To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Utlendingsloven

§ 38. Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket

Det kan gis oppholdstillatelse selv om de øvrige vilkårene i loven ikke er oppfylt dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning til riket.

For å avgjøre om det foreligger sterke menneskelige hensyn skal det foretas en totalvurdering av saken. Det kan blant annet legges vekt på om

a) utlendingen er enslig mindreårig uten forsvarlig omsorg ved retur,

b) det foreligger tvingende helsemessige forhold som gjør at utlendingen har behov for opphold i riket,

c) det foreligger sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen som gir grunnlag for å innvilge oppholdstillatelse, eller

d) utlendingen har vært offer for menneskehandel.

I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen.

Ved vurderingen av om tillatelse skal gis, kan det legges vekt på innvandringsregulerende hensyn, herunder

a) mulige konsekvenser for omfanget av søknader på liknende grunnlag,

b) de samfunnsmessige konsekvensene,

c) hensynet til kontroll, og

d) hensynet til respekten for lovens øvrige regler.

Når det er tvil om utlendingens identitet, når behovet er midlertidig, eller når andre særlige grunner tilsier det, kan det fastsettes at

a) tillatelsen ikke skal kunne danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse,

b) tillatelsen ikke skal kunne danne grunnlag for oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 for utlendingens familiemedlemmer,

c) tillatelsen ikke skal kunne fornyes, eller

d) at tillatelsens varighet skal være kortere enn ett år.

Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift.

Related documents

Andre etaters rundskriv og brev

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

§ 8-1 Krav til individuell vurdering mv. etter lovens § 38 (12/29/2009)
§ 8-10 Oppholdstillatelse til utlendinger med norsk forelder på fødselstidspunktet (12/29/2009)
§ 8-11 Oppholdstillatelse til utlendinger som har vært fast ansatt i norsk rederi (12/29/2009)
§ 8-12 Krav om dokumentert identitet før oppholdstillatelse gis (12/29/2009)
§ 8-2. Opphevet 01.07.2016 § 8-2 Oppholdstillatelse til utlending som ikke har fått sin søknad om beskyttelse avgjort av Utlendingsdirektoratet innen 15 måneder(12/29/2009)
§ 8-3 Refleksjonsperiode mv. for ofre for menneskehandel (1/31/2012)
§ 8-4 Oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel (12/29/2009)
§ 8-5 Vurderingen av sterke menneskelige hensyn i lovens § 38 ved søknad om oppholdstillatelse fra barn. (12/29/2009)
§ 8-6 Behov for uttalelse fra gjenværende forelder i hjemlandet før oppholdstillatelse gis til medfølgende barn (12/29/2009)
§ 8-7 Oppholdstillatelse i medhold av lovens § 38 ved praktiske hindringer for retur som utlendingen ikke selv rår over  (12/29/2009)
§ 8-8 Tidsbegrenset oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere over 16 år som får opphold på grunn av mangel på forsvarlig omsorg ved retur § 8-8 Begrenset oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere over 16 år som får opphold på grunn av mangel på forsvarlig omsorg ved retur(12/29/2009)
§ 8-9 Oppholdstillatelse til utlendinger som har blitt holdt tilbake i utlandet mot sin vilje (12/29/2009)
Kapittel 8 Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (12/29/2009)

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

PN 2010-012 Skjønnsmomenter ved vurdering av tilbakekall av tillatelse til barn – utlendingsloven § 63 og vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn – utlendingsloven § 38(11/19/2009)
PN 2010-029 Asylpraksis - Statsløse palestinere fra Vestbredden og Gaza(7/1/2011)
PN 2011-002 Asylpraksis - Nigeria(5/24/2011)
PN 2011-012 Asylpraksis - Kina(10/3/2011)
PN 2012-001 Asylpraksis - Sri Lanka(2/8/2012)
PN 2012-002 Asylpraksis - Pakistan(2/20/2012)
PN 2012-010 Asylpraksis - Eritrea(10/2/2012)
PN 2012-011 Behandling av asylsaker fra enslige mindreårige søkere - særlig om aldersvurdering(10/16/2012)
PN 2013-005 Asylpraksis - Etiopia(10/11/2013)
PN 2014-001 Asylpraksis - Kosovo(2/20/2014)
PN 2014-002 Asylpraksis - Bangladesh(4/10/2014)
PN 2014-003 Asylpraksis - Myanmar(4/10/2014)
PN 2014-004 Asylpraksis - Afghanistan(5/15/2014)
PN 2014-005 Asylpraksis - Usbekistan(6/11/2014)
PN 2014-006 Asylpraksis Sudan(7/2/2014)
PN 2015-001 Asylpraksis Albania(1/28/2015)
PN 2015-002 Asylpraksis Syria(6/19/2015)
PN 2015-003 Asylpraksis - Tsjetsjenia(10/15/2015)
PN 2016-001 Asylpraksis - Irak(1/13/2016)
PN 2016-002 Asylpraksis - Iran(1/27/2016)
PN 2017-004 Fornyelser av tillatelser gitt etter engangsløsningen for lengeværende barn (utlendingsforskriften § 8-13)(6/29/2017)
PN 2017-007 Asylpraksis - Tyrkia(12/22/2017)
PN 2018-001 Familieinnvandring for borgere av Afrika sør for Sahara med unntak av Somalia, Etiopia, Eritrea og Sudan.(6/21/2018)
PN 2018-002 Asylpraksis Somalia(6/25/2018)

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LB-2007-004749-2  Arbeids- og oppholdstillatelse. Domstolenes prøvelsesadgang(8/4/2008)
LB-2007-051084-1 Midlertidig forføyning. Oppholdstillatelse(7/29/2008)
LB-2007-051084-2  Utlendingsloven § 9, utlendingsforskriften § 23, menneskerettigheter(7/29/2008)
LB-2008-029613  Opphold - EMK art 3 jf utlendingsloven § 15. Utlendingsloven § 8 annet ledd(11/6/2008)
LB-2008-040393  Asyl - Opphold. Grovt urimelig vedtak(12/30/2008)
LB-2008-053345-2  Arbeidstillatelse - Utlendingsloven § 8 annet ledd(12/30/2008)
LB-2008-060109-2  Asyl - Utlendingsloven § 8 annet ledd og § 15 første ledd(6/8/2009)
LB-2008-081478 Enslig, mindreårig asylsøker. Barnekonvensjonen. Prøvelsesrett(3/5/2009)
LB-2008-089465  Asyl - Forvaltningsloven § 41. Utlendingsloven § 38b tredje ledd(12/30/2008)
LB-2008-162590 Utlendingsloven § 8 annet ledd(8/18/2009)
LB-2009-043245  Midlertidig forføyning(8/26/2009)
LB-2009-043245-2 Utl. § 8 annet ledd. Klage på avslag på oppholdstillatelse (humanitært grunnlag). Domstolenes prøvelseskompetanse av forvaltningens skjønnsutøvelse(10/5/2009)
LB-2009-195109 Asyl. Ugyldighet. Utlendingsloven § 17, § 15 og § 8 annet ledd(9/10/2009)
LB-2009-47754 LB-2009-47754 Gyldighet av UNEs vedtak. Tvil om asylsøkerens troverdighet. Utl § 15 .1 ( Ny Utl § 73 1.-3. ledd) og § 8.2 ( Ny Utl § 38)(12/10/2009)
LB-2009-51140 Gyldighet av UNEs vedtak om tilbakekall av innvilget asyl jf. § 18.2 (§ 37 ny Utl) og § 15.1 (§ 73 1.-3. ledd ny Utl) samt § 8.2 (§ 38 ny Utl) jf. §15.2 (§ 28.7 ny Utl)(12/9/2009)
LB-2009-74123 Utlendingsloven § 16 og § 17, § 15 første ledd 1. punktum og § 8 annet ledd(11/6/2009)
LB-2010-5429 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven 2008)(12/6/2010)
LB-2011-120583 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag Utlendingsloven § 28, § 38. (1/21/2013)
LB-2011-135931 Utlendingsloven § 38, utlendingsforskriften § 8-5, barnekonvensjonen artikkel 3.(3/24/2012)
LB-2011-150442  Utlendingsloven. Asyl. Opphold på humanitært grunnlag.(11/9/2012)
LB-2011-197361 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven.(6/27/2012)
LB-2011-22869 Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven § 38 og § 70. (3/16/2012)
LB-2011-27823-2 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Oppholdstillatelse. Barnets beste. Innvandringsregulerende hensyn. Utlendingsloven § 38.(7/11/2012)
LB-2011-56916 Utlendingsloven § 28 og § 38.(6/3/2012)
LB-2011-64941 Utlendingssak. Tamiler fra Sri Lanka. Utlendingsloven 2008 § 28 og § 38. Internflukt. Midlertidig forføyning. Krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 8(11/23/2011)
LB-2011-68731 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Utvisning. Barnets beste(4/10/2012)
LB-2011-95006 Asyl og oppholdstillatelse(2/1/2013)
LB-2012-114664 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 38, § 63 og § 70. Tilbakekall av oppholdstillatelse mv, utvisning og opphold på humanitært grunnlag. (2/26/2014)
LB-2012-162243 Utlendingsrett. Forvaltningsrett. Asyl. Ugyldig vedtak.(4/7/2014)
LB-2012-164157 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll. Asyl. Utlendingsloven 1988.(3/13/2014)
LB-2012-200739 Utlendingsrett. Asyl. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b, jf. annet ledd flg., § 38.(6/14/2013)
LB-2012-81191 Utlendingsrett. Oppholdstillatelse. Sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven § 38.(4/12/2013)
LB-2013-13648  Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 38.(10/4/2013)
LB-2013-178313 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Tvil om identitet. Tsjetsjenia.(9/23/2014)
LB-2013-41190 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven(9/17/2013)
LB-2013-58457  Utlendingsrett. Spørsmålet om asyl og opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b og femte ledd og § 38 første og tredje ledd. Barnets beste. Barns psykiske helse(11/1/2013)
LB-2014-169695 Utlendingsrett. Asyl. Reell risiko. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b, og § 28 femte ledd.(9/25/2015)
LB-2014-176517 Avslag på asylsøknad. Troverdighet. Eritrea. (7/7/2015)
LB-2014-57082 - LB-2014-57085 Utlendingsrett. Beskyttelse. Vurdering av beviskravet i utl. § 28.(2/23/2015)
LB-2014-84205 - LB-2014-84206 Asyl. Endret forklaring. Svekket troverdighet. Eritrea. UNEs vedtak ikke kjent ugyldig.(6/30/2015)
LB-2015-108373 Asyl (beskyttelse). Opphold på humanitært grunnlag. Politisk aktivitet. Sur place. Troverdighet. Etiopia(1/9/2017)
LB-2015-132229 Utlendingsrett. Asyl. Flyktning. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 28 og § 38.(7/5/2016)
LB-2015-154940 Utlendingsrett. Opphold på humanitært grunnlag. Innreiseforbud. Uforholdsmessig av hensyn til barna. Utlendingsloven § 38, § 66 bokstav a, § 70.(7/4/2016)
LB-2015-161924- LB-2015-16932 Utlendingsrett. Asyl. Psykiske lidelser. Humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 og § 38.(4/29/2016)
LB-2015-166003 Utlendingsrett. Asyl. Avslag. Utlendingsloven § 28, § 38. Etiopia(8/8/2016)
LB-2015-168682  Beskyttelse (asyl). Konvertering. Spionasje. Troverdighet. Avslag. Iran.(1/23/2017)
LB-2015-170304 Beskyttelse (asyl). Bangladesh. Barnets beste.(11/3/2016)
LB-2015-182462 Opphold på humanitært grunnlag. Helse. (11/3/2016)
LB-2015-185706 Utlendingsrett. Asyl. Tolk. Humanitært grunnlag. Utlendingsloven § 28 og § 38.(9/2/2016)
LB-2015-82716 Utlendingsrett. Asyl. Avslag. Omgjøring. Utlendingslovens § 28 fjerde ledd.(9/23/2015)
LB-2015-82734 Beskyttelse (asyl). Menneskehandel. Romania.(5/2/2016)
LB-2016-101753 Beskyttelse. Utlendingsloven § 28. Troverdig asylhistorie. Tvangsekteskap.(10/28/2017)
LB-2016-105126 Tilbakekall. Gyldighet. Flyktningstatus. Feilaktig faktisk forutsetning. Utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e. EMK artikkel 8.(10/4/2017)
LB-2016-10920 Asyl. Tilbakekall. Barn. Særlig tilknytning til riket. Afghanistan (11/7/2016)
LB-2016-111773 Tilbakekall. Troverdighet. Barnes beste. Helse. Afghanistan.(11/21/2017)
LB-2016-12981 Beskyttelse. Tilbakekall. Beskyttelsesbehov bortfalt. EMK art. 8. Afghanistan.(10/28/2017)
LB-2016-14030 Beskyttelse (asyl). Oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Sannsynlighetsvurdering. Lovanvendelse. Faktum. Endret forklaring. Afghanistan.(11/11/2016)
LB-2016-172059 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og b.(9/20/2018)
LB-2016-19112 Familieinnvandring. Forsinket søknad. Fritt skjønn. Sterke rimelighetsgrunner(11/20/2017)
LB-2016-31830 Opphold på humanitært grunnlag. Vedtak basert på uriktig faktisk grunnlag. Iran(3/31/2017)
LB-2016-41121 Familiegjenforening. Barnets beste. Konkret vurdering/utredningsplikt. (10/28/2017)
LB-2016-43352 Asyl. Konvertering. Troverdighet. Afghanistan(10/28/2017)
LB-2016-57572 Beskyttelse (asyl). Tsjetsjenia. Forfølgelsesfare.(1/17/2018)
LB-2016-57849 Asyl (beskyttelse). Kvinne. Forfølgelse. Iran(1/17/2018)
LB-2017-181467 Beskyttelse. Humanitært grunnlag. Irak. (7/2/2019)
LB-2017-198107 Beskyttelse. Uriktig forklaring. Offiser i politiet.(1/17/2019)
LB-2017-48169 Utvisning. Ulovlig opphold. Unndragelse. Forholdsmessighet. Somalia.(9/25/2018)
LB-2017-67235 Beskyttelse. Ære. Religion. Russiske statsborgere fra Tsjetsjenia.(12/17/2018)
LB-2017-73503 Beskyttelse. Spørsmål om statsborgerskap. Iran. (7/5/2019)
LB-2018-189694 Asyl. Opphold på humanitært grunnlag. Tyrkia. (10/14/2019)
LB-2018-20230 Beskyttelse. Aldersundersøkelser. Afghanistan(5/8/2019)
TOSLO-2017-153411 Menneskehandel. Avslag på beskyttelse. Utlendingsforskriften § 8-4 annet ledd. Nigeria(9/25/2018)
TOSLO-2018-99907 Tilbakekall av flyktningstatus. Barnets beste. Internflukt. Afghanistan.(2/22/2019)

UNHCR anbefalinger

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo