To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 15. Avsluttende bestemmelser (§§ 139 - 140)
 • RegulationAttatchment § 139. Forskrifter i medhold av loven

  Foruten forskrifter som nevnt i de enkelte para­grafer, kan Kongen i forskrift gi nærmere regler til gjennomføring av loven.

 • RegulationAttatchment § 140. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

  Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid. Fra den tiden loven trer i kraft opphe­ves lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Kongen kan gi over­gangsbestemmelser i forskrift.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Schengen

Sentrale lover og forskrifter

§ 1-19. Definisjon av Schengensamarbeidet mv § 1-19 Definisjon av Schengensamarbeidet mv(11/27/2009)
§ 14-4. Vedtaksmyndighet i sak om adgang til riket ved ilagt innreiseforbud § 14-4 Vedtaksmyndighet i sak om adgang til riket ved ilagt innreiseforbud(5/20/2010)
§ 14-5. Saksbehandlingsregler i utvisningssaker § 14-5 Saksbehandlingsregler i utvisningssaker(9/14/2011)
§ 16-2. Om Utlendingsnemndas direktør og nemndledere. Direktørens kompetanse § 16-2 Om Utlendingsnemndas direktør og nemndledere. Direktørens kompetanse(12/29/2009)
§ 17-7i. Folkeregistermyndigheten (8/8/2013)
§ 20-1. Lov og forskriftsbetegnelser i dette kapittelet § 20-1 Lov og forskriftsbetegnelser i dette kapittelet(12/29/2009)
§ 20-10. Utlending med beskyttelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd § 20-10 Utlending med beskyttelse etter utlendingsforskriften 1990 § 21 første ledd(12/29/2009)
§ 20-10A. Særregler om kravet til sikret underhold § 20-10A Særregler om kravet til sikret underhold når søknad om familieinnvandring er fremsatt før kunngjøring av forskriften(2/18/2010)
§ 20-10B. Særregler om kravet til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge § 20-10B Særregler om kravet til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge(12/29/2009)
§ 20-11. Fornyet tillatelse til familiemedlemmene til utlending med tillatelse som nevnt i utlendingsforskriften 1990 § 22 tredje ledd § 20-11 Fornyet tillatelse til familiemedlemmene til utlending med tillatelse som nevnt i utlendingsforskriften 1990 § 22 tredje ledd(12/29/2009)
§ 20-12. Behandling i stornemnd av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse § 20-12 Behandling i stornemnd av praksis i strid med UNHCRs anbefalinger om beskyttelse(12/29/2009)
§ 20-13. Søksmål § 20-13 Søksmål(12/29/2009)
§ 20-14. Straffbare handlinger begått før lovens ikrafttredelse § 20-14 Straffbare handlinger begått før lovens ikrafttredelse(12/29/2009)
§ 20-15. Særregler for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer § 20-15 Særregler for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer(12/29/2009)
§ 20-16. Medregning av tid med oppholdstillatelse for varig oppholdsrett for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer etter lovens kapittel 13 § 20-16 Medregning av tid med oppholdstillatelse for varig oppholdsrett for EØS- og EFTA-borgere og deres familiemedlemmer etter lovens kapittel 13(12/29/2009)
§ 20-18. Unntak for sjøfolk § 20-18 Unntak for sjøfolk(12/29/2009)
§ 20-2. Hvem som utarbeider skjemaer, etiketter, stempler, reisedokumenter mv § 20-2 Hvem som utarbeider skjemaer, etiketter, stempler, reisedokumenter mv(12/29/2009)
§ 20-3. Retningslinjer § 20-3 Retningslinjer(12/29/2009)
§ 20-4. Ikrafttreden mv § 20-4 Ikrafttreden mv(2/18/2010)
§ 20-5. Løpende tillatelser mv. og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen § 20-5 Løpende tillatelser mv. og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen(12/29/2009)
§ 20-6. Særregler om diplomater mv § 20-6 Særregler om diplomater mv(12/29/2009)
§ 20-7. Bortvisning og tilbakekall § 20-7 Bortvisning og tilbakekall(12/29/2009)
§ 20-8. Særskilt om fornyelse av tillatelse gitt etter utlendingsforskriften 1990 § 2 til § 5a § 20-8 Særskilt om fornyelse av tillatelse gitt etter utlendingsforskriften 1990 § 2 til § 5a(12/29/2009)
§ 20-9. Oppholdstillatelse etter § 6-29 til arbeidssøker som er faglært § 20-9 Oppholdstillatelse etter § 6-29 til arbeidssøker som er faglært(2/18/2010)
§ 5-1. Unntak fra bestemmelsene om bortvisning i lovens § 17 første ledd for innehaver av visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland § 5-1 Unntak fra bestemmelsene om bortvisning i lovens § 17 første ledd for innehaver av visum eller oppholdstillatelse utstedt av et Schengenland(12/29/2009)
Kapittel 14. Utvisning (12/29/2009)
Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser (12/29/2009)

UDI rundskriv

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo