To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-1996-1734
Documentdate : 04.12.1996

Identitet - Straffeprosess. Varetektsfengsling. Utlendingsrett.

Det var ingen saksbehandlingsfeil av lagmannsretten å avsi kjennelse uten først å ha gitt politiet en kort frist for å gi tilsvar til kjæremålet. - Det var ikke uriktig tolking av utlendingsloven §41 femte ledd når det i forholdsmessighetsvurderingen er tatt hensyn til et varetektsopphold på noe over ett år i henhold til utlendingsloven §37 femte ledd.
       Saken gjelder forlenget fengsling etter utlendingsloven §41.

       A ble ved Stavanger byretts kjennelse av 15 november 1996 fengslet i to uker i medhold av utlendingsloven §41 jf straffeprosessloven §175 flg. Den 27 november 1996 fremsatte politiet begjæring om forlenget fengsling, og Stavanger forhørsrett avsa 27. november 1996 kjennelse med slik slutning:

       "A født i 1974 blir å holde i varetektsfengsel inntil anderledes av påtalemyndigheten eller retten bestemmes, dog ikke utover en frist som settes til fredag 13. desember 1996 kl. 14.00." 
       A påkjærte kjennelsen til Gulating lagmannsrett som 28 november 1996 avsa kjennelse med slik slutning:

       "1. A, født 1974, løslates.
       2. Løslatelsen skjer på vilkår av at A frem til fredag 13.12.1996 kl. 14.00 gis anledning til og faktisk tar oppholdssted ved Dale Asylsøkermottak, samt at han hver dag fra og med 19.11 - 13.12.1996 framstiller seg for politiet på sted og til tid som bestemmes av politiet." 19.11 antas å være feilskrift for 29.11.

       Politiet påkjærte kjennelsen umiddelbart, og begjærte oppsettende virkning. Ved beslutning samme dag ble begjæringen om oppsettende virkning tatt til følge.

       Kjæremålet gjelder lagmannsrettens saksbehandling og lovtolking.

       Det anføres for det første at det var en feil at lagmannsretten avsa kjennelse uten først å ha gitt politiet en kort frist til å inngi tilsvar til As kjæremål til lagmannsretten. Videre anføres som feil at lagmannsretten ikke vurderte betydningen av at den første fengslingsfristen utløp først 29 november og dessuten la til grunn at lite synes å ha skjedd fra utlendingsmyndighetens side når det gjelder sluttføring av utlendingssaken.

       Politiet hevder videre at lagmannsretten har tolket utlendingsloven §41 feil når retten har knyttet vurderingen etter §37 femte ledd opp mot §41.

       Det er nedlagt slik påstand:

       "A undergis varetekt fram til 13. desember 1996."

       A har inngitt tilsvar, og tilbakeviser at det er begått saksbehandlingsfeil og/eller lovtolkingsfeil. Det fremheves at en del av det som anføres fra politiets side ikke kan overprøves av Høyesteretts kjæremålsutvalg.

       Det er nedlagt slik påstand:

       "Det videre kjæremål avvises."

       Høyesteretts kjæremålsutvalg bemerker at utvalgets kompetanse er begrenset ved reglene i straffeprosessloven §388 til å prøve lagmannsrettens saksbehandling og lovtolking.

       Utvalget kan ikke se at det var en saksbehandlingsfeil av lagmannsretten å avsi kjennelse uten først å ha gitt politiet en kort frist for å gi tilsvar til kjæremålet. Politiet var til stede i byretten da kjæremålet ble erklært. Støtteskriv til kjæremålet ble samme kveld sendt politikammeret pr telefax. Hensett til at fengslingsfristen gikk ut den 29 november hadde politiet grunn til å regne med at lagmannsretten ville ta standpunkt til kjæremålet omgående. Det burde derfor vært klargjort for retten at politiet ønsket å kommentere støtteskrivet, så meget mer som politiet kl 1600 den 27 november var blitt underrettet om at utlendingsdirektoratet hadde avslått å utsette iverksetting av vedtaket av 19 september 1996.

       Utvalget kan heller ikke for øvrig se at det hefter feil ved lagmannsrettens saksbehandling. Anførselen om at lagmannsretten har feilvurdert utlendingsmyndighetenes innsats for å ferdigbehandle saken kan utvalget ikke prøve.

       Utvalget kan ikke se at lagmannsretten har tolket utlendingsloven §41 femte ledd uriktig når det i forholdsmessighetsvurderingen er tatt hensyn til at A tidligere har sittet varetektsfengslet i noe over et år i henhold til utlendingsloven §37 femte ledd.

       Kjæremålet må forkastes.

       Kjennelsen er enstemmig.

      

       Slutning:

       Kjæremålet forkastes.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo