To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 7. Allmenne regler om oppholds­tillatelse mv. (§§ 54 - 65)
 • RegulationAttatchment § 54. Anvendelsesområdet for bestemmelsene i dette kapittelet

  Med mindre annet er fastsatt i loven eller forskrift i medhold av loven, gjelder bestemmelsene i dette kapittelet for alle oppholdstillatelser etter loven, med unntak for oppholdstillatelser etter § 74 og kapittel 13.

 • RegulationAttatchment § 55. Krav om oppholdstillatelse for å kunne ta arbeid og opphold

  En utlending som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag, eller som vil drive ervervsvirksomhet i ri­ket, må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta ar­beid eller drive ervervsvirksomhet, med mindre an­net fremgår i eller i medhold av loven.

  En utlending som akter å ta opphold i riket utover tre måneder uten å ta arbeid, må ha oppholdstillatel­se. Opphold i et annet land som deltar i Schen­gensamarbeidet, likestilles med opphold i riket. Kon­gen kan gi nærmere regler i forskrift om beregning av oppholdstiden.

 • RegulationAttatchment § 56. Søknad om oppholdstillatelse

  Førstegangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise i riket.

  Bestemmelsen i første ledd innebærer ingen begrensning i retten til å søke asyl, jf. § 28, eller til å påberope et vern mot utsendelse, jf. § 73.

  Utlendingsmyndighetene kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra vilkåret i første ledd når sterke rimelighetsgrunner tilsier det.

  Dersom oppholdstillatelse søkes etter §§ 40 eller 41, og ekteskapet er inngått eller samboerforholdet er etablert i utlandet etter at referansepersonen, jf. § 39, først har vært bosatt i Norge, kan oppholdstillatelse ikke innvilges før referansepersonen har vendt tilbake til Norge og har vært til intervju hos utlendingsmyndighetene, med mindre

  a) saken gjelder en søknad etter § 40, og referansepersonen var til intervju i anledning saken før ekteskapet ble inngått, eller

  b) søkeren har rett til innreise uten visum.

  Kongen kan fastsette unntak fra første og fjerde ledd i forskrift. Kongen kan også gi nærmere bestemmelser i forskrift om fremgangsmåten ved fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og om gjennomføringen av intervjuer som nevnt i fjerde ledd.

  Når søkeren ikke fyller vilkårene for å søke fra riket, avslås søknaden på dette grunnlaget. Det samme gjelder når søkeren ikke fyller vilkårene for å reise inn i riket før tillatelse er gitt.

 • RegulationAttatchment § 57. Oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen

  Når det er sannsynlig at søknaden vil bli innvil­get, kan søkeren etter anmodning gis en oppholdstil­latelse som løper inntil vedtaket foreligger.

  Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke for utlen­dinger som søker oppholdstillatelse etter kapittel 4.

  Bestemmelsen i § 60 tredje ledd bokstav a til c gjelder tilsvarende. Oppholdstillatelse etter denne paragrafen danner ikke grunnlag for permanent opp­holdstillatelse.

  Forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder ikke for vedtak om oppholdstillatelse etter denne paragra­fen.

  Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 58. Krav til underhold og bolig

  Det stilles krav om underhold og bolig for at opp­holdstillatelse skal gis etter loven eller forskrift gitt i medhold av loven.

  Kravet til underhold og bolig gjelder ikke for den som har rett til oppholdstillatelse etter § 28 annet ledd, eller som fyller vilkårene for vern mot utsendel­se etter § 73.

  Kongen kan fastsette nærmere regler og unntak i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 59. Krav til utlendingens vandel mv.

  En utlending som ellers oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse, kan nektes tillatelse dersom det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til eller opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i loven.

  Oppholdstillatelse etter § 28 kan likevel ikke nektes med hjemmel i denne paragrafen.

 • RegulationAttatchment § 60. Oppholdstillatelsens varighet og innhold

  Førstegangs oppholdstillatelse gis som midlertidig oppholdstillatelse for inntil tre år. Med mindre annet er fastsatt i eller i medhold av loven, skal tillatelse gis for minst ett år. Varigheten av en tillatelse gitt etter bestemmelsene i kapittel 6 skal ikke overstige utløpet av tillatelsen til referansepersonen, jf. § 39. Varigheten av en tillatelse etter bestemmelsene i kapittel 3 skal ikke overstige arbeidsforholdets lengde.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om varigheten av oppholdstillatelser etter første ledd.

  Med mindre annet er særskilt fastsatt i loven eller i medhold av loven, gjelder følgende:

  a) oppholdstillatelsen gir rett til opphold i hele riket,

  b) oppholdstillatelsen gir rett til å ta arbeid og til å drive ervervsvirksomhet i hele riket,

  c) oppholdstillatelsen gir adgang til gjentatte innreiser i riket så lenge den gjelder, og

  d) oppholdstillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. § 62.

  Tillatelse gitt til et familiemedlem i medhold av bestemmelsene i kapittel 6 gjelder med de samme begrensningene som er fastsatt for tillatelsen til referansepersonen, jf. § 39. Begrensninger i referansepersonens tillatelse gitt etter § 23, som går ut på at retten til å ta arbeid er knyttet til en bestemt arbeidsgiver, en bestemt type arbeid eller et bestemt arbeid, gjelder likevel ikke. Kongen kan fastsette unntak fra første punktum i forskrift.

  Det er et vilkår for oppholdstillatelse at utlendingen skal oppholde seg i Norge minst seks måneder i en tillatelsesperiode på ett år. Dette gjelder likevel ikke dersom formålet med tillatelsen eller andre forhold ved tillatelsen tilsier det. Kongen kan fastsette nærmere regler og unntak i forskrift.

  De vilkårene og begrensningene som er fastsatt, skal fremgå av tillatelsen. 

 • RegulationAttatchment § 61. Fornyelse av oppholdstillatelse

  En utlending har etter søknad rett til fornyelse av en midlertidig oppholdstillatelse dersom grunnlaget for førstegangs tillatelse fortsatt er til stede. Dette gjelder likevel ikke dersom det fremgår av loven eller forskrift i medhold av loven at oppholdstillatelsen ikke kan fornyes, eller det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til el­ler opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i loven.

  Med mindre det er grunnlag for opphør eller til­bakekall etter §§ 37 eller 63, skal en oppholdstillatel­se etter §§ 28 og 34 fornyes. En oppholdstillatelse et­ter § 34 kan likevel ikke fornyes dersom det er beslut­tet at adgangen til å gi kollektiv beskyttelse er bort­falt, jf. § 34 første ledd.

  For tillatelse etter kapittel 6 gjelder ikke krav om at barn skal være under 18 år eller 21 år ved fornyel­se.

  For tillatelse etter kapittel 3 gjelder ikke krav om at søkeren er omfattet av en kvoteordning eller at stil­lingen ikke kan besettes av innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området ved fornyelse.

  Fornyet tillatelse gis som midlertidig oppholds­tillatelse og i alminnelighet for ett eller to år.

  En utlending som søker om fornyelse av en mid­lertidig oppholdstillatelse, kan få fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort. Ut­lendingen har rett til slikt opphold dersom vedkom­mende søker om fornyelse senest én måned før tilla­telsen utløper. Dette gjelder ikke dersom det fremgår av loven eller forskrift i medhold av loven at opp­holdstillatelsen ikke kan fornyes.

  En utlending som søker oppholdstillatelse på nytt faktisk eller rettslig grunnlag, kan få fortsatt opphold på samme vilkår som tidligere tillatelse inntil søkna­den er endelig avgjort. Utlendingen har rett til dette dersom vedkommende søker om ny tillatelse senest én måned før utløpet av gjeldende tillatelse, og ved­kommende har hatt lovlig opphold i medhold av tid­ligere tillatelse minst de siste ni månedene. Tilsva­rende gjelder for en utlending med tillatelse etter § 48 som søker oppholdstillatelse i medhold av § 40.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

 • RegulationAttatchment § 62. Permanent oppholdstillatelse

  En utlending som de siste tre årene har oppholdt seg i riket med midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, har etter søknad rett til permanent oppholdstillatelse dersom

  a) utlendingen de siste tre årene ikke har oppholdt seg utenfor riket mer enn syv måneder til sammen,

  b) utlendingen fortsatt oppfyller vilkårene for en midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse,

  c) det ikke foreligger forhold som nevnt i § 66,

  d) utlendingen har gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven og ved avsluttende prøve i norsk behersker et minimum av norsk muntlig,

  e) utlendingen har gjennomført pliktig opplæring i samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven og har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, og

  f) utlendingen har vært selvforsørget de siste tolv månedene.

  En søknad om permanent oppholdstillatelse kan avslås dersom det foreligger tungtveiende, innvandringsregulerende hensyn, herunder at utlendingen aktivt har motarbeidet avklaring av egen identitet etter ankomst til landet.

  Dersom søkeren er mistenkt eller siktet for et forhold som nevnt i § 66, stilles søknaden om permanent oppholdstillatelse i bero. Søknaden kan tidligst innvilges når saken er henlagt eller skyldspørsmålet er endelig avgjort.

  Når det foreligger forhold som nevnt i § 66 og utlendingen ikke blir utvist, kreves lengre botid enn nevnt i første ledd for at permanent oppholdstillatelse skal gis. Kongen kan fastsette nærmere regler i forskrift om beregningen av tilleggstid når det foreligger forhold som nevnt i § 66.

  Permanent oppholdstillatelse gir rett til opphold i riket uten tidsbegrensning og gir et utvidet vern mot utvisning, jf. § 68. Bestemmelsen i § 60 tredje ledd bokstav a til c gjelder tilsvarende.

  Tillatelsen faller bort når innehaveren har oppholdt seg utenfor riket sammenhengende i mer enn to år. Oppholdet utenfor riket anses å være sammenhengende selv om utlendingen har hatt ett eller flere opphold av en viss varighet i riket, jf. syvende ledd. Vedtak om bortfall treffes av Utlendingsdirektoratet. En utlending kan etter søknad gis adgang til å oppholde seg utenfor riket i mer enn to år uten at tillatelsen faller bort.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift, herunder om bortfall av permanent oppholdstillatelse etter sjette ledd. Kongen kan også fastsette nærmere regler om hvor langvarig et mellomliggende opphold i Norge må være for at opphold i utlandet ikke skal regnes som sammenhengende etter sjette ledd. Kongen kan fastsette i forskrift at permanent oppholdstillatelse kan gis i andre tilfeller enn nevnt i første ledd. Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om kravene om å beherske et minimum av norsk muntlig og bestått prøve i samfunnskunnskap og om innholdet i vilkåret om selvforsørgelse etter første ledd bokstav d, e og f, herunder om unntak fra kravene. Kongen kan også fastsette nærmere regler i forskrift om hva som regnes som tungtveiende, innvandringsregulerende hensyn etter annet ledd.

   
 • RegulationAttatchment § 63. Tilbakekall av oppholdstillatelse

  Midlertidig og permanent oppholdstillatelse kan tilbakekalles dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige reg­ler.

  Midlertidig og permanent oppholdstillatelse kan også tilbakekalles dersom en utlending som ikke er borger av et Schengenland, er besluttet sendt ut fra et slikt land med grunnlag i en vurdering som kunne ha ført til utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, jf. § 126 annet ledd.

 • RegulationAttatchment § 64. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass

  En utlending som får oppholdstillatelse etter § 28, skal etter søknad også gis reisebevis for flykt­ninger for reiser utenfor Norge dersom ikke særlige grunner taler mot det. Har flyktningen reisedokument utstedt av en fremmed stat, gjelder denne retten bare når Norge i henhold til en internasjonal avtale har plikt til å utstede reisebevis for flyktninger.

  En utlending som har eller gis oppholdstillatelse i riket på grunnlag av søknad om asyl, men uten å ha fått innvilget oppholdstillatelse som flyktning, skal gis utlendingspass for reise utenfor Norge dersom utlendingens forhold til hjemlandets myndigheter tilsier det, og det ikke er særlige grunner som taler mot det. Utlendingspass kan også utstedes i andre tilfeller etter nærmere regler fastsatt av Kongen.

  Pass eller annet reisedokument søkeren er i besit­telse av, må innleveres sammen med søknaden om reisebevis for flyktninger eller utlendingspass.

  Kongen kan i forskrift gi regler om utstedelse, gyldighetsområde, fornyelse og inndragning av rei­sebevis for flyktninger og utlendingspass og de nær­mere vilkårene for dette, samt gi regler om passér­brev.

 • RegulationAttatchment § 64a. Schengen-standardisert oppholdskort

  En utlending som innvilges midlertidig eller permanent oppholdstillatelse, skal få sin tillatelse dokumentert ved at det utstedes Schengen-standardisert oppholdskort (standardisert oppholdskort) med elektronisk lagret biometri, jf. § 100 a. Dette gjelder ikke ved oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen etter § 57.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift, herunder om plikt til å fremlegge standardisert oppholdskort og unntak fra første ledd.

 • RegulationAttatchment § 65. Vedtaksmyndighet

  Vedtak om midlertidig og permanent oppholds­tillatelse, fornyelse og tilbakekall fattes av Utlen­dingsdirektoratet. Utlendingsdirektoratet avgjør også spørsmål om vern mot utsendelse etter § 73 og søk­nad om reisebevis og utlendingspass etter § 64.

  Kongen kan i forskrift fastsette at politiet kan avgjøre søknader om midlertidig og permanent oppholdstillatelse og om fornyelse av midlertidig oppholdstillatelse. Kongen kan også fastsette at politiet skal kunne avgjøre førstegangssøknader og søknader om fornyelse av utlendingspass, samt innvilge førstegangssøknader og søknader om fornyelse av reisebevis. Kongen kan også fastsette i forskrift at søknader om midlertidig oppholdstillatelse skal kunne avgjøres ved norsk utenriksstasjon.

Related documents

Andre forskrifter

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

A-63/09-V10 Vedlegg 10 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Allmenne regler om oppholdstillatelse(12/23/2009)
A-63/09-V13 Vedlegg 13 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 – Vedtaksmyndighet i sak om oppholdstillatelse og sak om reisebevis og utlendingspass(12/23/2009)
G-03/2019 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 10-19 a – krav om faktisk opphold i Norge som vilkår for midlertidig oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 60 femte ledd(3/29/2019)
G-05/2010 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – oppholdstillatelse for familiemedlemmer til utsendte arbeidstakere som er ansatt i internasjonale selskaper – adgang til å søke fra riket(5/21/2010)
G-05/2017 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 11-11 – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse, jf. utlendings-loven § 62 første ledd bokstav f(8/22/2017)
G-08/2018 G-08/2018 Ikrafttredelse av nye lovregler om utvisning fra 1. november 2018(10/25/2018)
G-13/2016 Ikrafttredelse av utlendingsforskriften §§ 11-9 og 11-10 mv. – krav om norskkunnskaper og samfunnskunnskap for rett til permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d og e(12/16/2016)
GI-01/2010 Instruks om proformaekteskap, jf. utlendingslova § 40 fjerde ledd(1/22/2010)
GI-01/2016 Instruks om tolking av utlendingsloven §§ 37 og 63 når flyktningen har reist til hjemlandet i strid med forutsetningene for opphold i Norge(1/14/2016)
GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)(4/23/2019)
GI-04/2018 Avledet asylstatus til familiemedlemmer der referansepersonens tillatelse skal vurderes kalt tilbake etter instruks GI-14/2016(6/7/2018)
GI-04/2019 Instruks om å gjennomgå asylsaker fra Eritrea og vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom det foreligger opplysninger om at en flyktning har fått opphold i Norge på uriktig grunnlag mv.(9/9/2019)
GI-08/2012 Instructions relating to exemption from the subsistence requirement, cf. section 10-11 of the Immigration Regulations (9/7/2012)
GI-08/2015 Utlendinger som har rett til internasjonal beskyttelse, men som tidligere har hatt oppholdstillatelse under falsk identitet(7/6/2015)
GI-11/2010 Instruks om krav til sannsynliggjort identitet ved fornyelse av reisedokument(4/28/2010)
GI-15/2010 Instruks om tolkning av fvl. § 36 (dekning av sakskostnader) ved endring av vedtak om adgang til å søke om førstegangs oppholdstillatelse fra riket, jf. utlendingsloven § 56 sjette ledd og utlendingsforskriften § 10-1 femte ledd(5/28/2010)
GI-15/2018 Underholdskravet for nyutdannede og forskere mv. som skal være arbeidssøkere – praktisering av utlendingsloven § 58 (krav til underhold og bolig)(11/5/2018)
GI-30/2010 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 – Barn som er født i riket(12/16/2010)
Q-35/2011 Iverksetting av rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere(1/3/2012)
Q-42/2015 Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land(12/21/2015)

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Sentrale lover og forskrifter

§ 10-1. Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise § 10-1 Adgang til å søke førstegangs oppholdstillatelse etter innreise(12/1/2010)
§ 10-10. Vilkår om at referansepersonen ikke må ha mottatt økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6 § 10-10 Vilkår om at referansepersonen ikke må ha mottatt økonomisk stønad eller kvalifiseringsstønad etter sosialtjenesteloven i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6(12/29/2009)
§ 10-11. Unntak fra underholdskravet i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6 § 10-11 Unntak fra underholdskravet på grunn av særlig sterke menneskelige hensyn i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6(12/29/2009)
§ 10-12. Krav om bolig ved førstegangs søknad § 10-12 Krav om bolig ved førstegangs søknad(12/29/2009)
§ 10-13. Varigheten av tillatelse til utlendinger som har fått oppholdstillatelse etter en asylsøknad § 10-13 Varigheten av tillatelse til utlendinger som har fått oppholdstillatelse etter en asylsøknad(12/29/2009)
§ 10-14. Varigheten av tillatelse til ektefeller og samboere med felles barn § 10-14 Varigheten av tillatelse til ektefeller og samboere med felles barn(12/29/2009)
§ 10-15. Varigheten av tillatelse til barn som får oppholdstillatelse etter bestemmelsene i lovens kapittel 6 (familieinnvandring) § 10-15 Varigheten av tillatelse til barn som får oppholdstillatelse etter bestemmelsene i lovens kapittel 6 (familieinnvandring)(12/29/2009)
§ 10-16. Varigheten av tillatelse til utlendinger med oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 (arbeid og studier mv.) § 10-16 Varigheten av tillatelse til utlendinger med oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 (arbeid og studier mv.)(12/29/2009)
§ 10-17. Andre regler om tillatelsens varighet § 10-17 Andre regler om tillatelsens varighet(12/29/2009)
§ 10-18. Adgang til å ta arbeid for familiemedlem til referanseperson med tillatelse etter lovens §§ 24 og 25 § 10-18 Adgang til å ta arbeid for familiemedlem til referanseperson med tillatelse etter lovens §§ 24 og 25(12/29/2009)
§ 10-19. Adgang til å ta arbeid for familiemedlem til referanseperson med tillatelse etter lovens § 26 § 10-19 Adgang til å ta arbeid for familiemedlem til referanseperson med tillatelse etter lovens § 26(12/29/2009)
§ 10-2. Fremgangsmåten ved søknad om oppholdstillatelse § 10-2 Fremgangsmåten ved søknad om oppholdstillatelse(12/29/2009)
§ 10-20. Krav om underhold ved fornyelse mv. § 10-20 Krav om underhold ved fornyelse mv.(12/29/2009)
§ 10-21. Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 (arbeid og studier mv.) § 10-21 Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3 (arbeid og studier mv.)(12/29/2009)
§ 10-22. Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 38 (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket) § 10-22 Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens § 38 (sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket)(12/29/2009)
§ 10-23. Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 (familieinnvandring) § 10-23 Fornyelse av oppholdstillatelse etter lovens kapittel 6 (familieinnvandring)(12/29/2009)
§ 10-24. Varighet og innhold av fornyet oppholdstillatelse § 10-24 Varighet og innhold av fornyet oppholdstillatelse(2/17/2010)
§ 10-25. Adgang til opphold på samme vilkår inntil søknad om fornyelse er avgjort § 10-25 Adgang til opphold på samme vilkår inntil søknad om fornyelse er avgjort(12/29/2009)
§ 10-25a. Adgang til fortsatt opphold for en utlending som har oppholdstillatelse som au pair, jf. § 6-25, inntil søknad om ny tillatelse er avgjort (6/26/2012)
§ 10-26. Utgangspunkt for beregning av varigheten av tillatelse på nytt grunnlag, jf. lovens § 61 sjuende ledd § 10-26 Utgangspunkt for beregning av varigheten av tillatelse på nytt grunnlag, jf. lovens § 61 sjuende ledd(12/29/2009)
§ 10-27. Fremsettelse og behandling av søknad om fornyelse § 10-27 Fremsettelse og behandling av søknad om fornyelse(12/29/2009)
§ 10-3. Søknad som fremmes av arbeids- eller oppdragsgivere § 10-3 Søknad som fremmes av arbeids- eller oppdragsgivere(2/17/2010)
§ 10-4. Bekreftelse på fullstendig utfylt søknad om oppholdstillatelse som gir rett å begynne å arbeide før søknaden er behandlet § 10-4 Bekreftelse på fullstendig utfylt søknad om oppholdstillatelse som gir rett å begynne å arbeide før søknaden er behandlet(2/17/2010)
§ 10-5. Unntak fra kravet om intervju av referanseperson i Norge § 10-5 Unntak fra kravet om intervju av referanseperson i Norge(12/29/2009)
§ 10-6. Behandling av søknad om oppholdstillatelse og utstedelse av oppholdskort § 10-6 Behandling av søknad om oppholdstillatelse og anmerking av tillatelsen(12/14/2009)
§ 10-7. Krav om underhold ved førstegangs søknad i andre saker enn familieinnvandring § 10-7 Krav om underhold ved førstegangs søknad i andre saker enn familieinnvandring(12/29/2009)
§ 10-8. Krav til framtidig inntekt i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6 § 10-8 Krav til framtidig inntekt i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6(12/29/2009)
§ 10-9. Krav til tidligere inntekt i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6 § 10-9 Krav til tidligere inntekt i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6(12/29/2009)
§ 11-1. Rett til permanent oppholdstillatelse § 11-1 Rett til permanent oppholdstillatelse(2/17/2010)
§ 11-10. Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og gjennomført opplæring i samfunnskunnskap etter lovens § 62 første ledd bokstav e (12/20/2016)
§ 11-11. Krav om selvforsørgelse etter lovens § 62 første ledd bokstav f (7/19/2017)
§ 11-2. Kravet om tre års sammenhengende opphold i riket § 11-2 Kravet om tre års sammenhengende opphold i riket(12/29/2009)
§ 11-3. Permanent oppholdstillatelse etter tilbakekall av norsk statsborgerskap § 11-3 Permanent oppholdstillatelse etter tilbakekall av norsk statsborgerskap(2/7/2011)
§ 11-4. Når permanent oppholdstillatelse kan gis selv om vilkårene i lovens § 62 første ledd ikke er oppfylt § 11-4 Når permanent oppholdstillatelse kan gis selv om vilkårene i lovens § 62 første ledd ikke er oppfylt(12/29/2009)
§ 11-5. Tilleggstid på grunn av ilagt straff for forhold som nevnt i lovens § 66 første ledd bokstav c § 11-5 Tilleggstid på grunn av ilagt straff for forhold som nevnt i lovens § 66 første ledd bokstav c(12/29/2009)
§ 11-6. Situasjonen når søknaden stilles i bero på grunn av mistanke eller siktelse for straffbart forhold § 11-6 Situasjonen når søknaden stilles i bero på grunn av mistanke eller siktelse for straffbart forhold(2/9/2011)
§ 11-7. Rettigheter mens søknad om permanent oppholdstillatelse er til behandling § 11-7 Rettigheter mens søknad om permanent oppholdstillatelse er til behandling(12/29/2009)
§ 11-8. Bortfall av permanent oppholdstillatelse § 11-8 Bortfall av permanent oppholdstillatelse(12/29/2009)
§ 11-9. Krav om norskkunnskaper og gjennomført norskopplæring etter lovens § 62 første ledd bokstav d (12/20/2016)
§ 12-1. Unntak fra retten til å få utstedt reisebevis mv. § 12-1 Unntak fra retten til å få utstedt reisebevis mv.(12/29/2009)
§ 12-10. Passérbrev for utreise fra riket § 12-10 Passérbrev for utreise fra riket(12/29/2009)
§ 12-11. Fremgangsmåte ved søknad om reisebevis og utlendingspass § 12-11 Fremgangsmåte ved søknad om reisebevis og utlendingspass(12/29/2009)
§ 12-12. Om utstedelse av reisebevis og utlendingspass § 12-12 Om utstedelse av reisebevis og utlendingspass(2/17/2010)
§ 12-13. Plikt til å melde fra om tapt reisebevis og utlendingspass § 12-13 Plikt til å melde fra om tapt reisebevis og utlendingspass(12/29/2009)
§ 12-14. Grenseboerbevis (5/29/2012)
§ 12-15. Opphevet 31.03.2014 ved FOR-2014-03-21-328 (5/20/2012)
§ 12-16. Plikt til å legge frem oppholdskort  (8/13/2012)
§ 12-17. Plikt til å ta vare på oppholdskort, melding ved tap av kort mv. (8/13/2012)
§ 12-18. Innlevering av oppholdskort mv. (8/13/2012)
§ 12-2. Reisebevisets gyldighetsområde § 12-2 Reisebevisets gyldighetsområde(2/17/2010)
§ 12-3. Fornyelse av reisebevis § 12-3 Fornyelse av reisebevis(12/29/2009)
§ 12-4. Innlevering og inndragning av reisebevis § 12-4 Innlevering og inndragning av reisebevis(12/29/2009)
§ 12-5. Vilkår for utstedelse av utlendingspass § 12-5 Vilkår for utstedelse av utlendingspass(12/29/2009)
§ 12-6. Utlendingspassets gyldighetsområde § 12-6 Utlendingspassets gyldighetsområde(12/29/2009)
§ 12-7. Fornyelse av utlendingspass § 12-7 Fornyelse av utlendingspass(12/29/2009)
§ 12-8. Inndragning av utlendingspass § 12-8 Inndragning av utlendingspass(12/29/2009)
§ 12-9. Passérbrev for innreise i riket § 12-9 Passérbrev for innreise i riket(12/29/2009)
§ 13-1. Politiets adgang til å avgjøre søknader om førstegangs oppholdstillatelse § 13-1 Politiets adgang til å avgjøre søknader om førstegangs oppholdstillatelse(10/7/2010)
§ 13-2. Politiets adgang til å avgjøre søknader om fornyelse av oppholdstillatelse, jf. lovens § 61 § 13-2 Politiets adgang til å avgjøre søknader om fornyelse av oppholdstillatelse, jf. lovens § 61(12/29/2009)
§ 13-3. Politiets adgang til å avgjøre søknader om permanent oppholdstillatelse § 13-3 Politiets adgang til å avgjøre søknader om permanent oppholdstillatelse(12/6/2010)
§ 13-4. Norsk utenriksstasjons adgang til å avgjøre søknader om førstegangs oppholdstillatelse § 13-4 Norsk utenriksstasjons adgang til å avgjøre søknader om førstegangs oppholdstillatelse(12/29/2009)
§ 13-5. Politiets adgang til å avgjøre søknader om utstedelse av reisebevis og utlendingspass § 13-5 Politiets adgang til å avgjøre søknader om utstedelse av reisebevis og utlendingspass(12/29/2009)
§ 13-6. Politiets adgang til å avgjøre søknader om fornyelse av reisebevis og utlendingspass § 13-6 Politiets adgang til å avgjøre søknader om fornyelse av reisebevis og utlendingspass(12/29/2009)
§ 1-5. Opphold for ektefelle eller samboer og barn av diplomater mv § 1-5 Opphold for ektefelle eller samboer og barn av diplomater mv(1/11/2012)
§ 1-5A. Oppholdskort for personell ved utenlandsk representasjon i Norge (12/9/2013)
§ 18-14. Fengselsstraff for brudd på lovens § 55 annet ledd (1/18/2017)
§ 19-3. Søknad om oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 og 7 fra utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, og betydningen av oppholdsretten § 19-3 Søknad om oppholdstillatelse etter lovens kapittel 3, 4, 6 og 7 fra utlendinger som har oppholdsrett etter lovens kapittel 13, og betydningen av oppholdsretten(12/29/2009)
§ 6-17 Tilbakekall ved tjenesteyting (12/29/2009)
Kapittel 10. Allmenne regler om oppholdstillatelser (12/29/2009)
Kapittel 11. Permanent oppholdstillatelse (12/29/2009)
Kapittel 12. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass (12/29/2009)
Kapittel 13. Vedtaksmyndighet i sak om oppholdstillatelse og sak om reisebevis og utlendingspass (12/29/2009)

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2010-002 Permanent og midlertidig oppholdstillatelse for adoptivbarn - utlendingsloven § 42 tredje ledd og § 62, jf. utlendingsforskriften § 11-1 andre ledd(12/17/2009)
RS 2010-015 Parents/guardians' possibility of applying for residence permits from the realm on behalf of children abroad – Section 56 of the Immigration Act, cf. Section 10-2 sixth paragraph of the Immigration Regulations(6/15/2018)
RS 2010-040 The duration of permits for spouses and cohabitants who have joint children with the sponsor – the Immigration Regulations section 10-14, cf. the Immigration Act section 60(5/21/2012)
RS 2010-045 Lapse of a permanent residence permit – the Immigration Act section 62 fifth paragraph, cf. the Immigration Regulations section 11-8(5/21/2012)
RS 2010-089 Delegering av vedtaksmyndighet fra UDI til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften §§ 13-1, 13-2, 13-3, 13-5 og 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig måte(1/21/2010)
RS 2010-093 Vedtakskompetanse ved søknad om fornying etter utløpet av siste løyve – utlendingslova § 65, jf utlendingsforskrifta § 13-2(11/19/2009)
RS 2010-105 Retningslinjer for forhåndsintervju etter utlendingsloven § 56 fjerde ledd bokstav a(12/1/2009)
RS 2010-114 Adgang for utenriksstasjoner til å innvilge søknad om oppholdstillatelse som faglært og for arbeidsferie – utlendingsforskriften § 13-4(11/30/2009)
RS 2010-118 Requirement for means of subsistence as a condition for being granted a family immigration permit – the Immigration Regulations Sections 10-8, 10-9, 10-10 and 10-11; cf. the Immigration Act Chapter 6(3/21/2017)
RS 2010-120 Guidelines for preparing applications for family immigration – the Immigration Act chapter 6, cf. the Immigration Regulations chapter 10(5/21/2012)
RS 2010-122 Adgang til opphold på samme vilkår inntil søknad om fornyelse er avgjort - utlendingsloven § 61 sjette ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-25(12/8/2009)
RS 2010-147 Opphaldsløyve under søknadshandsaminga – utlendingslova § 57(1/18/2010)
RS 2010-181 Guidelines for preparing visa cases – documentation requirements(5/21/2012)
RS 2010-197 Instruks om utsatt iverksettelse i saker vedrørende barn født i Norge – avslag grunnet ikke oppfylt underholdskrav(12/21/2010)
RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...(4/20/2011)
RS 2011-021 Retningslinjer for utenriksstasjonene om håndtering av tvangsekteskapssaker(4/20/2011)
RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd(7/7/2011)
RS 2011-026 Utstedelse av reisedokumenter til borgere av Kosovo(5/10/2011)
RS 2011-032 Exemptions from the requirement of a residence permit – Immigration Act Section 5, cf. the Immigration Regulations Section 1-1 first, second, third and sixth paragraphs(1/29/2015)
RS 2012-008 Guidelines on the preparation of applications for permanent residence permits, and applications for permission to stay abroad for more than two years without the permit lapsing – the Immigration Act section 62, cf. the Immigration Regulations sections 11-(8/20/2012)
RS 2012-011 Schengen-standardised residence cards with electronically stored biometrics(3/23/2018)
RS 2013-007 Utlendingsdirektoratets praktisering av bestemmelsene i utlendingsloven § 56 jf. utlendingsforskriften § 10-1 (2/8/2013)
RS 2013-018 Fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og virkningen av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt - utlendingsforskriften § 10-2(12/16/2013)
RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016(4/8/2016)
RS 2017-001 Politiets oppgaver i tilbakekallssaker(8/14/2017)
RS 2017-003 Residence permits for working holidays for nationals of Argentina, Australia, Japan(2/6/2018)
RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62(9/1/2017)
RS 2018-003 Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttelse(9/4/2018)
RS 2019-001 Forberedelse, behandling og utstedelse av reisebevis for flyktninger og utlendingspass(1/10/2019)

Underrettsavgjørelser

LA-2015-56 Straffutmåling for falsk forklaring om identitet. Oppholdstillatelse og statsborgerskap. Irak/Jordan.(3/18/2015)
LB-2006-093552  Pro forma-ekteskap. Bosettingstillatelse. Gyldigheten av forvaltningsvedtak(7/24/2008)
LB-2007-168525  Midlertidig forføyning. Tvangsfullbyrdelsesloven §15-2 første ledd bokstav b(7/24/2008)
LB-2008-006884  Arbeids- og oppholdstillatelse - utlendingsloven § 6 femte og syvende ledd(11/6/2008)
LB-2008-014365-2  Arbeidstillatelse. Utlendingsloven § 9 første ledd, § 8 første ledd nr. 3 og § 37(12/30/2008)
LB-2008-195056  Bosettingstillatelse. Utlendingsloven § 13(8/26/2009)
LB-2009-29465 Pass-og fremmedkontroll. Utlendingslovens § 19. Utlendingsforskriftens §§ 69 og 65.2(10/30/2009)
LB-2009-70701 Utlendingsloven § 8 første ledd nr 3. Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her(11/20/2009)
LB-2010-22897 Utlendingsloven av 1988, § 13, arbeids- og oppholdstillatelse, proformaekteskap(1/7/2011)
LB-2012-114664 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 38, § 63 og § 70. Tilbakekall av oppholdstillatelse mv, utvisning og opphold på humanitært grunnlag. (2/26/2014)
LB-2012-197253 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 40, § 59, § 62, § 63, § 66 (1/6/2014)
LB-2012-205643 Utlendingsrett. Tilbakekall av tillatelser mv. som følge av proforma ekteskap.(6/24/2013)
LB-2012-598 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 2008) § 63. Omgjøring. (3/15/2013)
LB-2013-108356 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven. Utlendingsforskriften. Beviskrav. Bevisbedømmelse.(1/29/2014)
LB-2013-143715 Utlendingsrett. Spørmål om ekteskap mellom søker fra Tyrkia og norsk kvinne var proforma.(1/12/2015)
LB-2013-36624 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 63, § 66 bokstav a, § 71 annet ledd. SIS-loven § 7 nr. 2.(2/21/2014)
LB-2013-37639 Fengsling – utlendingsloven§ 9, § 55 og § 106 første ledd bokstav b(4/5/2013)
LB-2013-5389 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28.(11/13/2013)
LB-2014-137306 Utlendingsrett. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(6/29/2015)
LB-2014-169369 Ugyldig utvisningsvedtak. (2/4/2015)
LB-2015-76927 Omgåelsesekteskap. Tilbakekall av tillatelser. Utvisning.(3/31/2016)
LB-2015-83842 Utlendingsrett. Tilbakekall av midlertidige og permanente oppholdstillatelser. Utlendingsloven 1988 § 13/ utlendingsloven 2008 § 63. Grunnloven § 102, EMK artikkel 8. Tvisteloven § 1-3.(3/3/2016)
LB-2016-10501 Familieinnvandring. Ugyldig avslag. Skjønnsutøvelse. Utlendingsloven § 59.(1/17/2018)
LB-2016-10920 Asyl. Tilbakekall. Barn. Særlig tilknytning til riket. Afghanistan (11/7/2016)
LB-2016-12981 Beskyttelse. Tilbakekall. Beskyttelsesbehov bortfalt. EMK art. 8. Afghanistan.(10/28/2017)
LB-2016-159788 Utvisning. Legemsfornærmelse. Forholdsmessighet. Lang saksbehandlingstid. Tilknytning. Irak(11/27/2017)
LB-2016-164672 Familiegjenforening. Utlendingsloven § 63. Grunnloven §§ 98, 102, 113. EMK artikkel 8.(10/20/2017)
LB-2016-185991  Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.(9/21/2018)
LB-2016-19112 Familieinnvandring. Forsinket søknad. Fritt skjønn. Sterke rimelighetsgrunner(11/20/2017)
LB-2016-20833 Beskyttelse. Tilbakekall. Manglende konkret vurdering. Afghanistan.(11/10/2017)
LB-2016-3734 Reisebevis for flyktninger. Flyktningkonvensjonen artikkel 28. Utlendingsloven § 64. (2/16/2017)
LB-2016-41892 Arbeid. Reelt lønnstilbud. Gyldighet. (1/8/2018)
LB-2016-45385 Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet).(9/21/2018)
LB-2016-98485 Familiegjenforening. Tvil om identitet. Barnets beste. Afghanistan.(11/27/2017)
LB-2017-104980 Tilbakekall av statsborgerskap og permanent oppholdstillatelse. Utvisning. Uriktige opplysninger. Identitet. (12/5/2018)
LB-2017-151752 Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia.(1/21/2019)
LB-2017-185316 Tilbakekall. Identitet. Oppholdstillatelse. Irak.(7/1/2019)
LB-2017-201315 Familieinnvandring. Identitet. Utlendingsloven §§ 40 og 59. Pakistan(12/6/2018)
LB-2017-26438 Fornyelse av oppholdstillatelse. Faglært selvstendig næringsdrivende. Tatovør. Utlendingsforskriften § 6-18.(9/24/2018)
LB-2017-7498-2 Sterke menneskelige hensyn. Tilbakekall. Uriktige opplysninger. Familiesplittelse. EMK art. 8. Jordan(1/3/2018)
LB-2017-85590 Gyldighet av utlendingsforskriften. Grenseforordningen. Schengen. Krav om oppholdstillatelse. Forvaltningsloven § 37.(12/10/2018)
TOSLO 2015-154559MED-7 Tilbakekall. Falsk forklaring. Identitet. utl. § 63 annet ledd. Djibouti.(7/31/2018)
TOSLO-2018-99907 Tilbakekall av flyktningstatus. Barnets beste. Internflukt. Afghanistan.(2/22/2019)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo