To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2007-1573
Documentdate : 08.11.2007

Utvisning. Rikets sikkerhet. Utlendingsloven (1988) § 30 annet ledd bokstav a.


Saken gjelder gyldigheten av vedtak om utvisning etter utlendingsloven § 30 annet ledd bokstav a om at hensynet til rikets sikkerhet gjør en utvisning nødvendig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo