To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Supreme Court decisions

Document-ID : Rt-2013-599
Documentdate : 26.04.2013

Straffeprosess. Varetektsfengsling. Kontradiksjon

I sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b, jf. § 106a, jf. § 99, hadde politiet sendt ytterligere etterspurt dokumentasjon til domstolen med kopi til advokaten om ettermiddagen dagen før lagmannsretten forkastet anken. Ankeutvalget kom til at det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tok stilling til anken uten å forsikre seg om at forsvareren hadde gjennomgått dokumentasjonen, og uten å avklare om han hadde ytterligere merknader som følge av denne. Dette var brudd på retten til kontradiksjon, og lagmannsrettens kjennelse ble opphevet. (Sammendrag ved Lovdata)

(1) Saken gjelder videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b, jf. § 106 a, jf. § 99.

(2)   A, født *.*.1969, ble ved Oslo tingretts kjennelse 25. oktober 2012 fengslet i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b, jf. § 106a, jf. § 99. Fengslingen har senere blitt forlenget flere ganger.

(3) Oslo tingrett avsa kjennelse 11. april 2013 med slik slutning: 

«A, født *.*.1969, kan holdes fortsatt fengslet inntil retten eller politiet bestemmer noe annet, men ikke ut over den 9. mai 2013.» 


(4)   A anket til Borgarting lagmannsrett som 17. april 2013 avsa kjennelse med slik slutning: 

«Anken forkastes.» 


(5)   A har i rett tid anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett. Det er i hovedsak gjort gjeldende:

(6) Påtalemyndigheten oversendte nye bevis i påtegning 16. april 2013, og lagmannsretten avsa kjennelse i ankesaken dagen etter. Siktedes forsvarer ble med dette ikke gitt tilstrekkelig tid til å gjennomgå det nye bevismaterialet. Det foreligger dermed en saksbehandlingsfeil i form av mangelfull kontradiksjon, jf. Rt-2013-4, Rt-2009-1188, Rt-1973-1479 og Rt-1972-634.

(7)   Påtalemyndigheten er kjent med anken, men har opplyst at det ikke vil bli inngitt ytterligere merknader i saken.

(8)   Høyesteretts ankeutvalg bemerker at saken gjelder en videre anke over kjennelse, og ankeutvalgets kompetanse er begrenset etter straffeprosessloven § 388. Anken retter seg mot lagmannsrettens saksbehandling, som utvalget kan prøve.

(9) Forsvareren hadde i støtteskriv til anken til lagmannsretten 11. april 2013 gjort gjeldende at det ikke forelå bevis for alternativ identitet hos siktede. Dette ble kommentert av påtalemyndigheten i påtegning 12. april 2013. I nytt støtteskriv 15. april 2013 ble det fra forsvareren bedt om ytterligere dokumentasjon fra påtalemyndighetens side. Slik dokumentasjon ble framlagt av påtalemyndigheten i påtegningen 16. april 2013 – oversendt lagmannsretten og forsvarer på ettermiddagen kl. 15.41. Det nye materialet er tatt inn som en del av lagmannsrettens avgjørelsesgrunnlag, jf. kjennelsen s. 3. Lagmannsretten viser innledningsvis i sin kjennelse til at påtalemyndigheten har kommet med kommentarer 16. april 2013, «med kopi til forsvarer». Det framgår imidlertid ikke at forsvareren er kontaktet for å bringe på det rene om han har ytterligere kommentarer i saken.

(10) Ankeutvalget er kommet til at det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten tok stilling til anken allerede dagen etter oversendelsen fra påtalemyndigheten uten å forsikre seg om at forsvareren hadde gjennomgått dokumentasjonen, og uten å avklare om han hadde ytterligere merknader som følge av denne. I dette tilfellet inneholdt dokumentasjonen opplysninger som var av en slik karakter at det ikke uten videre kunne antas at siktede ikke ville ha behov for å kommentere disse.

(11) Det foreligger således et brudd på retten til kontradiksjon. Det er i praksis stilt små krav til sannsynliggjøring av at brudd på retten til kontradiksjon kan ha hatt betydning for resultatet, jf. Rt-2013-4 avsnitt 18 med videre henvisninger. Utvalget er på denne bakgrunn kommet til at feilen kan ha hatt innvirkning på resultatet, og at lagmannsrettens kjennelse derfor må oppheves.

(12) Avgjørelsen er enstemmig.

Slutning: 

       Lagmannsrettens kjennelse oppheves.

Latest changes
  • New: HR-2013-891-U Straffeprosess. Varetektsfengsling. Kontradiksjon (5/3/2013)

    The Supreme Court repealed an interlocutory order from the Court of Appeal as the appellant's right to contradiction had been violated.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo