To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2000-028
Document-ID : RS 2000-028
Case-ID : 2000/002007
Documentdate : 11.09.2000
Receiver :

Politimeistrane

Saker om bortvising eller utvising når utlendingen er eller vert kravd utlevert


Desse retningslinene er utarbeidd etter kontakt med Justisdepartementet, Sivilavdelinga (SIA), med sikte på å samordne handsaminga av saker om bortvising, utvising og utlevering.

Når politiet sender ei sak om utvising til Utlendingsdirektoratet, skal politiet gjera greie for om utlendingen er kravd utlevert eller ikkje. Vert utlendingen seinare kravd utlevert, skal politiet gjera det kjent for direktoratet.

Før politiet set i verk vedtak om bortvising eller utvising, skal politiet bringe på det reine om utlendingen er kravd utlevert. Det gjeld også om utlendingen er asylsøkjar.

Er det reist sak om utlevering, skal politiet varsla direktoratet. Politiet kan ikkje setja vedtaket i verk utan at direktoratet har samtykka.

                                                               

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo