To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2008-668
Documentdate : 14.05.2008

Foretaksstraff. Utlendingsloven (1988) § 47 andre ledd bokstav a, jf. straffeloven § 48a


Spørsmålet er om en kommune skal ilegges foretaksstraff etter utlendingsloven § 47 andre ledd bokstav a jf. straffeloven § 48a for å ha gjort bruk av en utenlandsk arbeidstaker som ikke hadde nødvendig arbeidstillatelse. Hovedspørsmålet for Høyesterett er om kravet til skyld - grov uaktsomhet - er oppfylt. Lagmannsrettens dom med ankeforhandling oppheves.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo