To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2015-662
Documentdate : 08.06.2015

Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud.


Straffen for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav e) ble fastsatt til fengsel i ett år. Domfelte, som var albansk statsborger og tidligere straffet to ganger for forsettlig brudd på innreiseforbud etter utvisning, hadde fått midlertidig opphold i Sverige, og hadde oppfattet informasjon som han i den anledning hadde fått fra svenske myndigheter, slik at innreiseforbudet til Norge var opphevet. Han hadde da bare utvist simpel uaktsomhet, noe som ble tillagt vekt som formildende omstendighet. Straffen ble anset for sonet i sin helhet etter 354 dager i varetekt, jf. strl. § 60 første ledd.

Red.anm.: Se LB-2014-196991 for tidligere saksgang.

Latest changes
  • Ny: HR-2015-1204-A Strafferett. Straffutmåling. Overtredelse av innreiseforbud. (6/11/2015)

    Høyesterett forkastet anken fra påtalemyndigheten i saken som gjaldt brudd på innreiseforbud. Retten var enig med lagmannsretten, og mente at utlendingen hadde bare utvist simpel uaktsomhet da han stolte på opplysninger han hadde fått fra Migrationsverket i Sverige. Det ble tillagt vekt som formildende omstendighet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo