To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2010-172
Document-ID : RS 2010-172
Case-ID : 09/1952-45
Last modified : 02.05.2014
Documentdate : 20.10.2011
Receiver :

Utenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politiet

Visumhåndboken (Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas)

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2005-019 «Konsulærinstruksen – Common Consular Instructions on Visas». Konsulærinstruksen ble opphevet ved ikrafttredelsen av Visumforordningen (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 810/2009) 5. april 2010, og har blitt erstattet av Visumhåndboken.

2. Visumhåndboken

Utlendingsdirektoratet gjør gjennom dette rundskrivet visumhåndboken med tilhørende vedlegg til del av norsk regelverk, jf. utlendingsforskriften §§ 3-16 – 3-19. Håndboken er utgitt som vedlegg til EU-Kommisjonens beslutning av 19. mars 2010 (C (2010) 1620 final) med endringer av 4. august 2011 (C (2011) 5501 final). En oppdatert utgave av visumhåndboken med vedlegg kan finnes her.

Visumhåndboken er utarbeidet av Schengenlandene i fellesskap, og inneholder omforente retningslinjer, anvisninger på «beste praksis» og anbefalinger som medlemsstatene har blitt enige om å legge til grunn i sin visumpraksis. Håndboken gir således praktisk veiledning for visumarbeidet, og supplerer Visumforordningen i henhold til forordningens artikkel 51.

3. Forholdet mellom Visumforordningen, Visumhåndboken og UDIs øvrige rundskriv om visum

Visumhåndboken skal være hovedverktøyet for medlemsstatene når man skal utføre oppgaver knyttet til visumsaksbehandling. Derfor er det slått fast i kommisjonsbeslutningen av 19. mars 2010 at medlemsstatene ikke skal ha nasjonale retningslinjer som gjentar eller står i motstrid med retningslinjene i håndboken.

Retningslinjer i Visumhåndboken kan ikke stå i strid med regler gitt i Visumforordningen. Visumhåndboken kan heller ikke pålegge medlemsstatene plikter, eller tilføye nye regler, ut over det som følger av Visumforordningen.

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Området for visum, arbeid og studier

Latest changes
  • Changed: RS 2010-172 Visumhåndboken (Handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas) (5/2/2014)

    This circular, which is directed to the foreign service missions and the police, has been updated as a result of the revision of the Schengen Borders Code (regarding calculation of periods of stay etc). The circular is also updated to clarify the content.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo