøve sin plikt til å føre tilsyn med at bestemmel­sene i flyktningkonvensjonen overholdes. Uavhen­gig av reglene om taushetsplikt kan FNs høykommis­sær for flyktninger gis innsyn i saksdokumentene. I den utstrekning det er nødvendig i forbindelse med innhenting av opplysninger, kan innsyn også gis til en flyktning- eller menneskerettsorganisasjon.

  I den utstrekning Norge er forpliktet til det som deltaker i Schengensamarbeidet, jf. § 9 annet ledd, og Dublin-samarbeidet, jf. § 32 fjerde ledd, kan utlendingsmyndighetene uten hinder av taushetsplikt oversende opplysninger om enkeltpersoner til myndighetene i land som deltar i samarbeidet, som ledd i eller til bruk ved behandlingen av saker om grensekontroll, visum, bortvisning, utvisning, beskyttelse etter reglene i kapittel 4, vern mot utsendelse etter kapittel 9 eller oppholdstillatelse. Med opp­holdstillatelse menes i denne paragrafen tillatelse av en hvilken som helst art som er utstedt av et land som deltar i Schengensamarbeidet, og som gir rett til opp­hold på dets territorium. Tillatelse til opphold med sikte på behandling av en søknad om oppholdstilla­telse omfattes likevel ikke.

  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om hvil­ke forhold det kan opplyses om, og om vilkår som må være oppfylt før oversendingen kan finne sted. Kon­gen kan i forskrift også gi nærmere regler for utveks­ling av opplysninger om enkeltpersoner med andre lands myndigheter i saker om beskyttelse etter regle­ne i kapittel 4 eller vern mot utsendelse etter reglene i kapittel 9, ut over det som følger av annet ledd.

Related documents

Andre etaters rundskriv og brev

Andre forskrifter

Andre lover

Bilaterale avtaler

1997-01-14 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Estonia on Readmission of Persons(5/21/2012)
1997-05-15 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Republic of Latvia on readmission of Persons (9/3/2012)
1998-12-16 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Bulgaria on readmissions of persons(5/21/2012)
2000-03-06 Avtale mellom Norge og Sri Lanka om retur av srilankiske borgere som er nektet opphold i Norge (engelsk)(5/21/2012)
2002-07-17 Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of Romania regarding readmission of own citizens and aliens(5/21/2012)
2005-01-24 Agreement between Norway and Croatia on readmission of persons whose entry and/ or stay is illegal(5/21/2012)
2005-02-15 Agreement between Norway and the Slovak Republic on the readmission of persons(5/21/2012)
2005-03-31 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Moldovas regjering om tilbaketaking av egne borgere og tredjelandsborgere(3/2/2007)
2005-06-16 Agreement between Norway and Switzerland on readmission of persons with unauthorised stays(5/21/2012)
2007-06-08 Agreement between Norway and Russia on readmission(8/16/2012)
2008-09-12 Agreement between Norway and Albania on the readmission of persons residing without authorisation(8/16/2012)
2009-12-16 Agreement between Norway and Montenegro on the readmission of persons without permission to stay(8/16/2012)
2010-06-26 Agreement between Norway and Armenia on the readmission of persons without permission to stay(5/21/2012)
2011-01-01 Avtale mellom Republikken Kosovos regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold(12/15/2010)

Departementenes rundskriv og instrukser

2012-06-26-JD Rett til innkvartering i mottak for EØS-borgere med avslag på søknad om beskyttelse etter 48-timers prosedyre(7/2/2012)
2018-12-19 JD Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI)(12/27/2018)
A-63/09-V17 Vedlegg 17 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Saksbehandlingen(2/15/2010)
AI-103/2009 Instruks om vurdering av identitet i saker etter utlendingsloven(12/22/2009)
Circulars and instructions from the Ministries (6/3/2012)
G-01/2015 Retningslinjer for skriftlig bekreftelse ved utsatt utreisefrist(6/10/2015)
G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur(3/11/2016)
G-02/2018 Myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov(5/15/2018)
G-03/2013 Anskaffelse av kontrakter om drift av asylmottak(5/31/2013)
G-04/2012 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – Innhenting av opplysninger fra offentlige organer(6/21/2012)
G-09/2018 Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige(2/20/2019)
G-15/2010 Retningslinjer for fastsettelse av utreisefrist i vedtak etter utlendingsloven som innebærer at utlendingen skal forlate riket(12/23/2010)
GI-04/2015 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak(3/19/2015)
GI-10/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 95 første ledd – målgruppe for innkvartering i asylmottak(10/30/2014)
GI-11/2015 Instruks om utvidet bruk av DNA-testing(9/18/2015)
GI-13/2010 Instruks om utenriksstasjonenes forberedelse av saker som fremmes etter utlendingsloven § 35, jf. utlendingsforskriften §§ 7-6 til 7-8(5/27/2010)
GI-13/2015 Rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlendingsloven §§ 32 og 90(11/25/2015)
GI-13/2017 Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere(9/19/2017)
GI-17/2017 Utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse(12/19/2017)
Q-42/2015 Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land(12/21/2015)

EMD sammenfatninger

Høringer

2009-06-11 AID Høring - forslag til lovendring og forskriftsbestemmelser om unntak fra taushetsplikt og opplysningsplikt for ansatte ved mottak og omsorgssentre(9/9/2011)
2011-05-16 JD Høring - NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker(9/9/2011)
2011-06-17 JD Høringsbrev - utlendingsmyndighetenes adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer(6/20/2011)
2011-10-07 JD Høring - forslag til endringer i utlendingsloven(10/27/2011)
2013-12-17 JD Høyring om forslag til endringar i utlendingslova § 97 - politiattest ved tilsetting i statlege asylmottak(12/18/2013)
2014-04-02 JD Høring - forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur(4/4/2014)
2016-07-14 JD Høring - Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse(7/15/2016)
2017-01-19 Høringsbrev – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–2016)(1/23/2017)
2017-03-07 JD Endringer i utlendingsloven - politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak(3/8/2017)
2017-04-26 Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – regler om partsstatus i utlendingssaker(5/2/2017)
2017-11-27 JD Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett(11/28/2017)
2018-06-29 JD Høyring om endring i utlendingslova – heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon(7/24/2018)
2019-04-25 JD Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv.(5/6/2019)

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

§ 17-1. Parter og fullmektiger i utlendingssaker § 17-1 Parter og fullmektiger i utlendingssaker(12/29/2009)
§ 17-10. Behandlingsgebyr ved søknad om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse eller ved fornyelse av oppholdstillatelse § 17-10 Behandlingsgebyr ved søknad om midlertidig eller permanent oppholdstillatelse eller ved fornyelse av oppholdstillatelse(12/29/2009)
§ 17-11. Behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass § 17-11 Behandlingsgebyr ved søknad om reisebevis og utlendingspass(2/1/2011)
§ 17-12. Behandlingsgebyr ved søknad om visum § 17-12 Behandlingsgebyr ved søknad om visum(3/19/2010)
§ 17-13. Unntak fra gebyrplikt i ekstraordinære situasjoner og for søknad fremsatt for Sysselmannen på Svalbard § 17-13 Unntak fra gebyrplikt i ekstraordinære situasjoner og for søknad fremsatt for Sysselmannen på Svalbard(12/29/2009)
§ 17-14. Fastsettelse av utreisefrist mv § 17-14 Fastsettelse av utreisefrist mv(12/23/2010)
§ 17-14a. Plikten til å forlate riket § 17-14a Plikten til å forlate riket(12/24/2010)
§ 17-15. Uttransportering § 17-15 Uttransportering(12/29/2009)
§ 17-16. Ansvar for utgifter til uttransportering § 17-16 Ansvar for utgifter til uttransportering(12/29/2009)
§ 17-17. Veiledning om rettshjelp § 17-17 Veiledning om rettshjelp(5/20/2010)
§ 17-18. Retten til fritt rettsråd § 17-18 Retten til fritt rettsråd(12/29/2009)
§ 17-19. Refusjon av det offentliges utgifter § 17-19 Refusjon av det offentliges utgifter(5/20/2010)
§ 17-1a. Begrunnelse i vedtak som berører barn § 17-1a Begrunnelse i vedtak som berører barn(7/7/2011)
§ 17-2. Asylintervju § 17-2 Asylintervju(12/29/2009)
§ 17-20. Tilbud om advokat og annen bistand. Advokatvaktordning § 17-20 Tilbud om advokat og annen bistand. Advokatvaktordning(12/29/2009)
§ 17-21. Registrering av asylsøknad § 17-21 Registrering av asylsøknad(12/29/2009)
§ 17-22. Registreringsbevis § 17-22 Registreringsbevis(12/29/2009)
§ 17-23. Om pålegg etter lovens § 93 fjerde ledd § 17-23 Om pålegg etter lovens § 93 fjerde ledd(12/29/2009)
§ 17-24. Krav om dokumentasjon for rett til å ta arbeid som asylsøker § 17-24 Krav om dokumentasjon for rett til å ta arbeid som asylsøker(1/21/2010)
§ 17-25. Varigheten av tillatelse for asylsøker til å ta arbeid etter lovens § 94 § 17-25 Varigheten av tillatelse for asylsøker til å ta arbeid etter lovens § 94(12/29/2009)
§ 17-26. Vilkår for at en asylsøker skal kunne ta arbeid etter at søknaden om beskyttelse er avslått av Utlendingsnemnda § 17-26 Vilkår for at en asylsøker skal kunne ta arbeid etter at søknaden om beskyttelse er avslått av Utlendingsnemnda(12/29/2009)
§ 17-27. Fremgangsmåte ved søknad og vedtaksmyndighet i sak om tillatelse til å ta arbeid under asylsaksbehandlingen mv § 17-27 Fremgangsmåte ved søknad og vedtaksmyndighet i sak om tillatelse til å ta arbeid under asylsaksbehandlingen mv(12/29/2009)
§ 17-28. Utplassering av asylsøker mv. § 17-28 Utplassering av asylsøker mv.(7/6/2010)
§ 17-29. Vedtaksmyndighet og klage § 17-29 Vedtaksmyndighet og klage(7/6/2010)
§ 17-3. Høring av barn § 17-3 Høring av barn(12/29/2009)
§ 17-30. Oversending av opplysninger (unntak fra taushetsplikt) § 17-30 Oversending av opplysninger (unntak fra taushetsplikt)(12/29/2009)
§ 17-31. Oversending av opplysninger i sak om visum (unntak fra taushetsplikt) § 17-31 Oversending av opplysninger i sak om visum (unntak fra taushetsplikt)(12/29/2009)
§ 17-32. Oversending av opplysninger i sak om oppholdstillatelse til utlending som er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) (unntak fra taushetsplikt) § 17-32 Oversending av opplysninger i sak om oppholdstillatelse til utlending som er innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) (unntak fra taushetsplikt)(12/29/2009)
§ 17-33. Oversending av opplysninger i asylsak (unntak fra taushetsplikt) § 17-33 Oversending av opplysninger i asylsak (unntak fra taushetsplikt)(12/29/2009)
§ 17-34. Godtgjøring til representanten (6/25/2013)
§ 17-35. Dekning av representantens utgifter (6/25/2013)
§ 17-4. Samtale med barn i asylsaker § 17-4 Samtale med barn i asylsaker(12/29/2009)
§ 17-5. Tilbud om samtale med barn i saker om familieinnvandring § 17-5 Tilbud om samtale med barn i saker om familieinnvandring(12/29/2009)
§ 17-6. Varslingsplikt til barneverntjenesten § 17-6 Varslingsplikt til barneverntjenesten(7/6/2010)
§ 17-7. Utlendingens opplysningsplikt etter lovens § 83 annet ledd § 17-7 Utlendingens opplysningsplikt etter lovens § 83 annet ledd(12/29/2009)
§ 17-7c. Barnevernsmyndighetene (6/22/2012)
§ 17-7d. Kommunene i tilknytning til introduksjonsprogrammet (6/22/2012)
§ 17-7e. Statens lånekasse for utdanning (6/22/2012)
§ 17-7f. Arbeids- og velferdsforvaltningen (6/22/2012)
§ 17-7g. Skattemyndighetene (6/23/2012)
§ 17-7h. Politiet (6/23/2012)
§ 17-8. Utlevering av opplysninger fra politiet i saker som gjelder familieinnvandring § 17-8 Utlevering av opplysninger fra politiet i saker som gjelder familieinnvandring(12/29/2009)
§ 17-9. Utlevering av opplysninger fra politiet i saker om visum § 17-9 Utlevering av opplysninger fra politiet i saker om visum(12/29/2009)
§ 40. Oppholdstillatelse for ektefeller (12/1/2010)
§ 48. Oppholdstillatelse for å inngå ekteskap (12/29/2009)
§ 5-1. Unntak fra bestemmelsene om bortvisning i lovens § 17 første ledd for innehaver av visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland § 5-1 Unntak fra bestemmelsene om bortvisning i lovens § 17 første ledd for innehaver av visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland(12/29/2009)
Kapittel 17. Saksbehandlingen (6/29/2011)

UDI internmeldinger

IM 2010-022 Kvalitetsstandard for asylenhetene – asylintervjurapporten(12/3/2009)
IM 2010-022V Kvalitetsstandard for asylintervjurapporten(1/13/2011)
IM 2010-038 Rutiner for Utlendingsdirektoratets kommunikasjon og varsling ved kapasitetsutvidelse og -reduksjon i asylmottaksapparatet(4/23/2010)
IM 2010-039 Rutiner for nedbygging av mottakskapasitet(11/10/2010)
IM 2010-049 Rutiner for UDIs søknadsbehandling og oppfølging av ekstraordinære tiltak i mottak(7/15/2010)
IM 2010-056 Rutiner for behandling av klage på enkeltvedtak fattet i Region- og mottaksavdelingen(11/8/2010)
IM 2010-059 Utsatt iverksetting av vedtak etter utlendingsloven – utlendingsloven § 90 og forvaltningsloven § 42(3/21/2011)
IM 2011-003 Fastsettelse av utreisefrist i vedtak som innebærer en plikt til å forlate Norge etter utlendingsloven § 90 sjette ledd(4/19/2012)
IM 2011-020 Rutiner for bruk av plasser i tilrettelagte avdelinger(1/17/2012)
IM 2011-025 Rekruttering av tolk til søknad om beskyttelse (asyl)(10/24/2011)
IM 2011-026 Bestilling og honorering av tolk ved søknad om beskyttelse (asyl)(10/24/2011)
IM 2011-027 Kvalitetssikring av tolking ved søknader om beskyttelse (asyl)(10/25/2011)
IM 2012-019 Koordineringsenheten – verktøy, oppgaver og rutiner(10/18/2012)
IM 2013-006 Rutiner for oversendelse av saker/dokumenter fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til Nasjonalt ID-senter (NID) i forbindelse med behandling av enkeltsaker (4/29/2013)
IM 2013-009 Retningslinjer for Region- og mottaksavdelingens arbeid med enslige mindreårige(6/5/2013)
IM 2014-005 Den årlige gjennomgangen av Asylavdelingens retningslinjer(3/13/2014)
IM 2014-012 Mandat: Faggruppen i økonomiske ytelser for beboere i asylmottak(8/7/2014)
IM 2014-016 Rutiner for bruk og oppfølging av rammeavtale for særskilte bo- og omsorgsløsninger(9/3/2014)
IM 2015-005 Retningslinjer for tildeling av aktivitetsmidler for barn i mottak (post 71)(5/26/2015)
IM 2015-010 Bruk av sosiale medier for undersøkelser i UDI(10/14/2015)
IM 2017-001 Asylavdelingen gir søkerens advokat tilgang til dokumenter i eDialog(1/4/2017)
IM 2017-003 UDIs oppgaver i tilbakekallssaker(8/19/2017)
IM 2018-005 Organiseringen og administreringen av advokatordningen ved søknader om beskyttelse(5/7/2018)
IM 2019-002 Innsyn i ansattes e-post, elektronisk lagret materiale og aktivitetslogger(1/9/2019)

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2006-026 Huskeliste for kvalitet i saksbehandlingen(2/1/2008)
RS 2008-025 Krav til god forretningsskikk for driftsoperatører for statlig mottak(7/22/2008)
RS 2008-026 Krav til databehandling og taushetsplikt i statlige mottak(7/22/2008)
RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold på statlig mottak(7/23/2008)
RS 2008-029 Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak(6/9/2010)
RS 2008-031 Krav til innkvarteringstilbud i ordinære mottak(4/19/2010)
RS 2008-032 Krav til etiske retningslinjer for statlige mottak(1/13/2011)
RS 2008-034 Krav til beboermedvirkning i ordinære statlige mottak(8/21/2008)
RS 2008-035 Reglement for økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak(1/17/2012)
RS 2008-044 Krav til plan-, rapporterings- og økonomiarbeid i statlige mottak(11/2/2010)
RS 2008-054 Krav til samarbeid med lokale instanser(1/17/2012)
RS 2009-006 Krav til differensiering av beboerrettede tiltak i ordinære statlige mottak: kvinner, eldre og personer med helseproblemer/funksjonshemminger, seksuelle- og kjønnsminoriteter (3/16/2009)
RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i asylmottak(11/9/2009)
RS 2010-035 Guidelines for DNA analyses in connection with applications for family immigration – the Immigration Act section 87(5/21/2012)
RS 2010-037 Visas for Norway Cup players – the Immigration Act section 10(5/21/2012)
RS 2010-041 Utlevering av vandelsopplysninger fra politiet i saker som gjelder familieinnvandring - utlendingsforskriften § 17-8, jf. utlendingsloven § 85(7/8/2010)
RS 2010-042 Utlevering av vandelsopplysninger fra politiet i saker om visum- utlendingsforskriften § 17-9 jf. utlendingsloven § 86(7/5/2010)
RS 2010-075 Retningslinjer for høring av medfølgende barn i saker om beskyttelse(7/7/2011)
RS 2010-075V2 Booking-rutiner medfølgende barn(7/14/2017)
RS 2010-084 Krav til bemanning og kompetanse i ordinære statlige mottak(12/2/2010)
RS 2010-085 Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i statlige mottak(8/24/2010)
RS 2010-149 Duty of confidentiality regarding personal information in immigration cases – Sections 13 and 13b of the Public Administration Act(5/21/2012)
RS 2010-158 Saksgang i asylsaker(2/4/2010)
RS 2010-163 Application for a first-time permit – registration of name(5/21/2012)
RS 2010-165 Krav til informasjonsarbeid i statlige transittmottak(3/10/2010)
RS 2010-167 Krav til beboerrettet arbeid i statlige transittmottak(3/11/2010)
RS 2010-168 Forlengelse av visum og visum for ny innreise(12/14/2011)
RS 2010-177 Krav til innkvarteringstilbud i statlige transittmottak(4/19/2010)
RS 2010-180 Rett til å ta arbeid for asylsøkere(5/3/2012)
RS 2010-181 Guidelines for preparing visa cases – documentation requirements(5/21/2012)
RS 2010-182 Dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36(6/11/2010)
RS 2010-183 Retningslinjer for aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere, jf. utlendingsloven § 88(6/14/2010)
RS 2010-187 Dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak i mottak(7/14/2010)
RS 2010-197 Instruks om utsatt iverksettelse i saker vedrørende barn født i Norge – avslag grunnet ikke oppfylt underholdskrav(12/21/2010)
RS 2011-002 Krav til mottakenes håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting fra mottak samt permisjonssøknader(7/18/2011)
RS 2011-002V1 Rutiner for enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting mellom og fra mottak(3/9/2011)
RS 2011-002V2 Rutiner for mottakenes behandling av permisjonssøknader og permisjoner for enslige mindreårige beboere(3/9/2011)
RS 2011-003  Reglement for drift av statlige mottak(5/18/2011)
RS 2011-010 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner(12/4/2009)
RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak(3/18/2011)
RS 2011-023 Guidelines on the use of language analyses in connection with applications for protection(8/14/2015)
RS 2011-024 Instruks fra UDI til politiet vedrørende returer til Syria(4/28/2011)
RS 2011-025 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter(2/27/2012)
RS 2011-029 Rutiner når søkeren blir kalt inn til intervju og konsekvensene ved ikke å møte til intervjuet uten gyldig grunn(6/22/2011)
RS 2011-030 48-timersprosedyren(2/6/2012)
RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak(7/18/2011)
RS 2011-039 Bruk av tolk i utlendingssaker(8/12/2011)
RS 2011-040 Control of persons and checks of original identity documents in connection with applications for visas and residence permits(5/21/2012)
RS 2011-042 Krav til bemanning og kompetanse i transittmottak(9/26/2011)
RS 2011-044 Fordeling av asylsøkere fra transittmottak til ordinære mottak(10/22/2011)
RS 2011-045 Rutiner for flytting mellom og fra ordinære mottak(11/21/2011)
RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven(5/4/2012)
RS 2012-012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud for enslige mindreårige i mottak(6/4/2012)
RS 2012-017 Issuing guarantees for visits - the Immigration Act Section 10 first paragraph (b), cf. the Immigration Regulations Section 3-5(11/3/2015)
RS 2012-018 Krav til arbeid med individuell kartlegging og tiltaksplan for enslige mindreårige beboere i statlige mottak(7/25/2012)
RS 2012-019 Krav til returarbeid i mottak(7/27/2012)
RS 2014-005 Varslingsrutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer under asylintervjuet(3/10/2014)
RS 2014-019 Retningslinjer for politiets registrering og UDIs behandling av nye anførsler i asylsaker(10/7/2014)
RS 2014-023 Rutiner ved registrering og innledende saksbehandling av en søknad om beskyttelse der det er treff i Eurodac og/eller i Visa Information Systems (VIS) og det er tvil om alder(11/10/2014)
RS 2014-025 Prioritering av asylsøknader fra kriminelle og personer som oppfattes som en trussel mot andres liv, sikkerhet eller eiendom(12/5/2014)
RS 2015-002 Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av arbeidsledighet(2/9/2015)
RS 2015-003 Oppnevning og DUF-registrering av representant for enslige mindreårige asylsøkere(4/14/2015)
RS 2015-004 Instruks fra UDI til politiet om returer til Jemen(4/15/2015)
RS 2015-006 Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av sosioøkonomiske forhold/ arbeidsledighet(4/28/2015)
RS 2015-008 Instruks til politiet om iverksetting av UDIs vedtak om retur til Usbekistan(7/9/2015)
RS 2015-011 Instruks fra UDI til politiet om returer til Libya utenom Tripoli(9/17/2015)
RS 2015-013 Rundskriv om behandlingen av asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland (Storskog-porteføljen)(11/25/2015)
RS 2016-001 Registrering og innledende saksbehandling av søknad om beskyttelse fra enslig mindreårig asylsøker som åpenbart er over 18 år(2/8/2016)
RS 2016-009 Politiets oppgaver ved underretning og iverksetting av vedtak om bortvisning og utvisning(12/16/2016)
RS 2017-001 Politiets oppgaver i tilbakekallssaker(8/14/2017)
RS 2017-004 Varsling fra asylmottak til UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser(8/22/2017)
RS 2017-005 Varsling mellom regionkontorene i UDI/asylmottak og Asylavdelingen i UDI ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser(8/22/2017)
RS 2018-002 Retningslinjer for advokater som deltar i Utlendingsdirektoratets advokatordning i søknader om beskyttelse samt generelt om advokatordningen(5/7/2018)
RS 2019-001 Forberedelse, behandling og utstedelse av reisebevis for flyktninger og utlendingspass(1/10/2019)
RS 2019-003 Bruk av Meklings- og konflikthåndteringsteam i asylmottak(1/23/2019)

Underrettsavgjørelser

LB-2007-168286 Utvisning. Begjæring om midlertidig forføyning(7/31/2008)
LB-2009-177883 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Begjæring om midlertidig forføyning(11/25/2009)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (6/4/2012)
LB-2012-72745 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28, jf. § 73 og § 38. Rt-2012-1985. (11/20/2013)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(2/19/2014)
LB-2013-178313 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Tvil om identitet. Tsjetsjenia.(9/23/2014)
LB-2013-74079 Beskyttelse/asyl. Enslig mindreårig asylsøker. Aldersundersøkelse. Utl. § 28, § 38, § 88. (9/5/2014)
LB-2014-104106 Asyl/beskyttelse. Vurdering av troverdighet og beviskravet i utlendingssaker.(6/25/2015)
LB-2014-58042 Asyl/beskyttelse. Avslag pga ikke sannsynliggjort identitet.(3/20/2015)
LB-2014-8447 Avslag på familieinnvandring pga. usikker identitet. Utl. § 83.(8/27/2014)
LB-2015-184112 Hvilke spørsmål skal kunne stilles til mindre barn. Utvisning.(1/30/2016)
LB-2016-185991  Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.(9/21/2018)
LB-2016-86633 Asyl. Identitet. Troverdighet. Unndratt nasjonaltjeneste. Sur Place. Eritrea.(10/2/2017)
LB-2017-201315 Familieinnvandring. Identitet. Utlendingsloven §§ 40 og 59. Pakistan(12/6/2018)
LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (9/21/2018)
LB-2017-7498-2 Sterke menneskelige hensyn. Tilbakekall. Uriktige opplysninger. Familiesplittelse. EMK art. 8. Jordan(1/3/2018)
LB-2017-78631 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger.(12/10/2018)
LB-2018-20230 Beskyttelse. Aldersundersøkelser. Afghanistan(5/8/2019)
LE-2013-176917 Strafferett. Lovanvendelse. Flyktningekonvensjonen artikkel 31 nr. 1. Straffeloven § 182 første ledd annet punktum.(1/6/2014)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo