To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 6. Familieinnvandring (§§ 39 - 53)
 • RegulationAttatchment § 39. Referanseperson

  Med referanseperson menes i denne loven den personen som søkeren ønsker å bli gjenforent med el­ler å etablere familieliv med.

 • RegulationAttatchment § 40. Oppholdstillatelse for ektefeller

  En søker som er ektefelle til en referanseperson, jf. § 39, har rett til oppholdstillatelse når referansepersonen er:

  a) norsk eller nordisk statsborger som er bosatt eller skal bosette seg i riket,

  b) utlending med permanent oppholdstillatelse i riket,

  c) utlending som har eller får lovlig opphold i riket med oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller

  d) utlending som har oppholdstillatelse etter bestemmelsen i § 34 uten at ordningen med kollektiv beskyttelse har opphørt.

  Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter første ledd at begge parter er over 18 år, med mindre partene er omfattet av 24-årskravet, jf. § 41 a.

  Med mindre særskilte omstendigheter tilsier noe annet, er det et vilkår at ektefellene skal bo sammen.

  Oppholdstillatelse kan nektes dersom det fremstår som mest sannsynlig at det hovedsakelige formålet med inngåelsen av ekteskapet har vært å etablere et grunnlag for opphold i riket for søkeren.

  En søker som ikke har felles barn med referansepersonen og ikke har levd i et etablert samliv med referansepersonen i utlandet eller i Norge, kan nektes oppholdstillatelse dersom det er mest sannsynlig at søkeren eller dennes særkullsbarn vil bli mishandlet eller grovt utnyttet. Tilsvarende gjelder særkullsbarn som søker familiegjenforening med en forelder som har fått oppholdstillatelse uten at forelderen har felles barn med referansepersonen eller har levd i et etablert samliv med referansepersonen i utlandet eller i Norge. Kongen kan gi nærmere regler om bestemmelsens anvendelse i forskrift.

  Oppholdstillatelse til særkullsbarn som nevnt i femte ledd skal som hovedregel nektes dersom referansepersonen (forelderens ektefelle) i løpet av de siste 10 årene er domfelt for overtredelse av straffelovens bestemmelser om seksuallovbrudd​4 og den straffbare handlingen var begått mot et barn under 18 år, med mindre særlige grunner tilsier at oppholdstillatelse likevel bør gis. Oppholdstillatelse kan også nektes dersom det er grunn til å frykte at særkullsbarnet vil bli utsatt for seksuelle overgrep. Dersom forelderens ektefelle er mistenkt eller siktet for et straffbart forhold som kan få betydning for søknaden, skal søknaden stilles i bero. Kongen kan gi nærmere regler om bestemmelsens anvendelse i forskrift.

  Dersom referansepersonen får opphold i riket etter å ha inngått ekteskap med flere, kan bare én av de ektede få oppholdstillatelse. Dersom referansepersonen allerede er gift med en person som er bosatt i riket, kan oppholdstillatelse etter denne paragrafen ikke gis. Dersom referansepersonen tidligere har vært gift med en annen, og det fremstår som mest sannsynlig at de tidligere ektefellene akter å fortsette samlivet, kan oppholdstillatelse nektes.

 • RegulationAttatchment § 40a Krav til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge

  Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter § 40 at referansepersonen har arbeidet eller tatt utdanning i Norge i fire år, når referansepersonen har

  a) asyl, jf. § 28,

  b) oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. § 35 tredje ledd,

  c) kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, jf. § 34,

  d) oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket, jf. § 38,

  e) oppholdstillatelse som familiemedlem, jf. §§ 40 til 53, eller

  f) permanent oppholdstillatelse på grunnlag av tillatelsene nevnt i bokstav a til e, jf. § 62.

  Vilkåret i første ledd gjelder ikke når

  a) ekteskapet var inngått eller partene har unnfanget barn før tidspunktet for referansepersonens innreise i riket, eller'

  b) partene har inngått ekteskap eller unnfanget barn mens begge har hatt oppholdstillatelse i Norge.

  Det kan gjøres unntak fra vilkåret dersom særlige grunner, herunder hensynet til familiens enhet, taler for det

  Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 41. Oppholdstillatelse for samboere

  En søker som har levd i et fast og etablert samboerforhold i minst to år med en referanseperson som nevnt i § 40 første ledd, har rett til oppholdstillatelse når partene akter å fortsette samlivet.

  En søker som ikke har levd i et fast og etablert samboerforhold med en referanseperson som nevnt i § 40 første ledd, har rett til oppholdstillatelse dersom partene har barn sammen og akter å fortsette samlivet. Bestemmelsene i § 40 a første, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende, med mindre

  a) barnet ble unnfanget før tidspunktet for referansepersonens innreise i riket, eller

  b) barnet ble unnfanget mens begge parter har hatt oppholdstillatelse i Norge.

  Oppholdstillatelse kan gis til en søker som ikke har levd i et fast og etablert samboerforhold med referansepersonen i minst to år, dersom partene venter barn sammen og akter å fortsette samlivet. Bestemmelsen i annet ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

  Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter denne paragrafen at begge parter er over 18 år, med mindre partene er omfattet av 24-årskravet, jf. § 41 a. Det er videre et vilkår at ingen av partene er gift. Selv om en av partene er gift, kan det gis oppholdstillatelse hvis det har vært varige hindringer for å oppfylle dette vilkåret.

  Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 41 a. 24-årskrav for familieetablering

  Det er et vilkår for oppholdstillatelse etter §§ 40 (ektefeller) og 41 (samboere) at begge parter har fylt 24 år, med mindre

  a) ekteskapet var inngått eller samlivet var etablert før tidspunktet for referansepersonens innreise i Norge, eller

  b) partene har inngått ekteskap eller levd i et etablert samliv i Norge mens begge har hatt oppholdstillatelse eller norsk eller nordisk statsborgerskap.

  Det kan gjøres unntak fra vilkåret dersom det er åpenbart at ekteskapet eller samlivet er frivillig.

 • RegulationAttatchment § 42. Oppholdstillatelse for barn

  En søker som er barn under 18 år, jf. § 50, uten ektefelle eller samboer, har rett til oppholdstillatelse når begge foreldrene har eller får oppholdstillatelse som nevnt i § 40 første ledd.

  En søker som er barn under 18 år uten ektefelle eller samboer, har rett til oppholdstillatelse når én av foreldrene har oppholdstillatelse som nevnt i § 40 første ledd, med mindre hensynet til barnets beste taler mot det. Det er et vilkår at referansepersonen har foreldreansvaret, alene eller felles med den andre av foreldrene. Er foreldreansvaret felles, må samtykke foreligge fra den andre av foreldrene, med mindre dette er umulig å innhente, eller særlige grunner tilsier at oppholdstillatelse uansett bør gis. Dersom referansepersonen har flere enn én ektefelle, kan oppholdstillatelse bare gis til flere enn ett barn når de er helsøsken.

  Første og annet ledd gjelder tilsvarende for barn under 18 år som blir adoptert etter utenlandsk lov, eller vil bli adoptert etter lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon. Samtykke må være gitt av Barne-, ungdoms- og familieetaten før barnet er kommet til riket.

  En søker som er barn under 21 år uten ektefelle eller samboer, og som er forsørget av en utlending som er borger av en stat som har tiltrådt Den europeiske sosialpakt 18. oktober 1961, har rett til opphold når begge foreldrene har oppholdstillatelse som nevnt i § 40 første ledd i riket.

 • RegulationAttatchment § 43. Familiegjenforening mellom barn med opphold etter §§ 28 eller 34 og barnets foreldre og søsken

  Søkere som er foreldre til barn under 18 år med opphold i riket etter §§ 28 eller 34, har rett til opp­hold. Det er et vilkår at søkerne skal bo sammen med barnet. Dersom søkeren er enslig mor eller far, har den av foreldrene som hadde foreldreansvaret og som barnet bodde fast sammen med i hjemlandet, for­trinnsrett til opphold i Norge.

  Tilsvarende gjelder for søsken under 18 år som ikke har ektefelle eller samboer, og som bor sammen med foreldrene, eller den av dem som får opphold.

 • RegulationAttatchment § 44. Familiegjenforening mellom norsk barn og barnets mor eller far

  En søker som er mor eller far til norsk barn under 18 år som søkeren har foreldreansvaret for og bor fast sammen med, har rett til oppholdstillatelse for å bo sammen med barnet i Norge. Det er et vilkår at søkeren ikke er gift med eller skal bo sammen med barnets andre forelder.

  Oppholdstillatelse kan likevel nektes dersom det­te ville lede til at søkeren ville bli gjenforent med en herboende ektefelle som allerede er gift med eller samboer med en annen person her. Det samme gjel­der dersom søkeren og den herboende forelderen ikke er gift på søknadstidspunktet, men det på et tid­ligere tidspunkt har bestått et bigamt forhold mellom søkeren, den herboende forelderen og dennes nåvæ­rende ektefelle eller samboer.

  Kongen kan fastsette utfyllende bestemmelser i forskrift om adgang til å nekte oppholdstillatelse etter annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 45. Oppholdstillatelse for mor eller far som skal ha samvær med norsk barn

  En søker som er mor eller far til norsk barn under 18 år som bor fast sammen med den andre av foreldrene i riket, har rett til oppholdstillatelse. Det er et vilkår at søkeren:

  a) har bodd sammen med barnet eller har utøvet samvær av et visst omfang det siste året i utlandet,

  b) har samværsrett av et visst omfang i riket, og

  c) sannsynliggjør at samvær vil bli utøvet.

  Oppholdstillatelse kan likevel nektes dersom dette ville lede til at søkeren ville bli gjenforent med en herboende ektefelle som allerede er gift med eller samboer med en annen person her. Det samme gjelder dersom søkeren og den herboende forelderen ikke er gift på søknadstidspunktet, men det på et tidligere tidspunkt har bestått et bigamt forhold mellom søkeren, den herboende forelderen og dennes nåværende ektefelle eller samboer.

  Kongen kan fastsette nærmere bestemmelser i forskrift om tidsberegningen etter første ledd bokstav a og om kravet til omfanget av samværsretten etter bokstav a og b. Kongen kan også fastsette utfyllende bestemmelser i forskrift om adgang til å nekte oppholdstillatelse etter annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 46. Oppholdstillatelse for enslig mor eller far med barn over 18 år i Norge

  Mor eller far til en referanseperson som nevnt i § 40 første ledd kan gis oppholdstillatelse dersom re­feransepersonen er søkerens barn over 18 år. Det er et vilkår at søkeren er over 60 år og uten ektefelle, samboer eller slektninger i opp- eller nedstigende lin­je i hjemlandet.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 47. Korttidsopphold for å besøke barn i riket

  Oppholdstillatelse av inntil ni måneders varighet kan gis til foreldre som skal besøke en referanseper­son som nevnt i § 40 første ledd bokstav a til c, når referansepersonen er søkerens barn og er bosatt i ri­ket.

  Det er en forutsetning at søkeren returnerer til hjemlandet etter besøksperioden. Innvandringsregu­lerende hensyn skal være med i vurderingen av om tillatelse bør gis.

  Oppholdstillatelse etter denne paragrafen gir ikke rett til å ta arbeid og danner ikke grunnlag for perma­nent opphold.

  Tillatelsen kan ikke fornyes eller forlenges.

  Ny tillatelse etter denne bestemmelsen kan tid­ligst gis etter ett års opphold utenfor riket.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 48. Oppholdstillatelse for å inngå ekteskap

  Oppholdstillatelse med inntil seks måneders varighet kan gis til en søker som skal inngå ekteskap etter innreisen med en referanseperson som nevnt i § 40 første ledd. Det er et vilkår at begge parter er over 24 år. Bestemmelsene i § 40 tredje, femte og sjuende ledd, § 40 a og § 41 a gjelder tilsvarende. Dersom partene er omfattet av unntak fra 24-årskravet, jf. § 41 a, er det et vilkår at begge parter er over 18 år. Kongen kan fastsette nærmere vilkår i forskrift.

  Oppholdstillatelse etter denne paragrafen danner ikke grunnlag for permanent opphold. Tillatelsen kan ikke forlenges eller fornyes.

 • RegulationAttatchment § 49. Familieinnvandring i andre tilfeller

  Dersom sterke menneskelige hensyn tilsier det, kan oppholdstillatelse også gis til andre familiemed­lemmer enn nevnt i §§ 40 til 53, og det kan gjøres unntak fra vilkår knyttet til referansepersonens sta­tus.

  Ved vurderingen av om oppholdstillatelse bør innvilges, kan det legges vekt på innvandringsregule­rende hensyn.

  I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

  Når særlige grunner tilsier det, kan det fastsettes at tillatelsen ikke kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller at oppholdstillatelsen ikke gir rett til å ta arbeid.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 50. Barn under 18 år

  Når det er avgjørende for om det skal gis tillatelse etter dette kapittelet om søkeren er eller har barn un­der 18 år, anses barnet å være under 18 år når søkna­den med alle opplysninger og vedlegg som er nød­vendig for å avgjøre den, er innkommet til utlen­dingsmyndighetene innen 18-årsdagen. Kongen kan fastsette nærmere bestemmelser i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 51. Unntak fra retten til familieinnvandring

  Dersom det ville være i strid med forutsetningene for referansepersonens oppholdstillatelse å innvilge oppholdstillatelse til søkeren etter dette kapittelet, kan tillatelse nektes.

  Oppholdstillatelse etter bestemmelsene i kapitte­let her kan nektes dersom referansepersonen etter forespørsel ikke samtykker i at søkeren gis tillatelse, eller dersom det er sannsynlig at ekteskapet er inngått mot en av partenes vilje.

  Oppholdstillatelse etter bestemmelsene i kapittelet her kan nektes dersom familielivet kan utøves i et trygt land som familien samlet sett har sterkere tilknytning til, og referansepersonen har

  a) oppholdstillatelse som flyktning, jf. § 28,

  b) oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. § 35 tredje ledd, eller

  c) kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, jf. § 34.

  Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift, herunder unntak fra tredje ledd.

 • RegulationAttatchment § 52. Fortsatt oppholdstillatelse på grunnlag av samværsordning med barn

  En søker som har foreldreansvaret for barn under 18 år som ikke bor fast sammen med søkeren, har rett til ny oppholdstillatelse når dette er nødvendig for å videreføre samvær med barnet i riket. Det er et vilkår at:

  a) søkeren har oppholdt seg i riket med tillatelse det siste året,

  b) barnet oppfyller vilkårene etter § 40 første ledd og har opphold i riket sammen med den andre av foreldrene som barnet bor fast sammen med, og

  c) søkeren har samværsrett av et visst omfang og benytter denne.

  En søker som har foreldreansvaret for barn under 18 år som bor fast sammen med søkeren, har rett til ny oppholdstillatelse når dette er nødvendig for å videreføre samvær mellom barnet og den andre av foreldrene i riket. Det er et vilkår at:

  a) søkeren har oppholdt seg i riket med tillatelse det siste året,

  b) den andre av foreldrene oppfyller vilkårene etter § 40 første ledd, og

  c) den andre av foreldrene har samværsrett av et visst omfang og benytter denne.

  Annet ledd gjelder tilsvarende for barnet dersom barnet mistet oppholdstillatelsen som følge av at forelderen som barnet bor fast sammen med, mistet sin tidligere oppholdstillatelse. Det er et vilkår at forelderen som barnet bor fast sammen med, også får innvilget oppholdstillatelse etter annet ledd.

  Dersom vilkåret om samvær etter første og annet ledd ikke er oppfylt, kan søkeren likevel gis ny oppholdstillatelse dersom det sannsynliggjøres at vilkåret vil være oppfylt i løpet av et angitt tidsrom, som ikke kan overstige ett år.

  Kongen kan fastsette nærmere bestemmelser i forskrift om kravet til omfanget og utøvelsen av samværsretten.

 • RegulationAttatchment § 53. Fortsatt oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag

  En utlending som har oppholdstillatelse etter §§ 40 eller 41, skal etter søknad gis ny oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag dersom

  a) samlivet er opphørt på grunn av referansepersonens død, med mindre særlige grunner taler imot det, eller

  b) samlivet er opphørt, og det er grunn til å anta at utlendingen eller eventuelle barn har blitt mishandlet i samlivsforholdet eller av andre medlemmer av samme husstand, eller av svigerfamilie.

  Ny oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag kan etter søknad også gis til en utlending som har oppholdstillatelse etter §§ 40 eller 41, dersom utlendingen som følge av samlivsbruddet vil få urimelige vanskeligheter i hjemlandet grunnet de sosiale og kulturelle forholdene der.

  Når det er reist søksmål etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 16 tredje ledd eller § 23 tredje ledd, skal en utlending som av den grunn mister oppholdsgrunnlaget som ektefelle, etter søknad gis ny oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag med mindre særlige grunner taler imot dette. Tillatelsen gis for seks måneder av gangen inntil rettskraftig avgjørelse foreligger. Dersom ekteskapet blir kjent ugyldig eller oppløses ved skilsmisse, gis utlendingen etter søknad ny tillatelse på selvstendig grunnlag, forutsatt at søkeren ikke har utøvd eller medvirket til å utøve tvang ved ekteskapsinngåelsen.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

A-63/09-V09  Vedlegg til rundskriv A-63-09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Familieinnvandring(2/15/2010)
G-02/2017 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – tilknytningskrav i saker om familieinnvandring(6/2/2017)
G-05/2010 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse for familiemedlemmer til utsendte arbeidstakere som er ansatt i internasjonale selskaper – adgang til å søke fra riket(5/21/2010)
G-06/2010 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 14-1. Opphør av rundskriv GI-18-2010(8/24/2010)
GI-01/2010 Instruks om proformaekteskap, jf. utlendingslova § 40 fjerde ledd(1/22/2010)
GI-05/2018 Overgangsordning for personer som søkte opphold etter utlendingsloven § 48 før 20. april 2018(6/4/2018)
GI-08/2012 Instructions relating to exemption from the subsistence requirement, cf. section 10-11 of the Immigration Regulations (9/7/2012)
GI-11/2011 Instruks om praktiseringa av utlendingslova § 49 første ledd (opphaldsløyve til familiemedlemmer til diplomatar mv. og hjelpepersonale)(11/3/2011)
GI-13/2016 Nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet(12/20/2016)
Q-1045/revidert 2016 Rundskriv Q-1045 Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon(3/22/2016)
Q-18/2012 Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge - ekteskapsloven § 5a(9/28/2012)
Q-33/2011 Utvidelse av personkretsen som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram(11/30/2011)

EMD sammenfatninger

EU og EØS

Høringer

2008-10-17 AID Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift – krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å motvirke tvangsekteskap(12/5/2008)
2009-05-11 AID Høring om regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift - krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering(9/9/2011)
2009-07-14 AID Høring - krav om fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for referansepersoner med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i saker om familiegjenforening(9/9/2011)
2011-07-08 JD Høring – forslag til endring av utlendingsloven § 40 femte ledd og utlendingsforskriften §§ 8-3 og 9-6 tredje ledd – avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til familieinnvandring for barn av ...(9/21/2011)
2014-06-26-2 JD Høring - endringer i utlendingsloven (24-årsgrense for familieetablering)(6/27/2014)
2015-07-02-ASD Endringer i utlendingsforskriftens regler om tidlig arbeidsstart og familiegjenforening med EØS-borgere(11/9/2015)
2017-01-18 JD Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – underholdskravet i familieinnvandringssaker – senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger(1/19/2017)
2017-02-03-JD Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring(2/7/2017)
2017-05-23-JD Høring - endringer i utlendingsloven, utvidelse av mishandlingsbestemmelsen(6/15/2017)

Høyesterettsavgjørelser

Sentrale lover og forskrifter

§ 10-1. Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise § 10-1 Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise(12/1/2010)
§ 19-3. Søknad om oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 og 7 fra utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, og betydningen av oppholdsretten § 19-3 Søknad om oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 og 7 fra utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, og betydningen av oppholdsretten(12/29/2009)
§ 85. Vandelsopplysninger i sak om familieinnvandring, jf. § 40 femte og sjette ledd og § 48 § 85. Vandelskontroll i sak om familieinnvandring, jf. §§ 40 femte ledd og 48(12/29/2009)
§ 9-1 Krav til referansepersonen om fire års arbeid eller utdanning i Norge (12/29/2009)
§ 9-10 Fortsatt oppholdstillatelse på grunnlag av samværsordning med barn § 9-9 Fortsatt oppholdstillatelse på grunnlag av samværsordning med barn(12/29/2009)
§ 9-1a Krav om dokumentasjon for at tidligere ekteskap er oppløst som vilkår for oppholdstillatelse til ny ektefelle eller samboer (12/29/2009)
§ 9-2 Oppholdstillatelse for samboere (12/29/2009)
§ 9-3 Oppholdstillatelse for mor eller far som skal ha samvær med norsk barn (12/29/2009)
§ 9-4 Korttidsopphold for å besøke barn i riket. Utgangspunktet for beregning av tidsfristen ved søknad etter innreise, beregning av karantenetid mv. (12/29/2009)
§ 9-5 Oppholdstillatelse for å inngå ekteskap (12/29/2009)
§ 9-6 Oppholdstillatelse for de nærmeste familiemedlemmer til utlending med oppholdstillatelse som ikke kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse (12/29/2009)
§ 9-7 Oppholdstillatelse for andre familiemedlemmer enn nevnt i lovens § 40 til § 53 (2/17/2010)
§ 9-8 Skjæringstidspunktet for søknader som vedrører barn under 18 år når søknaden avgjøres etter barnets 18-årsdag (12/29/2009)
Kapittel 10. Allmenne regler om oppholdstillatelser (12/29/2009)
Kapittel 9 Familieinnvandring (12/29/2009)

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

PN 2010-002 Om kriteriet ”tidligere har hatt langvarig opphold i riket” i utlendingsforskriften § 9-7 første ledd bokstav a (11/3/2009)
PN 2010-003 Familieinnvandring for borgere av Somalia – utlendingsloven kapittel 6 og utlendingsforskriften §§ 9-1 til 9-9(12/2/2009)
PN 2010-004 Familieinnvandring for borgere av Irak(5/5/2017)
PN 2010-005 Søknader om familieinnvandring fra Midtøsten unntatt Irak – utlendingsloven kapittel 6, jf utlendingsforskriften §§ 9-1 til 9-9(11/16/2009)
PN 2010-013 Utlendingsloven § 46 – Nærmere om vurderingen av om søker har slekt i opp eller nedstigende linje i hjemlandet (nær familie)(11/18/2009)
PN 2010-015 Presisering av utredningsplikten for søknader om familieinnvandring(11/20/2009)
PN 2010-016 Søknad om familiegjenforening der referansepersonen er mindreårig og er innvilget oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn - utlendingsloven § 49 første ledd(4/16/2010)
PN 2010-017 Familieinnvandring for borgere av Afghanistan(11/30/2009)
PN 2010-018 Behandling av søknader om familieinnvandring for borgere av India(11/27/2009)
PN 2011-003 Retningslinjer for vurdering av saker i forhold til proforma - utlendingsloven § 40 med mer(4/28/2011)
PN 2012-009 Familieinnvandring for borgere av Pakistan(7/11/2012)
PN 2013-003 Utlendingsdirektoratets praktisering av bestemmelsene i utlendingsloven § 42 annet ledd om barn som søker familieinnvandring med én forelder i Norge (5/24/2013)
PN 2017-003 Tilbakekall av midlertidig oppholdstillatelse gitt etter familieinnvandringsregelverket jf. utl. § 63 første ledd(3/14/2017)
PN 2017-005 Familieinnvandring for borgere av Sudan(7/27/2017)
PN 2017-006 Familieinnvandring for borgere av Syria(12/20/2017)
PN 2018-001 Familieinnvandring for borgere av Afrika sør for Sahara med unntak av Somalia, Etiopia, Eritrea og Sudan.(6/21/2018)
PN 2019-001 Familieinnvandring for borgere av Etiopia(2/21/2019)
PN 2019-013 Familieinnvandring for borgere av Eritrea(10/16/2019)

UDI rundskriv

RS 2010-002 Permanent og midlertidig oppholdstillatelse for adoptivbarn - utlendingsloven § 42 tredje ledd og § 62, jf. utlendingsforskriften § 11-1 andre ledd(12/17/2009)
RS 2010-008  Family Immigration for full siblings - the Immigration Act Section 49, cf. the Immigration Regulations Section 9-7 first paragraph (d)(12/21/2015)
RS 2010-009 Guidelines for processing of applications for a residence permit on an independent basis following the death of a sponsor or the breakdown of marriage or cohabitation – the Immigration Act section 53 first and second paragraphs(5/21/2012)
RS 2010-011 Family immigration for foster children – requirements for documentation – the Immigration Act Section 49, cf. the Immigration Regulations Section 9-7 first paragraph (c)(3/13/2017)
RS 2010-023  Short stays to visit children in Norway – the Immigration Act section 47, cf. the Immigration Regulations section 9-4(5/21/2012)
RS 2010-034 The permanent and established relationship of cohabitation condition – the Immigration Act section 41(5/21/2012)
RS 2010-041 Utlevering av vandelsopplysninger fra politiet i saker som gjelder familieinnvandring - utlendingsforskriften § 17-8, jf. utlendingsloven § 85(7/8/2010)
RS 2010-063  Family immigration with a student – the Immigration Act Section 49, cf. the Immigration Regulations Section 9-6 first paragraph (e)(3/13/2017)
RS 2010-077 Permit to enter into marriage – the Immigration Act section 48, cf. the Immigration Regulations section 9-5(5/21/2012)
RS 2010-120 Guidelines for preparing applications for family immigration – the Immigration Act chapter 6, cf. the Immigration Regulations chapter 10(5/21/2012)
RS 2010-160 Meldingsrutine for utenriksstasjoner der de er uenige i Utlendingsdirektoratets forståelse av proformabegrepet(2/8/2010)
RS 2010-174 Rutinebeskrivelse for utenriksstasjoner vedrørende oversendelse av søknader fra barn som søker alene(4/6/2010)
RS 2010-181 Guidelines for preparing visa cases – documentation requirements(5/21/2012)
RS 2010-190 Four-year requirement for family establishment pursuant to the Immigration Act Sections 40, 41 and 48, cf. the Immigration Regulations Sections 9-1, 9-2 and 10-23(7/5/2018)
RS 2011-021 Retningslinjer for utenriksstasjonene om håndtering av tvangsekteskapssaker(4/20/2011)
RS 2013-010 Retningslinjer for håndtering av opplysninger om tvangsekteskap i familieinnvandringssaker(6/27/2013)
RS 2014-021 Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge - ekteskapsloven § 5a(10/10/2014)
RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62(9/1/2017)

Underrettsavgjørelser

LB-2013-1492 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven 2008).(5/7/2013)
LB-2006-093552  Pro forma-ekteskap. Bosettingstillatelse. Gyldigheten av forvaltningsvedtak(7/24/2008)
LB-2006-184546  Arbeid - Proforma ekteskap. Utlendingsloven § 9. Utlendingsforskriften § 23(7/23/2008)
LB-2007-051084-1 Midlertidig forføyning. Oppholdstillatelse(7/29/2008)
LB-2007-051084-2  Utlendingsloven § 9, utlendingsforskriften § 23, menneskerettigheter(7/29/2008)
LB-2007-052903  Ekteskap. Oppholdstillatelse(7/31/2008)
LB-2007-087126  Familiegjenforening. Utlendingsloven § 9. Utlendingsforskriften § 23(8/4/2008)
LB-2007-127192  Kjæremål over fengsling etter utlendingsloven §41 femte ledd, jf åttende ledd(7/24/2008)
LB-2007-156094 Pro forma ekteskap(6/27/2008)
LB-2007-184664  Proforma ekteskap, ikke midlertidig forføyning om å få være i landet(8/4/2008)
LB-2008-014365-2  Arbeidstillatelse. Utlendingsloven § 9 første ledd, § 8 første ledd nr. 3 og § 37(12/30/2008)
LB-2008-101674 Proforma ekteskap(3/6/2009)
LB-2008-125363  Sivilprosess - Avvisning(12/30/2008)
LB-2008-148327 Familiegjenforening. Utlendingsloven § 9 annet ledd(6/8/2009)
LB-2008-187218 LB-2008-187218 Gyldighet av et vedtak om avslag på søknad om arbeidstillatelse i familiegjenforeningsøyemed . Utl § 9.2 jf. 8.1. Barnekonv art 3 nr. 1, EMK art 8 nr. 2(11/2/2009)
LB-2009-012619  Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a. Utlendingsforskriften § 23(8/14/2009)
LB-2009-090659  Midlertidig forføyning. Sannsynliggjøring av sikringsgrunn(8/26/2009)
LB-2009-190622 Utlendingsrett. Ekteskap. Familiegjenforening. Utlendingsloven (1988) § 9. Utlendingsforskriften § 22 og § 23 første ledd bokstav a.(7/14/2010)
LB-2010-086418 Fremmedrett. Utlendingsloven (1988)(5/11/2011)
LB-2010-161308  Utlendingsrett. Oppholdstillatelse. Familiegjenforening. Proforma. Utlendingsloven 1988(11/28/2011)
LB-2010-22897 Utlendingsloven av 1988, § 13, arbeids- og oppholdstillatelse, proformaekteskap(1/7/2011)
LB-2010-42528 Utlendingsrett. Familiegjenforening. Proforma ekteskap. Utvisning(2/2/2011)
LB-2010-56326 Familiegjenforening og proforma - Utlendingsloven (1988) § 9(11/24/2010)
LB-2010-70479 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 1988).(3/16/2011)
LB-2010-70654 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utvisning for brudd på utlendingsloven. Proforma ekteskap. Hensynet til små barn(5/4/2011)
LB-2010-81307 Utlendingsrett. Familiegjenforening i medhold av utlendingsloven (1988) § 9 jf. utlendingsforskriften (1990) § 23. Spørsmål om proformaekteskap. (7/20/2011)
LB-2011-162056 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 40. Pro forma ekteskap. (10/29/2013)
LB-2011-39293 Utlendingsloven § 40 fjerde ledd(2/22/2012)
LB-2011-72241 Utlendingsloven (1988). Oppholdstillatelse. Proforma ekteskap. Betydningen av nye opplysninger(3/30/2012)
LB-2012-130634 Utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Omgåelsesekteskap. Saksomkostninger(1/24/2014)
LB-2012-138333 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)(9/12/2013)
LB-2012-197253 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 40, § 59, § 62, § 63, § 66 (1/6/2014)
LB-2012-205643 Utlendingsrett. Tilbakekall av tillatelser mv. som følge av proforma ekteskap.(6/24/2013)
LB-2012-445 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(2/28/2013)
LB-2012-598 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 2008) § 63. Omgjøring. (3/15/2013)
LB-2012-62401 Statsborgerloven § 26. Tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap. (9/23/2013)
LB-2012-79121 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 66 første ledd.(11/12/2013)
LB-2012-91830 Utlendingsloven. Utvisning. Proforma. (12/10/2012)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(2/19/2014)
LB-2013-143710  Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap/Proformaekteskap.(9/4/2014)
LB-2013-143715 Utlendingsrett. Spørmål om ekteskap mellom søker fra Tyrkia og norsk kvinne var proforma.(1/12/2015)
LB-2013-145759 Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap/Proforma. Utl. § 40. (9/24/2014)
LB-2013-193006 Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap/Proforma. Utlendingsloven § 40 fjerde ledd.(9/18/2014)
LB-2013-196411 Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap/Proforma. Utlendingsloven § 40.(9/22/2014)
LB-2013-36624 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 63, § 66 bokstav a, § 71 annet ledd. SIS-loven § 7 nr. 2.(2/21/2014)
LB-2014-111167 Tilbakekall av arbeids- og oppholdstillatelse. Utvisning. Omgåelsesekteskap. Vietnam.(7/17/2015)
LB-2014-137306 Utlendingsrett. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(6/29/2015)
LB-2014-198050 Ugyldig vedtak om utvisning og tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap. Utlendingsloven § 40.(6/30/2015)
LB-2014-32202 Tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap/pro forma. Statsborgerloven § 26(3/3/2015)
LB-2014-77893 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 40. Proformaekteskap.(4/27/2015)
LB-2014-81260 Familiegjenforening. Omgåelsesekteskap/pro forma. Utl. § 40. Tyrkia.(3/16/2015)
LB-2014-8447 Avslag på familieinnvandring pga. usikker identitet. Utl. § 83.(8/27/2014)
LB-2015-149783 Familiegjenforening. Utvisning.(12/1/2015)
LB-2015-15543 Proforma. Aldersforskjell. Marokko. Familieinnvandring.(10/7/2015)
LB-2015-199700 Familieinnvandring. Ekteskap. Proforma. Marokko(1/19/2018)
LB-2015-73640 Utlendingsrett. Oppholdstillatelse. Utlendingsloven § 46.(12/29/2015)
LB-2015-76927 Omgåelsesekteskap. Tilbakekall av tillatelser. Utvisning.(3/31/2016)
LB-2015-77168 Utlendingsrett. Omgåelsesekteskap. Tilbakekall av tillatelse. Utvisning. Utlendingsloven § 40. EMK art. 8.(12/28/2015)
LB-2016-10501 Familieinnvandring. Ugyldig avslag. Skjønnsutøvelse. Utlendingsloven § 59.(1/17/2018)
LB-2016-116118-1 Oppholdstillatelse. Selvstendig grunnlag. Mishandling(2/7/2017)
LB-2016-116118-2 Familiegjenforening. Mishandling. Opphold på selvstendig grunnlag. Terskel for beviskrav.(11/10/2017)
LB-2016-155971 Erstatning. Ugyldig tilbakekall av statsborgerskap. Proforma. Ukraina(1/4/2018)
LB-2016-41121 Familiegjenforening. Barnets beste. Konkret vurdering/utredningsplikt. (10/28/2017)
LB-2016-89668 Familieetablering. Omgåelsesekteskap. Utvisning. Pakistan(10/28/2017)
LB-2016-98485 Familiegjenforening. Tvil om identitet. Barnets beste. Afghanistan.(11/27/2017)
LB-2017-201315 Familieinnvandring. Identitet. Utlendingsloven §§ 40 og 59. Pakistan(12/6/2018)
LB-2017-57657 Proforma. Omgåelsesekteskap. Hovedsakelig formål. Tyrkia.(9/21/2018)
LB-2018-19753 Familieinnvandring. Omgåelsesekteskap. EMK art. 8. Afghanistan.(5/9/2019)
LB-2018-30110 Familiegjenforening. Pretendert samlivsbrudd. Proforma. Omgåelse. (3/26/2019)
LB-2018-85581 Familieinnvandring. Tvil om identitet. Etiopia(9/23/2019)
TOSLO-2018-030088 Familieinnvandring. Tvangsekteskap. Utvisning. Pakistan.(2/20/2019)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo