To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2010-089
Document-ID : RS 2010-089
Case-ID : 18/01191-1 (15/10313-26)
Last modified : 08.05.2019
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Politimestrene

Delegering av vedtaksmyndighet fra UDI til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften §§ 13-1, 13-2, 13-3, 13-5 og 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig måte

Innledning

Utlendingsdirektoratet har vedtaksmyndighet i saker om midlertidig og permanent oppholdstillatelse, fornyelse og tilbakekall. Utlendingsdirektoratet avgjør også spørsmål om vern mot utsendelse og søknad om reisebevis og utlendingspass, jf. utlendingsloven (utl) § 65 første ledd. Utlendingsdirektoratet kan delegere egen vedtakskompetanse til politiet i en del av disse sakene, jf utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften (utf) kapittel 13. Hvilke sakstyper dette gjelder for, fremgår av utlendingsforskriften § 13-1, § 13-2, § 13-3, § 13-5 og § 13-6.

Utlendingsdirektoratet delegerer herved vedtakskompetanse til politiet i sakstypene nevnt nedenfor. Utlendingsdirektoratets beslutning om å gi politiet vedtakskompetanse i disse sakene er godkjent av Justisdepartementet.

1. Delegering av vedtakskompetanse etter utlendingsforskriften § 13-1

Utlendingsdirektoratet gir politiet myndighet til å innvilge oppholdstillatelse i saker hvor søknad er fremmet fra riket, og det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, til

 • utlendinger som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på søkerens fødselstidspunkt, jf. utlendingsforskriften § 8-10, jf. utf § 13-1 første ledd bokstav a

 • utlendinger som har vært fast ansatt i norsk rederi og innehatt stilling om bord på skip registrert i Norsk Ordinært Register (NOR) i minst fire av de siste seks årene før søknad fremsettes, jf. utlendingsforskriften § 8-11, jf. utf § 13-1 første ledd bokstav b

 • sesongarbeidstakere, jf. utlendingsforskriften § 6-3, jf. utf § 13-1 første ledd bokstav c

 • barn som er født i riket og har begge foreldrene bosatt her, jf. utlendingsloven § 42 første ledd, jf. utf § 13-1 første ledd bokstav d

 • ektefelle, jf. utlendingsloven § 40, eller samboer som har levd i et fast og etablert samboerforhold i minst to år, jf. § 41 første ledd første punktum, til norsk borger bosatt i riket, jf. utf § 13-1 første ledd bokstav e

 • ektefelle, jf utlendingsloven § 40, eller samboer i henhold til utlendingsloven § 41 første ledd første punktum, til nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse når underholdskravet er oppfylt, jf utlendingsforskriften §§ 10-8 til 10-10. Det er det et vilkår at begge parter er over 23 år.

 • utlendinger som får oppholdstillatelse for studier etter utlendingsforskriften § 6-19 første ledd dersom studenten enten:

  • er formidlet gjennom Momento Education, AFS Norge Internasjonal Utveksling, My Education, Fulbright, Youth for Understanding (YFU), STS High School Foundation (STS), Explorius, Rotary eller Norges Forskningsråd (NFR),

  • har stipend fra norsk offentlig institusjon, eller

  • skal studere ved høyere utdanningsinstitusjon innenfor rammen av utvekslings-ordning i EU-regi eller i henhold til bilateral avtale mellom norsk og utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon, jf. utf § 13-1 første ledd bokstav g.
 • utlendinger som får oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-20 første ledd, jf. utf § 13-1 første ledd bokstav g

 • utlendinger som får oppholdstillatelse som praktikant etter utlendingsforskriften § 6-21 dersom praktikanten er formidlet gjennom organisasjon eller deltar i utvekslings-ordning i EU-regi, jf. utf § 13-1 første ledd bokstav g

 • utlendinger under søknadsbehandlingen, jf. utlendingsloven § 57, når politiet har saksdokumentene, jf. utf § 13-1 første ledd bokstav h

2. Delegering av vedtakskompetanse etter utlendingsforskriften § 13-2

Utlendingsdirektoratet gir politiet myndighet til å innvilge søknad om fornyelse av oppholdstillatelse i tilfeller hvor det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, unntatt i saker som gjelder

 • oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende etter utlendingsforskriften § 6-18, jf. utf § 13-2 første ledd bokstav a

 • oppholdstillatelse til studenter etter utlendingsforskriften § 6-19, med mindre søkeren er student ved universitet eller høgskole eller elev ved Røde Kors Nordisk United World College, Skagerak International School og andre skoler med IB-linje. Dersom det av utdanningsinstitusjonens uttalelse fremkommer at fornyet tillatelse til deltids-arbeid antas å være til ulempe for gjennomføringen av utdanningen, skal politiet sende saken til Utlendingsdirektoratet for behandling, jf. utf § 13-2 første ledd bokstav b

 • oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 74 til utlendinger som er vernet mot utsendelse, jf. utf § 13-2 første ledd bokstav e

3. Delegering av vedtakskompetanse etter utlendingsforskriften § 13-3

Utlendingsdirektoratet gir politiet myndighet til å innvilge søknad etter utlendingsloven § 62 første ledd og utlendingsforskriften § 11-1 første ledd og annet ledd første punktum i saker hvor det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt.

4. Delegering av vedtakskompetanse etter utlendingsforskriften § 13-5

Utlendingsdirektoratet gir politiet myndighet til å innvilge søknad om reisebevis for flyktning eller utlendingspass til barn under 16 år, når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, og

 1. begge foreldrene har eller får reisebevis eller utlendingspass, eller

 2. barnet er blitt gjenforent med eller kom sammen med en av foreldrene, og denne har eller får reisebevis eller utlendingspass.

5. Delegering av vedtakskompetanse etter utlendingsforskriften § 13-6 

Utlendingsdirektoratet gir politiet myndighet til å innvilge søknad om fornyelse av reisebevis for flyktninger og utlendingspass når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt.

6. Delegering av myndighet til å avvise søknader etter utlendingsforskriften § 10-2 tiende ledd

Utlendingsdirektoratet gir politiet myndighet til å fatte vedtak om avvisning i situasjonene angitt nedenfor. Kompetansen til å avvise søknader kommer i tillegg til politiets plikt etter forvaltningsloven § 11 til å veilede søkerne om hvordan det søkes om tillatelse

 • når søknaden ikke er fremmet på fastsatt skjema

 • når søknaden ikke er underskrevet

 • når søknaden ikke er fremmet i rett politidistrikt, jf. utlendingsforskriften § 10-2 femte ledd første og annet punktum

 • når arbeidsgiver eller oppdragsgiver leverer søknad uten nødvendig fullmakt, jf. utlendingsforskriften § 10-2 femte ledd siste punktum, jf § 10-3 første ledd

 • når søknad er levert av person med fullmakt, men hvor vedkommende ikke er arbeidsgiver eller oppdragsgiver, jf. utlendingsforskriften § 10-2 femte ledd siste punktum, jf. § 10-3 første ledd

 • når det ikke er betalt nødvendig gebyr for behandling av søknaden, jf utlendingsforskriften § 10-2 tiende ledd


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen

 

Latest changes
 • Endret: RS 2010-089 Delegering av vedtaksmyndighet fra UDI til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften §§ 13-1, 13-2, 13-3, 13-5 og 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig måte (5/8/2019)

  Endringen innebærer at organisasjonen Momento Education er lagt til på listen for godkjente utvekslingsorganisasjoner. Organisasjonen er lagt til i punkt 1.

 • Endret: RS 2010-089 Delegering av vedtaksmyndighet fra UDI til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften §§ 13-1, 13-2, 13-3, 13-5 og 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig måte (3/9/2018)

  Rundskrivet er oppdatert under punkt 1. Organisasjonen ASSE eksisterer ikke lenger og erstattes av utvekslingsorganisasjonen My Education. NOMA eksisterer heller ikke lenger, og slettes fra listen.

 • Endret: RS 2010-089 Delegering av vedtaksmyndighet fra UDI til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften §§ 13-1, 13-2, 13-3, 13-5 og 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig måte (12/22/2014)

  Rundskrivets punkt 6 er oppdatert ved at politiet også skal fatte vedtak om avvisning når det ikke er betalt nødvendig gebyr for behandling av søknaden.

 • Endret: RS 2010-089 Delegering av vedtaksmyndighet fra UDI til politiet - utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften §§ 13-1, 13-2, 13-3, 13-5 og 13-6, og delegering av myndighet til å avvise søknader som ikke er fremsatt på riktig måte (11/11/2014)

  Rundskrivet er oppdatert slik at punkt 1, kulepunkt 7, samsvarer med RS 2010-101 punkt 7. I punkt 6 er henvisningene til utlendingsforskriften § 10-2 oppdatert.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo