To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2011-029
Document-ID : RS 2011-029
Case-ID : 11/1830-6 (18/00276-1)
Last modified : 16.01.2018
Documentdate : 22.06.2011
Receiver :

Alle i ASA
Region- og mottaksavdelingen

Rutiner når søkeren blir kalt inn til intervju og konsekvensene ved ikke å møte til intervjuet uten gyldig grunn

1. Innledning

Dette rundskriv gir retningslinjer for innkalling av søkeren til intervju og konsekvensene hvis søkeren uteblir fra intervjuet uten at det foreligger en gyldig grunn for uteblivelsen.

Enhver som søker beskyttelse (asyl) plikter etter pålegg å møte personlig og gi opplysninger som kan ha betydning for vedtaket, jf. utlendingsloven § 83 første ledd, jf. § 93 fjerde ledd. Dersom søkeren skifter bopel mens behandlingen av asylsaken pågår, skal søkeren gi melding om dette til utlendingsmyndighetene, jf. utlendingsloven §19 annet ledd, jf utlendingsforskriften § 4-23 første ledd.

For å sikre at søkeren på forhånd har kunnskap om plikten til å gi opplysninger i saken og konsekvensene det vil ha ikke å møte til intervjuet vil politiet ved registreringen blant annet gjøre søkeren kjent med dette, jf. RS 2010-081.

Det er viktig for den videre saksbehandling at Utlendingsdirektoratet kan dokumentere at søkeren har fått informasjon om sted og tidspunktet for intervjuet. Det må derfor være klare rutiner på transittmottakene for hvordan søkere blir kalt inn til intervju og der hvor søkeren bor privat.

2. Nærmere om rutiner for underretning til søkeren når vedkommende

2.1. Bor på et transittmottak

Koordineringsenheten (KOR) i Utlendingsdirektoratet sender transittmottaket en kryptert e-post dagen før intervjuet skal skje med beskjed om hvem av beboerne som skal til intervju. Den krypterte e-posten fra KOR vil kun inneholde søkerens registreringsnummer, nasjonalitet, kjønn, familiekode, fødselsår samt tid og sted for intervjuet.

Transittmottaket skal snarest underrette søkeren skriftlig eller muntlig om at vedkommende er kalt inn til intervju den påfølgende dag. Det kan også i tillegg settes opp på en oppslagstavle en liste over hvem som er blitt innkalt til intervju.

Transittmottaket plikter å melde fra til KOR skriftlig eller muntlig så snart de får vite at søkeren ikke kan møte til intervjuet. Det kan for eksempel være tilfelle der søkeren er forsvunnet eller er for syk til å møte. Det fremgår av rundskriv RS 2014-020 hvilke søkere som regnes som forsvunnet.

2.2 Bor privat

Hvis søkeren bor privat, ringer KOR til den oppgitte adressen for å informere om tid og sted for intervjuet 1-2 uker i forkant (avhengig av hvor søkeren bor). Innkallingen sendes også pr. brev i vanlig post. Vedlagt innkallingen følger en reiserekvisisjon. Søkeren plikter å melde fra til KOR hvis vedkommende ikke kan møte til det oppsatte intervju så snart vedkommende blir klar over dette samt gi en begrunnelse om årsaken til dette.  

2.3. Når er underretning gitt?

Søkeren anses underrettet om intervju når det går melding fra KOR til mottaket eller til søkerens privatadresse, jf. forvaltningsloven § 12 tredje ledd.

3. Søkeren møter ikke til intervju

UDI må i hver enkelt sak finne ut om søkeren som ikke har møtt til intervju, hadde gyldig grunn til å utebli. Søkeren må ha fått innkalling til intervju og hatt mulighet til å gjøre seg kjent med tid og sted for intervjuet. Dersom skifte av bopel er grunnen til at han eller hun ikke har mottatt innkallingen, vil det i utgangspunktet ikke være gyldig grunn til å utebli fra intervjuet. Helsemessige eller andre spesielle forhold kan frita søkeren fra plikten til å møte til intervju. Dagens praksis er streng, og det skal mye til for å frita søkeren for å møte i henhold til innkallingen, jf pkt 3.1 nedenfor.

3.1. Gyldig forfall

Hvis en søker uteblir fra intervjuet med gyldig forfall, vil vedkommende bli satt opp til intervju en annen dag. KOR må sørge for at søkeren blir innkalt til intervju på vanlig måte. Gyldig forfall kan bl.a. være hvis søkeren har vært for syk til å kunne møte eller ikke har fått beskjed om intervjuet. Det samme gjelder der søkeren har møtt, men så trekker seg fordi han/hun ikke er i form til å gjennomføre intervjuet på forsvarlig vis.

Ikke enhver sykdom anses som gyldig forfall. Det kreves at sykdommen er av en slik alvorsgrad at det ikke er tilrådelig at det blir foretatt intervju. Søkeren skal sende en legeattest som viser at sykdommen er til hinder for gjennomføring av intervjuet. Underretning kan også gjøres av mottaket som melder fra om at søkeren for eksempel er innlagt på sykehus. Saksbehandleren må vurdere om årsaken til fraværet kan aksepteres.

3.2. Ikke gyldig forfall

Hvis søkeren er blitt innkalt på riktig måte og ikke har dokumentert gyldig forfall, vil søknaden om beskyttelse bli avgjort på grunnlag av de foreliggende opplysningene i saken bl.a. i registreringsskjemaet, referatet fra ankomstsamtalen, tilgjengelige opplysninger om hjemlandet, hva som er mest sannsynlig m.v.

Det skal i hvert tilfelle foretas en individuell vurdering av søknaden der det bl.a. ses hen til om det erfaringsmessig vil bli fattet positive vedtak ut fra de foreliggende opplysningene og til søkerens oppgitte nasjonalitet. Det må også ses hen til om søkeren har kommet med kompliserte anførsler ved registreringen eller under ankomstsamtalen som man ikke uten videre kan avvise. I slike tilfeller vil saken vanligvis bli henlagt i stedet for at det blir fattet et avslagsvedtak.

Utgangspunktet er at det fattes avslagsvedtak i saker der det anses som overveiende sannsynlig at det ikke foreligger slike forhold som nevnt i utlendingsloven §§ 28 og 73. Det vil også vanligvis bli fattet avslagsvedtak hvis det er holdepunkter for at søkeren unndrar seg asylintervjuet ved for eksempel å holde seg skjult og videre i saker der søkeren deltar i kriminelle aktiviteter. Det er videre en forutsetning at det ikke foreligger et generelt behov for å gi søkere av vedkommende nasjonalitet beskyttelse, jf. loven § 28 annet ledd. I tilfelle av uteblivelse i en sak som vil kunne bli en Dublin-sak[1], fattes det et vedtak om henleggelse og ikke et avslagsvedtak. Dette vil bli gjort i saker der søkeren er forsvunnet. Hvis søkeren bare trenerer et intervju, må saken legges til side til Dublin-sporet er avklart. Dersom saken ikke vil bli behandlet som en Dublin-sak, tas den til realitetsbehandling på grunnlag av de foreliggende opplysningene.

For øvrig fattes det et vedtak om henleggelse.

Etter innføring av elektronisk saksbehandling i UDI vil det bli sendt en tverretatlig melding om avgjørelsen (henleggelse eller avslag) i DUF.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

 

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

 


[1] RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 343/2003 av 18. februar 2003 om fastsettelse av kriterier og prosedyrer for avgjørelse av, hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad, som er innlevert av en tredjelandsstatsborger i en av medlemsstatene

Latest changes
 • Endret: RS 2011-029 Rutiner når søkeren blir kalt inn til intervju og konsekvensene ved ikke å møte til intervjuet uten gyldig grunn (1/16/2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Changed: RS 2011-029 Rutiner når søkeren blir kalt inn til intervju og konsekvensene ved ikke å møte til intervjuet uten gyldig grunn (4/17/2013)

  Minor linguistic changes made to the circular. Furthermore, Koordineringsenheten ceased to exist and was replaced by Ankomstenheten.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo