To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2002-119
Document-ID : RS 2002-119
Case-ID : 02/5551
Last modified : 22.04.2005
Documentdate : 10.11.2002
Receiver :
Politimestrene

Dokument 0 i asylsaker – om oversendelse og arkivering

I. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for oversendelse og arkivering av dokument 0 i asylsaker. Rundskrivet medfører ingen endringer i eksisterende rutiner, men stadfester kun en allerede  fast og etablert praksis.

II. Arkivering av saksdokumentene     

Hvor saksdokumentene skal arkiveres, avhenger av om det foreligger et positivt eller et negativt vedtak.

Ved et positivt vedtak, som innebærer at utlendingen gis tillatelse til opphold i landet, skal saksdokumentene arkiveres ved det politidistrikt hvor vedkommende utlending har opphold.

Ved et negativt vedtak skal saksdokumentene arkiveres i Utlendingsdirektoratet etter at utlendingen har forlatt landet.

III. Oversendelse og arkivering av dokument 0

Når det treffes et positivt vedtak, skal dokument 0 alltid tas ut av saksdokumentene for arkivering i direktoratet før de øvrige dokumentene blir sendt politiet. Dette gjelder uansett om vedtaket er truffet av direktoratet eller av Utlendingsnemnda etter klage.

Når det treffes et negativt vedtak, skal dokument 0 alltid følge saken. Dokument 0 skal således medfølge saksdokumentene ved oversendelse fra direktoratet til politiet.

Dette gjelder også når det er truffet et endelig (negativt) vedtak fra nemnda. Ved en eventuell anmodning om omgjøring av nemndas vedtak eller begjæring om midlertidig forføyning, vil sakens dokumenter sendes direkte fra politiet til nemnda.

Etter at det negative vedtaket er effektuert vil dokument 0 bli arkivert i direktoratet samtidig med resten av saksdokumentene.


Paula Tolonen
Avdelingsdirektør                                                 


Kontakt: Utlendingsdirektoratet, Asylavdelingen

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo