To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2008-513
Documentdate : 16.04.2008

Folkerett. Flyktningerett. FNs Torturkomité. Rettslig interesse


En mann som tilhørte en muslimsk minoritetsgruppe fikk sin asylsøknad avslått og ble i 2005 vedtatt hjemsendt til Pakistan. Han brakte saken inn for FNs Torturkomité som anmodet Norge om å utsette tilbakesendelse slik at komiteen fikk behandlet saken. Tilbakesendelsen ble likevel gjennomført, mannen vendte tilbake til Norge og fikk i 2006 oppholdstillatelse basert på ny dokumentasjon. Høyesterett kom til at mannen manglet rettslig interesse for å få avgjort om uttransporteringen i 2005 var rettsstridig og at saken dermed skulle vært avvist.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo