To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2011-540
Documentdate : 13.04.2011

Dokumentinnsyn. Tilbakekall. Tvisteloven § 1-3.


Saken gjaldt om en utlending i forbindelse med tilbakekall av bosettingstillatelse kunne anlegge sak om gyldigheten av avslag på hans krav om innsyn i et saksdokument, jf. forvaltningsloven § 19 annet ledd. Høyesterett kom til at avslaget på dokumentinnsyn utgjorde et « rettskrav » som parten hadde en rettslig interesse i å få prøvd, jf. tvisteloven § 1-3 første ledd.

Latest changes
  • New: HR-2011-812-A Sivilprosess. Tvisteloven. Forvaltningsrett (11/20/2012)

    Supreme Court desicion concerning the appellants right to try in court the validity of the dismissal of his request to access a document, cf. forvaltningsloven § 19 second paragraph, while his residence permit was being revoked. The Supreme Court ruled that the appellant had a legal interest in trying the dismissal of his request in court, cf. tvisteloven § 1-3 first paragraph.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo