To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2010-158
Document-ID : RS 2010-158
Case-ID : 16/05763
Last modified : 21.02.2018
Documentdate : 01.01.2010
Receiver :

Asylavdelingen
Politidistriktene
Politiets utlendingsenhet

Saksgang i asylsaker


1. Innledning

2. Negativt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet i første instans

2.1. Innledning

2.2. Underretting

2.2.1. Underretting av vedtak ved advokat

2.2.2 Underretting der søkeren ikke ønsker advokat

2.2.3 Kopi til Politiets utlendingsenhet

2.3. Klage og begjæring om utsatt iverksetting

2.3.1. Klage innkommer

2.3.2. Behandling av klagen

2.4. Vedtaket påklages ikke

2.5 Iverksettelse

3. Positivt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet i første instans

3.1 Ivaretakelse av søkerens rettssikkerhet

3.2 Vurderingskriterier knyttet til bruk av tolk ved underretting av vedtak

3.3 Innhold i underrettingen

3.4 Klage over positivt vedtak (statusklage)

4. Saksgang etter at Utlendingsnemnda har fattet endelig vedtak

4.1. Underretting og oversendelse av Utlendingsnemndas vedtak

4.2. Oppfølging av positive vedtak - Reisedokument.

5. Uttransportering

1. Innledning

Formålet med rundskrivet er å gi en oversikt over saksgangen og korrespondansen mellom de ulike aktørene som behandler asylsaker i utlendingsforvaltningen etter at vedtak er fattet i første instans.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at rundskrivet i det store og hele tar utgangspunkt i håndteringen fra Utlendingsdirektoratets side.

Rundskrivet gjelder saker behandlet i elektronisk saksflyt (eSak), men kan anvendes på papirsaker så langt det passer. Rundskrivet beskriver ikke fremgangsmåten i Datasystemet for utlendings- og flyktningssaker (DUF). Fremgangsmåten i DUF er beskrevet i egen brukerveiledning.

Rundskrivet gjelder ikke saker som behandles etter Dublin III-forordningen, se eget RS 2014-001 Retningslinjer for behandling av saker som er omfattet av Dublinforordningen. Rundskrivet gjelder heller ikke saker som behandles i 48timers prosedyren, se eget rundskriv for disse sakene RS 2011-030 48-timers prosedyren.

2. Negativt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet i første instans

2.1. Innledning

Når Utlendingsdirektoratet fatter vedtak i første instans, som innebærer at asylsøkeren skal forlate landet, vil klagefrist, frist for begjæring om utsatt iverksetting og utreisefrist fremgå av vedlagt forside til vedtaket.

Klagefrist, frist for begjæring om utsatt iverksetting og utreisefrist settes som hovedregel til tre uker.

For fastsettelse av kortere utreisefrist, se IM 2011-003 Fastsettelse av utreisefrist i vedtak som innebærer en plikt til å forlate Norge etter utlendingsloven § 90 sjette ledd pkt 2.3.

Etter lovens § 90 femte ledd kan det settes kortere frist for innsending av begjæring om utsatt iverksetting. Dette gjelder særlig saker der Utlendingsdirektoratet mener at det er åpenbart at vilkårene i lovens § 73 ikke er oppfylt.

2.2. Underretting

2.2.1. Underretting av vedtak ved advokat

Utlendingsdirektoratet sender vedtaket og saksdokumentene til søkerens advokat. Søkeren er formelt underrettet fra det tidspunktet advokaten har mottatt vedtaket jf. forvaltningsloven (fvl) § 12 tredje ledd, jf. fvl § 27. Advokaten skal underrette søkeren om vedtaket, klageadgangen, klagefristen, frist for begjæring om utsatt iverksetting og utreisefristen, jf. forvaltningsloven § 27. Fristene fremgår av vedlagt forside til vedtaket. Videre skal advokaten informere om ordningen med assistert retur gjennom IOMs returprogram, og om konsekvensene ved ikke å returnere innen utreisefristen. Informasjon om returprogrammet fremkommer av avslagsvedtaket.

For mer informasjon om advokatens oppgave ved underretting om negative vedtak i asylsaker, se RS 2018-002 Retningslinjer for advokater som deltar i utlendingsdirektoratets advokartordning i søknader om beskyttelse samt generelt om advokatordningen pkt. 6.

2.2.2 Underretting der søkeren ikke ønsker advokat

I disse sakene sendes vedtaket til Politiets utlendingsenhet som setter utreisefrist, klagefrist og frist for begjæring om utsatt iverksetting.

Dersom søkeren ikke har advokat/fullmektig og er registrert forsvunnet/ikke har kjent adresse, se RS 2014-020 Retningslinjer for når asylsøkere forsvinner og melder seg på nytt eller påtreffes pkt 3.2 og pkt 4.

2.2.3 Kopi til Politiets utlendingsenhet

Utlendingsdirektoratet sender tverretatlig melding i DUF om at vedtak er fattet, til Politiets utlendingsenhet (PU) som har ansvar for iverksetting av vedtak som er endelig. Fristene fremgår av vedlagt forside til vedtaket.

2.3. Klage og begjæring om utsatt iverksetting

2.3.1. Klage innkommer

Advokaten sender klage og eventuell begjæring om utsatt iverksetting direkte til Utlendingsdirektoratet, jf forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a. Klage med eventuell begjæring om utsatt iverksetting, registreres som ”Klag” i DUF. En del advokater sender inn klager som er gitt betegnelsen ”foreløpig klage”. Vedtaket anses påklaget også når klagen er gitt denne betegnelsen og klagen registreres som hendelsestype ”Klag” i DUF. Advokaten kan kun registrere inn én klage per vedtak. Dersom advokaten skal sende inn en utdypende klage skal dette registreres som tilleggsdokumentasjon/tilsvar/annet. I tilfelle begjæring om utsatt iverksetting kommer inn separat, registreres denne som ”KORI” i DUF. I tilfelle hvor det kommer inn klage uten at det er innkommet separat begjæring om utsatt iverksetting, anses klagen å inneholde slik begjæring.

2.3.2. Behandling av klagen

UDI vurderer eventuell omgjøring på bakgrunn av klagen, og tar stilling til begjæringen om utsatt iverksetting.

Saksbehandler skal ta stilling til begjæring om utsatt iverksettelse samtidig med behandling av klagen dersom klagen behandles innen utløpet av utreisefristen. Saksbehandler skal ta stilling til begjæringen om utsatt iverksettelse senest samtidig med at utreisefristen utløper. I saker der det ikke er satt utreisefrist, skal saksbehandler ta stilling til begjæring om utsatt iverksettelse så snart som mulig.

Dersom UDI ikke omgjør vedtaket etter klage, sendes klageoversendelsen til UNE for klagebehandling. Dette gjøres kun elektronisk i DUF. Klageoversendelsen sendes i kopi til søkerens advokat.

Utlendingsdirektoratet sender beslutning om ja til utsatt iverksetting til advokaten med kopi til Politiets Utlendingsenhet. I de tilfeller beslutningen vedrørende begjæring om utsatt iverksetting er integrert i klageoversendelsen, sendes det melding om utsatt iverksettelse i DUF til Politiets Utlendingsenhet.

Dersom Utlendingsdirektoratet beslutter å avslå begjæring om utsatt iverksetting, registreres dette som en beslutning i DUF. Beslutningen sendes til søkerens advokat. I de sakene hvor politiet har bedt om at saken prioriteres, sendes beslutningen kun til Politiets utlendingsenhet, og ikke til advokaten. Dette er begrunnet i hensynet til unndragelsesfare.

2.4. Vedtaket påklages ikke

Vedtaket er endelig dersom det ikke påklages. Saksansvaret overføres til Politiets utlendingsenhet som har ansvaret for å iverksette vedtaket. Asylavdelingen sender egen varsling til Politiets utlendingsenhet om at vedtaket er endelig og kan iverksettes. Dersom politiet ønsker å iverksette i en sak der slik varsel ikke er mottatt, må saksbehandler i UDI kontaktes.

2.5 Iverksettelse

Etter utlendingsloven § 90 femte ledd kan vedtak i asylsak som innebærer at utlendingen må forlate Norge, som hovedregel ikke iverksettes før det er endelig. Unntatt fra dette er blant annet saker hvor direktoratet mener at det er åpenbart at omstendigheter som nevnt i lovens § 73 ikke foreligger, jf § 90 femte ledd bokstav c.

Vedtak kan iverksettes når utreisefristen er utløpt og det foreligger en beslutning om å avslå begjæring om utsatt iverksetting eller vedtaket ikke er påklaget og dermed anses som endelig. Utreisefristen avbrytes dersom direktoratet beslutter å ta til følge begjæring om utsatt iverksetting.

Politiet kan ikke iverksette et vedtak før UDI har besluttet nei til begjæring om utsatt iverksettelse, eller UDI har gitt beskjed til politiet via DUF at vedtaket ikke er påklaget og derfor kan iverksettes.

3. Positivt vedtak fattet av Utlendingsdirektoratet i første instans

Direktoratet sender det positive vedtaket direkte til det politidistriktet der søkeren er registrert som bosatt, med kopi til Politiets Utlendingsenhet. Dette gjelder både i de tilfeller der søkeren bor i mottak og når søkeren bor privat. Politiet skal også registrere underrettingen i DUF. Direktoratet skal også sende en kopi av vedtaket direkte til søkeren, både der søkeren bor på mottak eller bor privat.

Politidistriktet innkaller søkeren skriftlig så raskt som mulig, fortrinnsvis innen én uke etter at de har fått tverretatlig melding om vedtaket i DUF. Det bør fremgå av innkallingen at søkeren skal kontakte politiet snarest mulig, og helst innen syv dager.

Politidistriktet rekvirerer eventuelle originaldokumenter som befinner seg hos Politiets utlendingsenhet, eventuelt annet sted i henhold til registrering i DUF. Dersom søkeren har fått tildelt advokat før UDI fatter vedtak i saken, sendes det positive vedtaket til lokalt politidistrikt med kopi til advokaten. Det er da søkerens advokat som skal underrette om vedtaket og eventuell klageadgang og klagefrist.

3.1 Ivaretakelse av søkerens rettssikkerhet

Underretning om vedtaket skal gjennomføres på en måte som ivaretar hensynet til søkerens rettsikkerhet, slik at søkeren forstår de rettigheter og plikter som fremgår av vedtaket. Politiet skal ved underrettingen forsikre seg om at søkeren har forstått innholdet i vedtaket, og vurdere om det er behov for å innkalle tolk eller bruke telefontolkning ved underretting av vedtaket.

Politiet må vurdere hvilke metoder for underretting som kan være aktuelle i den enkelte sak.

Bruk av tolk vil i utgangspunktet ikke være nødvendig i følgende tilfeller:

 1. Søkeren selv eller ektefelle, samboer eller registrert partner snakker og forstår norsk.
 2. Søkeren selv eller ektefelle, samboer eller registrert partner snakker og forstår et annet språk som politiet kan formidle vedtakets innhold på.
 3. Søkeren selv har med eller kan skaffe en egnet person, med tilstrekkelige kunnskaper i norsk og det aktuelle språket.
 4. Politiet har tilgjengelige ressurser med rett språkkompetanse som kan foreta underrettingen.

Familiemedlemmer eller andre personer bør ikke brukes som tolk dersom dette vil være betenkelig ut fra opplysninger i saken. Barn under 18 år skal ikke under noen omstendighet benyttes som tolk. I andre tilfeller må politiet vurdere å innkalle tolk eller bruke telefontolkning. Se punkt 3.2.

3.2 Vurderingskriterier knyttet til bruk av tolk ved underretting av vedtak

I henhold til forvaltningens veiledningsplikt etter fvl. § 11, bør politiet vurdere å benytte tolk ved underretting av positive vedtak i asylsaker.

Politiet bør særlig vurdere å benytte tolk ved underrettingen av positive vedtak der:

 • Det fremgår av den tverretatlige meldingen i DUF eller på annen måte, at søker er analfabet
 • Søker har fått en tillatelse etter utlendingsloven § 28, med begrenset varighet på grunn av tvil om identitet
 • Søker har fått en tillatelse etter utlendingsloven § 38 femte ledd, med begrensninger på grunn av ikke dokumentert identitet eller tvil om identitet

3.3 Innhold i underrettingen

Politiet skal ved underrettingen:

1. Orientere søker om vedtaket, herunder innholdet i oversendelsesbrevet og konklusjonen i vedtaket. Det er særlig viktig at politiet informerer søkeren om hvilke rettigheter og plikter som følger av vedtaket.

1.1 Eventuelt informere om fristen for å søke om familiegjenforening innen ett år for at referansepersonene skal være unntatt fra underholdskravet.

1.2 Eventuelt informere søkeren om hva som skal til for å oppheve begrensninger satt i vedtaket.

1.3 Eventuelt orientere søkeren om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåten for klage.

2. Informere om retten til innsyn i sakens dokumenter.

3. Informere om varigheten av tillatelsen og om frist for fornyelse.

4. Utstede eventuelt reisedokument og informere om eventuelle begrensninger i reisedokumentet.

5. Gi informasjon om at søkeren kan utvises og tillatelsen trekkes tilbake dersom søkeren bryter norsk lov.

6. Gi informasjon om at tillatelsen kan kalles tilbake, dersom søkeren reiser til landområdet beskyttelsesbehovet knytter seg til.

7. Gi informasjon om at søkeren kan søke om støtte til tilbakevending.

8. Utstede oppholdskort

Når politiet underretter om at søkeren har fått innvilget begrenset tillatelse etter utlendingsloven § 38 femte ledd, skal politiet i tillegg informere søkeren om innholdet i følgeskrivet.

3.4 Klage over positivt vedtak (statusklage)

Eventuell statusklage skal etter forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a sendes til UDI til forberedende behandling.

Utlendingsdirektoratet vurderer eventuell omgjøring. Dersom direktoratet mener det ikke er grunnlag for omgjøring, oversendes saken til Utlendingsnemnda for klagebehandling. Det sendes kopi av klageoversendelsen til søkerens advokat.

4. Saksgang etter at Utlendingsnemnda har fattet endelig vedtak

4.1. Underretting og oversendelse av Utlendingsnemndas vedtak

Utlendingsnemnda underretter om vedtaket gjennom advokat. Saksdokumentene oversendes til Utlendingsdirektoratet elektronisk via DUF.

For øvrig vises det til Utlendingsnemndas nettsider for oppdatert informasjon om UNEs håndtering av saker. Se spesielt RB-18 Fastsettelse av utreisefrist og underretning om vedtak.

4.2. Oppfølging av positive vedtak - Reisedokument.

I saker der Utlendingsnemnda har omgjort Utlendingsdirektoratets vedtak og ber direktoratet ta stilling til om det skal gis reisedokument, oppretter Utlendingsdirektoratet sak vedrørende reisedokument. Opprettelse av sak om reisedokument skjer ved mottak av tverretatlig melding i DUF om at positivt vedtak er fattet.

Utlendingsdirektoratet fatter vedtak i reisedokumentsaken så snart som mulig.

5. Uttransportering

Uttransportering skjer når vedkommende ikke har reist ut innen fastsatt utreisefrist og heller ikke har søkt om å få delta i IOMs returprogram. Søknad om assistert retur leveres til IOM og behandles av IOM og UDI. Utreisefristen avbrytes ikke i saker der søkeren får avslag på søknad om assistert retur med IOM eller trekker sin søknad om assistert retur. Når en person har søkt om assistert retur via IOM, avbrytes utreisefristen dersom personen gjennomfører reisen med IOM selv om utreisen skjer etter fastsatt frist.

Politiet kan føre en utlending ut av riket innen utløpet av utreisefristen om det er konkrete holdepunkter for at vedkommende ikke vil overholde fristen og det fremgår av DUF at vedtaket kan iverksettes, se § 90 syvende ledd, jf. femte ledd.

Politiet skal sjekke om det er registrert noen ubesvart omgjøringsanmodning i saken eller om UNE har avvist en omgjøringsanmodning uten å ta stilling til nye anførsler om beskyttelse. I så fall skal politiet kontakte UNE per telefon før uttransportering kan skje. I denne forbindelse skal den aktuelle personen i UNE gi beskjed til politiet om hvorvidt vedtaket kan iverksettes.

Hvis en utlending er under utredning eller behandling for tuberkuløs sykdom (tuberkulose), skal politiet kontakte UDI eller UNE, som vurderer om det skal settes en lengre utreisefrist, jf. utlendingsforskriften § 17-14.

I saker der UNE har mottatt en stevning og/eller begjæring om midlertidig forføyning vises det til UNEs interne retningslinjer: IR-11 Håndtering av rettssaker i UNE kapittel 2 og RB-21 Behandling av anmodning om omgjøring av UNEs vedtak.

Politiet registrerer uttransporteringsrapporten elektronisk i DUF på personen og i gjeldende sak. Politiet registrerer vedtaket som iverksatt.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen fagstab

Latest changes
 • Endret: RS 2010-158 Saksgang i asylsaker (2/21/2018)

  Det er presisert under punkt 5 om uttransportering at dersom utlendingen er under utredning eller behandling for tuberkuløs sykdom (tuberkulose), så skal politiet kontakte UDI eller UNE, som skal vurdere om det skal settes en lengre utreisefrist, jf. utlendingsforskriften § 17-14.

 • Endret: RS 2010-158 Saksgang i asylsaker (2/22/2017)

  Ny rutine i Asylavdelingen innebærer at alle positive vedtak skal sendes direkte til søkeren. Endringen er inntatt i rundskrivets kapittel 3.

 • Endret: RS 2010-158 Saksgang i asylsaker (11/13/2014)

  Rundskrivet som gjelder for UDI og politiet er oppdatert. Endringene er blant annet gjort for å få klarere rutiner for politiets oppgaver ved underretting av positive vedtak og bruk av tolk ved underrettingen. Disse rutinene er nå beskrevet i rundskrivets punkt 3. Rundskrivet er ellers generelt oppdatert i henhold til dagens rutiner i asylsaker.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo