To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2000-1900
Documentdate : 03.11.2000

Beskyttelse. Midlertidig forføyning. Utlendingsloven (1988) § 15. Iran.


Lagmannsrettens kjennelse om å nekte midlertidig forføyning for å få bli i Norge inntil sak om gyldigheten av avslag på søknad om asyl og opphold i Norge var rettskraftig avgjort, ble opphevet, jfr. utlendingsloven §15, jfr. §16, §17 og §41. Det er ikke et vilkår for vern etter §15 første ledd 1. punktum at kravene til flyktningestatus og asylrett er oppfylt.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo