To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

UDI circulars

RS 2014-022
Document-ID : RS 2014-022
Case-ID : 14/3571-9 (18/00276-1)
Last modified : 16.01.2018
Documentdate : 30.10.2014
Receiver :

Politiets utlendingsenhet
Utlendingsdirektoratet

Innledende saksbehandling i hurtigsporet for enslige mindreårige asylsøkere

1. Innledning

Rundskrivet fastsetter rutiner for innledende saksbehandling i hurtigsporet for søkere som påberoper å være enslige mindreårige asylsøkere.

Rundskrivet gjelder som hovedregel ikke for søkere der det er åpenbart at søkeren er voksen (se pkt. 2 første kulepunkt nedenfor). Rundskrivet omhandler hvilke søkere som skal gis prioritert behandling, men de vanlige saksbehandlingsreglene vil fortsatt også gjelde for denne søkergruppen. Dette gjelder både saker som skal til realitetsbehandling og saker som skal behandles i henhold til Dublinregelverket. Retningslinjer for tildeling av mottaksplass er gjeldende.

I hurtigsporet skal den innledende saksbehandlingen som hovedregel skje i løpet av én dag og før den enslig mindreårige blir kjørt til mottaket.

Behandling i hurtigsporet skal

 • sikre tidlig innhenting av informasjon om søkeren og hans/hennes beskyttelsesgrunnlag

 • gi grunnlag for å fastsette alder og fatte vedtak selv om søkeren forsvinner

 • ivareta akutte oppfølgingsbehov knyttet til søkerens sikkerhet og/eller helse

 • sikre nødvendig oppfølging av søkeren hos politi eller barnevern

 • sikre rask effektuering av vedtak hvis søkeren melder seg på nytt eller pågripes av politiet

2. Hvem skal omfattes av hurtigsporet

Søkere som oppgir å være enslige mindreårige asylsøkere (EMA), og som tilhører følgende grupper skal inn i hurtigsporet:

 • Søkere som erfaringsmessig kan forsvinne eller som ikke bidrar til å opplyse sin asylsak 

  • EMA fra Nord-Afrika (i dag Libya, Marokko, Algerie, Tunisia og statsløse fra Nord-Afrika)

  • EMA som søker beskyttelse etter å ha blitt pågrepet av politiet / EMA som har hatt ulovlig opphold i Norge forut for søknad om beskyttelse

  • Åpenbart voksne (som oppgir å være EMA) som er i Dublinprossedyre

 • Søkere som har behov for akutt oppfølging
  Det foreligger opplysninger om akutt fare for søkerens liv og/eller sikkerhet i Norge, for eksempel ved at søkeren kan være utsatt for

  • menneskehandel

  • tvangsekteskap eller annen vold i nære relasjoner eller

  • søkeren kan ha akutt oppfølgingsbehov knyttet til alvorlige psykiske eller fysiske helseproblemer

 • Søkere som dukker opp igjen etter å ha vært forsvunnet

3. Innledende saksgang i hurtigsporet

Hurtigsporet innebærer at Politiets utendingsenhet (PU) og UDI tilstreber å gjennomføre ankomstregistrering (PU), ankomstsamtale (UDI) og håndrotundersøkelse i løpet av samme dag.

 • PU registrerer søknad om beskyttelse, se RS 2010-081 om ankomstregistrering. 

  • PU skal vurdere om saken skal behandles i hurtigsporet i henhold til kriteriene i punkt 2

  • PU skal varsle UDI v/Koordineringsenhetens vakttelefon (407 05 811) umiddelbart når saken er identifisert. Vakttelefonen er betjent på hverdager mellom 08.00-20.00 og i helger mellom 09.00 og 18.00

  • PU tilkaller representant for søkeren etter oppsatt vaktliste

  • PU registrerer søkeren og vurderer alder på søkeren (følg EMA malen). PUs aldersvurdering skal fremkomme skriftlig i rapporten.

 • UDI gjennomfører ankomstsamtale.

  • UDIs persontransport kjører søkeren og representanten fra PU til Koordineringsenheten (KOR) på Hammersborg torg for ankomstsamtale.

  • KOR gjennomfører ankomstsamtale i tråd med EMA hurtigspormal.

  • Hvis det av tidshensyn ikke er mulig å foreta ankomstsamtalen samme dag, så vil UDI gjennomføre samtalen neste morgen. KOR gjennomfører ikke ankomstsamtaler i helgene.

  • KOR setter merkingskode EH på saken i DUF (enslig mindreårig asylsøker i hurtigsporet).

  • KOR tilbyr søkeren å gjennomføre en aldersundersøkelse, se rundskriv RS 2010-183 Retningslinjer for aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere. Dersom søkeren samtykker, bestiller og informerer KOR om tidspunkt for håndrot- og tannundersøkelse. Håndrotundersøkelse skal fortrinnsvis gjennomføres samme dag. Ved ankomst i helg eller på helligdag vil håndrotundersøkelse bli tilbudt påfølgende virkedag. Bestillingene av håndrot- og tannhelseundersøkelse skal også merkes med koden EH.

  • KOR booker og informerer søkeren om tidspunkt for asylintervju hvis søkeren ikke er i DUBprosedyre.

  • KOR tildeler advokat, se IM 2018-005 Organiseringen og administreringen av advokatordningen ved søknader om beskyttelse.

 • UDIs persontransport kjører søkeren

  • til håndrotundersøkelse hos Unilabs dersom undersøkelsen kan gjennomføres samme dag som ankomstsamtalen.

  • til mottaket etter gjennomført håndrotundersøkelse.

 • Søkeren forsvinner før søknaden er tilstrekkelig opplyst
  BFE eller Dublinenheten i UDI skal skrive et notat i DUF om hvilke opplysninger som mangler og som er nødvendige for å kunne fatte vedtak.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

Latest changes
 • Endret: RS 2014-022 Innledende saksbehandling i hurtigsporet for enslige mindreårige asylsøkere (1/16/2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Ny: RS 2014-022 Innledende saksbehandling i hurtigsporet for enslige mindreårige asylsøkere (10/30/2014)

  Nytt rundskriv til UDI og Politiets utlendingsenhet som fastsetter rutiner for innledende saksbehandling i hurtigsporet for søkere som påberoper å være enslige mindreårige asylsøkere.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo