To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2010-081
Document-ID : RS 2010-081
Case-ID : 15/06558-10 (18/00276-1)
Last modified : 07.08.2018
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Asylavdelingen
Politidistriktene
Politiets utlendingsenhet

Bruk av ankomstregistreringsskjema ved søknad om beskyttelse (søknad om beskyttelse: del I) med vedlegg - utlendingsforskriften § 17-21 første ledd


1. Innledning

2. Bruk av ankomstregistreringsskjemaet

3. Informasjon til helsemyndighetene

4. Informasjon til søkeren

4.1 Informasjonsskriv

4.2 Formidling av informasjonen

5. Nærmere om feltene i registreringsskjemaet

5.1 Søknadstype

5.2 Spesielle prosedyrer

5.3 Hurtigprosedyre for enslige, mindreårige: Basert på risikoprofil skal enkelte EMA

5.4 Utvidet registrering

5.4.1 Når skal politiet foreta utvidet registrering?

5.4.2 Straffbare forhold etter ankomstregistrering

5.4.3 Prioritert behandling utenom punkt 5.4.1 nr. 1 og 2

5.4.4 Veiledning og advokatbistand

5.4.5. Bruk av tolk

5.5 Reisedokumenter/identifikasjon

6. Samtykkeerklæring for informasjonsutveksling

7. Oversendelse av registreringsskjemaet mv

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for bruk av ankomstregistreringsskjemaet ved søknad om beskyttelse. Bruk av standardskjema skal forhindre dobbeltarbeid og sikre en klar rollefordeling mellom politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI). I enkelte tilfeller vil politiets registrering også være asylintervjuet, se nærmere punkt 5.4.

Rutiner for hvordan overføringsflyktninger skal registreres i utlendingsforvaltningens elektroniske datasystem finnes i RS 2014-004 Retningslinjer for registrering av overføringsflyktninger etter ankomst Norge.

2. Bruk av ankomstregistreringsskjemaet

Politiet skal registrere søknaden om beskyttelse på fastsatt ankomstregistreringsskjema, jf. utlendingsforskriften § 17-21 første ledd. Søknad om beskyttelse omfatter også søknad om reisebevis og utlendingspass.

UDI tar utgangspunkt i ankomstregistreringsskjemaet når vi behandler søknader om beskyttelse, og opplysningene i skjemaet danner blant annet grunnlag for UDIs differensierte asylsaksbehandling, for booking av asylintervju og for vurderingen av hvilket medlemsland i Dublinsamarbeidet som har ansvaret for behandlingen av utlendingens søknad om beskyttelse.

Det har derfor stor betydning for Utlendingsdirektoratets behandling av søknader om beskyttelse at politiet utfyller asylregistreringsskjemaet nøyaktig.

Vedleggene til dette rundskrivet oversendes politiet elektronisk.

3. Informasjon til helsemyndighetene

For å kunne gjennomføre effektiv helsekontroll av asylsøkere, ber vi politiet gi helsemyndighetene melding om navn og adresse på asylsøkere som skal bo privat, jf. utlendingsforskriften § 4-23 og § 4-24 og utlendingsloven § 19. Politiet skal sende meldingen til kommuneoverlegen i den kommunen der asylsøkeren er bosatt. For asylsøkere som er bosatt privat i Oslo kommune, skal politiet sende meldingen til smittevernlegen for Oslo.

4. Informasjon til søkeren

4.1 Informasjonsskriv

Før registreringen starter, skal politiet informere søkeren om asylprosedyrer, rettigheter, plikter mv, se vedlegg nr.1 til dette rundskrivet.

4.2 Formidling av informasjonen

Politiet skal:

 • bruke tolk til gjennomlesing av de aktuelle informasjonsskrivene dersom søkeren ikke kan kommunisere forsvarlig på et felles språk med den som foretar registreringen, jf. utlendingsforskriften § 17-21 tredje ledd

 • spørre søkeren om han eller hun har forstått informasjonen, og om søkeren har spørsmål eller kommentarer til informasjonen som er gitt, samt følge opp eventuelle spørsmål

 • be søkeren om å bekrefte at informasjonen er mottatt og forstått ved å skrive under på de aktuelle informasjonsskrivene 

 • avklare om søkeren har behov for bistand knyttet til helseproblemer eller sikkerhetssituasjonen sin i Norge og nedtegne disse opplysningene i ankomstregistreringsskjemaet.

 • vurdere om søkeren har behov for akutte oppfølgingstiltak og skal varsle ansvarlige myndigheter i tråd med gjeldende varslingsrutiner

5. Nærmere om feltene i registreringsskjemaet

5.1 Søknadstype

Politiet skal merke av aktuelt alternativ i feltet Søknad om.

Dersom asylsøkerens nærmeste familie kommer samtidig med søkeren, må politiet bringe på det rene om familiemedlemmene søker beskyttelse på eget grunnlag. Dersom familiemedlemmene ønsker beskyttelse på eget grunnlag, skal politiet merke av dette i feltet ved siden av avmerkingsboksen for Asyl i skjemaet. Politiet skal opplyse om at det er flere medlemmer i samme familie i tverretatlig melding når de sender sakene til UDI.

5.2 Spesielle prosedyrer

Politiet skal merke av aktuelt alternativ i dette feltet.

For at klare Dublin-saker raskt skal kunne skilles ut, skal politiet krysse av i feltet for ”Åpenbar Dublin-sak” dersom de tilgjengelige opplysningene klart indikerer dette. Klare indikasjoner vil, i denne sammenhengen, være for eksempel visum utstedt av annen Dublin-stat, dokumenter utstedt av annen Dublin-stat vedrørende søkerens opphold der og/eller fingeravtrykkstreff. Politiet skal underrette søkeren om mulig Dublin-behandling, se vedlegg 3.

For politiets behandling av søknader om beskyttelse i henhold til Dublin-regelverket, viser Utlendingsdirektoratet for øvrig til retningslinjene om dette, se RS 2014-001.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) skal prioriteres i alle ledd i UDIs saksbehandling. Tidlig identifisering og utskilling av søkere som oppgir å være enslig mindreårige er derfor sentralt for oss. Vi ber politiet merke av på registreringsskjemaet dersom asylsøkeren oppgir å være enslig mindreårig. Dersom politiet mener at den oppgitte alderen åpenbart er uriktig, skal politiet opplyse om dette på skjemaet. Politiet skal i disse tilfellene informere søkeren om at Utlendingsdirektoratet vil gjennomføre aldersundersøkelser, se RS 2010-183.

Dersom den mindreårige har søkt om beskyttelse i andre Dublinland, er det viktig å få frem hvilken alder han eller hun oppga der, om han eller hun gjennomgikk aldersundersøkelse og konklusjonen av denne undersøkelsen.

Asylsøkernes tilknytning til Norge har betydning blant annet i vurderingen av hvilket Dublinland som er ansvarlig for asylsaksbehandlingen. Med ”nær tilknytning til Norge” menes i denne sammenhengen om søkeren har familiemedlemmer eller slektninger (se definisjoner i Dublin III forordningens art 2) med oppholdstillatelse eller søknad om slik tillatelse, eventuelt om beskyttelse til behandling i Norge, eller om søkeren selv tidligere har hatt oppholds- og/eller arbeidstillatelse i Norge, se for øvrig retningslinjer om dette, RS 2014-001.

5.3 Hurtigprosedyre for enslige, mindreårige:

Basert på risikoprofil skal enkelte EMA behandles i et hurtigspor. Dette er for å sikre tidlig innhenting av informasjon om asylanførsler, alder og sårbarhetsmomenter for søkere som kan forsvinne før saken er tilstrekkelig opplyst, eller der det er en akutt risiko for søkerens sikkerhet eller helse. Se RS 2014-022 Innledende saksbehandling i hurtigsporet for enslige mindreårige asylsøkere.

5.4 Utvidet registrering

For å sikre rask saksbehandling og unødig dobbeltbehandling skal politiet foreta utvidet registrering i tilfeller der det ikke vil være hensiktsmessig at UDI foretar asylintervju. Dette gjelder følgende situasjoner:

 • asylsøkeren kan knyttes til straffbare forhold

 • asylsøkeren har søkt om beskyttelse flere ganger i løpet av ett år

 • asylsøkeren søker beskyttelse når negative vedtak i andre typer utlendingssaker skal effektueres

 • UDI kan også for andre grupper asylsøkere og i enkeltsaker instruere politiet til å foreta utvidet registrering der dette er hensiktsmessig.

Det er et mål at asylsøkere som begår straffbare handlinger får saken behandlet så raskt som mulig. Videre er det et mål å fatte raske avgjørelser i saker som innebærer mulig misbruk av asylinstituttet. Det er derfor etablert rutiner som sikrer at disse sakene gis nødvendig prioritet gjennom hele saksbehandlingen, se RS 2014-025.

5.4.1 Når skal politiet foreta utvidet registrering?

Utvidet registrering innebærer at politiet, i tillegg til registrering av de øvrige opplysningene i skjemaet, skal foreta et kort intervju med innhenting av opplysningene som er nødvendige for å avgjøre søknaden om beskyttelse. Politiet skal i det korte intervjuet klarlegge hva som er grunnen til at vedkommende søker beskyttelse i Norge, hva vedkommende frykter ved en eventuell retur til hjemlandet og hvordan helsetilstanden til vedkommende er. Se også vedlegg 2, Mal for utvidet registrering. Søkeren har derved fått mulighet til å uttale seg og fremlegge årsakene til at vedkommende søker beskyttelse. Bestemmelsene i utf. § 17-2 om asylintervju anses dekket gjennom en slik utvidet registrering. Opplysningene skal føres inn i feltet for Asylgrunnlag i registreringsskjemaet.

Politiet skal også merke av hvilken av de fire kategoriene nedenfor søkeren tilhører i feltet for Utvidet registrering.

Politiet skal vurdere utvidet registrering i alle saker der søkeren faller inn under en av de tre første kategoriene nevnt nedenfor, uavhengig av søkerens opprinnelsesland. Når en person søker beskyttelse pga sosioøkonomiske forhold/arbeidsledighet er søkerens nasjonalitet avgjørende for om politiet skal foreta utvidet registrering. På bakgrunn av opplysningene fra den utvidede registreringen, vil UDI ta stilling til om det er nødvendig å gjennomføre et fullstendig intervju.

Politiet skal foreta utvidet registrering når asylsøkeren:

 • på tidspunktet for registreringen er anmeldt, siktet, eller er ilagt reaksjoner for straffbare forhold, inklusive brudd på utlendingsloven. I feltet for Straffbare forhold skal politiet gi en nøyaktig gjengivelse av de straffbare forholdene, inklusive brudd på utlendingsloven, saken gjelder. Eventuelt ilagte straffereaksjoner må også oppgis. Politiet skal krysse av i aktuell rubrikk vedrørende fengsling. Politiet skal videre gi søkeren forhåndsvarsel om at Utlendingsdirektoratet vil vurdere utvisning med innreiseforbud og at et eventuelt vedtak om utvisning kan bli registrert i SIS, jf. SIS-loven § 7 og Schengen-konvensjonens artikkel 96, og gi søkeren en rimelig frist til å uttale seg.

 • fremsetter ny søknad om beskyttelse innen ett år etter den datoen han eller hun, etter avslag på tidligere asylsøknad ble uttransportert, eventuelt forsvant. Politiet skal spørre søkeren om hvor han eller hun har oppholdt seg og hva søkeren har foretatt seg i tiden etter at forrige søknad ble avslått.

 • søker beskyttelse når politiet skal effektuere negative vedtak i andre typer utlendingssaker UDI kan også for andre grupper asylsøkere og i enkeltsaker instruere politiet til å foreta utvidet registrering der dette er hensiktsmessig. Dette kan være aktuelt i saker der det er snakk om søknader om beskyttelse på grunn av sosioøkonomiske forhold/arbeidsledighet og tilfeller der en utvidet registrering fullt ut vil være tilstrekkelig grunnlag til å fatte vedtak i saken. I saker der det blir foretatt utvidet registrering av familier med barn, skal politiet opplyse om barns rett til å bli hørt, se utlendingsforskriften §§ 17-3 og 17-4.

Politiet skal forhåndsvarsle søkerne om utvisning der dette er aktuelt. Dersom søkeren anfører et beskyttelsesbehov eller helseopplysninger som kan være relevante for et eventuelt oppholdsgrunnlag, skal saken sendes til UDI for intervju på vanlig måte.

5.4.2 Straffbare forhold etter ankomstregistrering

Hvis asylsøkeren blir anmeldt, siktet, eller ilagt reaksjoner for straffbare forhold i tiden etter at ankomstregistrering er foretatt, men før UDI har gjennomført asylintervju, kan det være aktuelt at politiet foretar kartlegging av asylgrunnlag mv. på samme måte som ved utvidet registrering. I slike tilfeller skal politiet kontakte UDIs asylavdeling for å avklare om politiet skal foreta utvidet registrering, eller om UDI skal gjennomføre ordinært asylintervju. Asylavdelingens telefonnummer fremgår av vedlegg nr. 5 til dette rundskrivet. Dersom UDI skal gjennomføre ordinært intervju, gir asylavdelingen beskjed til Koordineringsenheten (KOR) i Utlendingsdirektoratet.

Dersom politiet skal gjennomføre kartleggingen av asylgrunnlaget i disse tilfellene, forhåndsvarsler politiet søkeren om utvisning mv på samme måte som ved utvidet registrering pga straffbare forhold ved ankomstregistreringen.

5.4.3 Prioritert behandling utenom punkt 5.4.1 nr. 1 og 2

Dersom politiet i andre tilfeller enn nevnt ovenfor ser et behov for rask avgjørelse i asylsaken og eventuell utvisning, skal politiet kontakte Utlendingsdirektoratets asylavdeling for å avtale prioritering av saken, se vedlegg nr. 5 for telefonnummer, se også RS 2014-025.

5.4.4 Veiledning og advokatbistand

I alle saker der politiet skal gjennomføre utvidet registrering, eller kartlegge av asylgrunnlaget som i punkt 2 ovenfor, må politiet påse at søkeren får tilbud om individuell veiledning fra en uavhengig organisasjon, jf. utlendingsforskriften § 17-20 første ledd. Det er tilstrekkelig at veiledningen skjer ved utdeling av skriftlig materiale, eventuelt at søkeren kommuniserer med organisasjonen via telefon.

Politiet informerer søkeren om at han eller hun har rett til fri advokatbistand dersom Utlendingsdirektoratet avslår søknaden om beskyttelse, jf. utlendingsloven § 92 annet ledd.

Dersom politiet forhåndsvarsler om utvisning i forbindelse med den utvidede registreringen av søknad om beskyttelse, må politiet påse at søkeren får mulighet til å la seg bistå av advokat dersom han eller hun ønsker det, jf. utlendingsloven § 92 første ledd.

Advokaten skal ha kopi av forhåndsvarselet i slike saker. Politiet setter en rimelig frist til å komme med merknader før saken oversendes Utlendingsdirektoratet.

5.4.5. Bruk av tolk

I alle saker der politiet skal gjennomføre utvidet registrering, skal politiet bruke tolk dersom søkeren, og den som foretar registreringen, ikke kan kommunisere forsvarlig på et felles språk, jf. utlendingsforskriften § 17-21 tredje ledd.

I saker der politiet ikke benytter tolk, skal politiets begrunnelse for dette fremgå av rapporten fra den utvidede registreringen. Når politiet benytter tolk, skal tolken identifiseres med nummer eller kode i rapporten. Politiet skal også spørre søkeren om han eller hun har innvendinger mot tolken, og eventuelle innvendinger skal fremgå av rapporten.

5.5 Reisedokumenter/identifikasjon

I feltet for dokumenttype skal politiet angi hva slags ID-dokument søkeren har. Har søkeren flere IDdokumenter, og ingen av dokumentene er pass, velger politiet ut det mest relevante dokumentet og angir typen i det aktuelle feltet.

6. Samtykkeerklæring for informasjonsutveksling

Politiet skal be om samtykke fra søkeren til å utveksle informasjon med organisasjoner og andre lands myndigheter. Politiet skal benytte vedlagte erklæring, se vedlegg nr.4. De skal alltid vedlegge anmodninger om undersøkelser som sendes Kriminalpolitisentralen.

7. Oversendelse av registreringsskjemaet mv

Etter at politiet har gjennomført ankomstregistrering, skal de i alle sakene straks sendetverretatlig melding i DUF til Utlendingsdirektoratet. Dette gjelder uavhengig av om saken behandles etter Dublin-rutiner, av UDIs hjemmevakt eller på annen måte.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

 

Kontakt: ASA Fagstab

Latest changes
 • Endret: RS 2010-081 Bruk av ankomstregistreringsskjema ved søknad om beskyttelse (søknad om beskyttelse: del I) med vedlegg - utlendingsforskriften § 17-21 første ledd (8/7/2018)

  Henvisninger til utlendingsforskriften § 17-21 er rettet i tråd med at bestemmelsens tredje ledd ble opphevet med virkning fra 7. august 2018.

 • Endret: RS 2010-081 Bruk av ankomstregistreringsskjema ved søknad om beskyttelse (søknad om beskyttelse: del I) med vedlegg - utlendingsforskriften § 17-21 første ledd (7/31/2015)

  Rundskrivet er revidert, særlig delene om hvordan politiet skal fylle ut registreringsskjemaet og når de skal foreta utvidet registrering. Vedleggene (og nummereringen) er også oppdatert.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo