To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Red. anm.: se LB-2008-037948 for tidligere saksgang.

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2009-705
Documentdate : 05.06.2009

Utvisning. Utlendingsloven (1988) § 58. Rådsdirektiv 64/221/EØF. Polen


Saken gjaldt overprøving av vedtak om utvisning etter de særlige regler som gjelder for borgere i land som omfattes av EØS-avtalen. Polsk borger var for andre gang dømt for alvorlig narkotikakriminalitet i Norge. Han hadde også tre andre straffedommer mot seg. Utlendingsdirektoratet vedtok utvisning fra Norge, begrenset til fem år, i medhold av utlendingsloven § 58 første jf. andre ledd. Borgarting lagmannsrett kom til at vedtaket var ugyldig og la avgjørende vekt på familietilknytningen i Norge. Høyesterett fant at Utlendingsnemndas vedtak var gyldig. Straffedommene dokumenterte en markert mangel på motforestillinger i forhold til å sette seg utover samfunnets normer. Utvisningen kunne ikke anses uforholdsmessig overfor familien i en slik situasjon.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo