To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2010-197
Document-ID : RS 2010-197
Case-ID : 10/4374-2 (16/05079-5)
Last modified : 01.10.2016
Documentdate : 21.12.2010
Receiver :

Politimestrene

Instruks om utsatt iverksettelse i saker vedrørende barn født i Norge – avslag grunnet ikke oppfylt underholdskrav

1. Innledning

Justisdepartementet har den 16.12.2010 i instruks GI-30/2010 instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om tolkingen av utlendingsforskriften § 10-11, som fastsetter at det kan gjøres unntak fra underholdskravet i saker om familieinnvandring ”dersom særlige menneskelige hensyn tilsier det”.

Dette rundskrivet gir retningslinjer til politiet om å utsette iverksettelsen av vedtak om familieinnvandring fattet av UDI, hvor avslagsgrunnen skyldes at underholdskravet i utlendingsforskriften §§ 10-8 til 10-10 ikke er oppfylt, og hvor søkeren er et barn født i Norge.

2. Utlendingsloven § 90 tiende ledd

Utlendingsdirektoratetet kan instruere politiet om å utsette iverksettingen av et vedtak som er truffet av UDI, jf. utlendingsloven § 90 tiende ledd annet punktum.

2.1 Saker instruksen omfatter

UDI instruere med dette politiet om å utsette iverksettelsen av vedtak om familieinnvandring som innebærer at utlendinger plikter å forlate riket, når avslagsgrunnen skyldes at underholdskravet i utlendingsforskriften §§ 10-8 til 10-10 ikke er oppfylt og

  • søkeren er barn, jf. ulendingsloven § 42, som er født i Norge, og
  • referansepersonen er norsk eller nordisk borger, utlending med permanet oppholdstillatelse eller utlending med oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Utlendingsdirektoratet ber politiet om å utsette iverksettelsen både i de sakene hvor søkeren ikke har påklaget UDIs vedtak rettidig, og i de sakene hvor UDI ikke har samtykket til utsatt iverksettelse av vedtaket.

2.1.1 Varighet av utsettelsen

Utsettelse av iverseksettingen av de aktuelle sakene gjelder frem til det foreligger endelig vedtak i Utlendingsnemnda.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Snorre Sæther
områdeleder

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandring

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo