To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2009-1261
Documentdate : 09.10.2009

Opphold på humanitært grunnlag. Avslag. Enslig mindreårig asylsøker. Utlendingsloven (1988) § 8 annet ledd. Sri Lanka.


Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak om ikke å omgjøre avslag om opphold på humanitært grunnlag for en enslig mindreårig gutt. Generelle uttalelser fra FNs barnekomité om vektlegging av barnets beste i slike saker, kunne ikke forstås slik at barnets beste skulle vurderes uavhengig av familietilknytning i hjemlandet. Høyesterett fant at Utlendingsnemnda hadde bygget på riktig forståelse av barnets beste og foretatt en korrekt avveining av motstående hensyn. Vedtaket var derfor gyldig. Dissens om begrunnelse 4-1.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo