To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2014-019
Document-ID : RS 2014-019
Case-ID : 15/06850-8 (16/04624-38)
Documentdate : 09.10.2014
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Politidistriktene
Politiets utlendingsenhet

Retningslinjer for politiets registrering og UDIs behandling av nye anførsler i asylsaker


1 Innledning

2 Politiets oppgaver

2.1 Hvordan skal politiet registrere nye opplysninger?

2.2 Når skal politiet opprette ny sak om beskyttelse?

2.3 Hvordan skal politiet opprette en ny sak om beskyttelse?

2.4 Politiet ber UDI om å prioritere saken

2.5 Politiet underretter om UDIs avvisningsvedtak

2.6 Hvordan skal politiet veilede de som ønsker opphold på annet grunnlag enn beskyttelse?

3 UDIs oppgaver

3.1 UDI behandler klagen

3.2 UNE ber UDI om å vurdere nye anførsler i en pågående sak

3.3 UDI vurderer omgjøring

3.4 UDI vurderer om gjentatt sak om beskyttelse skal avvises

3.5 UDI realitetsbehandler gjentatt søknad om beskyttelse

3.6 UDI avviser søknaden om beskyttelse

4 Kontaktinformasjon og rutiner

4.1 Informasjon om hvordan politiet kan kontakte UDI

4.2 Praktiske rutiner for UDIs behandling av nye anførsler i asylsaker

1 Innledning

Rundskrivet gir retningslinjer for hvordan politiet og UDI skal behandle nye anførsler som utlendingen fremsetter enten under behandlingen av en søknad om beskyttelse eller etter endelig avslag på søknaden.

Utlendingen skal få veiledning om hvordan de nye anførslene vil bli håndtert, se forvaltningsloven § 11.

Rundskrivet gjelder bare for asylsaker.

2 Politiets oppgaver

2.1 Hvordan skal politiet registrere nye opplysninger?

Utlendingen kan komme med nye anførsler på ulike stadier av saksbehandlingen. Det er viktig at politiet registrerer all relevant informasjon i DUF på en slik måte at informasjonen legger seg i dokumentlisten i postklienten.

 • Hvis UDI har saken til behandling, skal politiet registrere opplysningene som tilleggsopplysninger i saken. Politiet skal skrive ned opplysningene og sende en oppgave til UDI.
 • Hvis UDI har fattet vedtak i saken for mindre enn ett år siden, men søkeren ikke har klagd, skal politiet registrere opplysningene som en klage i saken. Politiet skal si til søkeren at UDI som hovedregel bare vil behandle klagen hvis søkeren klager innen fristen i vedtaket. Politiet skal si at UDI kan gjøre unntak hvis søkeren klager innen et år etter vedtaket. Politiet skal be søkeren om å forklare hvorfor han eller hun klager etter fristen.
 • Hvis UDI har fattet vedtak i saken for mer enn ett år siden, men søkeren ikke har klagd, skal politiet registrere opplysningene som en omgjøringsbegjæring og sende en oppgave til UDI.
 • Hvis UNE har saken til behandling, skal politiet registrere opplysningene som tilleggsopplysninger i saken. Politiet skal skrive ned anførslene og sende en oppgave til UNE.
 • Hvis UNE har fattet vedtak i saken, skal politiet registrere opplysningene som en omgjøringsbegjæring og sende en oppgave til UNE. Unntaket er tilfeller der politiet skal registrere ny sak om beskyttelse, se punkt 2.2 nedenfor.

Hvis de nye opplysningene er knyttet til at barn er født eller er kommet til Norge etter at foreldrene har søkt om beskyttelse, skal politiet følge RS 2014-014 Registrering og behandling av asylsøknader som gjelder barn som er født eller kommet til Norge etter at foreldrene har søkt om beskyttelse.

Hvis utlendingen tidligere har trukket sin søknad om beskyttelse eller klage på et avslag på en søknad om beskyttelse og nå ønsker at saken skal gjenopptas, skal politiet be utlendingen om å forklare hvorfor han eller hun trakk søknaden sin og hvorfor han eller hun ønsker å ta opp igjen søknaden sin nå. Politiet skal sende en rapport fra samtalen til organet som sist hadde saksansvaret (UDI eller UNE).

Politiet skal si til utlendingen at han eller hun må melde fra til politiet hvis han eller hun flytter, se utlendingsloven § 19 og RS 2010-112 Utlendingers plikt til å melde flytting - Utlendingsloven § 19 og utlendingsforskriften §§ 4-22 og 4-23.

2.2 Når skal politiet opprette ny sak om beskyttelse?

2.2.1 Tidligere Dublin-saker

I tidligere Dublin-saker skal politiet opprette ny sak om beskyttelse, hvis

2.2.2 Utlendingen opplyser å ha avgitt vitneforklaring for politiet eller retten i sak om menneskehandel

Politiet skal opprette ny søknad om beskyttelse når utlendingen:

 • tidligere har fått avslag på søknad om beskyttelse,
 • opplyser å ha avgitt vitneforklaring for politiet eller retten i sak om menneskehandel og fremmer ny søknad om beskyttelse

Personer som vitner i sak om menneskehandel etter å ha fått avslag på søknad om beskyttelse, kan fremme ny asylsøknad for vurdering av om vilkårene for tillatelse etter utlendingsforskriften § 8-4 er oppfylt. Søkeren er derved sikret at spørsmålet om tillatelse etter vitnebestemmelsen kan bli behandlet av to instanser. Eventuell ny asylsøknad på bakgrunn av vitneforklaring må fremmes hos PU, jf. utlendingsloven § 93. Personen selv eller personens advokat eller hjelpetiltak som bistår personen, kan kontakte PU per telefon for å avtale registrering med henvisning til GI-31/2010 Instruks om oppholdstillatelse til vitner i sak om menneskehandel mv.

Politiet skal ikke registrere i DUF hvorvidt det er mistanke eller konkrete opplysninger om menneskehandel i saken.

Politiet skal ikke opprette ny søknad om beskyttelse når utlendingen tidligere har trukket søknad om beskyttelse i forbindelse med søknad om refleksjonsperiode eller begrenset oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-3. I slike saker kan utlendingen få tidligere asylsak gjenopptatt, se retningslinjer for UDI i punkt 3.2 i IM 2014-004 Asylavdelingens håndtering der søkere er mulige ofre for menneskehandel. Politiet skal varsle saksansvarlig organ (UDI eller UNE) om at utlendingen ønsker å få saken gjenopptatt ved å sende en tverretatlig melding/oppgave i DUF.

2.2.3 Utlendingen ber politiet om å opprette ny sak om beskyttelse

Med mindre saken faller inn under punkt 2.2.1 eller 2.2.2, skal politiet veilede utlendingen om at UDI normalt vil avvise saken og at utlendingen bør sende en omgjøringsbegjæring til UNE. Politiet kan imidlertid ikke nekte å ta imot en ny søknad om beskyttelse.

2.3 Hvordan skal politiet opprette en ny sak om beskyttelse?

2.3.1 Forenklet registrering ved uttransport

Hvis utlendingen søker beskyttelse på nytt når han eller hun er på vei til å bli uttransportert, skal politiet foreta en helt forenklet registrering av en ny asylsak. Registreringen kan skje muntlig. Saken skal opprettes i DUF så snart som mulig etter uttransporten.

Opprettelsen av en ny sak er i tilfellene her kun en formalitet. Utlendingens rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt gjennom utlendingsloven § 90 siste ledd. Der står det at hvis utlendingen påberoper seg omstendigheter som nevnt i § 28, og det ikke fremgår at det allerede er tatt standpunkt til de forholdene som påberopes, skal politiet forelegge spørsmålet om utsatt iverksetting for den myndigheten som har truffet vedtaket.

I uttransport-tilfellene er det ikke tvil om at utlendingen er den som tidligere er registrert i DUF, slik at politiet ikke behøver å ta fotografi og fingeravtrykk av utlendingen. Det er heller ikke nødvendig å søke i utlendingsregisteret, Eurodac eller andre registre.

Politiet skal ikke avbryte uttransporten selv om utlendingen søker om beskyttelse på nytt. Politiet skal orientere utlendingen om at UDI vil avvise saken. Utlendingens rettssikkerhet ivaretas gjennom bestemmelsen i utlendingsloven § 90 siste ledd.

2.3.2 Utvidet registrering

Dersom utlendingen ikke er omfattet av punkt 2.3.1 ovenfor, skal politiet ta utvidet registrering av utlendingen der utlendingen

 • har søkt om beskyttelse flere ganger i løpet av ett år
 • på tidspunktet for registreringen er anmeldt, siktet, eller er ilagt reaksjoner for straffbare forhold, inklusive brudd på utlendingsloven
 • fremsetter ny søknad om beskyttelse innen ett år etter den datoen han eller hun, etter avslag på tidligere asylsøknad ble uttransportert, eventuelt forsvant

UDI kan også for andre grupper asylsøkere og i enkeltsaker instruere politiet til å foreta utvidet registrering der dette er hensiktsmessig. Se RS 2010-081 Bruk av ankomstregistreringsskjema ved søknad om beskyttelse (søknad om beskyttelse: del I) med vedlegg - utlendingsforskriften § 17-21 første ledd punkt 5.4.1.

Ved registreringen skal politiet forsikre seg om at søkeren er den samme som tidligere har søkt om beskyttelse. Ved tvil skal politiet ta utlendingens fingeravtrykk og eventuelt foto. Politiet skal be søkeren om å legge frem identitetsdokumenter.

Politiet kan utelate de delene av den vanlige registreringen som allerede er ivaretatt i den tidligere saken om beskyttelse. Politiet skal alltid spørre utlendingen om

 • hva som er grunnen til at utlendingen søker beskyttelse i Norge igjen nå
 • hva vedkommende frykter ved en eventuell retur til hjemlandet
 • hvordan utlendingens helsetilstand er

Politiet kan ved behov benytte malen for utvidet registrering i RS 2010-081V2.

Der utlendingen har vært forsvunnet eller uttransportert, skal politiet spørre søkeren hvor han eller hun har oppholdt seg og hva søkeren har foretatt seg i tiden etter at forrige søknad ble avslått.

Hvis utlendingen forklarer at han eller hun har vært i hjemlandet, skal politiet

 • be utlendingen legge frem alt som kan bidra til å sannsynliggjøre besøket i hjemlandet (for eksempel billetter, kvitteringer, stempel i pass osv.)
 • be om informasjon om oppholdet i hjemlandet (varighet, oppholdssted osv.)
 • søke i VIS

2.3.3 Vanlig registrering

I øvrige saker der politiet oppretter en ny sak om beskyttelse, skal politiet registrere utlendingen på vanlig måte. Politiet kan utelate de delene av den vanlige registreringen som allerede er i varetatt i den tidligere saken om beskyttelse.

I tidligere Dublin-saker (se punkt 2.2.1 ovenfor) skal politiet ta fingeravtrykk av søkeren på vanlig måte og foreta søk. Hvis det er grunnlag for Dublin-behandling igjen, skal politiet følge RS 2014 001 Retningslinjer for behandling av saker som er omfattet av Dublinforordningen. Politiet kan utelate de delene av registreringen som allerede er ivaretatt i den tidligere saken om beskyttelse.

Søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a, skal henvises til å sende søknad til UDI, se UDIs RS 2018-001. Søknadsskjema til UDI ligger på www.udi.no.

2.4 Politiet ber UDI om å prioritere saken

Hvis politiet har behov for spesielt rask avgjørelse i saken, kan politiet kontakte UDI.

2.5 Politiet underretter om UDIs avvisningsvedtak

Politiet skal underrette utlendingen om UDIs avvisningsvedtak. Politiet kan underrette utlendingen muntlig dersom saken haster, se forvaltningsloven § 27.

2.6 Hvordan skal politiet veilede de som ønsker opphold på annet grunnlag enn beskyttelse?

Utlendingens anførsler kan i realiteten innebære at utlendingen ønsker opphold på annet grunnlag enn beskyttelse, sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. For eksempel kan utlendingen ønske å studere i Norge eller ønsker å søke om familieinnvandringstillatelse med ektefelle i Norge.

Politiet skal informere utlendingen om at utlendingen må søke om ny tillatelse fra hjemlandet siden han eller hun tidligere har søkt om beskyttelse i Norge, se utlendingsforskriften § 10-1 (3) og RS 2013 007 Utlendingsdirektoratets praktisering av bestemmelsene i utlendingsloven § 56 jf. utlendingsforskriften § 10-1, punkt 2.3. Politiet kan likevel ikke nekte noen å levere en søknad, se RS 2013 007 punkt 7. Reglene i utlendingsloven § 56 og utlendingsforskriften § 10-2 gjelder dersom utlendingen likevel ønsker å søke om ny tillatelse fra Norge. Dette innebærer at utlendingen for eksempel må fremme søknaden på fastsatt skjema, dokumentere sin identitet og betale gebyr.

3 UDIs oppgaver

3.1 UDI behandler klagen

Dersom UDI har fattet det endelige vedtaket i saken og henvendelsen fra utlendingen kommer innen ett år etter at UDI fattet vedtaket, kan UDI behandle henvendelsen som en klage også etter at klagefristen har gått hvis det er særlige grunner til det, se forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a og b og RS 2010-161 Rutinar for handsaminga av førebelse klagar og klagar som er for seint fremma. Henvendelser som kommer etter ett år, skal avvises og kan ikke anses som klage, se forvaltningsloven § 31 tredje ledd. I slike tilfeller kan UDI vurdere omgjøring av eget tiltak, se forvaltningsloven § 35.

UDI skal orientere utlendingen om avvisningen av klagen og om at avvisningen er et enkeltvedtak som kan påklages, se forvaltningsloven § 28, jamfør § 2 tredje ledd.

3.2 UNE ber UDI om å vurdere nye anførsler i en pågående sak

UNE kan returnere en sak om beskyttelse til UDI når utlendingen kommer med nye anførsler under klagebehandlingen i UNE. Dette kan for eksempel være tilfeller hvor det kommer frem anførsler om

 • konvertering
 • fare for kjønnslemlestelse
 • menneskehandel
 • sur-place-anførsler
 • forhold som kan danne grunnlag for utelukkelse fra flyktningstatus

UNE kan pålegge UDI å foreta nærmere undersøkelser, se forvaltningsloven § 33 femte ledd, eller oppheve UDIs vedtak og sende saken til UDI for helt eller delvis ny behandling, se forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.

UDI skal behandle henvendelsen fra UNE så snart som mulig. UDI skal ikke opprette ny sak.

Hvis UNE pålegger UDI å gjøre nærmere undersøkelser etter forvaltningsloven § 33 femte ledd, skal UDI gjøre de undersøkelsene som UNE ber om.

Hvis UNE sender saken til UDI for helt eller delvis ny behandling etter forvaltningsloven § 34 fjerde ledd, skal UDI behandle saken på vanlig måte. UDI kan for eksempel

 • be politiet om å gjennomføre en samtale med utlendingen for å belyse de nye anførslene, eller
 • kalle inn utlendingen til nytt asylintervju, se utlendingsforskriften § 17-2

UDI kan enten opprettholde det opprinnelige vedtaket eller innvilge beskyttelse etter utlendingsloven § 28 eller opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven § 38 som følge av de nye anførslene. Dersom UDI opprettholder det opprinnelige vedtaket, sender UDI vurderingen til UNE med kopi til utlendingen. Dersom UDI innvilger beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag er saken avgjort og sendes ikke tilbake til UNE med mindre utlendingen klager på UDIs positive vedtak.

3.3 UDI vurderer omgjøring

Dersom UDI har fattet det endelige vedtaket i saken, kan UDI vurdere omgjøring av vedtaket, se forvaltningsloven § 35. UDI kan

 • opprettholde vedtaket,
 • gjøre om vedtaket til gunst for utlendingen, eller
 • avvise omgjøringsbegjæringen

UDI har plikt til å vurdere omgjøringsanmodninger for å sikre at ingen blir sendt til et område der han eller hun kan bli utsatt for forfølgelse eller umenneskelig eller nedverdigende behandling, se utlendingsloven § 73. Plikten til å vurdere nye anførsler på utsendelsestidspunktet er slått fast i utlendingsloven § 90 siste ledd. Det følger også forutsetningsvis av flere bestemmelser både i utlendingsloven og utlendingsforskriften at utlendingsmyndighetene skal vurdere omgjøringsanmodninger som gjelder spørsmålet om opphold på humanitært grunnlag.

UDIs beslutning om å avvise eller ikke ta omgjøringsbegjæring til følge kan ikke påklages, men gyldigheten av en beslutning om å nekte omgjøring kan prøves for domstolene, se Rt-2012-681.

UDI skal orientere utlendingen om beslutningen.

3.4 UDI vurderer om gjentatt sak om beskyttelse skal avvises

Når UDI får inn en søknad om beskyttelse fra en utlending som har fått en søknad om beskyttelse avgjort tidligere, skal UDI så raskt som mulig vurdere om saken skal avvises eller realitetsbehandles. Dersom saken skal realitetsbehandles, må UDI ta stilling til om utlendingen skal intervjues eller om politiets registrering er tilstrekkelig til å fatte vedtak i saken.

3.5 UDI realitetsbehandler gjentatt søknad om beskyttelse

UDI skal realitetsbehandle gjentatte søknader om beskyttelse hvis de faller inn under kategoriene i punktene 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 eller 3.5.5 nedenfor. I andre tilfeller skal UDI avvise saken etter prosedyrene i punkt 3.6 nedenfor.

UDI skal også realitetsbehandle nye søknader om beskyttelse etter utlendingsforskriften § 8-8 a, dersom vilkårene for ny behandling er oppfylt.

3.5.1 Hva skal UDI vurdere i en gjentatt søknad om beskyttelse?

Det rettslige utgangspunktet er at UDI kan foreta en fornyet behandling av hele saken dersom UDI realitetsbehandler en gjentatt søknad om beskyttelse. I praksis behøver imidlertid ikke UDI å vurdere anførsler som vi eller UNE alt har vurdert i en tidligere sak om beskyttelse. UDI skal her vise til de tidligere vedtakene og vurderingene der.

UDI skal vurdere anførsler som UDI eller UNE ikke har vurdert tidligere.

3.5.2 Tidligere Dublin-saker

UDI behandler tidligere Dublin-saker som nevnt i punkt 2.2.1 ovenfor på vanlig måte.

3.5.3 Utlendingen har vært i hjemlandet

UDI behandler saker der utlendingen har vært i hjemlandet på vanlig måte, se punkt 2.3.2.

Før UDI kan realitetsbehandle søknaden må vi ta stilling til om det er tilstrekkelig sannsynliggjort at utlendingen har vært i hjemlandet etter at han fikk endelig avslag. Momenter i vurderingen vil for eksempel være utlendingens forklaring, billetter, kvitteringer og annen dokumentasjon. Dersom utlendingen har blitt uttransportert til hjemlandet vil oppholdet som hovedregel være tilstrekkelig sannsynliggjort. Dersom UDI ikke finner det tilstrekkelig sannsynliggjort at utlendingen har vært i hjemlandet, skal UDI avvise saken.

Dersom utlendingen har vært i andre land enn hjemlandet, skal UDI normalt avvise saken.

3.5.4 Utlendingen opplyser å ha avgitt vitneforklaring for politiet eller retten i sak om menneskehandel

Når PU har registrert ny søknad om beskyttelse, skal Asylavdelingen vurdere om det foreligger forhold som utgjør en ny asylsak, se retningslinjer for UDI i punkt 6.1.5 i IM 2014-004 Asylavdelingens håndtering der søkere er mulige ofre for menneskehandel.

3.5.5 UNE har bedt utlendingen om å søke beskyttelse på nytt

I noen saker kan UNE ha bedt utlendingen om å søke beskyttelse på nytt. Selv om saken ikke faller inn under kategoriene over, skal UDI realitetsbehandle saken for å sikre at utlendingens anførsler blir vurdert.

Det må fremgå klart av et dokument fra UNE at UNE ber utlendingen om å søke beskyttelse på nytt. Hvis slik dokumentasjon ikke foreligger, skal UDI avvise saken.

3.6 UDI avviser søknaden om beskyttelse

UDI skal avvise saker som ikke skal realitetsbehandles etter punkt 3.5 ovenfor. UDI skal prioritere avvisning av saker der uttransport er nært forestående.

UDI skal sette UNE som kopimottaker av avvisningsvedtaket. UDI skal videresende eventuelle dokumenter som utlendingen leverer til UNE.

I vedtaket skal utlendingen orienteres om at

 • vedtaket om å avvise saken kan påklages, se forvaltningsloven § 28 jamfør § 2 (3) og fristen for å sette frem klage (normalt tre uker)
 • UDI ikke vil oppnevne advokat for ham eller henne ved avvisning av asylsaken, sammenlign utlendingsloven § 92 annet ledd
 • utreisefristen og plikten til å forlate riket følger av det tidligere vedtaket

I særlige hastesaker kan UDI fatte vedtak om avvisning muntlig, se forvaltningsloven § 23. Dette skal i tilfelle registreres og nedtegnes i etterkant.

UDI skal be politiet om å underrette utlendingen om UDIs vedtak om avvisning. Politiet kan underrette utlendingen muntlig dersom saken haster, se forvaltningsloven § 27.

Dersom UDI fattet det siste vedtaket i den tidligere saken om beskyttelse, skal UDI av eget tiltak vurdere om utlendingens opplysninger gir grunnlag for utsatt iverksetting og omgjøring, se punkt 3.3 ovenfor.

4 Kontaktinformasjon og rutiner

4.1 Informasjon om hvordan politiet kan kontakte UDI

Dersom politiet ønsker at UDI skal prioritere saken, skal politiet kontakte

 • Asylenhet C1 og C3 (åpne rusmiljø): 922 59 433

4.2 Praktiske rutiner for UDIs behandling av nye anførsler i asylsaker

Vedtakskode:

 • I DUF skal UDI benytte vedtakskode: FORMAVVISNYSAK.
 • I DUF er hjemmel satt til forvaltningsloven § 2 (3)

Standardtekster/nick:

 • 2374 – avvisning av sak
 • 2376 – avvisning av sak – oversendelsesbrev til politiet
 • 2378 – avvisning av sak – oversendelsesbrev til Utlendingsnemnda (UNE)

Registrering i DUF:

 • Dersom PU har registrert saken muntlig, må UDI opprette en ny asylsak før vi fatter vedtak i saken, med mindre også UDI fatter vedtak i saken muntlig.

 

Dag Bærvahr
fagsjef

Kontakt: Asylavdelingens fagstab

Latest changes
 • Endret: RS 2014-019 Retningslinjer for politiets registrering og UDIs behandling av nye anførsler i asylsaker (2/2/2018)

  Det er lagt inn en presisering i punkt 2.3.3 at søkere som omfattes av den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a, skal henvises til å sende søknad til UDI. Det er lagt inn presisering under punkt 3.5 at UDI også skal realitetsbehandle disse søknadene, dersom vilkårene for ny behandling er oppfylt.

 • Endret: RS 2014-019 Retningslinjer for politiets registrering og UDIs behandling av nye anførsler i asylsaker (1/29/2016)

  Det er foretatt strukturelle endringer i rundskrivet slik at det nå kommer bedre frem hva henholdsvis politiets utlendingsenhet og UDI skal gjøre. Det er også inntatt klarere rutiner for hurtig registrering av søknader.

 • Ny: RS 2014-019 Retningslinjer for politiets registrering og utlendingsmyndighetenes behandling av nye anførsler i asylsaker (10/9/2014)

  Rundskrivet gir retningslinjer for hvordan UDI og politiet skal behandle nye anførsler som utlendingen kommer med etter at UDI eller Utlendingsnemnda har fattet vedtak i asylsaken.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo