To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

RS 2009-039

RS 2009-039V
Document-ID : RS 2009-039V
Case-ID : 08/5198
Documentdate : 02.12.2009

Hurtig saksbehandling i asylsaker hvor det foreligger tvil om søkerens identitet

1. Innledning

Vedlegget beskriver kriteriene for å inngå i hurtigprosedyren i asylsaker hvor det foreligger tvil om søkerens identitet i henhold til RS 2009-039.

I visse tilfeller vil politiet oppdage på et tidlig tidspunkt at ett av kriteriene under pkt. 2 nedenfor er oppfylt, slik at saken kan siles til hurtigprosedyre og merkes allerede under politiregistreringen. I andre tilfeller må saken overføres til hurtigprosedyre på et senere tidspunkt i saksbehandlingen.

2. Kriterier for å inngå i hurtigprosedyren 

Kriteriene omtalt nedenfor er alternative. Saker som faller inn under punktene 2.1. til 2.4. skal omfattes av hurtigprosedyren dersom annet ikke fremgår av rundskrivet.

2.1. Manipulerte fingeravtrykk

Saker hvor søkeren har manipulert sine fingeravtrykk, såfremt og så snart det er avgjort at saken ikke skal inngå i prosedyren etter Dublin II-forordningen eller mulighetene for å returnere søkeren i medhold av Dublin II-forordningen ikke lenger er tilstede.

2.2. Motstridende opplysninger om identitet

Saker hvor søkeren har oppgitt motstridende identitetsopplysninger til norske myndigheter.

Opplysningene kan ha fremkommet ved ankomst, under politiregistreringen eller på annen måte. Herunder faller også tilfeller hvor søkeren fremlegger identitetsdokumenter med liten notoritet som ikke er i overensstemmelse med tidligere identitetsopplysninger.

Det er en forutsetning at de motstridende opplysningene ikke har uforskyldte årsaker. Som eksempel på dette er transkriberingsforhold og oversetter-/tolkefeil.

2.3. Falske identitetsdokumenter

Saker hvor søkeren fremlegger falske identitetsdokumenter uten å opplyse om at dokumentene er falske, eller legitimerer seg med dokumenter som ikke tilhører søkeren.

Dette kan dreie seg om falske pass og andre typer reisedokumenter, men begrenser seg ikke til slike dokumenter. Også annen type dokumentasjon som søkeren legger frem for å dokumentere sin identitet er omfattet av dette kriteriet.

2.4. Ulovlig opphold og manglende samarbeid for å avklare identitet

Saker hvor asylsøknad blir fremsatt først når søkeren er pågrepet for overtredelse av bestemmelser i utlendingsloven, for eksempel ulovlig opphold, og søkeren ikke samarbeider om å avklare sin identitet.

Hanne M. Jendal
avdelingsdirektør
Dag Bærvahr
fagsjef

Kontakt:
Asylavdelingen, Fagstab

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo