To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2010-40
Documentdate : 19.01.2010

Utlevering. Asylstatus. Utleveringsloven §§ 6, 10 og 17


Saken gjaldt prøving av vilkårene for utlevering til Kosovo av etnisk serber med asyl i Norge. Høyesterett fant, som de tidligere instanser, at utlevering ikke også forutsatte et vedtak om tilbakekall av asylvedtaket. Asylstatus kunne heller ikke føre til at det etter utleveringsloven måtte oppstilles andre krav enn det som ellers ville være tilfellet. I Høyesteretts avgjørelse understrekes det for øvrig at de norske domstoler må foreta en selvstendig vurdering av kravet til ”skjellig grunn” til mistanke, men det ble lagt til grunn at slik vurdering var foretatt. Når en utlending har fått asyl i Norge fordi det er begrunnet frykt for at vedkommende vil bli utsatt for forfølgelse i sitt hjemland, vil det, når det skal prøves om vilkårene for utlevering er oppfylt, være grunn til å stille krav til at det klart fremgår av kjennelsesgrunnene at det er foretatt en grundig vurdering av at utlevering vil være forsvarlig. Et slikt krav kunne ikke oppstilles i den konkrete saken. I Kosovo er det, primært ved bistand fra FN og EU, etablert ordninger som på tilfredsstillende måte verner den siktede mot overgrep.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo