To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2013-018
Document-ID : RS 2013-018
Case-ID : 15/07625-4
Last modified : 09.10.2015
Documentdate : 16.12.2013
Receiver :

Politiet
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet

Fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og virkningen av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt - utlendingsforskriften § 10-2


1. Innledning

Dette rundskrivet gir nærmere retningslinjer for hvordan søknader om oppholdstillatelse skal fremmes, jf. utlendingsloven § 56 og utlendingsforskriften § 10-2. Rundskrivet gir også retningslinjer for hvordan søknader skal behandles dersom riktig fremgangsmåte ikke er fulgt.

Rundskrivet er gitt i medhold av forskriftens § 10-2 første ledd og utfyller bestemmelsene i utlendingsforskriften.

Den myndigheten som mottar søknaden, plikter å veilede søkeren slik at søknaden blir fremsatt på riktig måte.

2. Hvordan fremme søknad om oppholdstillatelse

2.1. Hvor skal søknad fremmes

Når søkeren oppholder seg utenfor riket, skal søknaden fremmes gjennom den norske utenriksstasjonen i det landet søkeren er borger av, eller i det landet der søkeren har hatt oppholdstillatelse i de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Se punkt 2.5 for Utlendingsdirektoratets samtykke til annen fremgangsmåte for enkelte grupper. Søknader som fremmes fra riket skal som hovedregel fremmes ved personlig oppmøte hos politiet i det distriktet der søkeren har sitt faste opphold, jf. utlendingsforskriften § 10-2 femte ledd.

2.2. Søknad skal fremmes på riktig søknadsskjema

Søknader skal fremsettes på riktig skjema, og vedleggene skal legges ved søknaden når den innleveres hos politiet eller utenriksstasjonen. Søknadsskjemaet, alternativt følgebrevet ved bruk av elektronisk søknad, skal være underskrevet av søkeren. I saker som omfattes av utlendingsforskriften § 10-3, kan arbeids- eller oppdragsgiver med skriftlig fullmakt signere søknaden eller følgebrevet («cover letter»). Dersom søkeren er under 18 år må søknaden også være underskrevet av søkerens foresatte.

2.3 Bruk av elektronisk søknad

En søknad om oppholdstillatelse kan registreres elektronisk når det er lagt til rette for dette ved den utenriksstasjonen eller det politidistriktet søknaden skal leveres til. Riktig søknadsskjema skal benyttes også når søknaden registreres elektronisk.

Søknaden anses som levert først ved etterfølgende oppmøte ved utenriksstasjonen eller politiet.

Enkelte ganger vil søkeren registrere søknaden om førstegangs oppholdstillatelse elektronisk på et tidspunkt vedkommende oppholder seg lovlig i Norge etter utlendingsforskriften § 10-1, jf. RS 2013-007, men møte hos politiet først etter at det lovlige oppholdet har opphørt. I slike tilfeller skal UDI vurdere om det sene oppmøtet skyldes forhold søkeren har kontroll over. Et eksempel på forhold utenfor søkerens kontroll kan være lang ventetid for å få bestilt oppmøte hos politiet. Det sene oppmøtet skyldes da forhold hos utlendingsforvaltningen. Forsinkelsen skyldes derimot søkeren når han eller hun ikke leverer alle nødvendige dokumenter ved oppmøte, og derfor må be om ny eller utsatt time.

I tilfeller hvor søkeren ikke kan lastes for forsinkelsen, skal UDI i utgangspunktet legge til grunn at det foreligger sterke rimelighetsgrunner som tilsier at søknaden tas til behandling i henhold til utlendingsforskriften § 10-1 fjerde ledd, jf. RS 2013-007.

Den samme vurderingen om bakgrunnen for det sene oppmøtet foretas for å avklare hvorvidt søkeren har rett til fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort, jf. utlendingsloven § 61 sjette og sjuende ledd og utlendingsforskriften § 10-25, samt ved beregning av varigheten av fornyet tillatelse og tillatelse på nytt grunnlag, jf. utlendingsforskriften §§ 10-24 og 10-26. Utlendingsforvaltningen skal i utgangspunktet legge til grunn at søknaden er fremmet rettidig i de tilfellene sent oppmøte skyldes forhold hos utlendingsforvaltningen, og er utenfor søkerens kontroll.

Utlendingsdirektoratet kan ikke utstede bekreftelse på lovlig opphold i perioden mellom elektronisk registrering av søknaden og personlig oppmøte hos politiet.

2.4. Søknader fra Svalbard

En utlending som har oppholdt seg lovlig på Svalbard i minst seks måneder, kan søke om oppholdstillatelse gjennom Sysselmannen på Svalbard, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd tredje punktum. Søkeren må dokumentere at han eller hun har hatt lovlig opphold på Svalbard de siste seks månedene.

Utlendingsloven gjelder ikke for Svalbard, jf. lovens § 6 fjerde ledd. Når det gjelder lovlig opphold på Svalbard, er utgangspunktet at borgere av land som har undertegnet Svalbardtraktaten skal ha lik rett til adgang og opphold på Svalbard, jf. traktatens artikkel 3. Dette innebærer at utlendinger ikke trenger visum eller oppholdstillatelse for å oppholde seg på Svalbard. De må imidlertid oppfylle visse krav, se forskrift av 3. februar 1995 om bortvisning og utvisning av personer på Svalbard. Blant annet kreves det at man må ha midler til å oppholde seg på Svalbard.

Dersom utlendingen har ankommet Svalbard fra Schengenområdet, må vedkommende også dokumentere lovlig gjennomreise i Schengenområdet på vei til Svalbard.

Øvrige regler om fremgangsmåte ved innlevering av søknader etter utlendingsloven, utlendingsforskriften og dette rundskrivet skal følges.

2.5. UDI kan samtykke til at søknad fremmes på annen måte for enkelte grupper

Utlendingsforskriftens § 10-2 syvende ledd åpner for at Utlendingsdirektoratet kan tillate at søknaden fremmes på annen måte for grupper av søkere der det foreligger sterke rimelighetsgrunner.

Utlendingsdirektoratet samtykker på bakgrunn av dette i at søknad om oppholdstillatelse fremmes ved en norsk utenriksstasjon i annet land enn det søkeren er borger av eller der søkeren har hatt oppholdstillatelse i seks måneder, når denne utenriksstasjonen har søkerens hjemland eller oppholdsland i sin embetsdistrikt. 

Utlendingsdirektoratet samtykker også i at søknad om oppholdstillatelse fremmes ved et annet Schengen-lands utenriksstasjon når det foreligger avtale om at denne utenriksstasjonen skal representere Norge for dette formålet.

3. Hva skjer når en søknad ikke er riktig fremsatt

Søknader som ikke er fremsatt på riktig måte kan avslås på formelt grunnlag, jf. utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd. Utlendingsdirektoratet kan i medhold av forskriftens § 10-2 tiende ledd fastsette at søknader som ikke er riktig fremsatt, i stedet skal kunne avvises i nærmere bestemte tilfeller, og at avgjørelse om avvisning skal kunne treffes av politiet.

3.1. Når kan en søknad avvises

I følgende tilfelle kan en søknad avvises:

 • når søknaden ikke er fremmet på fastsatt skjema
 • når søknaden ikke er underskrevet
 • når søknaden ikke er fremmet i rett politidistrikt etter reglene i utlendingsforskriften § 10-2 femte ledd første og annet punktum
 • når arbeidsgiver eller oppdragsgiver leverer søknad uten nødvendig fullmakt, jf. utlendingsforskriften § 10-2 femte ledd siste punktum, jf § 10-3 første ledd
 • når søknaden er levert av person med fullmakt, men hvor vedkommende ikke er arbeidsgiver eller oppdragsgiver, jf. utlendingsforskriften § 10-2 femte ledd siste punktum, jf. § 10-3 første ledd
 • når det ikke er betalt nødvendig gebyr for behandling av søknaden, jf utlendingsforskriften § 10-2 tiende ledd


Vedtak om avvisning fattes av politiet, jf. UDI RS 2010-089 pkt. 6. Når en søknad blir avvist, skal søknadspapirene samtidig returneres til den som innleverte dem.

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder også for vedtak om avvisning. I vedtaket om avvisning skal det opplyses om at dersom parten ønsker å påklage vedtaket, må hun eller han sende dokumentene inn på nytt sammen med klagen.

3.2. Når kan en søknad avslås på formelt grunnlag

Når det for øvrig er søkt i strid med fremgangsmåten som følger av utlendingsforskriften eller dette rundskrivet, skal søknaden avslås på formelt grunnlag med henvisning til utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd. Dette innebærer at vedtaksmyndigheten ikke tar stilling til sakens realitet.

Aktuelle avslagsgrunner er:

 • søknaden er ikke fremmet i tråd med kravene i utlendingsforskriften § 10-2 annet ledd om dokumentert identitet
 • søknaden er ikke fremmet i tråd med kravene i utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd om fremsettelse i rette land/utenriksstasjon, og krav om seks måneders lovlig opphold på Svalbard
 • søknaden er fremmet av en umyndig person

Utlendingsdirektoratet fatter vedtak om avslag på søknader på bakgrunn av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt. Avslag på formelt grunnlag er et enkeltvedtak og kan påklages på vanlig måte etter forvaltningslovens regler.

I avslagsvedtak som er begrunnet med at søkeren eller den som har rett til å søke på vegne av søkeren, ikke har gått frem på rett måte, skal det opplyses om at den søknadsberettigede ikke trenger å sende inn den samme dokumentasjonen på nytt når han eller hun fremmer en søknad på riktig måte.

 


Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør


Kontakt: Oppholdsavdelingen

Latest changes
 • Endret: RS 2013-018 Fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og virkningen av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt - utlendingsforskriften § 10-2 (10/9/2015)

  Det er gitt adgang til at arbeids- eller oppdragsgiver kan fremme søknad på vegne av søkeren, jf. utf 10-3. Det anses som tungvint at fullmektig i disse sakene likevel må innhente utlendingens underskrift på søknaden/ følgebrevet. Da praktiske og logiske årsaker taler for at den som innleverer søknaden også undertegner den, har det blitt foretatt en endring som åpner for at fullmektig kan undertegne søknaden /følgebrevet.

 • Endret: RS 2013-018 Fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og virkningen av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt - utlendingsforskriften § 10-2 (12/22/2014)

  Rundskrivet er oppdatert med skriftliggjøring av dagens praksis. I punkt 2.5 fremkommer det nå at søknad om oppholdstillatelse kan leveres ved norsk utenriksstasjon som har søkerens hjemland eller oppholdsland i sitt embetsdistrikt. Søknad kan også leveres ved andre Schengen-lands utenriksstasjoner når det er avtalt.

 • Changed: RS 2013-018 Fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og virkningen av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt - utlendingsforskriften § 10-2 (12/19/2013)

  Third sentence in section 2.2 has been removed.

 • New: RS 2013-018 Fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse og virkningen av at riktig fremgangsmåte ikke er fulgt - utlendingsforskriften § 10-2 (12/16/2013)

  New circular replacing RS 2010-044. There is a new chapter regarding online registration of application for residence permit.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo