To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2010-053
Document-ID : RS 2010-053
Case-ID : 09/1854
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Politimestrene

Løyve på grunnlag av tidlegare samliv med norsk borgar – utlendingslova § 38


Rundskrivet gjer rede for etablert praksis på området.

Rundskrivet gjeld utlendingar som ikkje har rett på permanent opphaldsløyve eller statsborgarskap.

Om samlivet vert brote, vil utlendingen likevel få nytt løyve med heimel i Utlendingslova § 38

  1. dersom utlendingen har levd i eit fast og etablert samliv med norsk borgar i minst 5 samanhangande år; og
  2. dei 2 siste åra i Noreg med løyve.

I dei tilfella tidskrava under punkt 2 ikkje er oppfylte, må ein vurdere om det er andre moment i saka som gjev grunnlag for løyve etter utlendingslova § 38.

Utlendingsdirektoratet gjer vedtak i saka.

 

Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør

Kontakt: Opphaldsavdelinga, Område for familieinnvandringssakar

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo