To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-1993-563
Documentdate : 14.05.1993

Utlendingslovgivning. Straffutmåling.

35-årig, tidligere ustraffet mann ble idømt 40 dager betinget fengsel for overtredelse av utlendingsloven av 24. juni 1988 nr. 64, §47 første ledd bokstav a, jf. §6 annet ledd. Som utlending hadde han oppholdt seg i Norge uten nødvendig oppholdstillatelse. Han hadde senere fått slik tillatelse og var nå gift med en norsk kvinne og hadde barn med henne.
       Dommer Bugge: Nord-Troms forhørsrett avsa 19 januar 1993 dom med denne domsslutning: 
      

       "A, f. *.*. 1958, dømmes for overtredelse av utlendingsloven §47 første ledd, litra a, jfr. §6 annet ledd til en straff av 40 - førti - dager fengsel. 22 - tjueto - dager av straffen gjøres betinget i medhold av straffeloven §52, §53 og §54 med 2 - to - års prøvetid."

       Utlendingsloven §6 annet ledd er bestemmelsen om at utlending som akter å ta opphold i riket utover 3 måneder uten å ta arbeide, må ha oppholdstillatelse.

       Saksforholdet og domfeltes personlige forhold fremgår av forhørsrettens rettsbok og domsgrunnene.

       Domfelte har anket over straffutmålingen og anfører at fengselsstraffen bør gjøres helt betinget.

       Jeg er kommet til at anken bør tas til følge.

       Siktelsen og domfellelsen bygger på at domfelte oppholdt seg ulovlig - dvs. uten oppholdstillatelse - i riket i tidsrommet fra 2 november 1990 til 20 januar 1992. I anken gjøres det gjeldende at det ulovlige opphold først kan regnes fra 17 januar 1991, som var utløpet av den utreisefrist politiet hadde fastsatt etter at Utlendingsdirektoratet hadde stadfestet nektelsen av å gi domfelte oppholdstillatelse. Jeg antar for min del at spørsmålet får liten betydning for straffutmålingen i saken, men nevner at aktor for Høyesterett har erklært seg enig i at det straffbare forhold etter det opplyste bør regnes fra 17 januar 1991.

       Det er ellers opplyst at domfelte reiste fra Oslo til Tromsø i januar 1991, hvor han innledet samboerforhold til en norsk kvinne. De giftet seg i oktober 1991 og fikk sommeren 1992 et barn sammen. I november 1991 søkte domfelte på ny om oppholdstillatelse, og ved Utlendingsdirektoratets vedtak 21 januar 1992 ble søknaden imøtekommet. Oppholdstillatelsen er gitt i medhold av utlendingsloven §9 jf utlendingsforskriftenes §22 første ledd.

 

       Slik saken etter dette nå foreligger, finner jeg det forsvarlig at den idømte straff i sin helhet gjøres betinget, og jeg stemmer for slik dom:

       I forhørsrettens dom gjøres den endring at fullbyrdelsen av hele fengselsstraffen utsettes etter reglene i straffeloven §52, §53 og §54 med en prøvetid på 2 - to - år.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo