To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2010-006
Document-ID : RS 2010-006
Case-ID : 09/2421
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Politimeistrane

Merking av bortvisning og utvisning

1. Generelt

Når det er fatta vedtak om bortvising eller utvising etter utlendingslova § 17 eller §§ 66-68 skal politiet stå for merkinga i pass eller anna reisedokument.

2. Unntak frå merking

Politiet skal merke vedtak om bortvising eller utvising i passet eller reisedokumenta til utlendingen dersom det ikkje er grunn til å tru at utlendingen kan risikere straff eller andre sanksjonar i heimlandet eller i det land han eller ho vert bortvist eller utvist til, jf. utlendingsforskrifta § 5-4 andre ledd og § 14-5 fyrste ledd, jf. § 5-4 andre ledd.

I saker om utvising vil det gå fram av vedtaket til Utlendingsdirektoratet om politiet skal merke dokumenta.

Om merking, sjå vedlegg 1-3.

3. Tinging av stempel

Sjå vedlegg 4.


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

 

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo