To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Red. anm.: se LB-2008-020660 for tidligere saksgang.

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2009-546
Documentdate : 30.04.2009

Utvisning. Alvorlig kriminalitet. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29 annet ledd. Chile


Saken gjaldt utvisning på grunn av alvorlig kriminalitet, jf. utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c. Spørsmål om utvisningen var uforholdsmessig etter § 29 annet ledd og dermed ugyldig. Familielivet var i det vesentlige etablert etter at utvisning var varslet. Avgjørende var imidlertid at A kom til landet allerede som niåring. Det er i forvaltningspraksis lagt til grunn en betydelig tilbakeholdenhet med utvisning i slike situasjoner, selv ved alvorlig kriminalitet. Det er en sjeldenhet at personer som var under tolv år ved ankomst til landet, utvises, jf. også uttalelser i Rt. 2005 side 238. Unntak vil kunne gjelde der utlendingen har bevart en sterk tilknytning til sitt opprinnelige hjemland. Forarbeidene til ny utlendingslov gir uttrykkelig støtte til denne praksisen. A har hele sin familie i Norge og svært liten tilknytning til Chile. Vedtaket ble derfor ansett uforholdsmessig overfor ham, og anken ble forkastet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo