To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Redaksjonell anmerkning: Rundskrivet er under revidering for å innarbeide utl. § 84b om unntak fra taushetsplikt for mottaksansatte. Se i mellomtiden RS 2010-149 om taushetsplikt punkt 4.2 og instruks GI-10/2016 - Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet (27.2.2017)

UDI circulars

RS 2011-003
Document-ID : RS 2011-003
Case-ID : 10/3501-1 (17/02805-2)
Last modified : 12.07.2017
Documentdate : 12.01.2011
Receiver :

Driftsoperatører for statlige mottak
Statlige mottak

Reglement for drift av statlige mottak

1. Innledning

2. Målsettinger

2.1. Transittmottak

2.2. Ordinære mottak

3. Rammer

3.1. Overordnede styringsdokumenter

3.2. UDIS styringsdokumenter

4. UDIs ansvar

4.1. Kontroll av asylmottak

4.2. Drift

4.3. Informasjonssikkerhet

4.4. Informasjon, rådgivning og opplæring

5. Driftsoperatørs ansvar

5.1. Kontroll av asylmottak

5.2. Drift

5.3. Informasjonssikkerhet

5.4. Opplæring og veiledning

6. Sluttbestemmelser

6.1. Fortolkning og dispensasjon

6.2. Revidering

1. Innledning

Utlendinger som har søkt om beskyttelse i Norge har lovfestet rett til innkvartering, jf utlendingsloven § 95. Innkvarteringen er differensiert i forhold til hvilken fase av asylprosessen disse befinner seg i:

 • Transittmottak: perioden fra ankomst og registrering til helseundersøkelse og asylintervju er foretatt

 • Ordinære mottak: perioden under søknadsbehandlingen, og frem til endelig avslag eller bosetting

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for at mottaksapparatet har tilstrekkelig antall plasser. Et antall driftsoperatører drifter mottakene på vegne av, og etter avtale med direktoratet. Dette rundskrivet (heretter kalt driftsreglementet) fastslår hvilke målsettinger og rammer som gjelder for mottaksappratet generelt, for den enkelte mottakstype spesielt, samt hvilken ansvarsdeling det er mellom UDI og driftsoperatør. Driftsreglementet er dermed førende både for UDIs styring og for driftsoperatørs utøvende virksomhet.

2. Målsettinger

Mottaksapparatet skal utgjøre et nøkternt og forsvarlig innkvarteringstilbud, med tilknyttede midler til livsopphold. Mottakene skal differensieres i henhold til fasene i asylprosessen.

Mottaksansattes rolle skal primært være å veilede beboerne, samt legge til rette for å realisere målsettingene i dette dokumentet.

Det enkelte mottak skal

 • drives i henhold til politiske mål og føringer, samt de retningslinjer som UDI fastsetter

 • ha en bemanning og ansvars- og oppgavefordeling mellom driftsoperatør, ledelse og ansatte som sikrer at oppgavene løses i tråd med styringsdokumentene

 • ivareta beboernes behov for trygghet og sikkerhet

2.1. Transittmottak

Transittmottakene skal ivareta utlendingsmyndighetenes behov for effektiv gjennomføring av blant annet asylintervju og helseundersøkelse. Mottakene skal differensieres i forhold til forventet oppholdstid i transitt og utfall av asylsaksbehandlingen for ulike grupper.

Det enkelte transittmottak skal

 • ivareta beboernes behov for informasjon og aktivitet under oppholdet

2.2. Ordinære mottak

De ordinære mottakene skal bidra til at beboerne kan ivareta egen livssituasjon under mottaksoppholdet, samt forberede de på retur til hjemlandet eller bosetting i Norge. Mottakene skal differensieres slik at det eksisterer ulike boløsninger, bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige over 15 år og tilrettelagte avdelinger for personer med særskilte hjelpebehov.

Det enkelte ordinære mottak skal

 • være et mest mulig normalt bosted for personer i en unormal livssituasjon.

 • drives på en måte som gir beboerne muligheter til praktisk deltakelse i og reell innflytelse på saker som angår de

 • ha et beboerrettet arbeid med tiltak som er differensiert i forhold til beboernes behov, bidrar til en meningsfylt hverdag og gir den enkelte muligheter til å ivareta sitt språk og sin kultur

3. Rammer

Rammene for UDIs styring av mottaksapparatet er å finne i styringsdokumentene.

3.1. Overordnede styringsdokumenter

Alle mottak skal drives innenfor rammene av

 • gjeldende lover og forskrifter

 • gjeldende stortingsmeldinger om statens asyl- og flyktningepolitikk

 • gjeldende handlingsplaner om arbeidet med asylsøkere og flyktninger

Det enkelte års plan- og styringsdokumenter for UDI har også betydning for mottaksdriften. Dette gjelder

 • Stortingsproposisjon nr.1 (nasjonalbudsjettet)

 • tildelingsbrevet til UDI

 • UDIs virksomhetsplan

3.2. UDIS styringsdokumenter

UDI utarbeider retningslinjer til driftsoperatør og mottak basert på dokumentene over. Disse har form av rundskriv/vedlegg til rundskriv og kan inneholde:

 • reglementer

 • krav

 • rutiner

 • føringer og veiledere

4. UDIs ansvar

UDI har det overordnede ansvaret for å iverksette statens politikk med hensyn til mottaksapparatet. Dette styringsansvaret innebærer at direktoratet kan instruere driftsoperatør innenfor rammene av driftsavtalen.

4.1. Kontroll av asylmottak

UDI fører løpende kontroll med at mottaksapparatet drives i henhold til styringsdokumentene. Direktoratet fører også kontorll med det enkelte mottak, evaluerer driften og gir om nødvendig pålegg om retting av feil og mangler.

4.2. Drift

UDI styrer kapasitetsutnyttelsen i mottaksapparatet, disponerer plassene samt avgjør hvem som skal bo i hvilke mottak.

Region- og mottaksavdelingen (RMA) ved de operative enhetene ivaretar løpende kontakten mellom direktoratet og mottaksapparatet, og er behandlende instans i saker som gjelder beboere og drift. Avdelingsdirektøren i RMA er klageinstans for vedtak fattet av de operative enhetene.

4.3. Informasjonssikkerhet

UDI er behandlingsansvarlig for personopplysninger om beboere i mottakssystemet, og skal sikre at kravene i lov og forskrift om personopplysninger ivaretas.

4.4. Informasjon, rådgivning og opplæring

UDI gjør DRO kjent med gjeldende styringsdokumenter og vesentlige endringer i disse, samt informerer løpende om andre forhold av betydning for driften.

UDI gir råd om forhold som angår mottaksdriften og gir opplæring på prioriterte områder innenfor direktoratets ansvarsfelt.

5. Driftsoperatørs ansvar

Driftsoperatør har det utøvende ansvar for mottaksdriften og sikrer at mottaket drives i tråd med krav og intensjoner i styringsdokumentene, og i tråd med god forretningsskikk. UDI anbefaler at daglig drift, samt personal- og økonomiforvaltning blir delegert til mottaksledelsen.

5.1. Kontroll av asylmottak

Driftsoperatør sørger for at anmeldte kontroller blir forberedt, deltar i kontrollene og følger opp UDIs rapporter fra kontrollene.

5.2. Drift

Driftsoperatør ansetter det antall personer som er nødvendig, og sørger for at personalet er kvalifisert til å løse de oppgavene mottaket skal ivareta. Driftsoperatør og personalet er forpliktet til å gjøre seg kjent med og praktisere gjeldende styringsdokumenter.

Driftsoperatør sørger for at drift og økonomiforvaltning blir planlagt og evaluert i tråd med retningslinjene.

Driftsoperatør sørger for at det ikke forekommer sammenblanding av eierinteresser når det gjelder kjøp av refunderbare varer eller tjenester.

5.3. Informasjonssikkerhet

Driftsoperatør sørger for at UDIs krav til informasjonssikkerhet ivaretas, herunder databehandling og taushetsplikt.

Driftsoperatør er UDIs databehandler for personopplysninger om beboere i mottakssystemet, og skal påse at kravene i lov og forskrift om personopplysninger ivaretas. Driftsoperatør inngår databehandleravtale med UDI.

Ansatte i mottak med kommunal driftsoperatør har lovbestemt taushetsplikt ihht forvaltningsloven. UDI har pålagt ansatte i mottak med privat driftsoperatør samme taushetsplikt, men denne gjelder ikke overfor UDI.

5.4. Opplæring og veiledning

Driftsoperatør sørger for at alle ansatte får den opplæring og veiledning som er nødvendig for å ivareta de oppgavene de er satt til å løse.

Driftsoperatør sørger for at ansatte deltar på kurs og seminarer i regi av UDI.

6. Sluttbestemmelser

6.1. Fortolkning og dispensasjon

UDI håndhever og fortolker driftsreglementet og de retningslinjer som følger av dette. Dispensasjon fra reglementet, eller enkeltbestemmelser i dette, kan bare gis av UDI.

6.2. Revidering

UDI er ansvarlig instans for endringer eller revideringer av driftsreglementet, og for retningslinjer som følger av dette.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, operative enheter
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab

 

Latest changes
 • Endret: RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (7/12/2017)

  Rundskrivet er oppdatert i tråd med gjeldende begrepsbruk. Begrepene tilsyn og etterkontroll er erstattet med kontroll av asylmottak.

 • Changed: RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (10/19/2012)

  The circular's chapter 2.3 has been removed.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo