To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2004-1090
Documentdate : 28.06.2004

Identitet. Varetektsfengsling. Utlendingsloven (1988) § 37.


Saken gjaldt varetektsfengsling etter utlendingsloven § 37 sjette ledd, jf § 37c tredje ledd, jf straffeprosessloven § 170a og § 185. Etter å ha lest lagmannsrettens begrunnelse i sammenheng med og på bakgrunn av tingrettens kjennelse, fant kjæremålsutvalget at lagmannsretten hadde foretatt en nødvendig vurdering av om fengslingsalternativer ville være åpenbart utilstrekkelige, jf utlendingsloven § 37 sjette ledd.


Avgjørelsen er kun tilgjengelig ved å logge inn i Lovdata Pro.

Les hele Høyesteretts avgjørelse her (lenke til LovdataPro)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo