To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2011-948
Documentdate : 28.06.2011

Utvisning. Forholdsmessighet. Utlendingsloven (1988) § 29, utlendingsforskriften § 14-1.


Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak av Utlendingsnemnda om utvisning som følge av brudd på utlendingsloven. Det sentrale spørsmål var om hensynet til den utvistes barn var tillagt tilstrekkelig vekt ved forholdsmessighetsvurderingen, jf. utlendingsloven § 29 andre ledd. Høyesterett fant at vilkårene i utlendingsloven § 29 første ledd bokstav a var oppfylt, men at vedtaket var et uforholdsmessig tiltak overfor As to barn. Ved den konkrete vurdering fant Høyesterett at det måtte legges vesentlig vekt på bestemmelsen i utlendingsforskriften § 14-1. Etter denne bestemmelsen skal utlending med barn som har lovlig opphold her, normalt ikke bli utvist på tross av at utlendingen har brutt utlendingsloven ved ulovlig opphold/ulovlig arbeid i inntil to år. Også utenfor området til forskriften er hensynet til barna angitt å skulle være et grunnleggende hensyn. I den konkrete avveining fant Høyesterett at overtredelsene av utlendingsloven ikke var alvorligere enn at barnas interesser måtte ha gjennomslag, og utvisningsvedtaket ble funnet å være ugyldig.

Red. anm.: se LB-2010-14764 for tidligere saksgang.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo