To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2015-51
Documentdate : 19.01.2015

Strafferett. Gjentatte overtredelser av innreiseforbudet etter utvisning. Utlendingsloven § 108 tredje ledd


Saken gjaldt straffutmåling for gjentatt overtredelse av forbudet mot å reise inn i landet etter utvisning. Straffen skal utmåles etter den skjerpede strafferammen fastsatt ved lov 10. januar 2014 nr. 1. Domfelte ble første gang utvist fra Norge i 2003. Siden har han vært utvist med tidsbegrensede forbud mot innreise frem til han i 2010 ble utvist med varig innreiseforbud. Han var straffet for å ha brutt forbudet i alt ni ganger tidligere. Høyesteretts flertall fastsatte på bakgrunn av forarbeidene til lovendringen i januar 2014 straffen til fengsel i to år og seks måneder. Det var etter flertallets syn ikke rom for å gjøre straffen delvis betinget. Én dommer mente forarbeidene ga domstolene større handlingsrom enn flertallet la til grunn, og stemte for en straff av fengsel i ett år og syv måneder hvorav seks måneder gjøres betinget.

Latest changes
  • Ny: HR-2015-104-A Strafferett. Gjentatte overtredelser av innreiseforbudet etter utvisning. (1/22/2015)

    Dom fra Høyesterett som gjaldt straffeutmåling for gjentatt overtredelse av innreiseforbudet etter utvisning. Den slovakiske borgeren hadde brutt innreiseforbudet opp mot 10 ganger. Flertallet mente straffeutmålingen skulle skje i henhold til den skjerpede strafferammen som trådte i kraft 15. januar 2014, og straffen ble satt til ubetinget fengsel i 2 år og 6 måneder.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo