To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-1995-1663
Documentdate : 09.11.1995

Menneskesmugling - Utlendingsrett. Menneskesmugling. Straffutmåling.

40-årig, tidligere ustraffet mann ble idømt åtte måneder ubetinget fengsel for overtredelse av utlendingsloven av 24. juni 1988 nr. 64, §47, annet ledd bokstav d, jfr. tredje ledd. Ved tre forskjellige anledninger hadde han medvirket til innsmugling i Norge av til sammen 10 tamiler. Uttalt at det fra offentligrettslige hensyn er nødvendig å reagere med tilstrekkelig bestemte reaksjoner ved menneskesmugling i strid med utlendingsloven §47 annet ledd bokstav d. Dissens 4-1.

       Dommer Backer: Dalane herredsrett avsa 11 april 1995 dom med slik domsslutning:

    "1. A, f. *.*.55 dømmes for tre overtredelser av utlendingsloven §47 annet ledd bokstav d, jfr. tredje ledd, til en straff av fengsel i 120 - etthundreogtjue - dager.
Til fradrag i straffen går 18 - atten - dager i utholdt varetektsfengsel. Straffeloven §62 er iaktatt.
     2. A frifinnes for tiltale om overtredelse av straffeloven §183.
     3. A frifinnes for krav om inndragning av vinning.
     4. A dømmes til å erstatte det offentlige deler av sakens omkostninger med kr 7000,- kronersjutusen 00/100."

       Saksforholdet og domfeltes personlige forhold fremgår av herredsrettens dom.

       Både statsadvokatene i Rogaland og domfelte har anket over straffutmålingen, for domfeltes vedkommende i form av motanke. Påtalemyndighetens anke er henvist til Høyesterett, mens domfeltes anke er nektet fremmet.

       Jeg er kommet til at den henviste anke må tas til følge.

       Domfelte, som er fra Sri Lanka og som har bodd i Norge siden 1987, er funnet skyldig i ved tre forskjellige anledninger å ha medvirket til innsmugling i Norge av til sammen 10 tamiler. Tamilene kom med båt fra Danmark, dels til X og dels til Y, og var utstyrt med falske pass. Seks av dem reiste dagen etter ankomsten videre til Storbritannia med fly. Herredsretten har lagt til grunn at det er en større organisasjon som står bak menneskesmuglingen, men at domfelte har hatt en beskjeden plass i denne. Han har først og fremst hatt kontakt med en bekjent fra Sri Lanka, som var bosatt i Nederland, og som ga ham instrukser om hvordan han skulle forholde seg. Domfeltes medvirkning består i at han møtte frem ved tamilenes ankomst og var dem behjelpelig med transport og overnatting. Han bestilte dessuten både båt- og flybilletter. I tillegg stilte han et par av sine bankkonti til disposisjon for pengeoverføringer. Han er frifunnet for medvirkning til dokumentfalsk vedrørende passene og for påtalemyndighetens krav om inndragning. Herredsretten har bygget på at han ikke hadde noen fortjeneste av sin medvirkning til innsmuglingen av tamilene.

       Domfeltes forbindelse i Nederland er tidligere dømt av Dalane herredsrett til fengsel i 1 år og 6 måneder. Hans forhold er imidlertid
grovere enn domfeltes. Han er dømt for ved syv forskjellige anledninger å ha smuglet inn til sammen 18 tamiler. Dessuten er han dømt for dokumentfalsk vedrørende de pass som ble brukt.

       Det er etter min mening ut fra offentligrettslige hensyn nødvendig å reagere med tilstrekkelig bestemte reaksjoner ved menneskesmugling i strid med utlendingsloven §47 annet ledd bokstav d. Jeg viser i den forbindelse til avgjørelsen i Rt-1992-654. Straffen ble her satt til fengsel i ett år. Tilfellet var imidlertid grovere enn det foreliggende.

       Det er påberopt enkelte formildende omstendigheter i saken. Herredsretten har pekt på at domfelte kan ha handlet av vennskap overfor sin forbindelse i Nederland, og at han kan ha stått i takknemlighetsgjeld overfor den organisasjon som stod bak innsmuglingen. Jeg finner ikke grunn til å legge vekt på disse forhold. Som tidligere nevnt, må man imidlertid bygge på at han ikke har hatt noen personlig fortjeneste av menneskesmuglingen, og at han har hatt en beskjeden plass i organisasjonen. Hans medvirkning har imidlertid vært betydelig.

       Jeg nevner at det i forhold til utlendingsloven §47 annet ledd bokstav d ikke bør være noe formildende moment at seks av tamilene reiste videre til Storbritannia etter å ha passert passkontrollen her i landet. Jeg legger da til grunn at de heller ikke hadde innreisetillatelse til Storbritannia.

       Domfelte har påberopt seg at hans hustru har psykiske problemer og at hun i to perioder har vært innlagt på psykiatrisk sykehus for kortvarig reaktiv depressiv psykose. Jeg kan imidlertid ikke legge særlig vekt på dette.

       Ut fra en totalvurdering er jeg etter dette kommet til at straffen bør settes til fengsel i 8 måneder.

       Jeg stemmer for denne dom:

       I herredsrettens dom gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 8 - åtte - måneder. I straffen fragår 18 - atten - dager for varetektsfengsel.

       Dommer Skåre: Jeg mener at anken bør forkastes og vil bemerke:

       Herredsretten har lagt til grunn at domfelte ikke har hatt personlig vinning. Den har videre funnet ikke å kunne se bort fra at domfelte ble koblet inn i virksomheten på grunn av vennskapsforhold og fordi organisasjonen tidligere hadde sørget for at domfeltes nære slektninger kom til Norge. Allerede på grunn av disse forhold skiller saken seg meget vesentlig fra saksforholdet i Rt-1992-654. I den avgjørelsen er det for øvrig lagt vekt på den behandling flyktningene fysisk ble utsatt for.

       Et spesielt trekk ved nærværende sak er at seks av de ti flyktninger saken gjelder brukte Norge som transittland, og forlot landet kort etter ankomst. Utlendingsloven §47 annet ledd bokstav d gjelder hjelp til "innreise i riket". Vilkåret må anses å være oppfylt ved at flyktningene gikk gjennom passkontrollen, før de forlot landet med fly. Samtidig synes det imidlertid klart at bestemmelsen ikke er utformet med sikte på bruk av Norge som transittland, og at de offentligrettslige hensyn som har begrunnet bestemmelsen ikke gjør seg like sterkt gjeldende i transittilfellene som i de tilfeller hvor Norge er det endelige mål for reisen. 

       Herredsretten har gjennom den dom på 1 år og 6 måneder som ble avsagt overfor domfeltes oppdragsgiver, vært oppmerksom på behovet for streng reaksjon ved alvorlig overtredelse av §47 annet ledd bokstav d, og den har på bakgrunn av den umiddelbare bevisførsel funnet å kunne differensiere straffene så meget som tilfellet er. Jeg finner etter en samlet vurdering at den straff som er fastatt av herredsretten, ikke er uforholdsmessig lav.

       Dommer Gjølstad: Jeg er enig med førstvoterende, dommer Backer.

       Dommer Holmøy: Likeså.

       Justitiarius Smith: Likeså.

      
       Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne dom:

       I herredsrettens dom gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 8 - åtte - måneder. I straffen fragår 18 - atten - dager for varetektsfengsel.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo