To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 11. Visum av humanitære grunner mv.

Når det er nødvendig av humanitære grunner, na­sjonale hensyn eller på grunn av internasjonale for­pliktelser, kan visum utstedes for inntil tre måneder selv om vilkårene i § 10 ikke er oppfylt. Bestemmel­sen i § 9 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Visum som utstedes i henhold til denne paragra­fen, er bare gyldige for innreise og opphold i Norge i den angitte tidsperioden.

Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

Sentrale lover og forskrifter

UDI rundskriv

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo