To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 93. Tidspunkt for fremsettelse av søknad om beskyttelse. Opplysning av saken

En søknad om beskyttelse etter § 28 skal fremset­tes for politiet uten ugrunnet opphold. Pass eller an­net reisedokument utlendingen er i besittelse av, skal innleveres sammen med søknaden.

Dersom omstendigheter som nevnt i § 28 inntref­fer først etter utlendingens innreise i riket, skal søk­nad fremsettes uten ugrunnet opphold etter at utlen­dingen ble klar over omstendighetene.

Den som registrerer søknaden, tar fotografi og fingeravtrykk av utlendingen, jf. § 100 første ledd bokstav b. Når det anses nødvendig, kan det tas kopi av dokumenter utlendingen er i besittelse av.

Søkeren plikter å gjøre sitt beste for å fremlegge nødvendig dokumentasjon og medvirke til innhentin­gen av nødvendige opplysninger. For dette formålet kan søkeren pålegges å være tilgjengelig på et nær­mere angitt sted. Utlendingsmyndighetene har et selvstendig ansvar for å innhente nødvendige og til­gjengelige opplysninger før avgjørelsen blir truffet, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om gjennomføringen av saksbehandlingen.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo