To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 8. Utvisning (§§ 66 - 72)
 • RegulationAttatchment § 66. Utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse

  En utlending uten oppholdstillatelse kan utvises

  a) når utlendingen grovt eller gjentatte ganger har overtrådt en eller flere bestemmelser i loven her, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven, eller unndrar seg gjennomføringen av et vedtak som innebærer at vedkommende skal forlate riket,

  b) når utlendingen for mindre enn fem år siden i utlandet har sonet eller er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff. Tilsvarende gjelder ved en ilagt særreaksjon som følge av et straffbart forhold som nevnt,

  c) når utlendingen her i riket er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff, eller for brudd på straffeloven § 323 (mindre tyveri), § 326 (mindre underslag), § 334 (mindre heleri), § 339 (mindre hvitvasking), § 362 (mindre dokumentfalsk) eller § 373 (mindre bedrageri),

  d) når en administrativ myndighet i et Schengenland har truffet en endelig avgjørelse om bortvisning eller utvisning av utlendingen på grunn av manglende overholdelse av landets bestemmelser om utlendingers innreise eller opphold,

  e) når utlendingen har overtrådt straffeloven kapittel 18, eller har gitt trygt tilholdssted til noen som utlendingen kjenner til at har begått et slikt lovbrudd,

  f) når utlendingens søknad om beskyttelse er nektet realitetsbehandlet i medhold av § 32 første ledd bokstav a eller d, og søkeren også tidligere har fått søknad nektet realitetsbehandlet, og søknaden fremstår som et misbruk av asylsystemet, eller

  g) når utlendingen er utelukket fra rett til anerkjennelse som flyktning etter § 31 første ledd bokstav a til c, annet eller tredje ledd, eller ville blitt det ved en vurdering etter disse bestemmelsene.

  Med mindre det vil være et uforholdsmessig tiltak, jf. § 70, skal en utlending uten oppholdstillatelse utvises

  a) når utlendingen ikke har overholdt plikten til å forlate riket innen utreisefristen gitt i medhold av § 90 sjette ledd, eller

  b) når utlendingen ikke er gitt en utreisefrist

  - fordi det er fare for unndragelse, jf. § 90 sjette ledd bokstav a og § 106 d,

  - fordi en søknad er avslått som åpenbart grunnløs eller som følge av vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, jf. § 90 sjette ledd bokstav b,

  - fordi utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot offentlig orden, jf. § 90 sjette ledd bokstav c, eller

  - fordi utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, jf. § 129 femte ledd.

 • RegulationAttatchment § 67. Utvisning av utlendinger som har midlertidig oppholdstillatelse

  En utlending som har midlertidig oppholdstillatelse kan utvises:

  a) når utlendingen for mindre enn fem år siden i utlandet har sonet eller er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i mer enn ett år. Tilsvarende gjelder ved en ilagt særreaksjon som følge av et straffbart forhold som nevnt,

  b) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn ett år, eller for brudd på straffeloven § 182 første ledd (opptøyer), § 231 annet ledd (uaktsom narkotikaovertredelse), § 237 tredje ledd (uaktsom smitteoverføring), § 262 første ledd (brudd på ekteskapsloven), § 263 (trusler), § 305 (seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år), § 374 første alternativ (grovt uaktsomt bedrageri) eller § 380 (grovt uaktsomt skattesvik),

  c) når utlendingen har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for brudd på straffeloven §§ 168, 189 annet ledd, 271 første ledd,

  d) når utlendingen har overtrådt straffeloven kapittel 18, eller har gitt trygt tilholdssted til noen som utlendingen kjenner til at har begått et slikt lovbrudd, eller

  e) når utlendingen er utelukket fra rett til anerkjennelse som flyktning etter § 31 første ledd bokstav a til c, annet eller tredje ledd, eller ville blitt det ved en vurdering etter disse bestemmelsene.

  Dersom en straffbar handling ble begått før utlendingen fikk midlertidig oppholdstillatelse, gjelder § 66 første ledd bokstav b og c tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 68. Utvisning av utlendinger som har permanent oppholdstillatelse

  En utlending som har permanent oppholdstillatelse kan utvises:

  a) når utlendingen for mindre enn fem år siden i utlandet har sonet eller er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i to år eller mer. Tilsvarende gjelder ved en ilagt særreaksjon som følge av et straffbart forhold som nevnt,

  b) når utlendingen for mindre enn ett år siden her i riket har sonet eller er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i to år eller mer, eller for brudd på straffeloven § 182 første ledd (opptøyer), § 231 (narkotikaovertredelse), § 237 fjerde ledd (grovt uaktsom smitteoverføring), § 262 første ledd (brudd på ekteskapsloven), § 263 (trusler), § 305 (seksuelt krenkende atferd mv. overfor barn under 16 år) eller § 374 første alternativ (grovt uaktsomt bedrageri),

  c) når utlendingen har overtrådt straffeloven kapittel 18, eller har gitt trygt tilholdssted til noen som utlendingen kjenner til at har begått et slikt lovbrudd, eller

  d) når utlendingen er utelukket fra rett til anerkjennelse som flyktning etter § 31 første ledd bokstav a til c, annet eller tredje ledd, eller ville blitt det ved en vurdering etter disse bestemmelsene.

  Dersom en straffbar handling ble begått før utlendingen fikk permanent oppholdstillatelse, gjelder § 67 første ledd bokstav a og b og annet ledd tilsvarende.

 • RegulationAttatchment § 69. Vern mot utvisning for norske borgere og utlendinger som er født i riket

  En norsk statsborger kan ikke utvises.

  En utlending som er født i riket og som senere uavbrutt har hatt fast bopel her, kan ikke utvises.

 • RegulationAttatchment § 70. Krav til forholdsmessighet

  En utlending kan ikke utvises dersom det i be­traktning av forholdets alvor og utlendingens tilknyt­ning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak over­for utlendingen selv eller de nærmeste familiemed­lemmene. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om vur­deringen etter første ledd.

 • RegulationAttatchment § 71. Utvisningens virkning og varighet

  Enhver gyldig tillatelse til opphold i riket opphø­rer å gjelde når et vedtak om utvisning er endelig. Kongen kan i forskrift fastsette nærmere regler om virkningen av et vedtak om utvisning for søknader om oppholdstillatelse som ikke er avgjort på utvis­ningstidspunktet.

  Utvisningen er til hinder for senere innreise i ri­ket. Innreiseforbudet kan gjøres varig eller tidsbe­grenset, men ikke for kortere tidsrom enn ett år. Inn­reiseforbudet kan etter søknad oppheves dersom nye omstendigheter tilsier det. Dersom særskilte omsten­digheter foreligger, kan den som er utvist, etter søk­nad få adgang til riket for kortvarig besøk selv om innreiseforbudet ikke oppheves, men som regel ikke før to år er gått fra utreisen.

 • RegulationAttatchment § 72. Vedtaksmyndighet mv. i sak om utvisning

  Vedtak om utvisning treffes av Utlendingsdirektoratet. Saker om utvisning forberedes av politiet.

  Før det treffes vedtak om utvisning av en utlending som utholder en strafferettslig særreaksjon, skal det innhentes uttalelse fra den faglig ansvarlige for særreaksjonen, jf. psykisk helsevernloven § 1-4, om gjennomføringen av særreaksjonen og faren for nye alvorlige lovbrudd. Uttalelsen skal forelegges påtalemyndigheten, som skal gis anledning til å uttale seg om saken.

  Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

Related documents

Andre forskrifter

Andre lover

Departementenes rundskriv og instrukser

A-63/09-V14 Vedlegg 14 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 – Utvisning (2/15/2010)
G-01/2011 Ikrafttreding av endring i utlendingsforskrifta § 14-2 tredje ledd(2/16/2011)
G-07/2011 Ikrafttredelse – endringer i utlendingsforskriften § 14-5 – saksbehandlingsregler i utvisningssaker – tidligere forhåndsvarsel mv.(7/18/2011)
G-07/2016 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 14-2 første ledd om varigheten av innreiseforbudet(5/26/2016)
G-08/2018 G-08/2018 Ikrafttredelse av nye lovregler om utvisning fra 1. november 2018(10/25/2018)
G-10/2017 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille saker om utvisning i bero mv.(8/21/2017)
G-17/2010 Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 2008/115 (returdirektivet)(12/23/2010)
GI 02/2018 Instruks om behandling av bortvisningssaker når utlendingen har lovlig opphold i annen Schengenstat(4/18/2018)
GI-01/2019 Tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere – praktisering av utlendingsloven § 63 (tilbakekall) og § 66 (utvisning)(4/23/2019)
GI-02/2011 Instruks om tolkinga av utlendingslova § 71 andre ledd tredje punktum – oppheving av innreiseforbod for faglærde i visse tilfelle(4/1/2011)
GI-02/2013 Instruks om justering av utvisningspraksis for utlendinger som er straffet for overtredelse av straffeloven § 257 og § 391 a(6/18/2013)
GI-05/2016 Instruks om behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av utlendingsloven kapittel 13 mv.(3/30/2016)
GI-07/2010 Instruks om tolkning av utlendingsloven 1988 § 30 annet ledd bokstav b – Starttidspunktet for beregningen av ettårsfristen (2/2/2010)
GI-09/2010 Instruks om overgangsordning for bestemmelsen om utvisning etter utlendingsloven § 68(2/16/2010)
GI-10/2018 Instruks om opphevelse av instruks GI-03/2014(8/9/2018)
GI-14/2011 Instruks om utøving av skjønn etter utlendingslova § 70 – vurdering av forholdsmessigheit i utvisingssaker som råkar barn(11/14/2011)
Q-42/2015 Retningslinjer om behandlingen av barnevernsaker der barn har tilknytning til andre land(12/21/2015)

EMD sammenfatninger

EU-domstolens rettspraksis

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

HR-2016-935-U Utvisning. Partsrettigheter.(5/19/2016)
HR-2017-1130-A Rettslig klageinteresse. Søksmålinteresse. Partsbegrepet.(10/27/2017)
HR-2018-846-A Straff for innreiseforbud. Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1. (5/22/2018)
Rt-1995-360 Utvisning - Tvang. Inndragning. Straffeprosess. Domsvedtagelses gyldighet.(9/28/2006)
Rt-1995-72 Utvisning - Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Gyldigheten av et utvisningsvedtak.(9/27/2006)
Rt-1996-1510 Utvisning. Forholdet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.(9/28/2006)
Rt-1996-1754 Utvisning - Midlertidig forføyning.(9/28/2006)
Rt-1996-551 Utvisning - (Utvisningsdom I) Utlendingsrett. Utvisning. Menneskerettighetskonvensjonen.(9/28/2006)
Rt-1996-561 Utvisning - Utlendingsrett. Menneskerettighetskonvensjonen.(9/28/2006)
Rt-1996-568 Utvisning - (Utvisningsdom III) Utlendingsrett. Utvisning. Menneskerettighetskonvensjonen.(9/28/2006)
Rt-1998-1795 Utvisning - Forholdet mellom norsk rett og folkeretten.(9/28/2006)
Rt-2000-591 Utvisning. Innreiseforbud. Utlendingsloven (1988) § 30.(9/29/2006)
Rt-2003-375 Utvisning. Identitet. Utlendingsloven (1988) §§ 29 og 30. EMK art. 3. Ghana.(9/29/2006)
Rt-2005-229 Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd. EMK artikkel 8. Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1.(9/29/2006)
Rt-2005-238 Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29.(10/2/2006)
Rt-2007-1573 Utvisning. Rikets sikkerhet. Utlendingsloven (1988) § 30 annet ledd bokstav a.(11/15/2007)
Rt-2008-560 Bortvisning og utvisning. Domstolenes prøvingskompetanse. Utlendingsloven (1998) § 29 fjerde ledd 3. punktum.(4/28/2008)
Rt-2009-1432 Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 30 tredje ledd(11/23/2009)
Rt-2009-546 Utvisning. Alvorlig kriminalitet. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd. Chile(11/30/2011)
Rt-2009-705 Utvisning. Utlendingsloven (1988) § 58. Rådsdirektiv 64/221/EØF. Polen(7/10/2009)
Rt-2011-948  Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29, utlendingsforskriften § 14-1.(7/1/2011)
Rt-2015-662 Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud.(6/11/2015)
Rt-2015-666 Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud.(6/12/2015)
Rt-2015-93 Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. EMK art. 8.(1/30/2015)

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 19-29 om vilkår for bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2000-028 Saker om bortvising eller utvising når utlendingen er eller vert kravd utlevert(4/21/2005)
RS 2004-032 Vedtak om å melde utlending inn i SIS - klageinstans(4/23/2005)
RS 2010-005 Saksbehandlingsrutiner - utvisning av straffedømte utlendinger, jf. utlendingsloven § 67 første ledd bokstav c, § 68 første ledd bokstav b eller § 122(10/25/2011)
RS 2010-005V Veileder – utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger(6/15/2018)
RS 2010-006 Merking av bortvisning og utvisning(11/20/2009)
RS 2010-017 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning av straffedømte utlendinger som omfattes av tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen(2/16/2012)
RS 2010-020 Retningslinjer for saksbehandlingen i forbindelse med sak om bortvisning etter innreise og sak om utvisning i hastesaker(2/24/2011)
RS 2010-024 Utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 - brudd på utlendingsloven og/eller straffbare forhold(12/20/2011)
RS 2010-030 Retningslinjer for saksbehandlingen i sak om bortvisning og utvisning av utlending der det skal anmodes om tilbaketakelse av utlendingen til en stat som deltar i Dublin-samarbeidet(4/29/2011)
RS 2010-069 Lifting of a prohibition on entry or access to Norway for short visits without the prohibition on entry being annulled – Section 71 second paragraph and Section 124 second paragraph of the Immigration Act(10/30/2018)
RS 2010-166 Utstedelse av visum på grensen (nødvisum), herunder visum for sjøfolk i transitt– utlendingsforskriften § 3-18(3/15/2010)
RS 2010-181 Guidelines for preparing visa cases – documentation requirements(5/21/2012)
RS 2011-010 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning på grunn av grov vold og vold i nære relasjoner(12/4/2009)
RS 2011-030 48-timersprosedyren(2/6/2012)
RS 2015-010 Procedures for opening an expulsion case when a Norwegian foreign service mission has identified a false identity and/or documents in connection with preparing or processing a case(10/25/2018)
RS 2016-009 Politiets oppgaver ved underretning og iverksetting av vedtak om bortvisning og utvisning(12/16/2016)
RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62(9/1/2017)

Underrettsavgjørelser

LB 2017-78631-1 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning med varig innreiseforbud. Uriktige opplysninger. Djibouti(11/9/2018)
LB-2007-004749-1  Midlertidig forføyning. Tvangsfullbyrdelsesloven § 15-2 bokstav b(8/4/2008)
LB-2007-004749-2  Arbeids- og oppholdstillatelse. Domstolenes prøvelsesadgang(8/4/2008)
LB-2007-064615  Utvisning - Utlendingsloven § 29 første ledd c og annet ledd. EMK art 8(3/6/2009)
LB-2007-114014-1 Utvisning - Midlertidig forføyning(7/23/2008)
LB-2007-114014-2 Utvisning - Utlendingsloven § 29. Forholdsmessighet. (6/23/2008)
LB-2007-126090 Utvisning - utlendingsloven § 30 tredje ledd(7/16/2008)
LB-2007-168286 Utvisning. Begjæring om midlertidig forføyning(7/31/2008)
LB-2007-168525  Midlertidig forføyning. Tvangsfullbyrdelsesloven §15-2 første ledd bokstav b(7/24/2008)
LB-2007-179471 Utvisning - Promillekjøring. Utlendingsloven § 29(8/5/2008)
LB-2007-179572  Utvisning - Midlertidig forføyning. Tvangsfullbyrdelsesloven §15-6(7/24/2008)
LB-2007-183772 Utvisning - Utvisningsvedtak. Uforholdsmessig tiltak(6/17/2008)
LB-2008-004153  Utvisning - Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a(11/6/2008)
LB-2008-020660  Utvisning - Utlendingsloven § 29(8/5/2008)
LB-2008-024763  Utlendingsloven § 29. EMK artikkel 8(3/4/2009)
LB-2008-053457  Domstolsprøving av forvaltningsvedtak. Utlendingsloven §§ 15 - 17(12/30/2008)
LB-2008-105930-2  Utvisning - Uforholdsmessig tiltak. Innreiseforbud(12/30/2008)
LB-2008-106179 Utlendingsrett. Utlending med to dommer for vold mot ektefelle utvist etter ul § 29(4/24/2009)
LB-2008-128285  Utvisning. Uforholdsmessig tiltak etter utlendingsloven § 29 annet ledd(8/12/2009)
LB-2008-130896  Arbeid. Utvisning. Utlendingsloven § § 29, 15 og 8 annet ledd(6/9/2009)
LB-2008-134299 Lagmannsdom - Asyl, Iran(4/29/2009)
LB-2008-137516  Utvisning - Utlendingsloven § 29 annet ledd jf § 29 første ledd bokstav c(6/8/2009)
LB-2008-187218 LB-2008-187218 Gyldighet av et vedtak om avslag på søknad om arbeidstillatelse i familiegjenforeningsøyemed . Utl § 9.2 jf. 8.1. Barnekonv art 3 nr. 1, EMK art 8 nr. 2(11/2/2009)
LB-2008-195078  Utvisning. Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a, jf. § 47 første ledd bokstav b. Utlendingsloven § 29 annet ledd. Utlendingsloven § 38b tredje ledd(8/12/2009)
LB-2008-84594  Forvaltningsrett. Fremmedrett. Utvisning. Innreiseforbud. Barnets beste. Utlendingsloven (1988) § 29 fjerde ledd.(2/1/2010)
LB-2009-012619  Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a. Utlendingsforskriften § 23(8/14/2009)
LB-2009-132926 Gyldighet av et vedtak om utvisning med innreiseforbud §§ 15, 30 (1988-loven)(2/19/2010)
LB-2009-177883 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Begjæring om midlertidig forføyning(11/25/2009)
LB-2010-101192 Brudd på utlendingsloven. Utvisning. Utlendingsloven 1988 § 29 første ledd bokstav a, jf. annet ledd.(6/17/2011)
LB-2010-11838  Utvisning. Ulovlig opphold. Forholdsmessighet(7/9/2010)
LB-2010-118487 Utlendingsrett, utvisning, uforholdsmessighet, alder, botid(5/25/2011)
LB-2010-14764 Utlendingsloven (1988) § 29(4/4/2011)
LB-2010-166958 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 28, § 29(4/5/2011)
LB-2010-176804 Utlendingsrett. Utvisning(6/29/2011)
LB-2010-30573 Utlendingsloven 1988 § 29 annet ledd. Forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning.(12/20/2010)
LB-2010-39317 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd(12/29/2010)
LB-2010-40764 Forvaltningsrett. Utvisning. Innreiseforbud. Barnets beste. Utlendingsloven av 1988 § 29. EMK artikkel 8. Barnekonvensjonen artikkel 3. Forvaltningsloven § 27(12/6/2010)
LB-2010-42528 Utlendingsrett. Familiegjenforening. Proforma ekteskap. Utvisning(2/2/2011)
LB-2010-57824 Utlendingsloven 2008 § 29, straffeloven § 193(2/16/2011)
LB-2010-70479 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 1988).(3/16/2011)
LB-2010-70654 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utvisning for brudd på utlendingsloven. Proforma ekteskap. Hensynet til små barn(5/4/2011)
LB-2011-077536 Utlendingsloven, gyldigheten av vedtak om utvisning(9/19/2012)
LB-2011-131658-2 Utvisning – ulovlig opphold og arbeid – utlendingsloven(1/16/2013)
LB-2011-22869 Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven § 38 og § 70. (3/16/2012)
LB-2011-23766 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven § 66.(4/2/2012)
LB-2011-28528  Pass- og fremmedkontroll – Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(4/25/2012)
LB-2011-34382 Utlendingsrett. Utlendingsloven. Utvisning. Barnekonvensjonen artikkel 3 og 37. EMK artikkel 2 og 3(11/30/2011)
LB-2011-54298 Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a og § 70.(6/18/2012)
LB-2011-62267 Utlendingsloven 1988. Utvisning. ulovlig opphold. Forholdsmessighet(3/27/2012)
LB-2011-68731 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Asyl. Utvisning. Barnets beste(4/10/2012)
LB-2011-75745 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).(4/18/2012)
LB-2011-82224 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Utlendingsloven 2008 § 66 første ledd bokstav a), § 70 andre ledd, § 71 andre ledd, § 83 andre ledd, § 93 fjerde ledd og § 108. (6/4/2012)
LB-2011-90572 Forvaltningsrett. Fremmedrett. Vedtak om utvisning. Utlendingsloven 1988 § 29 og § 15, EMK art. 8 og FNs barnekonvensjon art. 3 og 9.(3/28/2012)
LB-2012-109475 Utlendingsloven. Utvisning. Forholdsmessighet. Ung alder ved ankomst.(1/3/2014)
LB-2012-113518  Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven 2008). (2/6/2013)
LB-2012-114664 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 38, § 63 og § 70. Tilbakekall av oppholdstillatelse mv, utvisning og opphold på humanitært grunnlag. (2/26/2014)
LB-2012-147977 Utlendingsloven, utvisning pga straffbare handlinger. Utlendingsloven § 68 første ledd bokstav b.(5/6/2013)
LB-2012-181524 Utvisning. Forholdsmessighetsvurdering etter utlendingsloven § 70. (9/8/2014)
LB-2012-197008 Utvisning etter utl. § 68. Utl. § 70, forholdmessighetsvurderingen. Straffedømt med to barn i Norge.(6/2/2014)
LB-2012-197253 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 40, § 59, § 62, § 63, § 66 (1/6/2014)
LB-2012-205643 Utlendingsrett. Tilbakekall av tillatelser mv. som følge av proforma ekteskap.(6/24/2013)
LB-2012-32337 Utlendingsloven § 70. EMK art. 8.(3/28/2014)
LB-2012-79121 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 66 første ledd.(11/12/2013)
LB-2012-80627 Utlendingsloven § 70. Utvisning. Forholdsmessighet.(11/22/2013)
LB-2012-91830 Utlendingsloven. Utvisning. Proforma. (12/10/2012)
LB-2013-116846 Utlendingsloven § 40, § 66, § 83 og § 99. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(2/19/2014)
LB-2013-117123 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 70, § 73. Utvisning.(1/23/2014)
LB-2013-143710  Statsborgerloven § 26. Utlendingsloven § 40 fjerde ledd. Tilbakekall av statsborgerskap. Omgåelsesekteskap/Proformaekteskap.(9/4/2014)
LB-2013-204765 - LB-2013-204717 Utvisning. Forholdsmessighet - kenyansk mor med ett barn i Norge utvist. Utl. § 70, EMK art. 8, BK art. 3(6/27/2014)
LB-2013-36624 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 63, § 66 bokstav a, § 71 annet ledd. SIS-loven § 7 nr. 2.(2/21/2014)
LB-2013-63772 Utlendingsrett. Utvisning. Utlendingsloven § 66 og § 70.(2/17/2014)
LB-2013-65555 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven 2008)(7/1/2013)
LB-2014-111167 Tilbakekall av arbeids- og oppholdstillatelse. Utvisning. Omgåelsesekteskap. Vietnam.(7/17/2015)
LB-2014-116444 Utlendingsrett. Utvisning. Innreiseforbud.(5/28/2015)
LB-2014-123700 Utvisning til Somalia. Forholdsmessighetsvurderingen. Lang botid og alvorlig kriminalitet.(5/29/2015)
LB-2014-137306 Utlendingsrett. Utvisning. Omgåelsesekteskap.(6/29/2015)
LB-2014-169369 Ugyldig utvisningsvedtak. (2/4/2015)
LB-2014-189721 Strafferett. Straffutmåling. Brudd på innreiseforbud. Utvisning.(10/8/2015)
LB-2014-191283 Overtredelse av innreiseforbud. Uaktsomhet. Ghana.(3/20/2015)
LB-2014-196991 Utlendingsrett. Uaktsom overtredelse av innreiseforbud. Utlendingsloven § 108.(3/3/2015)
LB-2014-197232 Gyldighet av utvisningsvedtak. Forholdsmessighetsvurdering.(12/2/2015)
LB-2014-550 Utvisning. Forholdsmessighet. Narkotika.(10/23/2015)
LB-2015-103003 Strafferett. Brudd på innreiseforbud. Frifinnelse. Utvisning.(10/8/2015)
LB-2015-1071 Utlendingsrett. Utvisning. Gyldighet. Opplysningsplikt. Utlendingsloven § 66 og § 70.(5/20/2016)
LB-2015-134490 Strafferett. Ulovlig innreise for å søke om beskyttelse. Flyktningkonvensjonen artikkel 31.(11/10/2015)
LB-2015-145756 Utlendingsrett. Forholdsmessighetsvurdering. Utvisning. Utlendingloven (2008) § 70.(6/13/2016)
LB-2015-149783 Familiegjenforening. Utvisning.(12/1/2015)
LB-2015-15312 Strafferett. Brudd på innreiseforbud. Uaktsomhet. Straffeutmåling. Utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e, jf. § 71 annet ledd.(9/22/2015)
LB-2015-154940 Utlendingsrett. Opphold på humanitært grunnlag. Innreiseforbud. Uforholdsmessig av hensyn til barna. Utlendingsloven § 38, § 66 bokstav a, § 70.(7/4/2016)
LB-2015-184112 Hvilke spørsmål skal kunne stilles til mindre barn. Utvisning.(1/30/2016)
LB-2015-34590 Utlendingsrett. Utvisning. Uforholdsmessighet. Utlendingsloven § 70.(2/17/2016)
LB-2015-35426 Erstatningsrett. Utlendingsrett. Ulovfestet objektivt erstatningsansvar. EMK artikkel 13 og artikkel 8.(11/19/2015)
LB-2015-46001 Utlendingsrett. Tilbakekall av status som flyktning. Utvisning. Internflukt. Utlendingsloven § 37, § 67, § 28.(1/5/2016)
LB-2015-58493 Utvisning. Forholdsmessighet. Lang tilknytning. Straff.(10/9/2015)
LB-2015-58641 Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Utlendingsloven § 70. Utlendingsforskriften § 17-3.(3/5/2016)
LB-2015-64751 Utlendingsrett. Utvisning. Kriminalitet. Forholdsmessighet.(11/25/2015)
LB-2015-76927 Omgåelsesekteskap. Tilbakekall av tillatelser. Utvisning.(3/31/2016)
LB-2015-96119 Straffutmåling. Brudd på innreiseforbud. Utvisning.(10/8/2015)
LB-2015-98791 Utlendingsrett. Utvisning etter kriminalitet. Forholdsmessighet. Utlendingsloven § 70.(2/23/2016)
LB-2016-140034 Utvisning. Forholdsmessighet. Barn. (10/11/2017)
LB-2016-143934 Straff. Innreiseforbud. Flyktningekonvensjonen(6/16/2017)
LB-2016-154398 Utvisning. Grov narkotikaforbrytelse. Forholdsmessighet. Familiesplittelse.(1/9/2018)
LB-2016-159788 Utvisning. Legemsfornærmelse. Forholdsmessighet. Lang saksbehandlingstid. Tilknytning. Irak(11/27/2017)
LB-2016-163622 Innreiseforbud. Utvisning. Ugyldighet.(1/10/2017)
LB-2016-165195 Tilbakekall. Utvisning. Forholdsmessighet. Barnets beste. Risiko ved retur. Kongo.(9/24/2018)
LB-2016-180253 Beskyttelse. Statsborgerrett. Avslag på omgjøring. Manglende begrunnelse.(9/21/2018)
LB-2016-185991  Tilbakekall. Utvisning. Uriktig identitet. Utlendingsloven § 63 og § 66.(9/21/2018)
LB-2016-193160 Utvisning. Rettslig klageinteresse. Selvstendig søksmålsrett.(11/23/2017)
LB-2016-204102 Utvisning. Tilbakekall. Uriktige opplysninger om identitet. (3/13/2018)
LB-2016-50184 Utvisning. Uriktige opplysninger. Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet)(9/21/2018)
LB-2016-61630 Utvisning. Fremtidig risiko mot grunnleggende nasjonale interesser. Kontradiksjon. Beviskrav.(11/29/2016)
LB-2016-89668 Familieetablering. Omgåelsesekteskap. Utvisning. Pakistan(10/28/2017)
LB-2017-104980 Tilbakekall av statsborgerskap og permanent oppholdstillatelse. Utvisning. Uriktige opplysninger. Identitet. (12/5/2018)
LB-2017-151752 Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia.(1/21/2019)
LB-2017-156261 Varig innreiseforbud. Retten til famlieliv. EMK art. 8.(9/21/2018)
LB-2017-167332 Utvisning. Uriktige opplysninger. Familieliv. Barnets beste. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(4/12/2019)
LB-2017-198603 Utvisning. Ulovlig opphold. Uforholdsmessig inngrep. Barnas beste.(7/1/2019)
LB-2017-32410 Utvisning. Varig innreiseforbud. Straffbare handlinger. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(9/21/2018)
LB-2017-48169 Utvisning. Ulovlig opphold. Unndragelse. Forholdsmessighet. Somalia.(9/25/2018)
LB-2017-4926 Utvisning. Vold i nære relasjoner. Ran. Forholdsmessighet.(10/28/2017)
LB-2017-7133 Beskyttelse. Utvisning. Troverdighet. Psykisk utviklingshemming. (9/21/2018)
LB-2017-78631 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger.(12/10/2018)
LB-2018-106164 Utvisning. Student. Underhold. Utlendingsloven § 66.(9/25/2018)
LB-2018-118044 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering.(2/20/2019)
LB-2018-131283 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighet. EMK art. 8. Tyrkia.(8/15/2019)
LB-2018-32970 Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering.(1/8/2019)
LB-2018-74953 Utvisning. Forholdsmessighet. Ulovlig opphold og arbeid. Utl. § 70. Irak.(8/14/2019)
LB-2018-79155 Utvisning. Lønnsspesialist. Kosovo. (8/19/2019)
LE-2016-81088 Utvisning. Innreiseforbud. Straff. Schengen.(1/25/2017)
TOSLO-2018-030088 Familieinnvandring. Tvangsekteskap. Utvisning. Pakistan.(2/20/2019)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo