To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 9. Absolutt vern mot utsendelse (non refoulement) (§§ 73 - 74)
 • RegulationAttatchment § 73. Absolutt vern mot utsendelse

  En utlending kan ikke sendes til et område der vedkommende ville være i en situasjon som nevnt i § 28 første ledd bokstav a, med mindre:

  a) utlendingen er utelukket fra beskyttelse etter § 31, eller

  b) utlendingen med rimelig grunn anses som en fare for rikets sikkerhet eller har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn ut­gjør en fare for det norske samfunn.

  En utlending kan ikke sendes til et område der vedkommende ville være i en situasjon som nevnt i § 28 første ledd bokstav b. Vernet etter denne be­stemmelsen gjelder også ved situasjoner som nevnt i første ledd bokstav a og b.

  Vernet etter første og annet ledd gjelder også ut­sendelse til et område der vedkommende ikke ville være trygg mot å bli sendt videre til et slikt område som nevnt i § 28 første ledd.

  Vernet etter første til tredje ledd kommer til anvendelse ved alle former for vedtak etter loven. Vernet mot utsendelse er likevel ikke til hinder for at det treffes vedtak om utvisning etter § 66 første ledd bokstav g, § 67 første ledd bokstav e eller § 68 første ledd bokstav d, men vedtaket kan ikke iverksettes før grunnlaget for utsendelsesvernet er bortfalt.

 • RegulationAttatchment § 74. Oppholdstillatelse for en utlending som har vernet mot utsendelse etter § 73 som sitt eneste grunnlag for opphold

  En utlending som har vernet mot utsendelse etter § 73 som sitt eneste grunnlag for opphold i riket, kan gis en midlertidig oppholdstillatelse inntil hinderet for utsendelse bortfaller. Det kan også fastsettes at tillatelsen ikke skal gi rett til å ta arbeid. Oppholdstil­latelse etter denne paragrafen gir ikke rett til å besøke andre Schengenland. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift, herunder om varighet og fornyelse av til­latelser etter denne paragrafen.

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

EMD sammenfatninger

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

LB-2007-033544  Asyl - Utlendingsloven § 17, jf. §§ 16 og 15(7/22/2008)
LB-2007-071944  Asyl - Opphold på humanitært grunnlag. Utlendingsloven §15, §16 og §17(7/22/2008)
LB-2008-081478 Enslig, mindreårig asylsøker. Barnekonvensjonen. Prøvelsesrett(3/5/2009)
LB-2008-124644  Ugyldighet. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 15. EMK art. 3(3/6/2009)
LB-2008-133506 Asyl - Utlendingsloven § 17 første ledd. Flyktningkonvensjonens artikkel 1 A(8/14/2009)
LB-2009-40197 Hjelp til ulovlig innreise. Straff. Utlendingsloven § 47 tredje ledd bokstav b jf. § 15(9/25/2009)
LB-2009-47754 LB-2009-47754 Gyldighet av UNEs vedtak. Tvil om asylsøkerens troverdighet. Utl § 15 .1 ( Ny Utl § 73 1.-3. ledd) og § 8.2 ( Ny Utl § 38)(12/10/2009)
LB-2009-51140 Gyldighet av UNEs vedtak om tilbakekall av innvilget asyl jf. § 18.2 (§ 37 ny Utl) og § 15.1 (§ 73 1.-3. ledd ny Utl) samt § 8.2 (§ 38 ny Utl) jf. §15.2 (§ 28.7 ny Utl)(12/9/2009)
LB-2009-79447 Ugyldighet. Utlendingsloven § 15. 1. ledd ( Ny Utl § 73.1.-3. ledd)(12/16/2009)
LB-2010-142363 Absolutt vern mot retur. Utvisning. Utlendingsloven 2008 § 73 og § 28(9/30/2011)
LB-2010-147688 Asylsak. Utlendingsloven av 1988(8/8/2011)
LB-2010-165331 Utlendingsloven (1988) § 17, jf. § 15 og § 16. Flyktningkonvensjonen artikkel 1 A. Tvisteloven § 9-16. For sent fremsatt anførsel.(3/4/2011)
LB-2010-195609 Utlendingsrett. Asyl. Iransk konvertitt(12/30/2011)
LB-2012-138333 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)(9/12/2013)
LB-2012-166185 Utlendingsloven § 28. Konvertering.(3/27/2014)
LB-2013-117123 Utlendingsrett. Utlendingsloven § 70, § 73. Utvisning.(1/23/2014)
LB-2013-14235 Beskyttelse (asyl). utl. § 28. Risiko for kjønnslemlestelse.(5/10/2013)
LB-2013-178313 Beskyttelse. Sterke menneskelige hensyn. Tvil om identitet. Tsjetsjenia.(9/23/2014)
LB-2013-41190 Utlendingsrett. Pass- og fremmedkontroll. Utlendingsloven(9/17/2013)
LB-2013-5389 Forvaltningsrett. Utlendingsrett. Utlendingsloven § 28.(11/13/2013)
LB-2013-65555 Pass- og fremmedkontroll. Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (Utlendingsloven 2008)(7/1/2013)
LB-2015-145756 Utlendingsrett. Forholdsmessighetsvurdering. Utvisning. Utlendingloven (2008) § 70.(6/13/2016)
LB-2015-156827 Asyl (beskyttelse). Politisk aktivitet. Sur place. Troverdighet. Begrenset tillatelse. Etiopia.(1/9/2017)
LB-2015-182462 Opphold på humanitært grunnlag. Helse. (11/3/2016)
LB-2015-41670-2 Utlendingsrett. Asyl. Grunnlag for beskyttelse. Utlendingsloven § 28 første og fjerde ledd og § 73.(1/19/2016)
LB-2015-86502 Utvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Taliban.(2/9/2016)
LB-2016-105126 Tilbakekall. Gyldighet. Flyktningstatus. Feilaktig faktisk forutsetning. Utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e. EMK artikkel 8.(10/4/2017)
LB-2016-57751 Asyl (beskyttelse). Forfølgelse. Sur place. Etiopia(1/18/2018)
LB-2017-129432 Utelukkelse fra beskyttelse. Medvirkning til ikke-politisk forbrytelse. Feil lovforståelse. Utlendingsloven § 31 første ledd bokstav b(10/2/2018)
LB-2017-23739 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og i Norge (sur place). Troverdighet. Etiopia.(9/24/2018)
LB-2017-32410 Utvisning. Varig innreiseforbud. Straffbare handlinger. Forholdsmessighet. EMK art. 8.(9/21/2018)
LB-2017-57738 Avslag på beskyttelse. Politimann. Irak(9/25/2018)
LB-2018-118044 Utvisning. Varig innreiseforbud. Forholdsmessighetsvurdering.(2/20/2019)
LB-2018-32970 Utvisning. Varig innreiseforbud. Terrorforbund. Forholdsmessighetsvurdering.(1/8/2019)
LB-2018-96230 Beskyttelse. Unnlatt realitetsbehandling. Trygt tredjeland. Syria.(1/14/2019)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo