To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2011-020
Document-ID : RS 2011-020
Case-ID : 09/4478-10
Last modified : 17.03.2015
Documentdate : 27.04.2011
Receiver :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-3 og 10-6, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendi...


1. Innledning

2. Definisjonen av sesongbasert virksomhet og ordinær ferieavvikling

3. Søknadsprosedyrer

3.1 Adgang til å fremme søknad fra Norge

3.2 Arbeidsgiveren kan søke med fullmakt

3.3 Vedrørende riktig fremgangsmåte ved søknad

4. Dokumentasjonens form

5. Dokumentasjonskrav

5.1. Søknad om førstegangs oppholdstillatelse

5.2. Søknad om fornyelse

5.3. Vedtaksmyndighet

6. Karanteneregelen

7. Vedrørende uttransporteringskostnader

1. Innledning

Utlendingsdirektoratets (UDI) hovedoppgave er å iverksette flyktning- og innvandringspolitikken i samarbeid med de øvrige delene av utlendingsforvaltningen. Dette rundskrivet er utarbeidet for å sikre god kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen. Rundskrivet angir minimumskravet til politiets og utenriksstasjonenes saksforberedelse av søknader om sesongarbeid og arbeid i forbindelse med ferieavvikling fra utlendinger som ikke er omfattet av EØS-regelverket. Det vises til rundskriv UDI 2010-131 som omhandler vilkårene for å få tillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 6-3.

Formålet med rundskrivet er å klargjøre politiets og utenriksstasjonenes rolle i saksbehandlingen, og sikre at søknadene er tilfredsstillende utfylt og at all nødvendig dokumentasjon er fremlagt før søknadene oversendes UDI, jf. utlendingsforskriften §§ 10-2 første ledd og 10-6 første ledd. Målsetningen er at det i minst mulig grad skal være nødvendig å innhente ytterligere opplysninger etter at søknaden er oversendt Utlendingsdirektoratet.

2. Definisjonen av sesongbasert virksomhet og ordinær ferieavvikling

Sesongbasert virksomhet er en type virksomhet som bare kan drives en begrenset del av året, for eksempel innhøsting av grønnsaker, frukt og bær, arbeid innen skogbruks-, fiskeri-, gartneri-, restaurant, og turistnæringen. Forefallende arbeid som snekring, maling og annet vedlikeholds- eller restaureringsarbeid er ikke å anse som sesongarbeid.

Når det gjelder ferieavvikling, vil den ordinære ferieavviklingen for de fleste virksomheter ligge innenfor hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. En tillatelse til arbeid i forbindelse med ferieavvikling er imidlertid ikke begrenset til å gjelde kun for denne perioden. Det er en forutsetning at søkeren faktisk skal erstatte en ansatt i ferie. Dette må som hovedregel dokumenteres i form av en ferieoversikt eller lignende hvor det fremgår hvem søker skal erstatte.

3. Søknadsprosedyrer

Som hovedregel skal søkeren selv levere søknaden i sitt hjemland, eller i det landet der han eller hun har hatt oppholdstillatelse i de siste seks månedene. Det finnes imidlertid noen unntak fra denne hovedregelen. For utfyllende informasjon om søknadsprosedyrer vises det til rundskriv UDI 2010-131.

3.1 Adgang til å fremme søknad fra Norge

Søknaden om oppholdstillatelse for sesongarbeid kan leveres i Norge dersom søkeren har lovlig opphold, jf. utlendingsforskriften § 10-1 bokstav c. Søkeren kan ikke begynne å arbeide før oppholdstillatelse eventuelt er gitt.

Det er et vilkår at søkeren ikke oppholder seg i Norge i forbindelse med søknad om beskyttelse, eller i påvente av utreise etter avslag på beskyttelsessøknad.

3.2 Arbeidsgiveren kan søke med fullmakt

Arbeidsgivere kan levere søknad på vegne av sine arbeidstakere, dersom arbeidstakeren gir arbeidsgiveren skriftlig fullmakt, jf. utlendingsforskriften § 10-3 første ledd. Fullmakt gis ved at den utenlandske arbeidstakeren fyller ut et eget punkt om fullmakt i søknadsskjemaet eller ved at vedkommende gir arbeidsgiveren fullmakt på et eget dokument. Eksempel på fullmaktskjema finnes på UDIs nettsider http://www.udi.no/.

Arbeidsgiveren skal i disse tilfellene levere søknaden til politiet i det distrikt der arbeidsgiveren har sitt forretningssted eller via et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, jf. forskriften § 10-3 tredje ledd.

3.3 Vedrørende riktig fremgangsmåte ved søknad

Dersom søknaden er fremmet gjennom en norsk utenriksstasjon i et annet land enn det søkeren er borger av, skal utenriksstasjonen innhente opplysninger om søkerens oppholdsgrunnlag, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Utenriksstasjonen skal innhente dokumentasjon om perioden søkeren har tillatelse til å oppholde seg i landet og om det er mulig for vedkommende å vende tilbake, eventuelt innenfor hvilke frister. Utenriksstasjonen skal redegjøre for disse forholdene i egen merknad på søknadsskjemaet eller i oversendelsesbrevet til Utlendingsdirektoratet.

4. Dokumentasjonens form

 • Offisielle dokumenter (fødselsattester, vigselsattester osv.) skal fremlegges i originalversjon ved oppmøte ved utenriksstasjonen eller politiet. Søkeren beholder originaldokumentene, men en kopi bekreftet av utlendingsmyndigheten som mottar søknaden vedlegges. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjonen eller politiet har sett originaldokumentet.
 • Fødselsattester, vigselsattester osv. skal i utgangspunktet være signert av en notarius publicus og stemplet med institusjonens embetsstempel. Noen dokumenter skal i tillegg være påført et apostillestempel, da det ved apostillebekreftelse skjer en legalisering av dokumentet. Det vises for øvrig til at enkelte utenriksstasjoner har utviklet egne rutiner og retningslinjer når det gjelder verifisering og oversettelse av dokumenter.
 • Dokumenter på andre språk enn norsk eller engelsk skal som hovedregel oversettes av godkjent oversetter, hvor det tydelig fremgår hvem som har foretatt oversettelsen og når.
 • Andre opplysninger og redegjørelser som er nødvendige for saken, kan oppgis i form av brev fra enten søkeren eller referansepersonen.
 • Hvis nødvendige vedlegg mangler skal søkeren gi en forklaring på dette og opplyse om de manglende dokumentene vil bli ettersendt (og i så fall når). Dokumenter som skal ettersendes Utlendingsdirektoratet kan skannes og sendes direkte til relevant enhet. Dokumentene skal, så langt det er mulig, påføres UDIs referansenummer (DUF-nummeret).
 • Dokumenter som er innlevert utlendingsmyndighetene tidligere, skal ikke leveres på nytt.

5. Dokumentasjonskrav

5.1. Søknad om førstegangs oppholdstillatelse

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

 • Seasonal workers – You must submit these documents when you apply for a residence permit
 • Sesongarbeider – Dokumenter du må levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

Søknader om sesongarbeid innenfor jordbruks- og skogbruksindustrien er omfattet av en kvote for sesongarbeid innenfor jordbruks- og skogbruksnæringen. Her trengs det ikke legges ved noen uttalelse fra NAV, så fremt ikke kvoten er fylt opp. UDI vil melde spesielt dersom kvoten er fylt opp.

5.2. Søknad om fornyelse

Dersom tillatelsen er gitt for et kortere tidsrom enn seks måneder, kan tillatelsen fornyes for inntil en samlet periode på seks måneder. Søknad om fornyet tillatelse fremmes ved det lokale politidistriktet på søknadsskjemaet ”Søknad om tillatelse til arbeid og opphold” (GP-7028).

Søkeren eller arbeidsgiveren skal betale behandlingsgebyr.

Det er ikke krav om ny uttalelse fra NAV, jf. utlendingsloven § 61 fjerde ledd.

5.3. Vedtaksmyndighet

Politiet har myndighet til å innvilge førstegangstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-3 hvis søknaden er fremmet fra Norge og det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. forskriften § 13-1 første ledd bokstav c. Ved tvil skal saken sendes UDI til avgjørelse.

Politiet har myndighet til å innvilge søknader om fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidstakere dersom det ikke er tvil om at vilkårene for tillatelse er oppfylt. Ved tvil skal saken sendes UDI til avgjørelse.

6. Karanteneregelen

Samlet oppholdstid i Norge etter bestemmelsen i forskriften § 6-3 må ikke overstige seks måneder i løpet av en tolvmåneders periode. Utenlandsk borger som har hatt oppholdstillatelse for sesongarbeid i seks måneder, kan få ny tillatelse etter seks måneders opphold utenfor Norge.

7. Vedrørende uttransporteringskostnader

Politiet skal opplyse om utlendingen skylder staten penger etter tidligere uttransporteringer, jf. utlendingsloven 91.

Utenriksstasjon bes påtegne at søknaden fra utlendingen er mottatt ved fremmøte på utenriksstasjonen.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Området for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Latest changes
 • Endret: RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling (3/17/2015)

  Punktet om forenklede regler i jordbruks- og skogbruksnæringen er fjernet, da ordningen med forenklet skjema for sesongarbeid ble opphevet ved endringen i RS 2010-131. I tillegg er punkt 3.2 oppdatert i forhold til hvor søknad skal leveres av arbeidsgiver med fullmakt til å søke på vegne av arbeidstaker. 

 • RS 2011-020 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse for sesongarbeid og for arbeid i forbindelse med ferieavvikling (7/5/2013)

  The circular has been updated. The documentation requirements are replaced with a link to the document list on udi.no.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo