To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2009-1374
Documentdate : 06.11.2009

Oppholdstillatelse og arbeidstillatelse. Sterke menneskelige hensyn. Utlendingsloven (1988) § 8 annet ledd. Barnekonvensjonen artikkel 3.


Saken gjaldt gyldigheten av vedtak fra Utlendingsnemnda hvor nemnda ikke hadde funnet at vilkårene i utlendingsloven § 8 annet ledd for å gi oppholds- og arbeidstillatelse på humanitært grunnlag var oppfylt. Anken gjaldt spørsmålet om vedtaket måtte kjennes ugyldig fordi det innebar en usaklig forskjellsbehandling eller var grovt urimelig. Staten ble frifunnet ved Høyesteretts enstemmige dom.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo